In English below.

Vi summerar nu KI-ledningens besök på institutionerna. Det har varit fantastiskt att besöka institutionsledningarna, medarbetare och studenter. Vi har tagit del av forskarpresentationer och undervisning och diskuterat vårt universitet öppet och konstruktivt, alla besök gav utrymme för diskussion. Jag ser även fram emot besöket på institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, som återstår. Besöken har gett många givande och viktiga medskick till Strategi 2030.

Jag har fått ett starkt intryck av ett universitet som på institutionerna skiljer sig åt både till uppdrag och sammansättning. Ändå är flera av de genomgående möjligheterna och utmaningarna universitetsövergripande: KI har engagerade och kompetenta medarbetare, vi har stark forskning och vi har ett starkt varumärke. Men som vi också har kunnat konstatera upplever många medarbetare nuvarande organisation som otydlig och har svårt att relatera till de övergripande målen för verksamheten.

Nu fortsätter arbetet med att gå från ord till handling och att staka ut den fortsatta vägen fram till en ny strategi. Här är det viktigt, vilket också framkommer i medskicken från institutionerna, att vi behöver skapa en tydlig process för våra visioner och mål, och förankra alla steg i organisationen, vilket vi kommer att få anledning att återkomma till.

När vi nu sammanfattar institutionsbesöken påminns jag om allt från möten med studenter till besök i labb och diskussioner i KI:s hörsalar, här är några bilder från besöken. Tack till er alla!

In English:

After the tour: The work continues

We are now summarising the KI management’s visits to the university’s departments. Visiting the department management teams, staff and students has been fantastic. We have taken part of research presentations and teaching, as well as we have been discussing our university openly and constructively, all of the visits provided space for discussion. I also look forward to the upcoming visit to the Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital. The visits have provided rewarding and significant input to Strategy 2030.

I got the strong impression that the university’s departments differ in both their missions and structure. However, several of the general opportunities and challenges faced are university-wide: KI have a dedicated and competent staff, we have strong research, and a strong brand. But we have also established that many of our staff feel that the present organisation lacks clarity and that it is difficult to relate to KI’s overall goals.

We now continue the work of turning words into action, and of mapping out the way forward towards a new strategy. In this regard, it is important that we create a clear process for our visions and goals, as well as establish all steps within the organisation. This is something which was reflected in the department’s input, and which we are sure to revisit.

As we now summarise the visits to the departments, I am reminded of everything from encounters with students, to visits to labs and discussions in KI’s lecture theatres. Here are some pictures from the visits. Thank you to you all!

Photos: Bildmakarna October, November, 2017


In English below.

Som rektor välkomnar jag kraften i debatten som följt på #metoo-kampanjen. Karolinska Institutet ska vara en arbetsplats och en utbildningsmiljö fri från sexuella trakasserier, fri från mobbning, kränkningar och all typ av diskriminering. När det sker ska den som utsätts våga anmäla och det ska finnas beredskap i organisationen för att utreda ärendet, samt stöd och hjälp.

Vi kan konstatera att de vittnesmål som framkommit i samband med #metoo visar att vi har långt kvar till ett jämställt och jämlikt samhälle. Ojämlika maktrelationer finns inom universitets- och högskolesektorn, såväl som i samhället i stort. Karolinska Institutet, med 4800 anställda, 2300 doktorander och 6000 helårsstudenter, är inget undantag.

Vår senaste medarbetarundersökning, MU 2017, visar att vi inte är fria från problem med ovälkomna sexuella anspelningar, kommentarer eller förslag. Vi ser också att arbetet för lika villkor och mot diskriminering ger resultat, färre uppger att de varit utsatta nu än i vår medarbetarundersökning 2014. Men vi får inte glömma de som inte vågar berätta, eller väljer att inte berätta. Vi kan inte bortse från att vi inte vet hur stort mörkertalet är.

Misstänkta trakasserier måste lyftas fram i ljuset – så att vi inom universitetet kan agera. Därför är det viktigt med tydligt ansvar för likavillkorsfrågor och arbetsmiljö, frågor som nu ingår i prorektors ansvar för Karolinska Institutets inre verksamhet.

Ytterst har det akademiska ledarskapet ansvar för att akademin ska vara en plats fri från trakasserier och diskriminering. God arbets- och studiemiljö är grundläggande förutsättningar för att Karolinska Institutet ska uppnå målsättningen att vara ett av de främsta medicinska universiteten i världen. Vår verksamhet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt, öppenhet och jämlikhet, vilket kräver ett aktivt arbete med lika villkor. Därför välkomnar jag debatten som följt på #metoo-kampanjen.

Här finns kontaktuppgifter för medarbetare och studenter som har utsatts för, eller har uppmärksammat, sexuella trakasserier på Karolinska Institutet.

In English:

I welcome the power in #metoo

As vice-chancellor, I welcome the powerful debate in the wake of the #metoo campaign. Karolinska Institutet must be a workplace and an educational environment free from sexual harassment, bullying, victimisation and all types of discrimination. When they do occur, those subjected must have no fear of reporting and there must be tools within the organisation to investigate the matter and to provide support and assistance.

Given the testimony that has emerged in conjunction with #metoo, we can only conclude that we have far to go to achieve gender equality and an equal-opportunities society. Unequal power relationships exist in the university and higher education sector just as they do in society as a whole. Karolinska Institutet – with 4,800 employees, 2,300 doctoral students and 6,000 undergraduates – is no exception.

Our latest staff survey, MU 2017, shows that we are not immune to the problem of unwelcome sexual advances, comments or suggestions. We also see that our efforts to promote equal treatment and combat discrimination are delivering results, with fewer respondents reporting being subjected to harassment and discrimination than in the 2014 survey. However, we must not forget those who dare not, or choose not to, tell their stories. We cannot ignore the fact that we do not know the scale of unreported cases.

Suspected harassment must be dragged into the light – so that we within the university can act. It is therefore important to clarify responsibilities for equal treatment and work environment issues, which are included in the pro-vice-chancellors remit for Karolinska Institutet’s internal organisation.

The ultimate responsibility for ensuring that academia is a place free from harassment and discrimination rests with the academic leadership. Good work and study environments are a basic prerequisite if Karolinska Institutet is to achieve its goal of being the world’s leading medical university. Our organisation must be characterised by an ethical approach, transparency and equality, all of which demands active efforts to achieve equal treatment. This is why I welcome the debate in the wake of the #metoo campaign.

Contact information for employees and students who have been exposed to, or have noticed, sexual harassment at Karolinska Institutet.


In English below.

Vår senaste medarbetarundersökning ger viktiga signaler; många medarbetare upplever att nuvarande organisation är otydlig och att det är svårt att relatera till de övergripande målen för verksamheten. En tydlig strategi och en ändamålsenlig organisation är helt nödvändig för att skapa de bästa förutsättningarna för utbildningen och forskningen vid vårt universitet. Det är också nödvändigt att säkerställa det kollegiala inflytandet.

Konsistoriet har sett behovet. Vid sitt senaste sammanträde den 16 oktober, fattade konsistoriet beslutet att se över ledningsorganisationen. Målet är att Karolinska Institutets nya organisation ska vara på plats år 2019.

Strategiskt ledarskap och tydligt ansvar

Behoven av tydlighet och gemensamma mål för vårt universitet är uppenbara. Det handlar om att stärka kvaliteten i utbildningen och få ännu högre kvalitet i forskningen. Och det handlar om ett strategiskt ledarskap som säkerställer fortsatt internationalisering och samverkan med viktiga aktörer som Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, näringsliv och finansiärer. En omorganisation syftar därutöver till att skapa en tydlighet i ansvar och befogenheter, och effektiva stödfunktioner.

KI:s ledning har nu inlett diskussioner med prefekterna och dekanerna om hur en ny organisation ska se ut. KI-ledningens besök på institutionerna ger oss också värdefulla inspel. När vi har en målbild för en ny organisation ska den även förankras hos anställda och studenter.

Det är tydligt att en långsiktig finansiering med såväl stärkta basanslag som donationer behövs för att säkra kvaliteten i utbildningen och forskningen. En förutsättning för detta är strategisk kraft hos ledningen.

Tankar om ny modell

Den bärande organisationsmodellen sedan 1993 har varit ett antal självständiga institutioner, som leds av prefekter, ställda direkt under rektor. I dag har vi tre styrelser, en vardera för utbildning, forskarutbildning och forskning, och en universitetsstyrelse. Det har varit en framgångsrik organisation – i första hand tack vare våra forskare och lärare som verkar inom den. Men vi ser behoven av en utveckling för att stärka den gemensamma inriktningen – vårt gemensamma mål och vår vision i arbetet med vår kommande Strategi 2030.

Vi prövar nu, tillsammans med konsistoriet, tankar om en ny modell som till sin omfattning inte ska öka antalet ledningsfunktioner ovanför institutionsnivån. Den ska inte heller ändra på nuvarande institutionsindelningar. Klart är redan att bilda ett kollegialt råd för att skapa ökade förutsättningar för medarbetarinflytande och därmed ett minskat avstånd till KI:s ledning. Den bärande tanken måste vara en tydlig organisation där medarbetarna kan relatera till de övergripande målen för verksamheten. På så sätt har vi beskrivit premisserna som KI:s organisation bör kännetecknas av:
– Tydliga ansvarskedjor, med harmoniserade ansvar och befogenheter
– Ett kollegialt inflytande på ledningsnivå, i principiella och övergripande frågor
– Kvalitet i kärnverksamheterna
– Effektiva stödfunktioner
– Att den nya organisationen i storlek/omfattning ska vara neutral vad avser lednings-funktioner ovan institutionsnivån.

In English:

It’s time to review KI’s organisation

Our latest employee survey has given us some important signals; many of our staff feel that the present organisation lacks clarity and that it is difficult to relate to KI’s overall goals. A clear strategy and a fit-for-purpose organisation are absolute necessities to create the best possible conditions for education and research at our university. We also need to secure collegial influence.

The University board has understood the need. At its latest meeting, on 16 October, the University board decided to review the management organisation. The objective is for Karolinska Institutet to have a new organisation in place by 2019.

