Shortly after being bullied out of the UK Conservative Party by Prime Minister Boris Johnson’s government, Nicholas Soames, the grandson of Winston Churchill and veteran parliamentarian over nearly 40 years said “I am truly very sad that it should end in this way”. I share these sentiments as I leave my position as vice president at Karolinska Institutet after 3.5 yrs. The immediate reason is that I am associated with scientific misconduct in one article. I am criticized for not properly checking the publisher’s proofs prior to publication and for being the driver of the project up to 2015, a time ahead of when the experiments for the critized figure where performed.

Almost exactly four years ago I was asked whether I would be interested to stand as candidate for vice president at KI. It has been a difficult 3.5 years for myself and my family and has involved leading KI in the role of acting president through what is known as its worst crisis. After the arrival of Ole Petter Ottersen as president, I have done my very best to support him.

During the last year, I have been under investigation because mistakes have been found in some articles where I am a co-author. According to one of the accusers:  “In summer 2018, KI’s then-Rector Dahlman-Wright brought the hammer down in the Paolo Macchiarini affair where the medical university decided that the mere coauthorship on a fraudulent paper constitutes research misconduct. The small-print stipulation being: only if you are a whistleblower, since those certain coauthors, who were best friends with Macchiarini and actively contributed to obfuscation, were actually acquitted. Some of my readers, certain image integrity experts alike the pseudonymous Clare Francis, felt prompted to have a look at the Rector’s publications.”. But right should be right and I was not rector at that time as you know.

It has been an ordeal that has sapped my energy and negatively influenced my health. Upon being alerted to the mistakes it was immediately apparent that most were due to the mixing of different images that were very similar to each other and that is why they escaped detection. Consequentially, the conclusions drawn were not affected by the mistakes and the investigations have concluded that there was not a willful attempt to mislead readers, an act that would have constituted grounds for concluding the occurrence of scientific misconduct. Mistakes have been corrected in the respective journals.

It has however been concluded that the mistakes would not have occurred in a well-run lab and that I must therefore have been negligent during my time as a research group leader most of it during a period where the role of group leader was delegated to another colleague by the head of department. Strangely, there has been little evaluation of my conduct as group leader and I am left with no answer what I did wrong or what I should have done differently in order to prevent the mistakes that were made by group members. For the article that has been suggested to involve scientific misconduct by me, some primary data was lost when I was no longer the responsible group leader – and I have been criticized for not properly checking the publisher’s proofs prior to publication and for being the driver of the project up to 2015, a time ahead of when the experiments for the critized figure where performed.

I have worked hard for KI and I hope I have made some little contribution to the big picture.

We had so many interesting on going activities and so many plans, but life goes on, and KI is much bigger than any individual.

What will I do now? I have no idea. I think to be the vice president KI requires full attention and leaves little time for thoughts about once own future.

Thanks to all of you!

 

Below is my letter to the Board of KI requesting my immediate resignation as KI vice president (in Swedish).

 

Till Konsistoriets medlemmar,

Stockholm 9 september, 2019

Jag vill börja med att meddela att jag inte kommer att närvara vid Konsistoriets extra styrelsemöte idag den 9 september trots att jag står på mottagarlistan av kallelsen från fredagen den 6 september. Jag vill däremot passa på att adressera samtliga ledamöter om min syn på de senaste dagarnas utveckling och framtiden.

När jag i juli 2018 anmäldes för oredlighet i forskning, dagar efter det att Karolinska Institutets rektor fällt ett antal forskare för oredlighet, var min omedelbara reaktion att om något jag varit ansvarig för, eller delaktig i, blivit oavsiktligt fel måste det rättas till. Jag har därför till rådet för oredlighet vid Göteborgs universitet, till dess anlitade expert samt till expertgruppen för vetenskaplig oredlighet vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, grundligt och återkommande redogjort för händelseförlopp och mina omedelbara åtgärder.

Den 6 september kl. 18 mottog jag utlåtandet från Göteborgs universitet. Rådets yttrande är förstås ett stort bakslag för mig. Det finns resonemang som jag upplever som orättvisa och detta liksom andra brister kommer att adresseras i den fortsatta processen i ärendet.

Mitt namn är kopplat till oredlighet i forskning för en av de 10 granskande artiklar. Granskar man utlåtandet så tar det sikte på att jag drivit projektet under en tid som inte sammanfaller med tiden då data för den kritiserade figuren togs fram och att jag inte granskat förlagets proofs ordentligt inför publiceringen. Övriga brister i mitt handlande som skulle kunna motivera slutsatsen att jag varit ”grovt oaktsam” beskrivs inte. I sitt ställningstagande i denna del avviker rådet från den anlitade expertens och CEPNs uppfattning. Rådet väljer i stället att låta sitt ställningstagande präglas av två personers åsikter utan att redogöra för sina avvägningar. Utlåtandet från Göteborgs universitet bygger därmed på att fälla hellre än fria. Jag kan konstatera att rådet i sin inledning av utlåtandet noggrant beskriver kriterierna för deras bedömning, vad som ska anses som oredlighet och inte. Jag uppfattar det som att rådet i sin slutliga bedömning valt att frångå sina egna kriterier

Det är för mig uppenbart att den koppling som finns mellan ”oredlighet” och mitt namn gör det omöjligt för mig att fortsätta mitt uppdrag som prorektor. Den effekten inträder redan nu, innan oredlighetsärendet är slutberett. Jag ber därför Konsistoriet att omedelbart entlediga mig från mitt uppdrag som prorektor vid KI.

Det finns samtidigt några saker jag vill påminna om.

1) Ingenstans har det gjorts gällande att den forskning som granskats ska ha landat i fel slutsatser eller försökt vinna fördelar i form av uppmärksamhet eller status. Den forskning som redovisats i Karolinska institutets namn har varit korrekt i sina slutsatser och gett precis de bidrag till forskningsläget som den påstått sig göra.

2) De formella delegationsrutinerna har följts, vilket innebär att den aktuella forskningsverksamheten varit tydligt delegerat från prefekten till annan person under den tid jag haft uppdrag på en annan nivå inom KI. Inom parentes kan nämnas att den kritik som riktats som att data förkommit hänförs till en tid då jag ej upprätthöll delegation som ansvarig för den kritiserade verksamheten.

3) Det finns saker som KI:s konsistorium och ledning kan lära sig av det här ärendet. Ansvarsutkrävande i en tillitsbaserad organisation och i relation till det kollektiva arbetssätt som karakteriserar forskning är frågor som kan behöva studeras, detta för att kunna minimera och hantera misstag. Målet bör vara att kvalitetssäkring och uppföljning ska minimera skadeverkningarna av misstag. Här tror jag att det finns mer att göra i att utreda detta ärende och liknande ärenden i framtiden – vilka åtgärder har vidtagits? På vilket sätt var det fel? På vilket sätt avviker det individuella handlandet från det som kan förväntas eller som är praxis i andra jämförbara forskargrupper? Det är först när dessa frågor besvaras som kvalitetsförbättrande åtgärder kan tas för att minska risken för misstag, och minska skadeeffekterna om de likväl inträffar.

På ett personligt plan har jag gjort stora uppoffringar när jag ledde universitetet under det som kommit att refereras till som Karolinska Institutets största kris. Uppdraget som rektor var inte ett uppdrag jag sökte, men jag tog ansvar när situationen så krävde. I flera år arbetade vi mycket hårt och fattade beslut i de många följdfrågor som kom upp. Det är därför speciellt tråkigt för mig att de publicerade resultaten som kopplar oredlighet till mitt namn samt den ffa bristande korrekturläsningen som jag anklagas för tillkom under tiden då universitetet genomgick sin värsta kris. Såsom saker utvecklats var det förstås ett förödande misstag för mig som person att prioritera KI i stort framför forskningsartikeln. Jag har arbetat hårt för att återskapa förtroendet för KI både internationellt och i Sverige. Jag har uppriktigt uppskattat alla samarbeten jag som prorektor och vikarierande rektor haft inom akademiska kretsar, med departementet, regionen, näringsliv och sektorn i stort. Jag är övertygad om att Sverige har goda möjligheter att bibehålla positionen som en av världens ledande nationer inom Life Science. Kanske ges jag möjlighet att framöver bidra i detta arbete.

