In English below.

Vid måndagens sammanträde med konsistoriet fastställdes en ny organisationsplan för KI. Därmed är grunderna fastställda för den ledningsorganisation som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2019.

Beslutet innebär att det kommer att inrättas en fakultetsnämnd med rektor som ordförande och ett fakultetsråd som ska säkerställa ett bra och fungerande kollegialt inflytande på strategisk nivå. Fakultetsnämnden kommer att ha särskilda kommittéer för utbildning, forskarutbildning respektive forskning.

Institutioner i tre grupper

Under rektor och fakultetsnämnd samlas våra 22 institutioner i tre grupper. Jag vill särskilt tacka KI:s prefekter som här bidragit med mycket konstruktiva diskussioner och förslag om hur en sådan indelning kan göras.

Varje institutionsgrupp kommer att ledas av en dekan. Benämningen anknyter till en tydlig organisationshierarki i linjeorganisationen och appliceras på ett uppdrag med bäring på alla kärnverksamheter under den sammanhållande fakultetsnämnden.

Att fastställa dekanernas uppgifter och befogenheter kommer att bli en viktig uppgift i det fortsatta arbetet. KI har i dag ett starkt prefektstyre och detta är inte något som konsistoriet har som ambition att i grunden förändra.

Grundstruktur intakt

Indelningen av institutionerna i tre grupper följer av konsistoriets utgångspunkt att inte nu röra universitetets grundstruktur vid förändringen av ledningsorganisationen. Senare kommer verkligheten sannolikt att frambringa eller framtvinga olika förändringar i institutionsstrukturen, till exempel sammanslagningar.

Här har konsistoriet emellertid ingen målbild, utan detta är något som får klarläggas bland annat inom ramen för arbetet med Strategi 2030. Här ser konsistoriet också ett mer bottom-up-perspektiv än det som har präglat förberedelserna inför måndagens mer övergripande organisationsbeslut.

Det finns säkert de som undrar varför vi överhuvudtaget ska lägga kraft på organisationsfrågor. Konsistoriets bedömning är dock att det är nödvändigt att göra förändringar.

Vi har inte illusionen att den perfekta organisationen existerar. Varje struktur innebär med nödvändighet en kompromiss mellan olika aspekter och önskemål.

Återstår att fylla ramen med innehåll

Det är emellertid konsistoriets uppfattning att måndagens beslut väl adresserar de tre huvudproblem som konsistoriet sagt sig vilja lösa; (i) dagens otydlighet genom inslaget av matrisorganisation med tre internstyrelser och därmed svårigheterna för rektor/fakultetsnivån att ta ansvar för prioriteringar och avvägning mellan utbildning, forskarutbildning och forskning, (ii) det orimligt stora antalet befattningshavare som direktrapporterar till rektor samt (iii) det förhållandet att det viktiga kollegiala inflytandet i dag är i hög grad informellt och därför bör institutionaliseras.

Det återstår väldigt mycket arbete under 2018 för att fylla måndagens ”rambeslut” med innehåll. Djävulen sitter som bekant i detaljerna. Roller ska definieras, instruktioner skrivas, delegationsordningar upprättas och i allt detta arbete ska medarbetarnas och studenternas synpunkter inhämtas och samråd ske före beslut. Det blir ingen lätt resa men en grund för det fortsatta arbetet är nu lagd.

In English:

New management organisation for Karolinska Institutet

A new organisation for KI was officially adopted on this Monday’s Karolinska Institutet University Board’s meeting. The foundation has thereby been laid for a new management organisation that is intended to come into effect on 1 January 2019.

The decision means that a new faculty board will be established with the Vice-Chancellor as its chair together with a faculty council to ensure a well-functioning collegial influence at strategic level. The faculty board will have special committees for education, doctoral education and research.

Departments to be organised in three groups

Under the Vice-Chancellor and the faculty board, our 22 departments are organised in three groups. I wish in particular to thank KI’s heads of department who have contributed with highly constructive discussions and suggestions on how such a division might be realised.

Each group of departments will be led by a dean. The title relates to a distinct organisational hierarchy in the line organisation and is applied to a post focusing on all core activities under the coordinating faculty board.

Defining the deans’ duties and authority will be an important task as the work continues. KI has strong department head governance and this is something that the University Board does not intend to fundamentally change.