Strategic leadership and clear responsibilities

The need for clarity and common goals at our university is obvious. We have to strengthen quality in our education and achieve even higher quality in our research. And we need to have a strategic leadership that ensures continued internationalisation and interaction with important players like Stockholm County Council, Karolinska University Hospital, trade and industry, and funding providers. In addition, a reorganisation will also aim to create clarity in responsibilities and authority and effective support functions.

KI’s management has now begun discussing what a new organisation should look like with the heads of department and the professors. KI’s management team’s visits to the departments also give us valuable input. When we have a clear picture of the new organisation it will also need to have the backing of our staff and students.

It is clear that long-term funding with both basic appropriations and donations is needed to secure the quality of our education and research. A precondition for this is strategic strength on the part of the management team.

Thoughts on a new model

The bearing organisational model since 1993 has been a number of autonomous departments, led by heads of department and reporting directly to the vice-chancellor. Today we have three boards, one each for education, doctoral education and research, and a university board. The organisation has been successful – thanks mainly to our researchers and teachers who work in it. But we see the need for development to strengthen the common aims – our common goals and our vision in our work on our coming Strategy 2030.

Together with the University board we are now examining ideas for a new model that in its scope will not increase the number of management functions above department level. Nor must it change the present department structure. It has already been decided to form a collegial council to create greater prerequisites for co-determination and thereby shorter distances to KI’s management. The bearing idea must be a clear organisation where staff can relate to KI’s overarching goals. We have described the premisses that should characterise KI’s organisation like this:
– Clear chains of responsibility, with harmonised responsibilities and authority
– Collegial influence at management level in overarching and fundamental questions
– Quality in our core activities
– Effective support functions
– That the new organisation in size/scope shall be neutral as regards management functions above department level.

 


Last Friday I was delighted to welcome our new doctors and jubilee doctors as well as colleagues from our university, families and guests to this autumn’s conferment ceremony in Stockholm City Hall.

Hats on! Photo: Erik Cronberg

Becoming a doctor at Karolinska Institutet and receiving a hat and diploma in the Blue Hall is a conclusion of many years of diligent work. It is a conclusion of a time of trials and tribulations, of failed experiments and – every so often – of ideas that led nowhere. But it is also the conclusion of a fascinating journey. As I pointed out in my speech, step by step our new doctors have built a solid edifice of knowledge and wisdom that will last a lifetime.

Statistics tells us that nearly half of all scientific publications from KI are authored or co-authored by our doctoral students, and our doctoral students are significantly involved in most of our international collaborations. Simply put, the doctoral students are an invaluable part of our university. Today about 25 percent of our students, nearly 2 300, are pursuing doctoral degrees. In fact, of all doctoral students in medicine, pharmacy and health sciences in Sweden, 45 percent are studying at KI.

Exit polls shows that over 90 percent of KI’s doctoral students are satisfied with their doctoral education at KI. This is fine and attests to the quality of our educational programs. But we must shy away from complacency. International competition is fierce and we should strive to become even better.

Happy conferment ceremony. Photo: Erik Cronberg

We have just initiated our work on KI’s new strategy plan with 2030 as its time horizon. My vision is that KI by 2030 is seen as a sterling example of a university that recognizes and builds on the competence and perspectives of its doctoral students. My vision is that KI by 2030 will be held in high esteem internationally as a university that spearheads new and innovative practices for PhD training, with due emphasis on social responsibility and ethical preparedness.

As we look ahead and as we start working on our new strategy plan to realize this vision, I thank our new doctors. By building competence and carrying out excellent research they have contributed to Karolinska Institutet and to the society at large. I extend my congratulations and best wishes for their future career.

More on KI News.


Together with the Rector at the Università del Piemonte Orientale, Italy and the Rector at the Vrije Universiteit Brussel, Belgium, I as the Vice-Chancellor at Karolinska Institutet, have written a letter to Ayatollah Sadegh Larijani, Head of the Judiciary, Iran.

We express our deepest concern over the detention of Dr. Ahmadreza Djalali who could now face the death penalty.

Dr. Ahmadreza Djalali, an Iranian national and resident of Sweden, was arrested without a warrant by Iranian Ministry of Intelligence officials while traveling to Iran to attend workshops in disaster medicine at universities in Tehran and Shiraz. He has been detained in Tehran’s Evin prison for approximately 16 months for alleged “collaboration with a hostile government” and “acting against national security.” During the first seven months of captivity, he was threatened with the death penalty and he was denied a lawyer. On Saturday October 21st, Ahmadreza has been sentenced to death. The court verdict, which was shown to one of the lawyers, states that Ahmadreza Djalali worked with the Israeli government, who subsequently helped him obtain his residency permit in Sweden.