Stockholm dag som ovan

Karin Dahlman-Wright

English version below

”Vi behövs” är temat för årets Pride i Stockholm. Det är ett tema som är lätt att skriva under på. Öppenhet inför olika perspektiv, infallsvinklar och utgångspunkter är berikande och skapar bättre förutsättningar för ett samhälle där allas egenskaper, bakgrunder och kompetenser värdesätts och används.

Ett samhälle där alla behövs är hållbart och utvecklande. Motsatsen, att utgå ifrån en dominerande, begränsande norm, leder till ensidighet och brist på bredd, kvalitet och kreativitet.

Mångsidighet är styrka.

Helt grundläggande

För mig som tillhör ledningen för ett universitet är det här helt grundläggande. Ska vi kunna erbjuda utbildning och bedriva forskning av hög kvalitet, måste vår verksamhet bygga på lika villkor och allas lika rättigheter. Detta är något vi arbetar med dagligen och något som i allt högre grad genomsyrar och präglar hela Karolinska Institutet. KI har ett stort ansvar som utbildningsanordnare, särskilt som vi utbildar framtidens vårdpersonal. Det är centralt för KI att se till att våra studenter utexamineras med rätt kunskap för att ge hbtq-personer adekvat bemötande, vård och stöd, oavsett var i vårdkedjan de befinner sig. KI:s position som världsledande forskningsaktör medför också ett ansvar att lyfta rättighetsperspektiv i den forskning vi bedriver.

Tagit initiativ

Vi har en bit kvar att gå, men det är ändå med viss stolthet som jag kan konstatera att vi har en levande intern diskussion om dessa frågor på KI och att vi, i samverkan med andra aktörer, tagit initiativ till olika former av satsningar för att motverka utsatthet, diskriminering och övergrepp inom akademin. Läs gärna tidigare inlägg här på min blogg.

KI är självklart aktivt i Pride-veckan i Stockholm. I onsdags arrangerade vi ett forskningsseminarium om HBTQ-personers hälsa i Pride House. På lördag, går jag i Stockholms Pride-parad under parollen Academic Pride tillsammans med studenter och medarbetare vid KI, KTH, Stockholms universitet, Stockholm School of Econocmis, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Sophiahemmets högskola. Alla studenter är välkomna på förfest i Medicinska Föreningens aula här på KI:s campus i Solna innan paraden startar.

Kontinuitet

Det är dock viktigt att vi inte avgränsar våra aktiviteter och manifestationer för allas lika värde till enstaka dagar eller en eller annan vecka. Det här är frågor och perspektiv som vi behöver jobba kontinuerligt med – tillsammans. Detta är också något vi tagit fasta på i KI:s nya Strategi 2030, där vi särskilt pekar på vikten av att vi måste se hela människan – och alla människor – och också tydligt markerar vikten av mångsidighet, likvärdighet, lika villkor och långsiktig hållbarhet.

 

Bilder från förra årets Pride. Foto: Erik Flyg

 

Diversity creates breadth, quality and creativity

“We are Needed” is the theme of this year’s Pride in Stockholm. It’s a theme that is easy to endorse. Openness to different perspectives and starting points is enriching and creates better conditions for a society where everyone’s characteristics, backgrounds and skills are valued and used.

A society where everyone is needed is sustainable and developing. The opposite, assuming a dominant, limiting norm, leads to one-sidedness and a lack of breadth, quality and creativity.

Diversity is strength.

Fundamental

For me who belong to the leadership of a university, this is fundamental. If we are to be able to offer education and conduct high-quality research, our business/operations must be built on equal opportunities and everyone’s equal rights. This is something we work with daily and something that permeates and characterizes Karolinska Institutet. KI has great responsibility as an educational organizer, especially as we educate the healthcare personnel of the future. It is crucial for KI to ensure that our students are graduated with the right knowledge to provide LGBTQ people with adequate care and support no matter where they are in the care chain. KI’s position as a world-leading research player also entails a responsibility to highlight the perspective of equal rights in the research we conduct.

Initiatives

We still have some way left to go, but it is with pride that I can say that we have a vivid internal discussion on these issues at KI and that, in collaboration with other actors, we have initiated various initiatives to counteract victimization, discrimination and abuse within the academy. Please read previous posts here on my blog (in Swedish).

