In English below

I rapporten Exit Poll for Doctoral Students 2013–2016 har våra nyexaminerade doktorers uppfattning om forskarutbildningen vid Karolinska Institutet sammanställts. Resultaten i rapporten har jämförts med motsvarande resultat från 2008–2012.

Det är glädjande att se att jämförelsen så tydligt visar en positiv utveckling:

Fler är nöjda med sin forskarutbildning (92 procent 2016 jämfört med 87 procent 2008–2012).

Fler skulle rekommendera sin handledare till blivande doktorander (93 procent 2016 jämfört med 73 procent 2008–2012).

Och fler är nöjda med stödet från institutionens studierektor och administratörer.

Självklart måste vi även ta kritik och missförhållanden som framkommer i rapporten på stort allvar. Det är vårt absoluta ansvar som universitet.

Handledare måste få grönt ljus

Vi ser att 14 procent av doktoranderna i 2016 års Exit poll någon gång under sin forskarutbildning har upplevt någon typ av ojämlik behandling, diskriminering, kränkande särbehandling och/eller trakasserier. Detta är en lägre siffra än tidigare år, och visar att åtgärder som har satts in har gett resultat. Men vi kan inte nöja oss med det. Ojämlikhet, diskriminering och trakasserier är något vi ständigt måste följa upp och motverka. En god akademisk arbetsmiljö är en förutsättning för kvalitet i såväl utbildning som forskning.

Karolinska Institutet tar nu flera steg på vägen mot kvalitetsförbättringar. Styrelsen för forskarutbildning har sedan hösten 2017 infört en ny åtgärd kallad ”grönt ljus”. Syftet med grönt ljus är att säkerställa att det finns förutsättningar för en god forskarutbildning för samtliga doktorander. För att få grönt ljus måste institutionen godkänna att en handledare ska få initiera ett nytt doktorandprojekt och rekrytera en ny doktorand. Institutionen gör en bedömning av huvudhandledarens lämplighet, bland annat tidigare track-record och om det finns tid för handledaren att handleda en ny doktorand. Institutionerna bedömer även om det finns finansiella resurser för att ta emot en doktorand.

Viktig del för Strategi 2030

Efter genomgången forskarutbildning vid Karolinska Institutet ska en doktorand ha en hög kompetens inom medicinsk vetenskap och vetenskaplig metodik, samt vetenskaplig spetskompetens inom det forskningsfält som avhandlingen behandlar.

Vi ser hur viktigt det är att fråga doktoranderna om detta mål har kunnat uppnås. Det ger oss som universitet mycket värdefull information om hur vi ständigt kan utveckla, förbättra och stärka kvaliteten i vår forskarutbildning. Exit Poll ger oss ett kraftfullt verktyg och kommer att vara en viktig del i vårt arbete med Strategi 2030. Till 2030 – och helst ännu tidigare – ska Karolinska Institutet ha en lika stark internationell position för sin grundutbildning och forskarutbildning, som för sin forskning.

In English: 

Our doctoral students’ responses make us better

The results of the Exit Poll for Doctoral Students 2013–2016 survey presents our recently graduated PhDs’ opinion of doctoral education at Karolinska Institutet. The results are compared with the corresponding results from 2008–2012.

It is gratifying to see that the results so clearly show a positive development.

More are satisfied with their doctoral education in 2016 (92 per cent compared to 87 per cent in 2008–2012).

More would recommend their supervisors to doctoral students (93 per cent in 2016 compared to 73 per cent in 2008–2012).

And more are satisfied with their department’s director of doctoral studies and administrators.

It goes without saying that we also have to accept criticism and the shortcomings that come out in the report very seriously. That is our absolute responsibility as a university.

Green light to ensure quality

We see that 14 per cent of the doctoral students in 2016’s Exit Poll have at some time during their doctoral education experienced some kind of unequal treatment, discrimination, bullying and/or harassment. This is a lower figure than in previous years and shows that measures that have been taken have given results. But we cannot be satisfied with that. Inequality, discrimination and harassment are matters that must be constantly followed up and prevented. A good academic environment is a prerequisite for quality in both education and research.

Karolinska Institutet is now taking several steps towards quality improvement. From autumn 2017 the Board of Doctoral Education has introduced a new measure called “green light”, the purpose of which is to ensure that prerequisites exist for good doctoral education for all doctoral students. In order to be given a green light the department must give its approval for a supervisor to initiate a new doctoral student project and recruit a new doctoral student. The department makes an assessment of the main supervisor’s suitability, including his or her track record and whether he or she has time to supervise a doctoral student. The departments also assess whether they have the financial resources to receive a doctoral student.

Important for our Strategy 2030

After completing doctoral education at Karolinska Institutet, a doctoral student shall have high competence in medical science and scientific methods and cutting-edge scientific competence in the field of research that their thesis concerns.

We can see how important it is to ask the doctoral students if this goal has been attained. This gives us as a university a great deal of information about how we can constantly develop, improve and strengthen the quality of our doctoral education. The Exit Poll gives us a powerful tool and will be an important part of our work on Strategy 2030. By 2030 – and preferably even sooner – Karolinska Institutet is to have as strong an international position for its education as for its research.