The university’s basic structure remains

The arrangement of the departments in three groups is a result of the University Board’s point of departure of not touching the university’s basic structure while changing the management organisation. Reality will later on probably bring about or necessitate various changes to the departmental structure, for example amalgamations.

The University Board does not however have any definite goal in mind in this respect but will be determined among other things within the framework of the work on Strategy 2030. Here, the Board also visualise a more bottom-up perspective than which has characterised the preparatory work before Monday’s more over-arching organisational decision.

Some people will certainly be wondering why we should expend energy on organisational matters at all. The University Board, however, believes that changes are needed.

We do not have any illusions that the perfect organisation exists. Every structure necessarily involves a compromise between different aspects and wishes.

”Framework decision”

It is nonetheless the Board’s belief that Monday’s decision adequately addresses the three main problems that the Board has declared wishes to resolve: (i) the ambiguities that exist today through the element of matrix organisation with three internal boards with concomitant difficulties for the Vice-Chancellor or faculty level to take responsibility for setting priorities and striking a balance between education, doctoral education and research, (ii) the unreasonably large number of managerial positions that report directly to the Vice-Chancellor, and (iii) the fact that collegial influence, which is so important, today to a great extent is informal and should therefore be institutionalised.

A very great deal of work remains to be done in 2018 to fill Monday’s “framework decision” with content. The devil, as is they say, is in the details. Roles are to be defined, instructions composed and delegation rules drawn up, and in all these efforts the views of our employees and students must be ascertained and consultations held before decisions are made. The journey ahead will not be an easy one but a foundation for our continued efforts has now been laid.


Last Friday Professor Ole Petter Ottersen was installed as our new Vice-Chancellor and as we now look ahead we see several challenges for us to deal with.

We need to strengthen our students’ education. Nowhere else in our country are there so many professors gathered together but few of the students’ courses are today led by professors. We need to review our resource distribution system and the incentive structures that this creates. We need to find ways to handle the substantial investments that have been made in new infrastructure.

At the next meeting of the University Board I also hope that we will be able to take the decision to establish a function as scientific representative at KI, that is to say an ombudsman or “named person” whose task it is to support our work on ethical development.

New organisation in place in 2019

In May I wrote in this blog that our organisation is in some respects dysfunctional. I stated at the time that my goal is for us to try to have a new organisation for KI in place by 2019. The organisation was therefore a question that we focused on when the University Board held its annual residential meeting in September.

It is important for us to tackle an organisational change with a great sense of purpose but also with great care. We should not try to resolve all conceivable problems but seek to address those that are most important. When dealing with organisational changes we often underestimate the cost, not only of dismantling existing structures but also of building up new ones. The police and new Karolinska University Hospital are in my opinion two examples of just this. It is also important that organisational changes do not create more bureaucracy and increase administrative costs.

Leaders who can be seen in the line organisation

Eight years ago Göran Bexell, Marita Hilliges and Leif Lindfors made a study based on extensive interviews with members of staff at KI. When we look at those interviews today we recognise a great deal. They showed us that many people thought that the division of responsibility between the Vice-Chancellor and the heads of department was vague. The system of three internal boards was considered by many to lead to a lack of clarity as regards responsibility and to sub-optimisation. Many focused on what we talk a lot about today – the culture at KI – and how we build a KI spirit and not a hotel for researchers.

There is much to indicate that instead of three boards we should insert the deans as distinct leaders in the line organisation. That we should “cluster” our 22 departments rationally under faculty boards led by the deans. We need a more distinct linkage between responsibility and authority. And from the University Board’s point of view it is also important that the Vice-Chancellor play an over-arching and strategic role. This will hardly be possible if the Vice-Chancellor has close to 30 managers reporting directly to him. One very important task is also to institutionalise collegial influence in a manner suited to the purpose.

It is my hope that at the next meeting of the University Board we can begin working on these questions.


I fredags installerades professor Ole Petter Ottersen som vår nye rektor och när vi nu blickar framåt finns åtskilliga utmaningar för oss att ta itu med.

Vi behöver stärka utbildningen av våra studenter. Ingenstans i vårt land finns så många professorer samlade men få av kurserna av studenternas kurser leds idag av professorer. Vi behöver se över vårt resursfördelningssystem och de incitamentsstrukturer som detta skapar. Vi behöver finna vägar för att hantera de stora satsningar som gjorts på ny infrastruktur.

