Last week the government had invited for dialogue regarding Horizon Europe, the new framework programme for research (https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en).

The design of the framework programme and its different instruments is critically important for the future of Europe. Of course the high ambition of the programme is good and not least for that reason an even higher budget is needed.

Below are some topics that I raised in the dialogue (in Swedish). Needless to say much more could be said on this topic.

Vi noterar med tillfredsställelse att Kommissionen bygger vidare på strukturen från förra ramprogrammet för forskning (Horisont 2020) både vad gäller uppdelningen av programmen i tre pelare och deltagarreglerna. Det är också viktigt att Kommissionen fortsätter förenklingsarbetet på flera plan. Bättre med evolution än revolution!

Den totala budgeten för ramprogrammet ökar med nästan 30 billioner Euro, vilket är mycket positivt. Vi anser dock att programmet för hälsa kunde ökat ännu mer, speciellt i ljuset av prioriterades satsningar inom Life Science. Vi noterar med oro att programmet för infrastruktur får en sänkning av sin budget jämfört med Horisont 2020, särskilt då European Open Science Cloud har lagts till detta program. En välfungerande infrastruktur är en nödvändighet för framgångsrik forskning idag och in i framtiden.

European Research Council och Marie Sklodowska Cure Actions borde prioriteras ytterligare med ökade anslag. Dessa instrument har bidragit till stärkt kvalité på utbildning, talanger och kompetenser.

Namnen på pelare 1 (Open Science) och pelare 3 (Open Innovation) är tänkta att lyfta fram Carlos Moedas visioner. Vi anser dock att dessa rubriker blir missvisande och otydliga. Både ”Open Science” och ”Open Innovation” är övergripande mål för hela ramprogrammet och borde därför inte användas som rubriker för specifika pelare. KI saknar excellens begreppet i detta sammanhang.

Vi vill poängtera vikten av universitetens roll inom pelare 2 och pelare 3. Det är viktigt att forskning får ett stort utrymme och att det får lov att ta tid innan resultaten kommer samhället till nytta.

Kommissionens nya satsning på missions behöver utvecklas. Hur ska forskarsamhället bidra till deras utformning? Missions får inte heller bli administrativa kolosser.

Bildandet av European Innovation Council (EIC) är nytt för detta ramprogram och det är viktigt att tydliggöra universitetens roll i detta council.

EIT har fått ta steget in och bli en del av pelarsystemet i kommande ramprogram. Vi ser möjligheter i att detta kan ytterligare stödja programmet i att attrahera de bästa projekten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*