In English below

Just nu pågår diskussioner om var den europeiska läkemedelsmyndigheten (The European Medicines Agency), EMA, ska placeras efter det brittiska utträdet ur den europeiska unionen. Sveriges regering satsar för att EMA ska flyttas från London till Stockholm med placering i Hagastaden, Stockholm.

Sverige och ytterligare 18 av EU:s 27 medlemsländer har ansökt om värdskapet.

Jag håller med Sveriges regering om att placeringen här i Sverige skulle gynna EMA och de europeiska medborgarnas tillgång till innovativa och säkra läkemedel.

Kraftfält för forskning och innovation

Med den omedelbara närheten till Karolinska Institutet, Science for Life Laboratory och det nya Karolinska universitetssjukhuset ser vi inget mindre än ett kraftfält för forskning och innovation i den här delen av Europa. Science for Life Laboratory samlar forskare från fyra värduniversitet: KTH, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Karolinska Institutet och är en nationell resurs.

I vår omgivning etablerar sig och växer små och medelstora företag inom life science.

Det svenska Läkemedelsverket i Uppsala är en av de mest aktiva partnerna till EMA redan i dag och är därmed en värdefull tillgång.

Redan i dag finns också smittskyddsmyndigheten Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, i Stockholm.

Synergieffekter och starkare folkhälsoskydd

Sammantaget är möjligheterna till synergieffekter mycket stora och kan bidra till ett starkare folkhälsoskydd, samtidigt som EU kan spara resurser.

EMA:s uppgift är att utvärdera och övervaka läkemedel. Dess syfte att ge EU:s medborgare snabb tillgång till nya läkemedel med största säkerhet.

Min uppfattning är att den miljö vi har här i regionen, med lång erfarenhet av forskning och utveckling skulle gynna den processen – och ge positiva effekter för Sverige.

För oss som verkar här skulle det innebära att vi får ännu bättre möjligheter att skapa kontakter med andra delar av life science-forskningen i Europa. Därför bidrar vi gärna till ansökan om EMA. Beslut väntas fattas den 20 november av Allmänna rådet, som består av ministrar med ansvar för EU-frågor från alla EU:s medlemsländer.

Den svenska ansökan kan du läsa här.

Sweden is prepared for the EMA

Discussions are currently going on as to where the new European Medicines Agency, EMA, should be located following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union. The Swedish government has submitted its official offer to host the EMA. The offer guarantees the smooth relocation of the EMA and its staff from London to Hagastaden, Stockholm.

Sweden and another 18 of the EU’s 27 member states have applied to host the agency.

I agree with the Swedish government that locating the EMA here in Sweden would benefit the EMA and European citizens’ access to innovative and safe medicines.

Force-field for research and innovation

With immediate proximity to Karolinska Institutet, the Science for Life Laboratory and the new Karolinska University Hospital, we see nothing less than a force-field for research and innovation in this part of Europe. The Science for Life Laboratory brings together researchers from four host universities, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm University, Uppsala University and Karolinska Institutet, and is a national resource.

Small and medium-size companies in the field of Life Science are being set up and growing in our immediate surroundings.

The Medical Products Agency in Uppsala is one of the EMA’s most active partners already today and is thus a valuable asset.

The Agency for Communicable Disease Control and the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) are already today located in Stockholm.

Synergies and stronger public health protection

All in all, there are enormous possibilities for synergies and these can contribute to stronger public health protection, at the same time as the EU can save resources.

The EMA’s task is to evaluate and monitor medicines. Its purpose is to give the EU’s citizens fast access to new drugs with the greatest safety.

It is my belief that the environment we have in the region, with long experience of research and development, would benefit the process – and have positive effects for Sweden.

For us who work here it would mean that we would have better possibilities to create contacts with other areas of Life Science research in Europe. We are therefore very happy to back the government’s EMA application.

A decision is expected to be made on 20 November by the General Council, which consists of ministers with responsibility for EU affairs from all the EU’s member states.

Read Sweden’s application here.

 

 


Yesterday KI hosted a symposium on cooperation and collaboration in research and higher education – “Kunskap i samverkan”. This symposium is part of a series of meetings that were initiated by the Ministry of Higher Education and that serve to follow up on the white paper published in November last year.

Ole Petter Ottersen at the KI symposium Kunskap i samverkan. Photo: Erik Cronberg

There is no doubt that society will benefit from a more extensive and seamless interaction between academia and public and private actors. This will require an academic leadership that is attentive to increased expectations yet steadfast and uncompromising when it comes to ethics and academic freedom. My reflections on this issue were just published in Times Higher Education Journal.

Fundamental task of academic leadership

As I see it, the most fundamental task of academic leadership is to safeguard academic freedom, trust and tolerance in the face of increasing outside pressure. We as universities must accept and even welcome increased expectations from the government and the society at large, but at the same time ensure that these expectations are met by nurturing unbridled curiosity and frontier research, rather than by imposing new directives and regulations. When it comes to internal conflicts and crises, good academic leadership implies that these are met by responsibility, transparency and culture building and not by increased bureaucracy and control.

