English version below

”Vi behövs” är temat för årets Pride i Stockholm. Det är ett tema som är lätt att skriva under på. Öppenhet inför olika perspektiv, infallsvinklar och utgångspunkter är berikande och skapar bättre förutsättningar för ett samhälle där allas egenskaper, bakgrunder och kompetenser värdesätts och används.

Ett samhälle där alla behövs är hållbart och utvecklande. Motsatsen, att utgå ifrån en dominerande, begränsande norm, leder till ensidighet och brist på bredd, kvalitet och kreativitet.

Mångsidighet är styrka.

Helt grundläggande

För mig som tillhör ledningen för ett universitet är det här helt grundläggande. Ska vi kunna erbjuda utbildning och bedriva forskning av hög kvalitet, måste vår verksamhet bygga på lika villkor och allas lika rättigheter. Detta är något vi arbetar med dagligen och något som i allt högre grad genomsyrar och präglar hela Karolinska Institutet. KI har ett stort ansvar som utbildningsanordnare, särskilt som vi utbildar framtidens vårdpersonal. Det är centralt för KI att se till att våra studenter utexamineras med rätt kunskap för att ge hbtq-personer adekvat bemötande, vård och stöd, oavsett var i vårdkedjan de befinner sig. KI:s position som världsledande forskningsaktör medför också ett ansvar att lyfta rättighetsperspektiv i den forskning vi bedriver.

Tagit initiativ

Vi har en bit kvar att gå, men det är ändå med viss stolthet som jag kan konstatera att vi har en levande intern diskussion om dessa frågor på KI och att vi, i samverkan med andra aktörer, tagit initiativ till olika former av satsningar för att motverka utsatthet, diskriminering och övergrepp inom akademin. Läs gärna tidigare inlägg här på min blogg.

KI är självklart aktivt i Pride-veckan i Stockholm. I onsdags arrangerade vi ett forskningsseminarium om HBTQ-personers hälsa i Pride House. På lördag, går jag i Stockholms Pride-parad under parollen Academic Pride tillsammans med studenter och medarbetare vid KI, KTH, Stockholms universitet, Stockholm School of Econocmis, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Sophiahemmets högskola. Alla studenter är välkomna på förfest i Medicinska Föreningens aula här på KI:s campus i Solna innan paraden startar.

Kontinuitet

Det är dock viktigt att vi inte avgränsar våra aktiviteter och manifestationer för allas lika värde till enstaka dagar eller en eller annan vecka. Det här är frågor och perspektiv som vi behöver jobba kontinuerligt med – tillsammans. Detta är också något vi tagit fasta på i KI:s nya Strategi 2030, där vi särskilt pekar på vikten av att vi måste se hela människan – och alla människor – och också tydligt markerar vikten av mångsidighet, likvärdighet, lika villkor och långsiktig hållbarhet.

 

Bilder från förra årets Pride. Foto: Erik Flyg

 

Diversity creates breadth, quality and creativity

“We are Needed” is the theme of this year’s Pride in Stockholm. It’s a theme that is easy to endorse. Openness to different perspectives and starting points is enriching and creates better conditions for a society where everyone’s characteristics, backgrounds and skills are valued and used.

A society where everyone is needed is sustainable and developing. The opposite, assuming a dominant, limiting norm, leads to one-sidedness and a lack of breadth, quality and creativity.

Diversity is strength.

Fundamental

For me who belong to the leadership of a university, this is fundamental. If we are to be able to offer education and conduct high-quality research, our business/operations must be built on equal opportunities and everyone’s equal rights. This is something we work with daily and something that permeates and characterizes Karolinska Institutet. KI has great responsibility as an educational organizer, especially as we educate the healthcare personnel of the future. It is crucial for KI to ensure that our students are graduated with the right knowledge to provide LGBTQ people with adequate care and support no matter where they are in the care chain. KI’s position as a world-leading research player also entails a responsibility to highlight the perspective of equal rights in the research we conduct.

Initiatives

We still have some way left to go, but it is with pride that I can say that we have a vivid internal discussion on these issues at KI and that, in collaboration with other actors, we have initiated various initiatives to counteract victimization, discrimination and abuse within the academy. Please read previous posts here on my blog (in Swedish).

KI is of course active in Pride this week in Stockholm. On Wednesday we organized a research seminar on the health of LGBTQ people in Pride House. On Saturday, I join the Stockholm Pride parade under the slogan “Academic Pride” together with students and staff at KI, KTH, Stockholm University, Stockholm School of Econocmis, Ersta Sköndal Bräcke College and Sophiahemmet College. All students are welcome to the pre-party in the Medical Associations auditorium here on KI:s campus in Solna before the parade starts.

Continuity

However, it is important that we do not limit our activities and manifestations for everyone’s equal rights to individual days or one single week or another. These are issues and perspectives that we need to work on continuously – together. This is also something we have addressed in KI:s new Strategy 2030, where we specifically point to the importance of seeing the whole person – and all people – and also clearly highlighting the importance of versatility, equality, equal opportunities and long-term sustainability.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*