English version below

Karolinska Institutet är mitt i en dynamisk utvecklingsperiod med ny vision, beslut om Strategi 2030 inom kort, omfattande interna omflyttningar och en förändrad ledningsorganisation sedan årsskiftet. En viktig ledstjärna i flera av dessa förändringar har varit att modernisera KI, att se över organisation, faciliteter och kultur så att vi går i takt med nutiden samt morgondagens och omvärldens behov och krav. I detta ingår större öppenhet och tydlighet i övergripande styrning och strukturer som självklara ingredienser. Det handlar inte minst om att skapa förutsägbara karriärvägar, högre kvalitet och större transparens i resursfördelning och bedömning.

Det behöver finnas goda möjligheter att göra karriär på KI – att få ett större förtroende, leda projekt, bli chef – för både kvinnor och män. KI ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som både attraherar och behåller medarbetare oavsett kön och bakgrund. Ambitiösa kvinnor och män ska se KI som ett mycket intressant val. Det gäller särskilt för kvinnorna. Här har KI ett arbete att göra. Fördelningen mellan kvinnor och män är relativt jämn bland doktorander, post-docs, forskare och lektorer, men på professorsnivån kvarstår fortfarande en ojämn könsfördelning. Det är mot bakgrund av detta som regeringen satt upp som mål för KI att 60 procent av de nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor 2017–2019.

Långsiktigt arbete

Vi tror inte på kortsiktiga rekryteringsmål utan vi tror på ett långsiktigt och strävsamt arbete. För att nå en jämn könsfördelning på professorsnivå behövs ett långsiktigt arbete med insatser på många olika nivåer. Det är viktigt att den nu pågående förnyelsen av KI genomgående präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Detta måste kompletteras med ett rekryteringsförfarande som tar hänsyn till kön, liksom till andra diskrimineringsgrunder. Detta gäller hela rekryteringsprocessen, från kravprofil/utlysning vidare till anställning och fortsatt karriärutveckling. På samma sätt ska den interna resursfördelningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv som tar hänsyn till olika diskrimineringsgrunder.

Under det gångna året har KI växlat upp tempot i det långsiktiga arbetet. Till exempel fick samtliga tidigare styrelser och bedömargrupperna för KID-medel (ramanslag för delfinansiering av forskarutbildning på KI) utbildning om bias och bedömning, En webb-baserad utbildning om bias kommer att lanseras senare i vår och på KI:s hemsida finns mer resurser som kan vara ett stöd det långsiktiga arbetet.

Ordinarie verksamhet

Detta är inte ett arbete som tar slut, utan är och ska vara en del av KI:s ordinarie verksamhet.

Nu tar vi nästa steg.

Nästa fredagseftermiddag, den 12 april, har Ole Petter Ottersen och jag bjudit in rektor för Handelshögskolan Lars Strannegård, vice rektor vid KTH Anna Wahl och dekanus vid KTH Katja Tollmar Grillner hit till KI för ett symposium som vi rubricerat Karriärvägar, bias och bedömning. Syftet är bland annat att ta del och lära av och utbyta erfarenheter med andra lärosäten som arbetat mycket med dessa frågor.

Det finns fortfarande några platser kvar på symposiet för den som är intresserad. Anmälan kan göras via den här länken.

Väl mött den 12 april – låt oss utveckla KI tillsammans!

Efter symposiet kommer jag att återkomma på denna blogg med förslag på aktiviteter.

Och självklart måste vi nu också växla upp vår ambition som ett internationellt universitet och rulla ut aktiviteter på engelska.

Jag återkommer snart om detta.

 

Important symposium on career paths and equal opportunities

Karolinska Institutet is in the middle of a dynamic period of development with a new vision, upcoming decision on Strategi 2030, extensive internal relocations, and a new organisation since the turn of the year. An important guiding principle in several of these changes has been to modernise KI, to review organisation, faculty and culture so that we keep pace with time and tomorrow’s and our surrounding world’s needs and demands. This includes greater openness and clarity in our overarching control and structures as obvious ingredients. It is not least a matter of creating predictable career paths, higher quality, and greater transparency in resource distribution and assessment.

There must be good opportunities to make a career at KI – have greater confidence, lead projects, become bosses and managers – for both women and men. KI has to be an attractive, competitive employer that both attracts and retains people irrespective of gender and background. Men and women with ambition must see KI as a very interesting choice. The distribution between women and men is relatively even among doctoral students, post-docs, researchers and lecturers, but at professor level gender distribution is still not balanced. It is against this background that the government set a target for KI of 60 per cent of newly recruited professors being women by 2017-2019.

Long-term effort

We do not believe in short-term recruitment goals but in long-term, continuous efforts. To achieve an even gender distribution at the professor level, a long-term effort is needed with measures at many different levels. It is important that an equal opportunities perspective is part of KI’s ongoing development. This must include a recruitment procedure that takes gender and other grounds for discrimination into account. This applies to the entire recruitment process, from requirement profile / announcement through employment to continued career development. Internal resource distribution must in the same way be characterised by an equal opportunities perspective that take different basis for discrimination into account.

Over the past year KI has made progress in the long-term efforts. For example, all previous boards and evaluating groups for KID funding (funding for part-financing of doctoral studies at KI) have been provided with training in bias and assessment. An online course in bias will be launched later this spring and additional resources that can provide support in our long-term efforts are available on the KI website.

Regular activities and operations

This is not a task that has an ending, but is and has to be part of KI’s regular activities and operations.

Now it’s time to take the next step.

Next Friday afternoon, 12 April, Ole Petter Ottersen and I have invited Stockholm School of Economics President Lars Strannegård, KTH Vice-President Anna Wahl and Katja Tollmar Grillner, Dean at KTH, to KI for a symposium entitled Karriärvägar, bias och bedömning (Career paths, bias and assessment). The aim is to learn from, and exchange experiences with, other universities that have focused on these topics.

There are still some places left for anyone who is interested. Apply via this link.

We hope to see you on 12 April – let’s develop KI together!

After the symposium I will be posting some suggested activities on this blog.

And naturally we also now have to shift up another gear as regards our ambitions as an international university and roll out activities in English.

More information about this soon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*