It requires leadership on the part of the universities to ensure that the focus on technology development is matched by research on how new technologies are absorbed and put to good use by the individual and the society at large. History is rife with examples of how progress has been hampered when technologies are introduced in societies that are ill-equipped to handle them. Ethics, and insight from the social sciences and the humanities are required for technologies to successfully drive development and new economies.  Standing alone, new technologies are fragile edifices.

A collegial advisory board

As I see it, academic leadership is inextricably intertwined with collegiality. I have suggested that a collegial advisory board be established at KI, so as to ensure that research and teaching are duly taken into account. This idea appears to be embraced by the KI board although no formal decision has been made as yet.

The increased pressure on the universities and the increased expectations of their performance naturally translate into a demand for innovation and for excellence in research and education. Increased expectations should also encourage the universities to serve as breeding grounds for academic leaders that can cope with the complexity and challenges at hand. As I state in my piece in THE Journal: Universities must rise to the occasion and offer leadership programs that attract and groom those that see a future career at the vibrant interface between academia and the society at large.

It is with this thought in mind that I look forward to KI’s leadership program this fall!


This week started with a KI University board seminar in Saltsjöbaden. Among the posts on the agenda was a lecture given by Lennart Levi, Emeritus Professor of Psychosocial Medicine, Karolinska Institutet, and Member of the Swedish Parliament 2006–2010. In his excellent speech, Levi focused on the UN:s Sustainable Development Goals (SDGs) and the need to incorporate critical ethical reflection in higher education.

Levi’s arguments are spot on. They are particularly relevant for higher education within the realms of medicine and health. In The Lancet-UiO Commission on Global Governance for Health, which I led, we concluded that the distribution of health risks worldwide remains extremely and unacceptably uneven. The current situation – with pronounced inequities in health – is not sustainable and calls for change from the perspective of ethics and global justice.

A voice to future generations

Universities are stewards of our intellectual, scientific and cultural legacy but must also give a voice to future generations. The UN:s Sustainable development goals should inspire our research and require from us that we think anew when we structure our educational programs and when we reach out to our collaborative partners.

The SDGs demand a lot of the global governance systems that have to break away from old silos and ensure that the social, economic, and environmental dimensions of sustainability are seen in due context. Notably, it is imperative that health is not subordinated to economic goals. The SDGs challenge us to think and work across sectors and disciplines. Implicitly they ask higher education institutions to forge new alliances – alliances that might be seen as unconventional and unorthodox at first glance.

Crosstalk and collaboration

The complexity of the tasks at hand is such that we have to bolster the dialogue between academia, government, business, and civil society. In the UN Agenda 2030 it is stated that “it will be for all of us to ensure that the journey [to sustainable development] is successful”. We as academic institutions have to ensure that our study programs adequately reflect the complexity of the SDGs. After all, the universities and university colleges are those institutions that educate the candidates that shall fill the positions in the big and responsible “we” that will be stewards of the future development.

To properly embed the SDGs in higher education is a formidable task that requires crosstalk and collaboration between disciplines and institutions. Perhaps this is an issue where Swedish or Nordic universities should join forces, to a much larger extent than they do today?

As Emeritus Professor Lennart Levi stated: “When the next generation of leaders starts meeting the challenges and dilemmas they will encounter, it is our responsibility as educators that when they leave our universities and colleges, they are equipped with a working ‘ethical compass’.

I couldn’t agree more.

 

This blog is based on one of my previous blogs on the same issue.

 

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations, New York; 2015.

The International Association of Universities (President: Professor Pam Fredman) has provided a document on Sustainable Development.

 

Together with my colleagues I have written and commented on some of these issues in the Lancet:

The political origins of health inequity: prospects for change.

Ottersen OP, Dasgupta J, Blouin C et al. Lancet 2014; 383: 630-667.

Paradoxes of sustainability with consequences for health

Engebretsen E, Heggen K, Das S, Farmer P, Ottersen OP. Lancet Glob Health. 2016 Apr;4(4):e225-6. doi: 10.1016/S2214-109X(16)00038-3.

The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability.

Engebretsen E, Heggen K, Ottersen OP  Lancet. 2017 Jan 28;389(10067):365. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30152-6.


In English below

Min första månad som rektor för Karolinska Institutet har gått väldigt fort och jag har fått möjlighet att möta studenter, doktorander, forskare och lärare samt ledningspersoner för att lära känna min nya arbetsplats. Jag har även fått lära mig att medierna har ett visst intresse för vårt universitet och de senaste dagarna har en hel del skrivits om vår verksamhet.

Karolinska Institutet har bland annat uppmärksammats i Universitetsläraren som diskuterar KI:s första utlandsetablering Ming Wai Lau Centre for Regenerative Medicine i Hongkong. Denna etablering gjordes före min tid, under universitetsledningen 2013–februari 2016.

Förutsättningar för kunskapsutbyte

Lau-centrumet ska vara en kraftfull förstärkning av KI:s forskning inom reparativ medicin, med en nod i Stockholm och en i Hongkong. Här finns förutsättningar för forskare att samverka och utbyta kunskap. Flera universitet finns i närområdet, bland annat har Massachusetts Institute of Technology, MIT, en nod där.

Självklart finns utmaningar med att som svenskt universitet för första gången etablera sig utomlands. KI gör ett omfattande arbete för att säkerställa att KI:s regelverk tillämpas och hur det förhåller sig till Hongkongs lagstiftning. Riskanalyser följs kontinuerligt upp.