A highly respected scientist

A physician and expert in disaster medicine, Dr. Djalali is a highly respected scientist who is well known and admired within the international community for his high quality research and teaching. Since 1997 till 2007, Dr. Djalali was working in Iran in the field of natural and technological disaster management, as a researcher, lecturer and planner. His working place was the ministry of health and then he moved to the natural disaster research Institute. In 2008, Dr. Djalali started studying for his PhD at Karolinska Institutet (Stockholm, Sweden) and obtained a masters degree in Disaster Medicine (EMDM) from the Università del Piemonte Orientale (Vercelli, Italy) and the Vrije Universiteit Brussel (Brussels, Belgium). From 2012 to 2016, he was a post-doc fellow at the Research Center in Emergency and Disaster Medicine (CRIMEDIM) of the Università del Piemonte Orientale and was academically affiliated with Karolinska Institutet and the Vrije Universiteit Brussel. He coordinated various training and research programs, from which 3 projects were granted by the EU Research Commission. These 3 projects were relevant to health systems, in the area of crisis management, education, counter-terrorism and CBRNE, of EU countries, e.g. Italy, Spain, France, UK, Germany, Sweden, etc. In parallel, he retained academic and operational cooperation with Iranian University, and research centers through contributing in crisis management and passive defense programs, all public and unclassified from security aspects. In all matters he has always been a proud example for Iran, spoke highly of his heritage and served Iran as an international example of excellence in research, someone Iran should be extremely proud of.

Dr. Djalali has worked alongside researchers from all over the world to improve the operational capacity of hospitals in countries affected by disasters, terrorism and armed conflicts. He has authored more than 45 publications. Dr. Djalali is known by his colleagues and students to be very respectful of his native home, the Islamic Republic of Iran, and one of his aims was to increase the understanding and shared relationship between the country where he lived and the work he did with other countries in the region in fostering excellence in the development of Emergency and Disaster Medicine and research applied to humanitarian assistance.

The facts suggest that Dr. Djalali has been sentenced to death for peacefully exercising his right to academic freedom, freedom of expression, freedom of association, and freedom of assembly, and has been denied proper access to legal counsel and due process.

Right to freedom of expression

We, Karolinska Institutet, the Università del Piemonte Orientale and the Vrije Universiteit Brussel, would like to express our deepest concern over the detention of Dr. Ahmadreza Djalali who could now face the death penalty. As of today, the evidentiary basis of his arrest remains undisclosed.

We, Karolinska Institutet, the Università del Piemonte Orientale and the Vrije Universiteit Brussel, are calling for Djalali’s immediate release and speedy return to his family and employment unless he is charged with a recognizable and evidence-based criminal offence, in line with international law and standards. We are concerned that he has been targeted for peacefully exercising his rights to freedom of expression, association and assembly.

We are also demanding that prosecution authorities ensure that Dr. Djalali has immediate access to a qualified health professional who can provide health care in compliance with medical ethics, including the principles of confidentiality, autonomy and informed consent.

We urge colleagues including medical, scientific and humanitarian organizations worldwide to join, support, and spread this appeal to ensure that Dr. Djalali’s case is properly adjudicated.

We believe it is vital that the international medical and scientific communities and their academic institutions defend the fundamental freedoms of researchers, especially Dr. Djalali, who has been sentenced to death in apparent retaliation for international scholarly collaboration within his field of study. This is critical to preserve the rights and freedoms of future generations of researchers and humanitarians in Iran and worldwide.

Moreover, all citizens are entitled to due process and a fair trial, and no citizen should be subjected to the death penalty. The death penalty is an act of violence that creates more violence and is in conflict with human dignity, human rights, a wealth of research, and all the values our universities stand for.

Prof. Ole Petter Ottersen, Vice-Chancellor Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Prof. Cesare Emanuel, Rector Università del Piemonte Orientale, Vercelli, Italy
Prof. Caroline Pauwels, Rector Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium


In English below:

Resultatet av Medarbetarundersökningen 2018 har landat. Glädjande nog med den höga svarsfrekvensen 80 procent (4297 av 5392 svarade). Det ger oss en bra grund för det fortsatta arbetet. För detta resultat är inte slutet, det är början. Det är nu vi ska arbeta vidare med en god arbetsmiljö på alla nivåer, på Karolinska Institutet som helhet, på institutioner, på avdelningar och på enheter.

Medarbetarundersökningen ger viktiga signaler. För Karolinska Institutet som helhet kan vi redan konstatera att vi behöver staka ut en tydlig riktning för vårt universitet. Det tar vi fasta på i arbetet med Strategi 2030 och genom att se över organisationen. Många medarbetare upplever nuvarande organisation som otydlig och har svårt att relatera till de övergripande målen för verksamheten. En tydlig strategi och en ändamålsenlig organisation är nödvändig för att skapa de bästa förutsättningarna för vår utbildning och vår forskning. Det ska vara klart för var och en vart vi är på väg, och hur vi ska nå dit!

Fler ambassadörer

Vi kan också konstatera att trots turbulensen kring de senaste årens kris, visar medarbetarundersökningen flera positiva resultat. Ett är att KI jämfört med 2014 års medarbetarundersökning, har ett högre värde när det gäller att rekommendera KI som arbetsplats. Även vid en jämförelse med andra lärosäten har KI många ”ambassadörer” som känner stolthet över verksamheten på den egna institutionen.

På en övergripande nivå pekar resultaten på att många upplever gott samarbete, engagemang och delaktighet i sina arbetsgrupper, viktiga faktorer för att känna arbetsglädje. Men vi kan inte slå oss till ro med detta. Vi ser också ökad tendens till högre belastning, stress och minskade möjligheter till återhämtning. Ett universitet som arbetar för att förbättra människors hälsa måste självklart även arbeta för en god hälsa inom den egna organisationen. Detta blir en uppgift för ledarskapet.

Långt till ledningen

På ett övergripande plan syns en positiv trend – många upplever att närmsta chef skapar förutsättningar och ger stöd för arbetet – men glappet till prefekterna och KI:s ledning upplevs alldeles för stort. I vår kommande strategi blir ett av våra mål att minska det upplevda avståndet, och det kan bara göras genom tydlighet, transparens och medinflytande, genom att skapa arbetsglädje.

Även likabehandling på arbetsplatsen får bra resultat i medarbetarundersökningen. Ännu viktigare blir det därför att fortsätta arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier: 200 av 4324 personer upplever att de själva har blivit utsatta för diskriminering. Det är lägre än genomsnittet för jämförbara branscher, men etiskt ansvar måste hela tiden vara ledord för Karolinska Institutet. Debatt, samtal och kritisk reflektion är nödvändiga för att människor i vår omgivning ska må bra och trivas. Bara genom en god arbetsmiljö och etisk medvetenhet om alla dessa frågor kan vi skapa bättre hälsa och en utbildning och forskning i internationell toppnivå.

In English:

Now we must continue to strive towards a good work environment

The results of the 2018 Staff Survey have arrived. Pleasingly enough, with a response level of 80% (4,297 of 5,392 responded). This provides us with a solid basis for our ongoing efforts. The results of the survey are not an end in themselves but rather a starting point. Now is the time to work diligently towards a good work environment on all levels, at Karolinska Institutet as a whole and in each department and division.

The Staff Survey conveys important signals. We can already state that, for Karolinska Institutet as a whole, we must set out a clear direction for our university. We will come to grips with this through the implementation of Strategy 2030 and by overhauling our organisation. Many staff members experience the current organisation as unclear and find it difficult to relate to its overall goals. A clear strategy and fit-for-purpose organisation are necessary to create the best possible conditions for our education and research programmes. No one should be in any doubt of our aims, nor how we intend to achieve them!

More ambassadors

We are also able to state that, despite the turbulence surrounding the recent crisis, the Staff Survey throws up several positives. One of these is the increased willingness in comparison to the 2014 survey to recommend KI as a workplace. Even in comparison to other educational institutes, KI has many ‘ambassadors’ who take pride in their own department’s activities.

On an overall level, results point towards a general feeling of healthy collaboration, engagement and participation in respondents’ own work groups – important factors when it comes to job satisfaction. However, we cannot allow ourselves to rest on our laurels. We also see an increasing tendency towards greater workloads, increased stress and reduced opportunities for recuperation. A university dedicated to improving people’s health must of course also work to maintain good health within its own organisation. This is a task for management.

Remoteness from management

On an overall level we see a positive trend in that many staff members feel that their immediate supervisor creates the necessary conditions and offers support for their work. However, heads of department and KI’s management are seen as far too remote. One of the goals of our future strategy will be to reduce this perceived remoteness, something that can only be achieved through clarity, transparency and participation – by creating job satisfaction.

Equal treatment in the workplace also receives high marks in the Staff Survey. It is therefore even more important that we continue to work to prevent discrimination, victimisation, bullying and harassment: Of the respondents, 200 out of 4,324 have themselves experienced some form of discrimination. Even if this is below average for comparable industries, ethical responsibility must always be our watchwords at Karolinska Institutet. Debate, discussion and critical reflection are vital if those around us are to feel good and thrive. Only through a good work environment and ethical awareness of all these issues can we create improved health and education and research at the highest international level.


I was very proud to kick off this morning’s seminar Global and Local Health – Legacy of Hans Rosling to share my views on the work of this outstanding scientist, teacher and communicator.

Hans Rosling.

I would like to start on a personal note.

Hans was the one who brought me into the realm of global health and who directed my attention to the stark and unacceptable health inequities in present day society. His work and thoughts provided much of the foundation of The Lancet-UiO commission on Global Governance for Health. This commission – which I led – was asked to identify the political determinants of health and to come up with suggestions for changes.

Now to Hans Rosling’s impact on the world at large.

Hans changed the way we think about the world and its development. He had this almost uncanny ability to inspire – not by glossing over inconvenient truths and sad facts – but by bringing them to the fore. I think that his optimism derived from his unwavering belief in the supremacy of truth and facts – in his belief that facts are inherently persuasive and will force decision makers to act, and to act wisely. Perhaps not today, perhaps not tomorrow, but eventually.

Groundbreaking lectures

By carefully unveiling the mechanisms of human and societal development – and by looking forward with optimism and an inquisitive mind – Hans was immensely popular among students. In 2012 I invited him to the University of Oslo to give the first lecture in a series on “The Global Citizen”.  His lecture was entitled “A fact based world view”. The queue of students wanting to attend extended several hundred meters across campus. All of a sudden our largest auditorium became too small.

Hans gave lectures that were groundbreaking in their ability to disseminate new knowledge and to question prevailing concepts. Hans was serial myth killer, no less.

Hans earned his PhD in 1986 and in 1990 was made associate professor of internal medicine at Uppsala University. He then taught courses about healthcare in developing countries until 1996, when he was made senior lecturer of international health at Karolinska Institutet. Rosling became professor of international health at KI three years later.

