(An English version will follow below)

I veckan var det formell invigning av företaget Bayers nya lokaler på campus Solna. Inflyttningen är ett led i fastighetsägaren Akademiska Hus strategiska satsning på att fylla de lokaler som KI nu lämnat med verksamhet som på ett naturligt och logiskt sätt anknyter till sådant som varit signum för detta område alltsedan KI började bedriva verksamhet här under 1940-talet; Forskning, utbildning och nyttiggörande inom medicin och hälsa.

Därmed förstärks områdets karaktär med ytterligare en aktör inom life science sektorn. Det är min förhoppning att detta kommer att vara berikande för KI:s studenter och forskare.

I mitt tal i samband med invigningen tryckte jag särskilt på sektorns gemensamma ansvar för att förbättra människors hälsa. Hur akademin, läkemedelsindustrin, små och medelstora biotech företag tillhandahåller olika expertis, tekniker och metoder samt att fastighetsbolag, som i detta fall Akademiska Hus, har en viktig roll genom att bidra med ändamålsenliga lokaler. Vikten av att dela ideer, kunskap och resurser, to ”Co-create and co-locate”.

Jag bjöd också in Bayer att bidra till vår ambition att skapa ett hållbart campus.

Invigningen, i närvaro av bland andra ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, markerar ännu ett steg i satsningen på ett internationellt slagkraftigt life science kluster i regionen, en satsning som nu sker i samverkan mellan ett stort antal aktörer.

Det finns en oerhörd styrka i den samlade kompetensen i Stockhomsregionen kring life science och nyttiggörande – speciellt om vi ser till att samverka effektivt. Och för oss på KI känns det extra roligt och inspirerande att campus Solna nu utvecklas i snabb takt. Samverkan, samarbete och närhet skapar förutsättningar för kreativa och fruktbara möten över sektors-, organisations- och ämnesgränser och det är något som på sikt kan skapa något riktigt bra både för utbildning och forskning här på KI och för regionen i stort.

Välkomna Bayer att bidra till ett internationellt slagkraftigt Life Science kluster!

Miriam Holstein, CEO Bayer Nordics; Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning; Kemal Malik, head och innovation and board member, Bayer.

 

***************************************************************************************

This week saw the formal inauguration of the company Bayer’s new premises at the Solna campus. The establishment is part of the property owner Akademiska Hus strategic effort to fill the premises that KI has left with activities that naturally and logically relate to activities that have been the hallmark of this area since KI initiated activities here during the 1940’s; Research, education and implementation in medicine and health.

It strengthens the character of the area with another actor from the life science sector. It is my hope that this will be enriching also for KI students and researchers.

In my speech at the inauguration, I particularly emphasized our joint responsibility in improving human health. How academia, the pharmaceutical industry, small and medium-sized biotech companies provide different expertise, techniques and methodologies and that real estate companies, such as in this case Akademiska Hus, has an important role by providing appropriate facilities. The importance of sharing ideas, knowledge and resources, to “Co-Create and Co-locate”

I also invited Bayer to contribute to our ambition for a sustainable campus.

The inauguration, attended by among others the Minister for Higher Education and Research Matilda Ernkrans, marks another step in the joint effort to create an internationally leading life science cluster, an effort that involves many collaborating actors.

There is tremendous strength in the collective competence of the Stockhom region in life science and implementation – if we ensure that we collaborate efficiently. For us at KI, it is extra inspiring that campus Solna is developing quickly. Collaboration, cooperation and proximity create conditions for creative and fruitful meetings across sectoral, organisational and research boundaries, something that in the long run can create something really good both for education and research here at KI and for the region at large.

Welcome Bayer to contribute to an internationally leading Life Science Cluster!

  1. Joseffa Moritz says:

    Tack Karin för att du bidrog till att förgylla dagen för Bayers medarbetare och gäster! Vi känner oss varmt välkomna. Ditt tal inspirerade till samverkan och innovation. Tillsammans stärker vi life science i Stockholmsregionen och bidrar till ett hållbart campus.

  2. Joseffa Moritz says:

    Varmt tack Karin för att du medverkade och bidrog till ett fantastiskt uppskattat seminarium! Du bjöd på inspiration för alla medarbetare och gäster. 🙂
    Vi på Bayer känner oss välkomna! Tillsammans med KI och andra stärker vi life science och bidrar till att skapa ett hållbart campus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*