KI is of course active in Pride this week in Stockholm. On Wednesday we organized a research seminar on the health of LGBTQ people in Pride House. On Saturday, I join the Stockholm Pride parade under the slogan “Academic Pride” together with students and staff at KI, KTH, Stockholm University, Stockholm School of Econocmis, Ersta Sköndal Bräcke College and Sophiahemmet College. All students are welcome to the pre-party in the Medical Associations auditorium here on KI:s campus in Solna before the parade starts.

Continuity

However, it is important that we do not limit our activities and manifestations for everyone’s equal rights to individual days or one single week or another. These are issues and perspectives that we need to work on continuously – together. This is also something we have addressed in KI:s new Strategy 2030, where we specifically point to the importance of seeing the whole person – and all people – and also clearly highlighting the importance of versatility, equality, equal opportunities and long-term sustainability.

Som ett första steg i granskningen av vårt kvalitetsarbete har vi nu lämnat in en självvärdering där vi beskrivit kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Självvärderingen är fastställd av rektor och utgår från UKÄ:s ”Vägledning för granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete”. Bedömningsområdena utgörs av styrning och organisation; förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; jämställdhet; student- och doktorandperspektiv; arbetsliv och samverkan.

I självvärderingen beskriver vi hur vi gör för att säkra kvaliteteten i våra utbildningar, bland annat genom fastställda styrdokument för kvalitetsarbetet. För det övergripande arbetet – vårt sammanhållna kvalitetssystem, samt styrdokument för kvalitetsarbete för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt kvalitetsarbetet för utbildning på forskarnivån. Läs den gärna!

Självvärdering_KI

När man läser dokumentet slås man verkligen av hur mycket vi har gjort och hur mycket vi har på plats men dokumentet utgör också underlag för vad vi måste jobba vidare med, det är ju så vi blir bättre.

Vi presenterar ett antal exempel på kvalitetsutvecklingsarbete och vi har även identifierat områden där vi har utmaningar för att förbättra verksamheten. Exempelvis vet vi att implementering av systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med våra styrdokument har kommit olika långt i olika delar av verksamheten och att våra rutiner att följa upp och kommunicera resultat av kvalitetsarbetet behöver vidareutvecklas.

Sen var det förstås en liten extra utmaning att vi har en ny organisation och strategi.

Arbetet med självvärderingen har drivits av Anna Kiessling, akademisk rådgivare och Britta Steneberg, kvalitetssamordnare. Arbetsgruppen som skrivit självvärderingen har bestått av Lena Atterwall, Lars-Arne Haldosen, Malin Nygren-Bonnier, Marianne Schultzberg, Karin Vågstrand och Maria Watter. Dessutom har KI:s LÄGG (Läs- och GranskningsGrupp) deltagit i skrivandet och granskning av texter. LÄGG består av Anette Lohmander, Gunnar Nilsson, Lennart Nilsson, Johanna Zilliacus, Ulrika Widegren och Ulrika Helldén.  En självvärdering är inget lätt dokument att skriva och det har varit mycket att skriva med ett pressat tidsschema. Men arbetsgruppen och LÄGG har gjort ett fantastiskt jobb, stort tack till er alla!

I höst kommer UKÄ och dess bedömargrupp på platsbesök. Det första platsbesöket sker den 26 september, där de önskar intervjua ansvariga och ledningspersoner på alla nivåer på KI. Slutligt beslut kommer vi att få i början av 2020.

Vår externa bedömargrupp leds av Lena Mårtensson, ordförande, professor i omvårdnad och prorektor vid Högskolan i Skövde.

 

 

In the last two weeks, I had the pleasure of giving a welcoming address at two important and interesting seminars at KIB torget.

First out was the KI Sustainability Day 2019, on May 7th.
It is crucial that Karolinska Institutet takes responsibility for, and drives, societal development where our environment is becoming an increasingly pressured issue.
In our new strategy we talk about the groundbreaking, the engaged or collaborative and the global university. All these aspects are highly relevant for the environment.
The ground breaking university provides the knowledge for a healthy planet.
The engaged, or collaborative, university highlights the need for collaboration for a healthy planet.
The global university is aiming for Agenda 2030 and the 17 sustainability development goals which we should be inspired by and contribute to.

KI effects the environment in many ways, some positive, some negative.

What we eat and how the food is produced effects both our own as well as the health of others and is crucial for the survival of our planet. With better knowledge, I believe we can do a lot in our daily lives both here at our Campus and elsewhere.