Hans was also one of the founders of the Swedish branch of Doctors Without Borders, and was voted into the Royal Swedish Academy of Sciences in 2012.

When the US Magazine Foreign Policy listed the 100 thinkers whose ideas had shaped the world in 2009 – Rosling was number 96, and in 2012 he was included in Time Magazine’s list of the world’s 100 most influential people.

He gave hope for the future

In recent years Hans was a much sought-after speaker. He lectured at the World Economic Forum but also for new students at KI. And the students came first, just as he came first for the students.

But it is not his merits that he will be remembered for. First and foremost he gave hope for the future. Hans spoke about an interconnected world, a world where our destinies are intertwined. He described a global society that faces challenges that we never have seen before – in terms of demography, resource distribution, energy and climate. However, with facts and passion, he convinced us that there is progress in the world, after all.

Hans inspired us to reflect upon health in the broadest possible sense – how health relates to poverty, climate change, human rights, religious dialogue and governance. His message was that we are global citizens and that not everybody shoulders the responsibility that comes with it.

Hans’ sphere of influence extended globally. Together with his son and daughter-in-law he founded the Gapminder Foundation in order to promote global development through the greater use and understanding of social, economic and environmental statistics. When Hans spoke, the world listened. Statistics became alive and its message became compelling. Complex relationships between population growth, economy, and health suddenly became easy to understand when he spoke. When we left the auditorium we felt that we had a better understanding of the world. In fact, we – and I was certainly among this we – could easily feel ashamed when we realized that our perceptions about the world were not well founded on statistics and evidence.

This is exactly what an excellent lecturer should do: Identify embarrassing voids in our knowledge and world view and help fill in the facts we need.

A real humanist and altruist

Sweden’s and the world’s most famous professor of international health, Hans Rosling, lived a life under the shadow of his own serious disease. This did not stop him from working relentlessly toward his goal of improving health and the living conditions of humankind – a goal that resonates perfectly with the overall vision of KI.

Hans moved on the global scene with statistics and large numbers, but he did so with deep respect for the individual. He was a real humanist and altruist. I think he would give his full support to this quote by Martin Luther King: “Of all forms of inequality, injustice in health is the most shocking and inhuman”.

Karolinska Institutet is now in the process of drawing up a new strategy plan. In our new strategy we will look far ahead, all the way to 2030. 2030 is also the time horizon of UN’s sustainability development goals. This is no coincidence, of course. By looking ahead to 2030 we will remind ourselves that KI’s vision – to contribute significantly to the improvement of human health – should be seen in the context of the world at large and with due attention to the wellbeing of future generations.

In short: KI must be more visible on the scene of global health and more attuned to the sustainability development goals. Our mission must be to work for better health, sustainable development, and a fair and tolerant society – in Stockholm, in Sweden, in the Nordic region, and in the world at large. By setting up these ambitions – and by realizing them – we are truly honoring the legacy of Hans Rosling.

 


In English below.

KI-ledningens institutionsbesök fortsatte förra veckan och ger värdefulla inspel till vårt arbete med Strategi 2030. Vid samtliga besök framkommer många både gemensamma och helt olika utmaningar för framtiden, som jag kommer att få anledning att återkomma till. Det är också fantastiskt inspirerande att möta alla medarbetare, se gärna en film från några av våra institutionsbesök.

Efter besöken på institutionen för laboratoriemedicin och Institutet för miljömedicin har vi nu även besökt institutionerna för folkhälsovetenskap, medicinsk biokemi och biofysik, klinisk neurovetenskap, medicinsk epidemiologi och biostatistik och fysiologi och farmakologi.

Forskargruppernas villkor och möjligheter står förstås i centrum för våra diskussioner på institutionerna, desto viktigare blir det att också lyfta engagemanget för utbildningen. Karolinska Institutet är inte bara ett forskningsinstitut utan ett fullvärdigt universitet där utbildning och forskning ska gynna varandra och samverka. I mötet med studenterna på olika kurser och program framträder ett brett engagemang. Läs mer om mitt möte med studenterna på institutionen för folkhälsovetenskap.

Träff med professorskollegiet

Något som redan är tydligt för mig är Karolinska Institutets behov av en mer långsiktig finansiering. Det blir uppenbart i mötet med forskarna, och det blev ett av diskussionsämnena även för torsdagens professorskollegium. Kollegiet träffas två gånger varje termin och alla KI:s professorer samt professorer emeriti bjuds in.

Diskussionen kom att handla om prioritering, organisation och finansiering där vi behöver säkerställa vår akademiska frihet ur ett långsiktigt perspektiv. I dag är vårt universitet beroende av extern och ofta kortsiktig finansiering vilket sätter den akademiska friheten under press.

Långsiktig strategi

Därför ska den nya strategin ha en tidshorisont som sträcker sig ända fram till 2030. Ett sådant långsiktigt perspektiv kräver av oss att vi tänker kreativt och nytt. Och ett långt tidsperspektiv kommer att rikta uppmärksamheten mot de yngre forskarnas karriärvägar och understryka betydelsen av forskarutbildningen och grundutbildningen. Att 2030 också är tidshorisonten för Förenta Nationernas ”Sustainable Development Goals” kommer att inspirera oss när vi tar oss an de globala utmaningarna.