Grunden till ett forskningscentrum inom reparativ medicin är att KI vill föra forskningen framåt inom ett område som kan få stor betydelse för människors hälsa. Men förutsättningen ska vara att forskarna bedriver sin verksamhet i full akademisk frihet, utifrån samma principer som här i Sverige, således helt utan politisk påverkan.

Forskarnas akademiska frihet

Vi ska fortsatt vara observanta på att lagar och regler som gäller för Karolinska Institutet i Sverige upprätthålls i alla internationella sammanhang – och vi kan aldrig tolerera inskränkningar på forskarnas akademiska frihet. Om dessa förutsättningar inte uppfylls så har vi inget annat val än att ompröva beslutet för denna etablering.

Som ny rektor vid Karolinska Institutet vill jag själv bilda mig en uppfattning om Ming Wai Lau Centre for Regenerative Medicine i Hongkong. Därför kommer jag och KI:s styrelseordförande att besöka Hongkong i december 2017 för att på plats se hur verksamheten bedrivs.

Jag har i dag skrivit i Times Higher Education om det ansvar som akademiska ledare har för att säkerställa akademisk frihet.

 

Establishment in Hong Kong to give successful research

My first month as Vice-Chancellor at Karolinska Institutet has passed very quickly and I have had the opportunity to meet with students, doctoral students, researchers and teachers, as well as management staff to get to know my new place of work. I have also learned that the media have a particular interest in our university and the past few days quite a lot has been written about us.

Karolinska Institutet has for example attracted the interest of Universitetsläraren (in Swedish only) that discusses KI’s first establishment abroad, the Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine in Hong Kong. This was decided before my time, under the 2013 to February 2016 University management.

Prerequisites to exchange knowledge

The Lau centre is intended to be a strong reinforcement of KI’s research in the field of regenerative medicine with one node in Stockholm and one in Hong Kong. The arrangement gives researchers the prerequisites to collaborate and exchange knowledge. There are several other universities close by; among others, Massachusetts Institute of Technology, MIT, has a node there.

It goes without saying that a Swedish university establishing itself abroad for the first time ever has its challenges. KI is putting a great deal of effort into ensuring that KI’s regulatory framework is adhered to and how it relates to Hong Kong’s legislation. Risk analyses are followed up continuously.

The basis for a research centre in regenerative medicine is that KI wants to carry the research forward in an area that can come to be of great importance for people’s health. But the precondition must be that the researchers carry on their activities in complete academic freedom, on the basis of the same principles as here in Sweden, that is to say without political influence.

Researcher’s academic freedom

We shall continue to monitor that laws and regulations that apply to Karolinska Institutet in Sweden are upheld in all international contexts – and we can never tolerate any restriction of the researchers’ academic freedom. If these preconditions are not met, we will have no choice but to re-examine the decision for this establishment.

As new Vice-Chancellor of Karolinska Institutet I want to form my own opinion of the Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine in Hong Kong. The chair of KI’s board and I will therefore be visiting Hong Kong in December to see for ourselves how activities are conducted.

Today I have written in Times Higher Education about the responsibility that we have as acacemic leaders to ensure academic freedom.


Första dagen på KI för internationella studenter. Foto: Erik Cronberg

I dagarna börjar våra campus åter att sjuda av liv och rörelse. Det är väldigt roligt att se och känna den förväntan och spänning som bubblar i luften. I höst börjar 950 nya studenter vid nybörjarprogrammen och drygt 300 nya studenter vid de globala programmen hos oss i Solna och Flemingsberg. Sammantaget har vi cirka 6 000 helårsstudenter på längre eller kortare utbildningsprogram och kurser.

I över 200 år har Karolinska Institutet erbjudit medicinsk utbildning på hög nivå. I dag rankas vårt universitet som ett av de 50 bästa i världen, och bland de tio bästa i Europa. KI står för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning vid universitet och högskolor i Sverige. Med all rätt ställer detta stora förväntningar på KI och arbetet med att vässa vår utbildning ytterligare pågår ständigt.
Min vision och ambition är att KI borde ha en lika stark internationell position i sin utbildning som i sin forskning. Ingenting är så vitaliserande för ett universitet som den goda interaktionen mellan forskning och utbildning.

Viktigt med tvärvetenskapligt och globalt perspektiv

Modern medicin och vårdvetenskap måste ta hänsyn till de stora utmaningarna i vårt samhälle. Först måste vi överväga medicinens gränser. Etiska utmaningar uppstår när ny teknik, procedurer och verktyg utvecklas och introduceras. Ett exempel är den nya och kraftfulla tekniken för genredigering. Den tekniken ger upphov till ett antal etiska och juridiska frågor som kräver ett brett spektrum av kompetenser utanför de smala definitionerna av medicin och biologi.