I welcomed Line Gordon from the Stockholm Resilience Centre who talked about the EAT Lancet report (https://eatforum.org/eat-lancet-commission/). A very interesting lecture and if I am to adhere to the recommendations in the report, I would clearly need to change my habits.

Line Gordon Stockholm Resilience Centre

Today there was a lunch seminar to pay attention to the International day against homophobia, transphobia and biphobia (IDAHOT) which is a yearly, worldwide celebration of sexual and gender diversities

IDAHOT is celebrated in more than 130 countries around the globe. The date of May 17th was specifically chosen to commemorate the World Health Organization’s decision in 1990 to declassify homosexuality as a mental disorder.

Violence and discrimination in any form can never be tolerated by KI, This being central to our core values.

KI works in many ways to promote equal rights and opportunities. One way is to arrange open seminars to raise awareness. We have a legal obligation to protect all our students and employees against discrimination.

I welcomed Richard Bränström, assistant professor at KI:s department of Clinical neuroscience. Richard has studied gay men, lesbians and bisexuals in 28 European countries, showing how a country’s laws and attitudes directly impact the health of its citizens.

 

Richard Bränström, assistant professor at CNS.

(An English version will follow below)

I veckan var det formell invigning av företaget Bayers nya lokaler på campus Solna. Inflyttningen är ett led i fastighetsägaren Akademiska Hus strategiska satsning på att fylla de lokaler som KI nu lämnat med verksamhet som på ett naturligt och logiskt sätt anknyter till sådant som varit signum för detta område alltsedan KI började bedriva verksamhet här under 1940-talet; Forskning, utbildning och nyttiggörande inom medicin och hälsa.

Därmed förstärks områdets karaktär med ytterligare en aktör inom life science sektorn. Det är min förhoppning att detta kommer att vara berikande för KI:s studenter och forskare.

I mitt tal i samband med invigningen tryckte jag särskilt på sektorns gemensamma ansvar för att förbättra människors hälsa. Hur akademin, läkemedelsindustrin, små och medelstora biotech företag tillhandahåller olika expertis, tekniker och metoder samt att fastighetsbolag, som i detta fall Akademiska Hus, har en viktig roll genom att bidra med ändamålsenliga lokaler. Vikten av att dela ideer, kunskap och resurser, to ”Co-create and co-locate”.

Jag bjöd också in Bayer att bidra till vår ambition att skapa ett hållbart campus.

Invigningen, i närvaro av bland andra ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, markerar ännu ett steg i satsningen på ett internationellt slagkraftigt life science kluster i regionen, en satsning som nu sker i samverkan mellan ett stort antal aktörer.

Det finns en oerhörd styrka i den samlade kompetensen i Stockhomsregionen kring life science och nyttiggörande – speciellt om vi ser till att samverka effektivt. Och för oss på KI känns det extra roligt och inspirerande att campus Solna nu utvecklas i snabb takt. Samverkan, samarbete och närhet skapar förutsättningar för kreativa och fruktbara möten över sektors-, organisations- och ämnesgränser och det är något som på sikt kan skapa något riktigt bra både för utbildning och forskning här på KI och för regionen i stort.

Välkomna Bayer att bidra till ett internationellt slagkraftigt Life Science kluster!

Miriam Holstein, CEO Bayer Nordics; Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning; Kemal Malik, head och innovation and board member, Bayer.

 

***************************************************************************************

This week saw the formal inauguration of the company Bayer’s new premises at the Solna campus. The establishment is part of the property owner Akademiska Hus strategic effort to fill the premises that KI has left with activities that naturally and logically relate to activities that have been the hallmark of this area since KI initiated activities here during the 1940’s; Research, education and implementation in medicine and health.

It strengthens the character of the area with another actor from the life science sector. It is my hope that this will be enriching also for KI students and researchers.

In my speech at the inauguration, I particularly emphasized our joint responsibility in improving human health. How academia, the pharmaceutical industry, small and medium-sized biotech companies provide different expertise, techniques and methodologies and that real estate companies, such as in this case Akademiska Hus, has an important role by providing appropriate facilities. The importance of sharing ideas, knowledge and resources, to “Co-Create and Co-locate”

I also invited Bayer to contribute to our ambition for a sustainable campus.