Vid konsistoriets nästa sammanträde hoppas jag också att vi ska kunna ta beslut om att inrätta en funktion som vetenskapligt ombud vid KI, det vill säga en ombudsmannafunktion eller ”named person” som ska stödja vårt etiska utvecklingsarbete.

Ny organisation på plats 2019

I maj skrev jag här på bloggen att vår organisation till delar är dysfunktionell. Jag angav då att min målbild är att vi ska försöka ha en ny organisation för KI på plats 2019. Organisationen var därför en fråga som vi fokuserade på när konsistoriet hade sitt årliga internatsammanträde i september.

Det är viktigt att gripa sig an ett organisatoriskt förändringsarbete med stor målmedvetenhet men också med stor varsamhet. Man ska inte försöka lösa alla tänkbara problem, utan söka adressera de allra viktigaste. Inte sällan underskattar man vid organisatoriska förändringar kostnaderna både för att bryta ner befintliga strukturer och kostnaderna för att bygga upp nya. Polisen och nya Karolinska Universitetssjukhuset är enligt min mening två exempel på just detta. Det är också viktigt att organisatoriska förändringar inte skapar utökad byråkrati och ökade administrativa kostnader.

Tydliga ledare i linjeorganisationen

För åtta år sedan gjorde Göran Bexell, Marita Hilliges och Leif Lindfors en studie som grundades på omfattande samtal med medarbetare vid KI. Igenkänningsfaktorn är stor när man idag tar del av de intervjuerna. De gav vid handen att många ansåg ansvarsfördelningen vara otydlig mellan rektor, dekaner och prefekter. Systemet med tre internstyrelser ansågs av flera leda till oklarheter om ansvar och till suboptimeringar. Många fokuserade på det som vi idag talar mycket om – kulturen på KI – och hur vi bygger en KI-anda och inte ett forskarhotell.

Mycket talar för att vi istället för att ha tre styrelser borde infoga dekanerna som tydliga ledare i linjeorganisationen. Att vi borde ”klustra” våra 22 institutioner på ett ändamålsenligt sätt under dekanledda fakultetsnämnder. Vi behöver få ett tydligare samband mellan ansvar och befogenheter. Och ur konsistoriets synpunkt är det också viktigt att rektor förmår inta en övergripande och strategisk roll. Det är knappast möjligt om rektor ska ha närmare 30 direktrapporterande chefer. En mycket viktig uppgift är också att institutionalisera ett kollegialt inflytande på ett ändamålsenligt sätt.

Det är min förhoppning att vi vid konsistoriets nästa sammanträde ska kunna sätta igång ett arbete kring dessa frågor.


This post in Swedish.

Under “Action plan and status report” on the KI intranet can be found the various measures now being taken in the wake of the Macchiarini affair. The action plan covers many different areas and is designed to take care of the failings identified by KI’s internal audit office and the Heckscher report.

The basic problem

Karolinska Institutet’s basic problem in this respect is very much to do with attitudes and our university culture, in its broader sense. Far too often do we read about KI in the papers in less-than-flattering contexts. This need not be so much the case, however, if we tighten up compliance and polish our ethical compass.

KI’s leaders don’t only have to be skilled academic leaders but also good leaders and exemplars in a more general sense. Our managers must be familiar with the law and make sure to toe the line. Shortcuts and corner-cutting are unacceptable in administrative as much as scientific contexts. In research, the ends may never justify the means.

The rules and regulations in force are not discretionary. They are there to protect our people, quality and reputation. Even less are they an obstacle to independent, exploratory research. Indeed, they assure orderly processes and are therefore a sine qua non for good results in our core activities.

The Vancouver rules

A number of cases of scientific misconduct are currently under investigation.

A particularly interesting issue here is that of responsibility for scientific articles. In the non-academic world, anyone who writes an article vouches for its content with his or her signature. And as far as I understand it, it’s also that simple if you follow the Vancouver rules to the letter. The problem is that no one does this.

In my view, it was easier before: more closely delimited research, more specialised experiments and narrower theses. In today’s multidisciplinary world things are naturally much more complicated. A cluster of research fields now contribute to one and the same scientific paper and no one researcher is able to maintain an overall view of its content.

And yet it’s not unusual for articles to be signed without reservation. Of course, the rub is that if you forgo responsibility from important parts of an article, you also forgo much of the academic kudos that it can bestow.