En annan utmaning är de ihållande och – i många delar av världen – ökande skillnader och ojämlikheter i tillgången till hälsovård. Det här är en fråga som ligger nära mitt eget hjärta. Utbildning vid ett världsledande medicinskt universitet måste ha ett tvärvetenskapligt och globalt perspektiv som ger kunskap och skapar ansvar för samhället som helhet. Jag uppmanar er alla att reflektera över dessa mycket viktiga frågor och också att diskutera hur medicin – läkekonsten – ska tolkas inför de utmaningar som finns inbäddade i FN:s utvecklingsmål (Sustainable Development Goals). Hållbarhet handlar om klimat, energi och miljö, men också om medicin och global hälsa. Hans Rosling, som var professor vid KI och tyvärr gick bort i våras, lyfte upp denna fråga på världens agenda. För detta borde vi verkligen vara tacksamma.

KI öppnar dörrar – passa på att nyttja möjligheterna

Som ny student på Karolinska Institutet har du en mycket lärorik och spännande tid framför dig. Du är nu en del av ett universitet med ett viktigt uppdrag i samhället och vi är väldigt glada att du vill studera hos oss och därmed skapa en betydelsefull framtid som kommer att göra skillnad för många människor.

Som student hos oss får du närhet till framstående forskning, tidig patientkontakt och ett brett urval av internationella kurser, program och utbytesmöjligheter. Det är upp till dig att ställa frågor och inhämta kunskap, engagera dig utanför studierna och utveckla ditt nätverk av kompetenta kollegor och inspirerande mentorer. Börja redan i dag fundera på hur just du kan ta vara på alla dessa möjligheter för att få ut så mycket som möjligt av din studietid och därmed forma din framtid. Det är också viktigt att KI lyssnar och lär av er studenter – vi behöver ert perspektiv, era åsikter och er energi. Enkelt sagt: ni är en oumbärlig del av vårt universitet och akademiska samhälle och jag hoppas flera av er vill engagera er i våra studentkårer, Medicinska föreningen och Odontologiska föreningen, och aktivt delta i utvecklingen av våra utbildningar.

Samtidigt är det viktigt att tillåta sig själv att vara ny i början, att ta sig tid att lära känna nya studiekamrater, lärare och omgivningar. Som nytillträdd rektor sedan den 1 augusti i år och nyinflyttad stockholmare så är jag väl bekant med den där känslan av att vara ny. Om vi går flera årtionden tillbaka i tiden: när jag var i samma situation som ni är i nu och skulle påbörja mina studier i medicin, då kände jag mig mycket ensam när jag kom till Oslo universitet från en liten stad på landet. Jag är fortfarande tacksam mot mina studiekamrater från den tiden som snabbt och generöst tog sig an mig och inkluderade mig i sina nätverk.

Vi hoppas att ni kommer att trivas med era studier. Varmt välkommen till Karolinska Institutet.

The political origins of health inequity: prospects for change, Ottersen OP, Dasgupta J, Blouin C et al. The political origins of health inequity: prospects for change. Lancet 2014; 383: 630-667.

The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountabiity, Engebretsen E, Heggen K, Ottersen OP The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability. Lancet. 2017 Jan 28;389(10067):365. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30152-6.

Tal till nya studenter vid välkomstdagen 28 augusti 2017.

Welcome all students!

These days our campus comes alive after a summer of recreation and relaxation. It is very interesting to see and feel the expectations and excitement that bubbles in the air. This fall semester, 950 students will start at the beginner programmes and over 200 students at the global programmes in Solna and Flemingsberg. In total we have approximately 6,000 students on longer or shorter courses and programmes.
My vision and ambition is that KI should have an equally strong international position in education as in research. Nothing is so vital to a university as the good interaction between research and education.

For more than 200 years Karolinska Institutet has offered high-level medical education. Today our university is ranked in the top 50 in the world and among top ten in Europe. KI stands for the single largest share of medical academic research of all universities and colleges in Sweden. All of this put great expectations on KI and our work to improve our education even more is ongoing. Our goal is to be a world-leading research university and we will also be at the forefront of education.

International students welcomed to Karolinska Institutet last week. Photo: Erik Cronberg

Important to have multidisciplinary and global perspectives

Modern medicine and health care sciences must duly take into account the major challenges that face contemporary society. First, we have to consider the limits of medicine. Ethical challenges arise when new technologies, procedures and tools are developed and introduced. One example is the novel and powerful technologies for gene editing. These technologies raise a number of ethical and legal issues that call on a broad range of expertise outside the narrow definitions of medicine and biology. Another challenge is the persistent and – in many world regions – widening disparities and inequities in access to health care. This is an issue that is close to my own heart and I have, alongside my ordinary research in neuroscience also published scientific articles on global health issues, such as global health inequity.

Medical education in a world leading university must have a multidisciplinary and global perspective that provides knowledge and instils responsibility for the society at large. I invite you all to reflect on these very important issues and also to engage in discussions on how medicine – the art of healing – should be reinterpreted in the face of the challenges that are embedded in the United Nations’ Sustainable Development goals. Sustainability is about climate, energy and the environment, but certainly also about medicine and global health. The late Hans Rosling, who was professor at Karolinska Institutet, placed this issue firmly on the world’s agenda. For this we should be truly grateful.