The inauguration, attended by among others the Minister for Higher Education and Research Matilda Ernkrans, marks another step in the joint effort to create an internationally leading life science cluster, an effort that involves many collaborating actors.

There is tremendous strength in the collective competence of the Stockhom region in life science and implementation – if we ensure that we collaborate efficiently. For us at KI, it is extra inspiring that campus Solna is developing quickly. Collaboration, cooperation and proximity create conditions for creative and fruitful meetings across sectoral, organisational and research boundaries, something that in the long run can create something really good both for education and research here at KI and for the region at large.

Welcome Bayer to contribute to an internationally leading Life Science Cluster!

Igår hade Akademiska Hus bjudit in till konferens i Biomedicum om ”Klimatsmarta miljöer för framtidens campus”.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, talade om högskolepolitik och klimatsmarta miljöer, om kompetensförsörjningen som ska innefatta alla, om digitaliseringens möjligheter inte minst för miljön samt om energieffektivitet. Hon pratade också om lärosätenas ansvar för miljön liksom vikten av systematik i miljöarbetet. Det är viktigt att statsrådet är ute och har en dialog i, och med, sektorn och hon är alltid välkommen till Karolinska Institutet!

Det är alltid lika roligt att få hälsa välkommen till Biomedicum och Karolinska Institutet och denna gång fokuserade jag lite speciellt på miljöaspekterna av Biomedicum.
Biomedicum är certifierat enligt miljöbyggnad nivå silver som innebär kontroll och uppföljning av 16 indikatorer inom områdena energi, innemiljö och material. Byggnadens sedumtak isolerar byggnaden och sparar energi, reducerar dagvattenflöde och skapar nya biotoper för fåglar, fjärilar och insekter. På taket finns en solcellsanläggning som täcker en yta på 440 kvm med en årlig energiproduktion på 38 000 kWh. Byggnaden är utrustad med rum som stödjer resfria möten, det finns 29 laddplatser för elbilar för att nämna några exempel.

I den efterföljande paneldebatten berördes bland annat frågan hur vi kan få ett effektivare lokalutnyttjande. Inom KI lyfts ofta denna fråga som en ekonomisk fråga men det är också en miljöfråga. Här behöver vi tänka kreativt. En annan fråga som lyftes var tillgången till boende, service och aktiviteter. Finns mycket i närheten av Campus minskar förstås det regionala resandet. I detta är KI Residence i Solna med lägenheter för gästforskare som står klart hösten ett exempel. Ett annat är den omfattande planering av bostäder, liksom ytor för kommersiella aktiviteter och fritidsaktiviteter som nu sker i Flemingsberg.

Tillsammans kan vi lärosäten, regering och fastighetsbolag göra skillnad för att skapa morgondagens hållbara kunskapsmiljöer.

(An English version follows below)

På senare tid har Karolinska Institutet fått en del uppmärksamhet för att vi är den statliga myndighet som via våra resor släpper ut mest koldioxid. Även om vi kommer lite längre ned i listan när antalet anställda beaktas, så är det ändå en viktig och nyttig signal till oss att vi behöver göra mer för att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Det gäller hela vår verksamhet – från det lilla, dagliga och lokala till det stora, långsiktiga och globala. Vår förändrade livsstil för att minska vår klimatpåverkan måste börja här och nu.

Det har blivit ett fokus på just resandet men klimatfrågan är mycket större än så.

Låt tisdagen den 7 maj bli ett avstamp för att öka tempot i vårt gemensamma engagemang för att reducera miljö avtrycket i vårt närområde. Då arrangeras Hållbarhetsdagen 2019 med fokus på mat, hälsa och hållbar utveckling; En eftermiddag fylld av föreläsningar, veganmat, utställningar, cykelverkstad, musik, tävlingar och mycket annat. Själv fick jag min cykel servad där förra året och har efter det kunnat fortsätta cykla till  jobbet liksom mellan olika möten i regionen. Bra för både miljö och hälsa!

Hoppas vi ses på KIB Torget Solna den 7 maj kl. 12 där jag är mycket glad att få starta upp de spännande lunch föreläsningarna. På KIB Torget i Flemingsberg kan du också vara med men då via livestreaming.

