I fredags hade vi en mycket intressant eftermiddag om ”Karriärvägar, bias och bedömning – Hur skapar vi goda förutsättningar för alla?”

Regissörer för eftermiddagen var Jenny Wiklund, samordnare vid rekryteringsenheten och Klara Regnö, jämnställdhetsstrateg. Tusen Tack för ett väl genomfört program!


Inbjudna var personer från två lärosäten i Stockholm som lyft jämställdhetsarbetet till ledningsagendan.
Först ut var Anna Wahl, vicerektor för jämställhet vid KTH, som betonade vikten av ledningsförankring, sammanhållen organisering av, och systematik i, jämställdhetsarbetet liksom behovet av strategi och att sätta mål. Hon kopplade arbetet till Agenda 2030 och speciellt mål 5 som handlar om jämställdhet. Anna lyfte hur KTH arbetat med exkludering och osynliggörande samt sexuella trakasserier och det som inte händer!
Katja Grillner, dekanus vid KTH,  beskrev hur KTH arbetar systematiskt med jämställdhetsperspektiv i rekryteringsprocesser och fakultets förnyelse genom att satsa på kvinnor tidigt i karriärer vid rekrytering på biträdande lektorsnivå.
Hon redogjorde för vikten av utveckling av urvalsprocesser, krav på att sökande av båda könen alltid ska finnas i rekryteringsunderlaget och kallas till intervju, att införa skrivning om KTH:s jämställdhetsmål i samtliga annonser samt en sammanhållen årlig beslutsprocess kring all fakultetsrekrytering.

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan, beskrev mycket illustrativt hur de arbetar och vilka utmaningar de möter. Att använda alla medarbetare är en kvalitets och resursfråga. Han refererade till en kultur som tidigare präglats av intern rekrytering men där de nu arbetar med att få externa sökanden. Lars lyfte också komplexiteten i jämställdhetsarbetet, att de alltid ska finnas med kvinnor i olika grupperingar kan leda till att kvinnorna blir överbelastade med uppdrag. Han avslutade med att man inte får slå sig till ro.

Lars Strannegård, Katja Grillner, Anna Wahl och Carolina Hagberg, ordförande i Junior Faculty.

Några saker som jag tar med mig från dessa presentationer, efterföljande paneldebatt och grupparbeten.
Deltagarna framhöll vikten av att arbetet ägs av den högsta ledningen liksom att arbetet kopplas till andra ledningsfunktioner. Det är viktigt att identifiera centrala aktörer och tydliggöra vilket ansvar de har för jämställd fakultetsförnyelse.
Vi måste närma oss frågan om jämställd fakultetsförnyelse som de forskare vi är, sakligt och med goda problembeskrivningar för att kunna göra goda väl underbyggda insatser.
Jämställdhetsarbetet är en kvalitetsfråga.
Vikten av förutsägbarhet i karriärvägar.
Vikten av att arbeta enträget och aldrig tappa frågorna.
Vikten av att arbeta med kunskap, utbildning och medvetandegörande.
Bygg in arbetet i organisationens olika processer, vid rekrytering, vid ledarutbildning, i undervisning och pedagogik.
Vikten av signalvärdet, vilka bjuds in till invigningar och som talare vid symposier och vad som sitter i, och på, väggarna.

Vi har en resa att göra tillsammans som framöver också kommer att inkludera den internationella dimensionen. KI är ett internationellt lärosäte och vi agerar på en internationell arena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*