KI opens doors – take advantage of the opportunities

As a new student at Karolinska Institutet you have a very instructive and exciting time in front of you. You are now part of our university with its important mission for society, that journey and we are very pleased that you want to study with us and create a significant future that will make a difference for many people.
As a student at Karolinska Institutet, you get close to outstanding research, early patient contact and a wide range of international courses, programmes and exchange opportunities. It is up to you to pose questions and acquire knowledge, engage outside your studies and build your network of competent colleagues and inspirational mentors. Begin today to think about how you can use all these opportunities to get the most out of your study time and shape your future. It is also important that KI listens and learn from you as students– we need your perspectives, your views and your energy. Put simply: you are an indispensable part of our university and academic community. And I hope many of you want to engage in our student unions, Medicinska Föreningen and the Odontologiska Föreningen, and actively contribute to improve our education.

At the same time it is important to allow yourself to be new in the beginning, to take the time to get to know your new classmates, teachers and the surroundings. As a newly appointed vice chancellor since 1 August this year and new to Stockholm, I am familiar with that feeling of being new. And if we go several decades back in time: when I were in your situation and commenced my own medical studies I felt utterly lonely when I came to the Oslo university campus from a rural town in the middle of Norway. I am still grateful to my fellow students at the time, who quickly and generously embraced me and included me in their own networks. I am sure that you will be just as generous and attentive to your own peers. Be open-minded, be tolerant, be mindful of your fellow students. Remember that the networks that you form may last a lifetime.


We hope you will enjoy your studies. A warm welcome to Karolinska Institutet.

The political origins of health inequity: prospects for change, Ottersen OP, Dasgupta J, Blouin C et al. The political origins of health inequity: prospects for change. Lancet 2014; 383: 630-667

The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountabiity, Engebretsen E, Heggen K, Ottersen OP The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability. Lancet. 2017 Jan 28;389(10067):365. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30152-6.


This blog post in Swedish below.

In February 2017 a coordination group was established with the task of analyzing how the post-Macchiarini action plan is followed up and implemented. This group has now delivered its report. It is the overall view of the coordination group that all recommendations have been taken into account and that the majority of the proposed measures have been carried out or are in the process of being implemented.

Two analyses of the Macchiarini affair were submitted to KI in September 2016: one by KI’s internal audit, and one by the specially appointed investigator, Sten Heckscher. The vice-chancellor was commissioned by the KI University Board to implement the proposed measures and action plan. The coordination group – appointed in February 2017 – was mandated to monitor this implementation process. I am happy to learn that the coordination group finds that the process is on track and progressing as planned. The interim leadership deserves to be praised for their efforts.

Highest quality standards

It is paramount that we keep up the momentum in this important work. To maintain and strengthen its position as one of the world’s leading medical universities, KI must apply the highest quality standards, not only in its research and education, but also in its compliance and observance of rules and regulations. Put simply: a good work culture is a prerequisite for success.

I heartily agree with the coordination group when it states that it is important to establish an incentive structure that promotes governance without limiting academic freedom. Academic freedom must be at the core of any world leading university. “It should be easy to do it right” should indeed be the guiding principle for the work ahead. Changes must be based on trust and responsibility, and not on control measures that detract from the creativity that fuels excellent research and education.

Priority on leadership programmes

According to the coordination group, continued action for more efficient internal communication, establishment of good and transparent delegation procedures, and clarification of responsibilities should be cornerstones of the long-term development of regulatory compliance within the KI. Again, I agree. The report also emphasizes the need to prioritize leadership programs – an issue that I will address in an upcoming blog.

With an implementation process firmly on track, more energy can be invested in drawing up the new strategy for KI and in planning for future excellence in research, education and public outreach. This will be to the benefit for KI and the society at large.

Activities in the action plan

KI följer upp rekommendationerna i spåren av Macchiarini-affären

I februari 2017 inrättades en samordningsgrupp med uppgift att analysera hur handlingsplanen efter Macchiarini-affären följs upp och genomförs. Nu är rapporten klar. Samordningsgruppen anser att alla rekommendationer har beaktats och att majoriteten av de föreslagna åtgärderna har genomförts eller är på väg att genomföras.

Två analyser av Macchiarini-affären lämnades till KI i september 2016: den ena utförd av KI:s internrevision, den andra av den särskilt tillsatte utredaren Sten Heckscher. Rektorn fick i uppdrag av konsistoriet att genomföra de föreslagna åtgärderna och handlingsplanen. Samordningsgruppen – som utsågs i februari 2017 – fick mandat att övervaka genomförandeprocessen. Jag finner det glädjande att samordningsgruppen anser att processen är på rätt spår och att allt går som planerat. Det interimistiska ledarskapet förtjänar uppskattning för sina ansträngningar.

Högsta kvalitetsstandarderna

Det är viktigt att vi håller god styrfart i detta viktiga arbete. För att behålla och stärka sin ställning som ett av världens ledande medicinska universitet måste KI tillämpa de högsta kvalitetsstandarderna, inte bara inom forskning och utbildning, utan även när det gäller att följa och efterleva regler och föreskrifter. Enkelt uttryckt: en bra arbetskultur är en förutsättning för framgång.

Jag instämmer helt och fullt med samordningsgruppens uttalande om att det är viktigt att skapa en incitamentsstruktur som främjar styrning utan att begränsa den akademiska friheten. Akademisk frihet måste utgöra kärnan i varje världsledande universitet. ”Det ska vara lätt att göra rätt” borde verkligen vara den ledande principen för arbetet framöver. Förändringar måste grundas på förtroende och ansvar, och inte på kontrollåtgärder som försvårar den kreativitet som är drivkraften bakom framstående forskning och utbildning.