Visiting CNS, institutionen för klinisk neurovetenskap.

Håkan Westerblad, FyFa, institutionen för fysiologi och farmakologi.

In English.

Long-term planning essential to academic freedom

Over the past week, KI’s management has continued its round of departmental visits, obtaining valuable input into our work on Strategy 2030. Each visit reveals many challenges to be addressed in the future, some common to all departments and others entirely unique, which I shall have reason to return to. It is also wonderfully inspiring to meet so many colleagues, so please take a moment to view a video on some of our departmental visits (above).

Following on from our visits to the Department of Laboratory Medicine and Institute of Environmental Medicine, we have now visited the Departments of Public Health Sciences, Medical Biochemistry and Biophysics, Clinical Neuroscience, Medical Epidemiology and Biostatistics, and Physiology and Pharmacology.

While the conditions and opportunities for research groups are of course central to our discussions with departments, it is increasingly important to highlight our commitment to education. Karolinska Institutet is not only a research institute but also a fully functioning university in which education and research must complement and benefit one another. In meetings with students on a range of courses and programmes, their broad engagement stands out. Learn more about my meetings with students at the Department of Public Health Sciences.

Meeting with the Professors’ Collegium

Something that has already become abundantly clear to me is Karolinska Institutet’s need for more long-term funding. This is obvious in meetings with researchers and was one of the topics for discussion at Thursday’s Professors’ Collegium. The Collegium meets twice each term and all KI professors and professors emeritus are invited to attend.
Our discussions covered prioritisation, organisation and financing in the interests of ensuring our academic freedom from a long-term perspective. Today, our university is dependent on external,often short-term, financing – something that places undue pressure on academic freedom.

Long-term strategy

This is why our new strategy will have a time horizon extending all the way to 2030. The implementation of such a long-term strategy will make demands on our creativity and innovation. A long-term perspective will also draw attention to the career paths of our younger researchers and underline the importance of postdoctoral and undergraduate education. That 2030 is also the time horizon for the United Nation’s Sustainable Development Goals will only serve to inspire us as we take on these global challenges.


In English below.

Det finns ett behov av att ställa sig frågan: vem har ansvar för att förverkliga de ambitiösa globala hållbarhetsmål som Förenta Nationerna slår fast i 2030 års agenda? Jag talar om FN:s 17 Sustainable Development Goals (SDG:s).

Min övertygelse är att vi alla har ett ansvar. Därför gladde det mig särskilt att dagens institutionsbesök som gick till Institutet för miljömedicin, IMM, kom att handla bland annat om hållbarhetsmålen. Prefekten, professor Ulla Stenius, slog genast fast: ”Vi bör fokusera på prevention, vi kan inte vänta på att folk blir sjuka”. Hon syftade särskilt på det tredje hållbarhetsmålet, att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Studenterna, morgondagens ledare

Universitetens engagemang för att se till att resan mot hållbar utveckling blir framgångsrik, är precis vad som krävs. Under besöket på IMM presenterades forskning som handlar om hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa – riskbedömning och prevention inom forskningsområden som exempelvis luftkvalitet och buller, arbetsmiljö, astma och allergi, och nanotoxikologi.

Vad som är lika viktigt är utbildningen, och IMM tar ett stort ansvar. Här utbildas studenter på grund-, avancerad och forskarnivå inom epidemiologi, miljömedicin och toxikologi. Utbildning är grogrunden för kommande generationer, morgondagens ledare. Vi ska stärka kvaliteten i utbildningen och incitamenten för alla våra lärare och utbildningsledare, och det kräver av oss att vi tänker nytt. Vi måste kunna attrahera och rekrytera studenter från hela världen.

Jämställdhet bör avspeglas bland professorerna

Det var även glädjande att träffa så många av IMM:s yngre forskare, de flesta kvinnor, och höra om deras projekt. Låt oss i det kommande arbetet Strategi 2030 med kraft skapa förutsättningar för tydliga karriärvägar för juniora forskare. Vi måste hålla fast vid jämställdhetsmålet så att en rättvis balans mellan kvinnor och män blir tydlig också bland våra framtida professorer.

***

Jag vill här ta tillfället i akt att framföra mina varmaste gratulationer till årets tre Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. I dag beslutade Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet att priset ska delas lika mellan Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm. Jag ser fram emot Nobelföreläsningarna i december.

Läs mer om Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin.

In English.

We all have a responsibility for the sustainability goals

We need to ask ourselves the question: who is responsible for realising the ambitious global sustainability goals that the United Nations has set in its 2030 Agenda? I am referring to the UN’s 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

I am convinced that we all have a responsibility. I was therefore particularly happy that my department visit today, which took me to the Institute of Environmental Medicine (IMM), among other things took up the topic of the sustainability goals. Professor Ulla Stenius, who heads the institute, stated immediately that “We should focus on prevention, we can’t wait until people fall ill”. She was referring in particular to the third sustainability goal of ensuring healthy lives and promoting well-being for all people of all ages.

The students, tomorrow’s leaders

The universities’ commitment to ensuring that the journey towards sustainable development is successful is exactly what is needed. During my visit to IMM I was shown research that looks at how environment and living habits affect people’s health – risk assessment and prevention in fields of research such as air quality and noise, work environment, asthma and allergies, and nanotoxicology.

