Medicinhistoriska och etiska aspekter på historiska minnesmärken och samlingar på Karolinska Institutet

I Karolinska Institutets Strategi 2030 skriver vi bland annat att KI ska vara ”ett universitet med ett proaktivt förhållningssätt inom etik” och att vi ska ha “en tydlig och väl kommunicerad värdegrund”. Det här är mer än några ord i ett policydokument. Etik och värdegrund har de facto en framträdande roll i KI:s dagliga arbete, det får jag ofta exempel på och det är oerhört glädjande. Men bakom det dagliga och det nutida, har vi också en 210 år lång historia att falla tillbaka på. Moral, etik och värderingar har självklart förändrats under årens lopp. Gamla sanningar omprövas och det som tidigare slogs fast som accepterade och legitima metoder och arbetssätt, framstår i dag som tveksamma eller direkt förkastliga.

Att omvärdera och kritiskt granska etablerade och historiska förhållningssätt, sedvänjor och attityder bör ingå som en ryggrad i ett universitets verksamhet.

Tagit initiativ

Jag har därför tagit initiativ till en djupare diskussion och analys kring hur KI:s historiska arv ska kontextualiseras. Som en del av detta initiativ har vi nu beslutat att etablera en arbetsgrupp under KI:s etikråd och i samverkan med och stöd från KI:s enhet Medicinens historia och kulturarv. Denna enhet har till uppgift att samla in, bevara, tillgängliggöra samt sprida och skapa kunskap om Karolinska Institutets kulturarv.

Arbetsgruppen leds av Gert Helgesson, professor i medicinsk etik vid KI och medlem i vårt etikråd. Övriga ledamöter i gruppen representerar en bred kompetens och erfarenhet från många olika fält. Se listan på medlemmarna nedan.

Gruppens uppdrag

Gruppen har främst följande utpekade uppdrag:

 • Att i samarbete med enheten Medicinens historia och kulturarv ge en kort översikt av historiska minnesmärkens tillkomst, namngivande av salar, vägar etc. och av KI:s hantering av dessa frågor i närtid.
 • Att ge en historisk översikt av de anatomiska samlingarnas uppkomst samt beskrivning av nutida verksamhet med avseende på dessa.
 • Att ge en viss utblick globalt vad gäller hur denna typ av frågor hanterats på annat håll.
 • Att redovisa eventuella andra KI-utredningars och -arbetsgruppers arbete avseende hantering av historiska minnesmärken, den anatomiska samlingen samt namngivning av salar och vägar.
 • Att föreslå hantering av historiska minnesmärken av typen byster, vägnamn, salsnamn etc. i relation till KI:s historia.
 • Att i samarbete med enheten Medicinens historia och kulturarv föreslå en strategi för hantering av den anatomiska samlingen, inklusive frågor om repatriering med mera.

Arbetsgruppen består av:

 • Ordförande: Gert Helgesson, professor i medicinsk etik, KI, medlem av KI:s etikråd
 • Jane Reichel, professor i juridik, Stockholms universitet, medlem av KI:s etikråd
 • Sven-Erik Brodd, professor emeritus i kyrkovetenskap, Uppsala universitet, medlem av KI:s etikråd
 • William Bülow, forskare i tillämpad etik, Stockholms universitet. Har deltagit som post doc i ett större projekt om kulturarv och krigsetik.
 • Thomas Söderqvist, professor emeritus i medicinhistoria, Köpenhamns universitet. TS har i Köpenhamn startat Medicinskt Museion. Han har erfarenhet av hantering av mänskliga kvarlevor, utställningar etc.

Dessutom ska en representant från fakultetsrådet utses, liksom en studentrepresentant.

Etikrådet har också föreslagit att Olof Ljungström vid enheten Medicinens historia och kulturarv adjungeras till arbetsgruppen som medicinhistoriskt sakkunnig utifrån att han är ansvarig för Karolinska Institutets anatomiska samlingar och väl insatt i hur KI har agerat i det förflutna angående repatriering med mera.

Viktigt budskap

För mig personligen är beslutet om den här arbetsgruppen ett viktigt budskap både internt till våra medarbetare och studenter – och till vår omvärld. KI tar sitt historiska arv på största allvar. Vi får inte tysta ner eller sopa vår historia under mattan. Tvärtom ska vi stödja och hålla liv i den kritiska debatt som måste föras. Ett universitets utbildning och forskning ska bygga på ackumulerad kunskap, kritiskt tänkande och ett öppet och transparent ifrågasättande.

Karolinska Institutets egen podd, Medicinvetarna, har ett avsnitt som handlar om “Historien om kranierna” och där Olof Ljungström intervjuas. Mycket lyssningsvärt!

0 comments

Related posts