Prioritera ledarskapsprogram

Enligt samordningsgruppen bör hörnstenarna för den långsiktiga utvecklingen av regelefterlevnad inom KI vara fortsatta åtgärder för effektivare internkommunikation, upprättande av goda och transparenta delegeringsrutiner och tydliggörande av ansvar. Återigen kan jag bara instämma. I rapporten betonar man också behovet av att prioritera ledarskapsprogram, en fråga som jag kommer att ta upp i en kommande bloggpost.

Med genomförandeprocessen på rätt spår kan mer energi läggas på att utarbeta den nya strategin för KI och att planera för framtida excellens inom forskning, utbildning och kontakterna med allmänheten. Det kommer att gynna både KI och samhället som helhet.

Aktiviteter i åtgärdsplanen

 


Monday 21 August I have the pleasure of giving the welcome address at the first Nordic PhD Summit for the newly established network NorDoc: Nordic Doctoral Training in Health Sciences. This two-day conference on Health Sciences Across Borders will highlight the importance of PhD education and provide ample opportunity of sharing ideas and knowledge. Established as late as last year by seven universities including Karolinska Institutet, NorDoc now includes no less than 17 partner universities from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The network aspires to include all Nordic higher education institutions with doctoral education in health sciences.

Striving to improve quality

With our geographic and cultural proximity and joint history, Nordic collaboration has long-standing traditions. Joint projects and exchange of students and researchers are parts of an existing vital collaboration between higher education institutions in the Nordic region. Too often we see internationalization as synonymous to collaboration with geographically distant regions, forgetting the potential of strengthening our interaction with the region we call our own. NorDoc has an important role to play, with the overarching purpose of ensuring the highest possible quality in doctoral education. In a world where competition for resources is increasingly international, this goal can only be reached through cross border collaboration. While we praise ourselves on our strengths and successes, we are each and every one of us too small to figure prominently on the international scene. David A. King reflected on the potential of a closer Nordic collaboration when he in an article in Nature stated that “The smaller northern European countries are snapping at the top seven’s heels, and would be in this premier division if combined.” (The scientific impact of nations, Nature 15 Juli 2004 pp. 311- 316).

Sharing best practice

NorDoc aims to facilitate and advocate for removal of barriers for collaboration, for instance by making doctoral courses free and available to all PhD:s in the Nordic countries. This is already the case for Karolinska Institutet’s doctoral courses, given availability of places. NorDoc also seeks to organize doctoral training courses in niche areas where not all of us can provide expertise; it aims to identify and share best practice, find international funding for joint research projects, make policy makers more aware of the need for high quality doctoral studies, and increase outreach to the society at large.

Report on Ph D education

A recent report entitled ”Links between research policy and national academic performance”, issued by CFA (The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy, Aarhus University), the Technopolis Group, and NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), states that PhD education is “….the primary source of renewal of any scientific community” and that it as such “….forms a central part of the foundation for high academic performance”. This statement stands as a timely and appropriate backdrop of today’s conference and an important premise for the drawing up of KI’s new strategy plan KI 2030.


This blog post in English, see below

Tillsammans med Marita Hilliges strax efter att det offentliggjorts att Marita utsetts till generalsekreterare för SUHF. Hon lämnar därmed tjänsten som rektor vid Högskolan i Dalarna.

Veckan avslutades med två dagar tillsammans med mina kollegor på landets lärosäten. Rektorerna för svenska universitet och högskolor träffas regelbundet i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) regi. Den här gången träffades vi på Smådalarö. När mötet inleddes på torsdagen var det med en vakant generalsekreterarepost för SUHF men på fredag morgon fick vi det goda beskedet att vid mötet närvarande kollega och KI-alumnen Marita Hilliges, nuvarande rektor vid Högskolan i Dalarna, utsetts till ny generalsekreterare för SUHF. Stort grattis Marita – jag ser mycket fram emot att samarbeta med dig i din nya roll!

SUHF är en medlemsorganisation för landets universitet och högskolor och arbetar för att tillvarata våra gemensamma intressen i olika frågor. Det är viktigt att KI deltar i SUHF:s olika forum och arbetsgrupper. Jag anser att vi ska prioritera och delta i det nationella gemensamma arbetet för sektorn. Det finns stora möjligheter att göra gemensam sak i konkreta frågor som till exempel utvecklingen av EU:s nionde ramprogram och uppföljningen av Lamy-rapporten.

Mycket gemensamt

Detta var mitt första möte och det var mycket givande. För mig som är ny i den svenska universitetsvärlden är det en god möjlighet att också lära av mina kolleger för att förstå det svenska sammanhanget. Lärosätena har mycket gemensamt och många av våra utmaningar är desamma. Ett nära samarbete mellan lärosätena ökar vår möjlighet att få inflytande och påverka den politiska agendan. Det är viktigt med erfarenhetsutbyte och samarbete för att stärka forskningen och den högre utbildningen som helhet i landet.

