EKG

Fun fact friday – Vad betyder hälsa?

Sjuksköterskan ansvarar för att främja patienters hälsa och det är ett begrepp som vi talat om under termin 1! Hälsa är väldigt intressant och går att se ur olika perspektiv!

Det naturvetenskapliga och biomedicinska perspektivet på hälsa innebär kortfattat ’frånvaro av sjukdom’ (Wärnå-Furu, 2019).

Inom omvårdnad är hälsa inte begränsat till ’frånvaro av sjukdom’. Främst ser man på hälsa ur ett humanvetenskapligt perspektiv och det är ett så kallat mångdimensionellt begrepp (Wärnå-Furu, 2019).

Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2018) kan man uppleva hälsa oavsett om man har sjukdom eller ej. Hälsa förklarar hon som ett tillstånd av sundhet (psykisk hälsa), friskhet (fysisk hälsa) och en subjektiv känsla av välbefinnande/välbehag som går att uppleva tillsammans med sjukdom eller dysfunktioner. Men även tvärtom! Ohälsa går att uppleva trots att man inte har sjukdom eller dysfunktioner (Eriksson, 2018).

Källor:

Wärnå-Furu, C. (2019). Hälsa. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (2 uppl., s. 157-172). Studentlitteratur.

Eriksson, K. (2018). Vårdvetenskap: Vetenskapen om vårdandet – Om det tidlösa i tiden. Liber.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig