In english below Redan i mitt första blogg-inlägg på denna sida i januari 2017 skrev jag om Macchiarini-affären, om hur jag såg på den och om det nyvalda konsistoriets uppgifter. Jag konstaterande att Macchiarini ställt till med åtskilligt och slutade inlägget med orden ”Men om han har bidragit till att få forskare att fundera ett […]

In English below Vid midsommar avslutade vi ett viktigt kapitel i Macchiarini-skandalens efterföljd när rektor fattade sitt beslut i det stora oredlighetsärendet avseende sex vetenskapliga artiklar med 43 författare inklusive Macchiarini själv. Vilket beslutet än blivit så hade det varit kontroversiellt. Själv har jag lätt att dela de värderingar och de resonemang som kommer till […]

In English below. Vid måndagens sammanträde med konsistoriet fastställdes en ny organisationsplan för KI. Därmed är grunderna fastställda för den ledningsorganisation som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2019. Beslutet innebär att det kommer att inrättas en fakultetsnämnd med rektor som ordförande och ett fakultetsråd som ska säkerställa ett bra och fungerande […]

Last Friday Professor Ole Petter Ottersen was installed as our new Vice-Chancellor and as we now look ahead we see several challenges for us to deal with. We need to strengthen our students’ education. Nowhere else in our country are there so many professors gathered together but few of the students’ courses are today led by […]

I fredags installerades professor Ole Petter Ottersen som vår nye rektor och när vi nu blickar framåt finns åtskilliga utmaningar för oss att ta itu med. Vi behöver stärka utbildningen av våra studenter. Ingenstans i vårt land finns så många professorer samlade men få av kurserna av studenternas kurser leds idag av professorer. Vi behöver […]

This post in Swedish. Under “Action plan and status report” on the KI intranet can be found the various measures now being taken in the wake of the Macchiarini affair. The action plan covers many different areas and is designed to take care of the failings identified by KI’s internal audit office and the Heckscher […]

This post in English, På KI:s internwebb redovisas under ”Åtgärdsplan med uppföljning” de olika åtgärder som vi nu vidtar i Macchiarini-affärens spår. Det är ett brett arbete som bedrivs och som syftar till att omhänderta bl.a. de brister som uppmärksammats av KI:s internrevision och Sten Heckschers utredning. Det grundläggande problemet Karolinska institutets grundläggande problem i […]

This post in Swedish Last Thursday, the government took the formal decision to appoint Ole Petter Ottersen as Karolinska Institutet’s new Vice-Chancellor. He will resume position 1 August and I warmly welcome him to his office. During the nomination process, Ole Petter Ottersen issued a programme statement published at KI’s intranet. The Board sets the […]

This post in English. I torsdags fattade regeringen det formella beslutet att anställa Ole Petter Ottersen som ny rektor vid Karolinska institutet. Han tillträder den 1 augusti och jag hälsar honom varmt välkommen i ämbetet. Under nomineringsprocessen avgav Ole Petter Ottersen en programförklaring som har publicerats på KI:s internwebb. Styrelsens inriktning är ramen En rektor […]

Detta blogginlägg på svenska. The University Board’s Election Committee has decided to ask Sven-Erik Dahlén to call the Consultative College to a meeting on 14 February at 5.00 p.m. so that we may consult it on a proposal to ask the government to appoint Ole Petter Ottersen as Karolinska Institutet’s new vice-chancellor. Ole Petter Ottersen […]