Jag har i min tidigare roll som rektor vid Universitetet i Oslo prioriterat och värdesatt samverkan med kolleger vid andra universitet och högskolor. Och samverkan måste även ske över nationsgränser. Jag har bland annat varit engagerad i NUS – det nordiska universitetssamarbetet och i styrelsen av NordForsk, och ser potentialen för ett närmare nordiskt samarbete.

Nordisk doktorandkonferens

På måndag morgon har jag förmånen att inledningstala och välkomna kolleger från 17 nordiska universitet som alla är medlemmar i NorDoc, ett nätverk som tillsammans ska utveckla forskarutbildningen vid våra universitet. Mer om detta senare.

Att samverka både inom universitetssektorn med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra delar av det omgivande samhället är en förutsättning för att vi som universitet ska förbli relevanta och utvecklas. Vår roll i samhällsutvecklingen är något jag kommer att återkomma till i min blogg.

Meeting with fellow rectors

The week closed with a two-day meeting with my colleagues at other national universities. The rectors of Swedish universities and university colleges meet regularly in Sweden under the auspices of the Association of Swedish Higher Education (SUHF). This time the meeting was held at Smådalarö. When the meeting began on Thursday the position as Secretary General for SUHF was vacant, but on Friday morning we received the good news that our colleague and KI alumni Marita Hilliges, current rector of the Dalarna University College, was appointed new Secretary General for SUHF. My warmest congratulations to you, Marita – I look forward to working with you in your new position!

SUHF is an organisation that represents the country’s universities and university colleges and safeguards their common interests. It is important that KI takes part in the SUHF’s various forums and committees, and I believe that we must give priority to and participate in the joint national work being done in the sector’s interests. There is much potential to come together on practical matters, such as the development of the EU’s ninth framework programme and the follow-up of the Lamy report.

This was my first meeting and it was very rewarding. To a newcomer to Swedish academia like me such meetings are a good opportunity to learn from my colleagues and to understand the Swedish context. The higher education institutions have much in common and many of the challenges we face are the same. Close cooperation between us also increases our powers of influence over the political agenda. We need to share experiences and collaborate if we are to strengthen the country’s research and higher education as a whole.

In my previous role as vice-chancellor of Oslo University I prioritised and valued my dealings with colleagues at other universities and university colleges, collaboration that also needs to take place over national borders. I have, for example, been involved in the NUS (the Nordic University Association) and sat on the board of NordForsk, and see much potential for closer Nordic cooperation.

On Monday morning I have the privilege of giving the welcoming address to colleagues from 17 Nordic universities, all of which are members in NorDoc, a network set up to develop doctoral education amongst its members. More about this later.

If we as a university are to remain relevant and grow, we must cooperate within the commercial and healthcare as well as academic sectors, and with the community which we serve. Our roll in social progress is something I will be returning to in my blog.

 

 

 

 

 


Two weeks have passed since I took office as vice-chancellor of KI. Getting to know my new organization has been my top priority thus far, as it will continue to be in the weeks to come. I will keep my eyes open, I will listen, and I will ask questions. This is what a transition to a new organization is all about.

During my career as a medical researcher I have learnt to appreciate KI from the outside. Now I will get to know KI from the inside. I will visit each KI department, and I have notified the department heads about this. We have also decided to arrange a general meeting, open for all KI group leaders – the very driving force of KI’s research. Already next week I will meet representatives of the Medical Students Union’s house foundation (Kårhusstiftelsen) and soon thereafter I will have my first meeting with the Chairs of the Medical Students Union and the Student union of Odontology. I am deeply committed to student issues and look forward to collaborate with the student unions. In a couple of weeks I will meet all new students at the Welcome Day. This will be one of the highlights of the current semester.

KI will come out strengthened

While KI has been exposed to extensive negative media coverage and public debate throughout the last one and a half year, it is now time for a fresh start. The crisis has taken its toll, but I am convinced that our university will come out strengthened. We should all take responsibility for this to happen. The interim management has initiated a number of important measures and I will now build on this work, tasked by the KI board. In addition I suggest creating a collegial advisory board (kollegialt råd) that can support the university management so as to ensure that the interests of research and teaching are duly taken into account in all decisions of the management and the consistory. The aim must be to raise our university to the uppermost international level where it rightly belongs.

Getting out of the crisis with added strength is not about introducing new rules and regulations. It is about developing strategies and visions for the future KI, it is about ethical preparedness, it is about taking responsibility and complying with those rules and regulations that are already in place. Obviously this is fully possible without undermining the very foundation of any university: academic freedom. Excellent research must go hand in hand with an excellent work culture.

KI highly ranked in Nature Index Innovation

KI is doing well and has continued to do well throughout the turbulent period that is now behind us. One example was provided last week by Nature Index 2017 Innovation supplement, where KI ranks as number 1 in Sweden and 38 globally. This Normalised Lens Influence Metric measures citations of research articles in patents owned by third parties.

I am very keen to have an open dialogue and my blog will hopefully prove helpful in this context. If you are a KI staff member you may let me and the KI management know what you think about your workplace, the working atmosphere and leadership by participating in the employee survey. The survey will be open late September. You can read more about this at the staff portal.

More on my vision for KI can be found in my programme declaration put forward to the Consultative College in the recruitment process.