What is equally important is education and IMM takes great responsibility. Here students are educated at foundation, advanced and post-graduate level in epidemiology, environmental medicine and toxicology. Education is the foundation for future generations, tomorrow’s leaders. We are going to strengthen the quality of our education and the incentives for all our teachers and programme and course directors and this requires that we think in new ways. We must be able to attract and recruit students from all around the world.

Equality should be reflected among our professors

It was also gratifying to meet so many of IMM’s younger researchers, most of them women, and hear about their projects. Let us in our coming work on Strategy 2030 put energy into creating prerequisites for clearly defined career paths for junior researchers. We need to uphold our equality target so that we achieve a fair and distinct balance also among our future professors.

***

I would here like to take the opportunity to express my warmest congratulations to this year’s three Nobel Laureates in Physiology or Medicine. Today the Nobel Assembly at Karolinska Institutet decided to award the prize to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young for their discovery of molecular mechanisms that control circadian rhythm. I am looking forward to the Nobel lectures in December.

Read more about this year’s Nobel Laureates in Physiology or Medicine.


In English below.

Tillsammans med Karolinska Institutets ledning, prorektor och universitetsdirektör, har jag nu påbörjat turnén som ska gå till samtliga institutioner.
Fredagens besök, det allra första, gick till institutionen för laboratoriemedicin, Labmed, på campus Flemingsberg. Här tonade bilden fram av engagerade lärare och forskare som hela tiden arbetar nära kliniken, ofta med kombinationstjänster på KI och Karolinska Universitetssjukhuset.

Medarbetarna på Labmed först ut i institutionsturnén. Foto: Ulf Sirborn

Här byggs framtidens laboratorium

I samarbetsytorna mellan oss finns alla möjligheter för translationsforskningen, med närheten till patienterna i både utbildning och forskning. Här har vi också utmaningar: bland annat att skapa bättre struktur för att universitetets och sjukhussidans samarbete ska fungera optimalt.

På vårt campus Flemingsberg ser vi fantastisk infrastruktur växa fram. Framtidens laboratorium inkluderar ombyggnationer av Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) och nya forskningshuset Neo. Miljöerna ska stimulera till kreativa möten och anpassas till verksamheternas utveckling. Det skapar helt nya möjligheter för forskning och utbildning i samverkan med vården – en laborativ lärandemiljö, samutnyttjande av avancerad utrustning för forskargrupper och ny behandling för patienterna.

Lärandets utveckling fråga för strategin

Tillsammans med KI-medarbetarna på Labmed diskuterade vi många fler utmaningar att arbeta med framöver. Inte minst för utbildningen där våra utbildningsledare lägger ner stort arbete för att förbättra och utveckla lärandet, till gagn för våra kurser och program, för studenterna och hälso- och sjukvården. Men många gånger saknas den incitamentsstruktur som belönar utbildningsledare för deras ansträngningar. Studenter förtjänar en evidensbaserad utbildning och de allra bästa forskarna och lärarna som utbildar dem. Lärarna behöver därför karriärvägar som är framkomliga. Utveckling av medicinsk pedagogik, av lärande och digitalisering blir viktiga komponenter i arbetet med vår nästa strategi – Strategi 2030.

Jag ser fram emot de kommande 21 institutionsbesöken för fler tankar och inspel som kan föra Karolinska Institutet framåt.

In English.

The visits give us valuable input to Strategy 2030

Together with Karolinska Institutet’s management team, the Pro-Vice-Chancellor and the University Director, I have now begun a tour of the university that will take in all departments.
Friday’s visit, the very first, was to the Department of Laboratory Medicine (Labmed) on the Flemingsberg campus. Here I got a picture of committed teachers and researchers who work in close proximity to the clinic at all times, often combining duties at KI and Karolinska University Hospital.

Maric Björklund och Elin Sundqvist at Labmed, first department to be visited on the Vice-Chancellor’s tour. Photo: Ulf Sirborn

The laboratory of the future takes shape

In the collaboration interfaces between us there are endless opportunities for translational research with proximity to patients in both education and research. Here we also face challenges, among other things to create a better structure for the collaboration between the university and the hospital to function optimally.

On our Flemingsberg campus we can see a fantastic infrastructure taking shape. The laboratory of the future includes conversions of Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) and the new Neo research building. The environments are intended to stimulate creative encounters and will be adapted to the development of the activities housed there. Entirely new opportunities are being created for research and education in interaction with healthcare – a laborative learning environment, co-utilisation of advanced equipment for research groups and new treatments for the patients.

Development of learning a question for the strategy

Together with the KI people at Labmed we discussed many more issues to tackle in the near future. Not least as regards education, where our education managers work hard to improve and develop learning, to the benefit of our courses and programmes, of the students and of health and medical care. But the structure of incentives that rewards education managers for their efforts is often lacking. Students deserve evidence-based education and the very best researchers and teachers to educate them. The teachers therefore need career paths that are accessible. Development of medical education methods, of learning and of digitisation are important components in our work on our next strategy – Strategy 2030.

I am looking forward to the coming 21 department visits to get more ideas and input that can carry Karolinska Institutet forward.