Macchiarini has done a great deal of damage. But if he has made scientists think twice before unquestioningly putting their name to a scientific article beyond their full academic grasp, at least he would have done some good.

 

 


This post in English,

På KI:s internwebb redovisas under ”Åtgärdsplan med uppföljning” de olika åtgärder som vi nu vidtar i Macchiarini-affärens spår. Det är ett brett arbete som bedrivs och som syftar till att omhänderta bl.a. de brister som uppmärksammats av KI:s internrevision och Sten Heckschers utredning.

Det grundläggande problemet

Karolinska institutets grundläggande problem i det här sammanhanget har i hög grad med attityder och vår kultur i vid mening att göra. Alltför ofta får vi läsa om KI i dagspressen i mindre smickrande sammanhang. Med en bättre regelefterlevnad och en bättre fungerande etisk kompass skulle vi inte behöva göra det i samma utsträckning.
KI:s ledare behöver inte bara vara skickliga akademiska ledare, utan måste vara goda ledare och föredömen i vid mening. Chefer i vår organisation måste kunna gällande lagstiftning och tillämpa de regler som gäller. Det är inte acceptabelt att ta genvägar och runda hörn varken i vetenskapliga sammanhang eller i administrativa hänseenden. I forskningen får ändamålet aldrig helga medlen.
Våra gällande regler och bestämmelser är inte valbara. De är till för att skydda enskilda, kvaliteten i verksamheten och universitetets anseende. Än mindre är de ett hinder för den fria forskningen. De är i stället en förutsättning för ordning och reda och därmed också för goda resultat i kärnverksamheten.

Vancouverreglerna

Idag är ett antal ärenden om oredlighet i forskning under handläggning. En särskilt intressant fråga i det sammanhanget är ansvaret för vetenskapliga artiklar. I den icke-akademiska världen går man i god för det som är skrivet, om man sätter sin namnteckning där under. Så enkelt är det också – såvitt jag förstår – om man tolkar Vancouver-reglerna efter deras bokstav. Problemet är bara att det är det ingen som gör.

Jag inser också att det var lättare förr; mer avgränsad forskning, mer specialiserade experiment och smalare avhandlingar. I dagens multidisciplinära värld blir det naturligtvis betydligt mer komplicerat. Nu ryms många olika forskningsområden i samma vetenskapliga artikel och ingen enskild forskare förmår att överblicka helheten.

Ändå undertecknas artiklar inte sällan utan reservationer. Och motkraften är förstås att om man friskriver sig från viktiga delar av en vetenskaplig artikel så friskriver man sig också från åtskilligt av den akademiska strålglans som kan komma att följa.
Macchiarini har ställt till med åtskilligt. Men om han har bidragit till att få forskare att fundera ett varv till innan de utan reservationer sätter sitt namn under en vetenskaplig artikel som de inte kan överblicka, så har han i vart fall gjort en god gärning.


This post in Swedish

Last Thursday, the government took the formal decision to appoint Ole Petter Ottersen as Karolinska Institutet’s new Vice-Chancellor. He will resume position 1 August and I warmly welcome him to his office. During the nomination process, Ole Petter Ottersen issued a programme statement published at KI’s intranet.

The Board sets the framework

A vice-chancellor has great opportunities to put his personal touch on a university’s business, but always within the framework of the Higher Education Act and, not least, at the Board’s overall direction. For that reason, the board’s programme statement is equally important.

Challenges ahead

Challenges are certainly not missing. KI is a prestigious and internationally renowned research university with fantastic potential. But we should also admit that there is also a slightly pompous self image to be found within KI. The economy involves long-term major challenges. The same applies to the changed organization of county council municipal healthcare which will strongly affect both our education and clinical research.

Reorganization required

Another problem is that our organization is partly dysfunctional. Organizational changes are always difficult to implement and they need to be thoroughly discussed with everyone involved. It is, however, my intention that we will have a new organization for KI in place in 2019.


This post in English.

I torsdags fattade regeringen det formella beslutet att anställa Ole Petter Ottersen som ny rektor vid Karolinska institutet. Han tillträder den 1 augusti och jag hälsar honom varmt välkommen i ämbetet.

Under nomineringsprocessen avgav Ole Petter Ottersen en programförklaring som har publicerats på KI:s internwebb.