Ytterligare information finns på https://ki.se/medarbetare/ki-sustainability-day-2019 , där finns också länk till anmälan. Vi bjuder på veganskt och klimatsmart tilltugg till alla som anmäler sig i Solna och i Flemingsberg.

Avslutningsvis, ett genuint tack till alla er om bidrar till att arrangera detta viktiga event, med miljö och hållbarhetsrådets ordförande Hanna Karlsson och miljösamordnare Ann Rämme Strömberg i spetsen.

******************************************************************************************

In English

Recently, Karolinska Institutet has received attention because we are the government agency that, through our travelling, emits the most carbon dioxide. Although when presented as per employee, we are no longer right at the top, it is nonetheless an important signal that we need to do more to reduce our environmental and climate impact.

This applies to our entire business – from the small, daily and local to the large, long-term and global. Our changed lifestyle to reduce climate impact, must start right here and now.

It has become a focus on travelling, but the climate issues are much wider than that.

Let Tuesday May 7th be a starting point to increase the speed of our joint commitment to reduce the environmental footprint in our neighborhood. That day, the Sustainability day 2019 is arranged with focus on food, health and sustainable development; An afternoon of lectures, vegan food, exhibitions, bike workshop, music, competitions and much more. I myself got my bike serviced last year and have been able to continue cycling to work as well as between different meetings in the region. Good for both environment and health!

I hope to see you at KIB Torget Solna on May 7th at 12, where I am very happy to start up the exciting lunch lectures. At KIB Torget in Flemingsberg you can join via live streaming.
Further information is available at https://ki.se/en/education/ki-sustainability-day-may-7-2019 , where you can also find a link for registration. We offer vegan and climate-friendly snacks to all who sign up in Solna or Flemingsberg.

Finally, a genuine thanks to all of  you who are involved in arranging this important event, with the environment and sustainability council chairperson Hanna Karlsson and environmental coordinator Ann Rämme Strömberg as champions.

I fredags hade vi en mycket intressant eftermiddag om ”Karriärvägar, bias och bedömning – Hur skapar vi goda förutsättningar för alla?”

Regissörer för eftermiddagen var Jenny Wiklund, samordnare vid rekryteringsenheten och Klara Regnö, jämnställdhetsstrateg. Tusen Tack för ett väl genomfört program!


Inbjudna var personer från två lärosäten i Stockholm som lyft jämställdhetsarbetet till ledningsagendan.
Först ut var Anna Wahl, vicerektor för jämställhet vid KTH, som betonade vikten av ledningsförankring, sammanhållen organisering av, och systematik i, jämställdhetsarbetet liksom behovet av strategi och att sätta mål. Hon kopplade arbetet till Agenda 2030 och speciellt mål 5 som handlar om jämställdhet. Anna lyfte hur KTH arbetat med exkludering och osynliggörande samt sexuella trakasserier och det som inte händer!
Katja Grillner, dekanus vid KTH,  beskrev hur KTH arbetar systematiskt med jämställdhetsperspektiv i rekryteringsprocesser och fakultets förnyelse genom att satsa på kvinnor tidigt i karriärer vid rekrytering på biträdande lektorsnivå.
Hon redogjorde för vikten av utveckling av urvalsprocesser, krav på att sökande av båda könen alltid ska finnas i rekryteringsunderlaget och kallas till intervju, att införa skrivning om KTH:s jämställdhetsmål i samtliga annonser samt en sammanhållen årlig beslutsprocess kring all fakultetsrekrytering.

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan, beskrev mycket illustrativt hur de arbetar och vilka utmaningar de möter. Att använda alla medarbetare är en kvalitets och resursfråga. Han refererade till en kultur som tidigare präglats av intern rekrytering men där de nu arbetar med att få externa sökanden. Lars lyfte också komplexiteten i jämställdhetsarbetet, att de alltid ska finnas med kvinnor i olika grupperingar kan leda till att kvinnorna blir överbelastade med uppdrag. Han avslutade med att man inte får slå sig till ro.

Lars Strannegård, Katja Grillner, Anna Wahl och Carolina Hagberg, ordförande i Junior Faculty.

