Examensarbete – del 3

Det börjar hända en del gällande examensarbetet. Nu är som tidigare nämnt bakgrunden färdig, även kontrollerad av handledare och därmed några ändringar/tillägg också och idag i skolan var det schemalagd tid för så kallad peer-review på bakgrunden.

Varje examensgrupp har en opponerande grupp, en grupp som ska vara ens bollplank genom processen. Tills denna dag hade vi därför skickat vårt arbete till dem och tvärtom, detta för att ge varandra feedback gällande bakgrunden. Peer-review används i hela forskarvärlden också för att innan publicering haft ett antal granskare på artikeln.

Min grupp har även påbörjat nästa del i examensarbetes upplägg – Material och Metod. Delen då man beskriver hur man gått tillväga och vilka material som använts för att göra studien. I detta fall har vi gjort sökningar på vetenskapliga databaser och detta blir därmed materialet och metoden, medan man i en kemisk laboration uppger mängden kemiska substanser och tillvägagångssättet på laborationen i denna del.

I Material och Metod kan det vara väldigt snyggt att göra någon form av tabell eller figur som enkelt visar hur författarna gick tillväga. Det blir en bra avbrytning av all text som annars finns i uppsatsen. Såhär kan en tabell se ut som visar hur vi gick tillväga med sökningen:
(du får tänka in svarta linjer vågrätt och lodrätt då dessa inte ville följa med hit från dokumentet på Word).


 

 Databas Sökord Träffar Lästa titlar Exklusionskriterier Lästa abstracts Använda artiklar
PubMed Bariatric surgery and caries 16    16 · Reviewartiklar

· Meta-analyser

· Icke-engelskskrivna artiklar

· Artiklar som ej       berörde syftet

8 6
PubMed Bariatric surgery and tooth erosion 6 6  

–II–

1 1
PubMed Obesity surgery and caries 33 33  

–II–

0 0
PubMed Obesity surgery and tooth erosion 6 6  

–II–

0 0
Web Of Science Bariatric surgery and caries 20 20  

–II–

1 1
Web Of Science Bariatric surgery and tooth erosion 10 10  

–II–

0 0
Web Of Science

 

Obesity surgery and caries 39 39  

–II–

0 0
Web Of Science Obesity surgery and tooth erosion 11 11  

–II–

0 0

Många artiklar dök upp som resultat under flera av de olika sökorden, dessa artiklar är endast medräknat en gång i ’’lästa abstract’’ därav det högt träffantalet men inga lästa abstracts.

Efter detta steg i en vetenskaplig artikels uppbyggnad kommer sedan resultatet, som i vårt fall kommer vara resultatet av vad dessa 8 lästa artiklar kommit fram till gällande bariatrisk operation, karies och erosionsskador.

0 kommentarer

Relaterade inlägg