Styrelsens inriktning är ramen

En rektor har stora möjligheter att sätta sin personliga prägel på ett universitets verksamhet men detta sker alltid inom ramen för högskolelagens bestämmelser och – inte minst – styrelsens inriktning. Av det skälet är även konsistoriets ”programförklaring” viktig.

Flera utmaningar

Utmaningar saknas sannerligen inte. KI är ett prestigefyllt och internationellt aktat forskningsuniversitet med en fantastisk potential. Men vi bör också erkänna att det på sina håll inom KI finns en lätt uppblåst självbild. Ekonomin innebär långsiktigt stora utmaningar. Detsamma gäller den landstingskommunala hälso- och sjukvårdens ändrade organisation som starkt kommer att påverka både vår utbildning och den kliniska forskningen.

Omorganisation krävs

Ett problem är också att vår organisation till delar är dysfunktionell. Organistoriska förändringar är alltid svåra att genomföra och de behöver diskuteras grundligt med alla inblandade. Min målbild är dock att vi ska ha en ny organisation för KI på plats 2019.

 


Detta blogginlägg på svenska.

The University Board’s Election Committee has decided to ask Sven-Erik Dahlén to call the Consultative College to a meeting on 14 February at 5.00 p.m. so that we may consult it on a proposal to ask the government to appoint Ole Petter Ottersen as Karolinska Institutet’s new vice-chancellor. Ole Petter Ottersen is a professor of medicine and has been vice-chancellor of Oslo University for the past eight years.

Yesterday, the University Board was informed of the Election Committee’s deliberations. It then postponed the matter of the addenda. There were no real objections to their substance, but if we do not have to start the recruitment process again, we see no reason to take a new decision on the job specifications.

Last spring, the former University Board put together an Application Committee led by Professor Carl Johan Sundberg, which spent the ensuing six months or so diligently contacting over 150 external advisors in 15 countries and picking out 225 names, including eight formal applicants and 49 nominees. They also conducted dozens of structured interviews with prospective candidates.

Its report back to the Election Committee presented a short list of seven candidates, six English speakers and one Scandinavian speaker. After considering the criteria of the job specifications an unanimous Election Committee ranked the Scandinavian-speaking Ole Petter Ottersen as their first-choice candidate.

The Application Committee first contacted Ottersen last July, at the same time as Gothenburg University was keen to have him replace Pam Fredman as vice-chancellor there. The inconveniences caused by the replacement of KI’s University Board and the pause in our recruitment process were such that the board of Gothenburg University endorsed his candidacy on 10 January.

Since Ole Petter Ottersen all along expressed a preference for KI the Election Committee nevertheless decided to proceed with suitability tests, reference requests and employment interviews in January. Late last week, Ole Petter Ottersen withdrew his candidature from Gothenburg, prompting the Election Committee the day before yesterday to endorse the Application Committee’s recommendation.

On 14 February, we will be presenting the Consultative College with a thorough report of the application process to date, and the deliberations that led the Election Committee to arrive at its decision. In our view, Ole Petter Ottersen has the leadership qualities that KI seeks and the ability to bring his colleagues and the university’s staff and students on board the change programme. He also has experience of leading a large university and conducts research of great significance.

I therefore hope that the opinions of the Election Committee will be enough to convince the Consultative College. If my hopes come to fruition, the Election Committee will be able to present to the University Board the proposal for decision at its ordinary meeting of 20 February, in which case KI could have a permanent vice-chancellor by midsummer.

The recruitment procedure for vice-chancellors is the subject of constant debate. While a thorough hearing with the faculty is a legal requirement and while a successful incumbent needs a solid anchoring within his or her institution, just HOW such a hearing is to take place is not so clear-cut. There are different schools of thought here.

Some people argue that the faculty is to select a vice-chancellor and then have its decision confirmed by a university board and the government. In this case, the Election Committee must obviously put forward more than one candidate for the Consultative College to vote on.

Others say that the government should appoint a vice-chancellor on the proposal of a university board once it has had its proposal approved by the faculty. Should this process be followed, the Election Committee need only present the Consultative College with one name.

If the Election Committee has several equally viable candidates, it must naturally present them all to the Consultative College, possible with an explanatory foreword. However, if only there is only one candidate it deems suitable, it would be inappropriate to add another name simply for the sake of creating a situation requiring a vote.

Now that the Election Committee is to present only one name to the Consultative College, it is in no way to be seen as expressing a preference for one of these schools. It is, instead, an outcome of the circumstances surrounding this particular recruitment. The alternative would have been to have said farewell to Ole Petter Ottersen as a candidate and to start the process from square one. Given how both committees have judged the matter, this alternative would be regrettable as it would not be in KI’s best interests. I hope that the Consultative College shares this view.


This blog post in English.

Konsistoriets valkommitté har beslutat att be Sven-Erik Dahlén att sammankalla hörandeförsamlingen till möte tisdagen den 14 februari kl. 17.00. Syftet med det mötet är att vi då vill samråda med hörandeförsamlingen om ett förslag att be regeringen utse Ole Petter Ottersen till ny rektor för Karolinska institutet. Ole Petter Ottersen är medicinprofessor och sedan drygt åtta år tillbaka rektor för Oslo universitet.

Igår informerades konsistoriet om valkommitténs överväganden. Konsistoriet bordlade då ärendet om tillägg till uppdragsbeskrivningen/kravprofilen för ny rektor. Det fanns inga invändningar i sak men om vi inte behöver göra ett omtag i rektorsrekryteringen så behöver vi heller inte ta ett nytt beslut om kravprofilen.

Det tidigare konsistoriet tillsatte i våras en sökkommitté under ledning av professor Carl Johan Sundberg. Sökkommittén bedrev under det efterföljande halvåret ett mycket omfattande arbete. Man hade kontakt med mer än 150 externa rådgivare i 15 länder och vaskade fram 225 namn inkl. åtta formellt sökande och 49 nominerade. Man genomförde också ett 30-tal strukturerade intervjuer med olika potentiella kandidater.

Vid en återrapportering till valkommittén hade sökkommittén sju kandidater i ett första förslagsrum – sex engelskspråkiga och en skandinaviskspråkig. En enhällig sökkommitté placerade, utifrån en sammanvägning av kriterierna i kravprofilen, den skandinaviskspråkige kandidaten Ole Petter Ottersen i toppen.

Sökkommittén hade sin första kontakt med Ottersen redan i juli förra året. Samtidigt var Göteborgs universitet intresserat av att få honom till sin rektor efter Pam Fredman. Bytet av konsistorium vid KI och pausen i vår rekryteringsprocess ledde därför så långt att styrelsen för Göteborgs universitet den 10 januari ställde sig bakom hans kandidatur.

Eftersom Ole Petter Ottersen hela tiden haft en uttalad preferens för KI valde valkommittén trots detta förhållande att under januari gå vidare med lämplighetstester, referenstagningar och anställningsintervjuer. Sedan Ole Petter Ottersen sent i förra veckan avsagt sig kandidaturen till rektorsposten i Göteborg ställde sig valkommittén i förrgår bakom sökkommitténs enhälliga förord.

Vi ska inför hörandeförsamlingen den 14 februari utförligt redovisa den sökprocess som förevarit och de överväganden som lett fram till valkommitténs ståndpunkt. Vår bedömning är att Ole Petter Ottersen har de ledaregenskaper som KI söker och förutsättningarna för att få med sig medarbetare, anställda och studenter i kommande förändringsarbete. Han har därtill såväl erfarenhet av att leda ett stort universitet som en egen forskning av betydande höjd.

Min förhoppning är därför att valkommitténs inställning ska ha förutsättningar att få en betydande acceptans i hörandeförsamlingen. Om den förhoppningen infrias kommer valkommittén att förelägga konsistoriet förslaget för beslut redan till konsistoriets ordinarie sammanträde den 20 februari. I sådana fall skulle KI kunna ha en ordinarie rektor på plats redan till halvårsskiftet.

Formerna för rekrytering av rektorer är föremål för en ständig debatt. Att ett omfattande hörande med fakulteten ska ske är lagfäst och helt otvistigt. Och om man ska bli en framgångsrik rektor så kräver det också en god förankring i fakulteten. HUR hörandet ska ske är dock inte lika entydigt. Här finns olika ”skolor”.

Några anser att fakulteten ska välja rektor, ett beslut som sedan ska konfirmeras av konsistoriet och regeringen. Då är det självklart att valkommittén ska föra fram flera kandidater som hörandeförsamlingen får rösta om.

Andra anser att regeringen ska anställa en rektor på förslag av ett konsistorium, som först förankrat sitt förslag i fakulteten. Då kan det räcka med att valkommittén underställer hörandeförsamlingen endast ett namn.