Några saker som jag tar med mig från dessa presentationer, efterföljande paneldebatt och grupparbeten.
Deltagarna framhöll vikten av att arbetet ägs av den högsta ledningen liksom att arbetet kopplas till andra ledningsfunktioner. Det är viktigt att identifiera centrala aktörer och tydliggöra vilket ansvar de har för jämställd fakultetsförnyelse.
Vi måste närma oss frågan om jämställd fakultetsförnyelse som de forskare vi är, sakligt och med goda problembeskrivningar för att kunna göra goda väl underbyggda insatser.
Jämställdhetsarbetet är en kvalitetsfråga.
Vikten av förutsägbarhet i karriärvägar.
Vikten av att arbeta enträget och aldrig tappa frågorna.
Vikten av att arbeta med kunskap, utbildning och medvetandegörande.
Bygg in arbetet i organisationens olika processer, vid rekrytering, vid ledarutbildning, i undervisning och pedagogik.
Vikten av signalvärdet, vilka bjuds in till invigningar och som talare vid symposier och vad som sitter i, och på, väggarna.

Vi har en resa att göra tillsammans som framöver också kommer att inkludera den internationella dimensionen. KI är ett internationellt lärosäte och vi agerar på en internationell arena.

Yesterday, Anders Gustafsson, Bob Harris and myself met the participants of the research group leader course on the final day of their programme.

It was very interesting and rewarding to try to address their often challenging and clearly highly relevant questions and hopefully we brought some clarity on some issues. We certainly got comments, questions and ideas that we need to bring with us in the work to come as Strategy 2030 is translated into concrete actions.

As I entered the room I got immediately hit by a question about KIs new organization, what does it look like and how does it work? We can draw it on a paper but there are clearly aspects that needs to be further developed. It is very important that everyone understands our organization as relevant for them. Where, by whom and on which grounds are decisions taken? Where can I influence? Which are my elected representatives?

We then went on to talk about the important predictability, what can I expect in terms of career? In strategy 2030 we emphasize predictable career paths which in practice means greater sizing at the different career levels, a difficult but necessary development. It also implies a clarification of the scientific and pedagogical merits needed to advance within KI. We should aim at giving those that we have recruited the very best conditions to reach their full potential.

This brought us into a discussion on differences between KI departments. KI departments are diverse, and the diversity might be contributing to our success. However, this can also create confusion and potentially tension as for example measures of resource allocation are compared between departments.

Finally we talked about equal opportunities – There must be good opportunities to make a career at KI for both women and men. KI has to be an attractive, competitive employer that both attracts and retains people irrespective of gender. In this particular course, the gender balance was very good. I hope this will remain as these individuals progress along their career. We do not believe in short-term recruitment goals at professor levels but instead in a long-term, continuous efforts starting at the young group leaders. Equal opportunities extends to individuals whether from KI or any part of the world.

I wish all the now trained research group leaders good luck in their future careers and I am grateful to the organizers of this popular and important course!

Ole Petter Ottersen and myself were very happy to host the “Läkare utan gränser” or Medecins sans frontiers (MSF) Paediatric Days at our Solna campus this weekend and I had the priviledge of giving a short opening address where it was obvious to relate to our vision and strategies.

Our new vision, to advance knowledge about life and strive towards better health for all, underlines our common responsibility for our common world. As a university, Karolinska Institutet has a global responsibility and our strategic plans relate to the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development, including the agenda’s global goals in areas such as education and health for all.

The bonds between a medical university and the health care, whether on the other side of the road in Solna or far away must be strong. Our strategic direction “global” reinforces that Karolinska Institutet shall carry out activities regardless of national borders. The global university also reinforces the equal value of all people.

The historical bonds between Karolinska Institutet and MSF are strong. We are very greatful to the outstanding contributions of exceptional individuals such as Hans Rosling and Johan von Schreeb who were involved in the establishment of MSF Sweden. Many Karolinska Institutet employees are members in MSF taking on leading positions as well as working in diverse places around the world where they are so urgently needed.

Knowledge knows no boundaries and by working together we can make a difference both within the fields of research and health as well as in bringing countries closer.

Finally, I got to listen to some very interesting presentation about breathing difficulties in the very young and how this can be handled, as part of my journey of life long learning.

 

Oliver Schulz, Secretary General MSF Sweden, gives a welcome address

Mats Blennow, Head of the department of CLINTEC, introduces as chair the first sesssion on ” Respiratory support in neonates and paediatrics – progress in MSF settings”