Om valkommittén har flera likvärdiga namn ska man naturligtvis lägga fram dem alla för hörandeförsamlingen, möjligen med ett förord. Men om man har endast en kandidat som man anser vara lämplig är det inte rimligt att skenbart addera till andra namn bara för att skapa en omröstningssituation.

När valkommittén nu kommer till hörandeförsamlingen med endast ett namn är detta dock inte uttryck för ett ställningstagande mellan dessa ”skolor”. Det är i stället en funktion av omständigheterna vid just denna rekrytering. Alternativet till att föra fram Ole Petter Ottersen som enda kandidat hade varit att säga adjö till honom och börja om hela rekryteringsprocessen från början. Givet den utvärdering som både sökkommitté och valkommitté har gjort vore det ett dåligt alternativ som inte ligger i KI:s intresse. För denna synpunkt hoppas jag att få hörandeförsamlingens acceptans.


Detta blogginlägg på svenska.

This chairperson’s blog kicks off our new channel for the exchange of ideas and information amongst the university’s management, employees and students. I won’t be boring you with endless scheduled musings on the mysteries of life, but when the need arises I’ll be using this blog to convey to you information about the various deliberations of the University Board and my own personal thoughts about the issues at stake.

In an interview in KI Nyheter on 9 January, I talked about how important I thought it was to reappraise the aftermath of the Macchiarini affair and the ongoing vice-chancellor recruitment. The reason, of course, is that for the past two months we have had an effectively new board. Tomorrow, Tuesday, we will therefore be holding an extraordinary board meeting.

At this meeting we will listen to presentations by Sten Heckscher, our internal chief auditor Peter Ambroson and Kjell Asplund. We will then methodically review the conclusions and recommendations made by the first two and try to answer the following questions:

  1. Do we agree with the conclusion/recommendation?
  2. If so, what measures have the vice-chancellor and university administration already taken?
  3. Does the board consider these measures sufficient, or does it want to take additional action?

This is the more retrospective handling of the Macchiarini affair’s consequences. Much has already been done under Karin Dahlman-Wright’s watch, and we need to take on board the experiences gained.

Ethical compass

The board’s most important job, however, is to look forwards. This entails ensuring a viable and lasting functional organisation and control system, proper delegation rules, effective compliance and whistle-blower functions, clear divisions of responsibility between KI and Karolinska University Hospital and an ethical compass that is present at all levels. These are endeavours that it will take years to complete.

KI has lived with the Macchiarini affair and the reams of articles it has generated for several years now. Many people have been more or less inadvertently dragged into the scandal, and more no doubt think it’s time to put it all behind us and move on.

So it’s possibly easier for an outsider like me to acknowledge just how immense and grave this scandal actually is. Patients have suffered severely, the pursuit of scientific excellence has provoked shortcuts, and there have been incidents of misconduct and fraud. Our ethics have failed us.

There have been such “scandals” at other world-leading universities. No one is immune and it will happen again. But we must learn to call a spade a spade and realise that KI’s reputation has been grievously sullied by what has happened.

Recruitment of vice-chancellor

The continuing journey is to be taken under a new permanent vice-chancellor. It has therefore been necessary to have the new University Board review and decide on the rules for recruitment, the job specifications and timetable. This we will also be doing tomorrow.

We don’t intend to fiddle with the recruitment rules but suggest that the board adds two items to the job specifications, firstly that the new vice-chancellor has “the personal ability and capacity to lead an extensive process of change at KI” and secondly that he or she has “a good spoken and written command of Swedish and English”. The Consultative College endorsed these addenda at its meeting of 16 January.

The first addition sends out an important signal. A medical university with claims to be world leading obviously needs a vice-chancellor of a certain scientific calibre; all the same, what we actually seek, above all else, is leadership qualities, strategic abilities and resolve.

The language issue has already been the subject of much debate, and while it has possibly been understood implicitly it has never been formalised. This we do now. And the reason, of course, is that KI is not just a medical research and education institution but also a Swedish government body. Previous shortcomings pertain partly to this latter function.

Given the phase that KI currently finds itself in, I consider it necessary for the vice-chancellor to be able to communicate with the government and its offices, other universities and public authorities and the mass media. The insight into the Swedish administrative model that usually comes with knowledge of the language is also important.