Nytt initiativ ska främja nydanande forskning och yngre forskare

English version below

I Karolinska Institutets Strategi 2030 anger vi tre strategiska vägval. KI ska vara:

  • Banbrytande
  • Samverkande
  • Globalt

Det här är något som ska genomsyra hela KI:s kärnverksamhet, såväl forskning som utbildning. Men kanske särskilt viktigt är närvaron av dessa vägval när vi arbetar med våra yngre talanger – våra studenter, forskarstuderande och de som nyligen inträtt på forskarbanan. För att ytterligare betona vikten av detta inom just forskningen lanserar nu kommittén för forskning ett nytt initiativ för yngre forskare; KI Research Incubator – KIRI.

Dynamisk miljö

Syftet är att skapa en dynamisk miljö för att stärka nyskapande och kreativ forskning. Utöver att fungera som en mötesplats för samarbeten och interaktion kommer KI Research Incubator att erbjuda stödjande aktiviteter och möjlighet till finansiering av ett begränsat antal tvärvetenskapliga samarbetsprojekt mellan yngre forskare.

Det finns nu möjlighet att ansöka om att bli KIRI-Fellow för den som uppfyller kriterierna. Se länk i slutet till mer information om de villkor som ska uppfyllas.

Aktiv roll

Forskningsinkubatorn kommer till stor del vara medlemsdriven där KIRI-Fellows får en aktiv roll i att bidra till innehåll och utveckling. Utifrån behov och önskemål från forskningsinkubatorns medlemmar kommer KIRI arrangera och erbjuda t.ex. seminarier, kurser och olika nätverksaktiviteter. Finansieringen för samarbetsprojekt, som kommer att täcka kostnader för en gemensam postdoc-tjänst mellan två forskare under två år, kommer att utlysas och tillsättas i konkurrens inom KIRI.

De sökande som inte antas som KIRI-Fellows kommer ändå att kunna knytas till forskningsinkubatorn som s.k. KIRI-Associates. Som anknuten kommer forskaren då ges tillgång till ett mer avgränsat utbud av aktiviteter och evenemang.

Medveten markering

Det här är en mycket medveten markering från forskningskommitténs och KI:s sida om att vi vill satsa ännu mera på yngre forskare. Det handlar ytterst om att säkerställa önskvärd hög kvalitet på KI:s forskning också fortsättningsvis. Att som universitet stödja och knyta till sig kompetens och talang tidigt i karriären är en win-win där både universitet och den enskilda forskaren drar fördelar av satsningen. Det här ska ses som en investering i framtiden som ligger helt i linje med vår Strategi 2030. Som jag skriver i förordet till strategin:

Den nyfikenhetsdrivna forskningen med möjligheterna till vetenskapliga genombrott ska vara självklar och viktig vid KI”

Mer information om KIRI finns på KI:s webbplats. Det går också att ta kontakt med projektet direkt via kiri@ki.se.


New network for groundbreaking research

Karolinska Institutet’s Strategy 2030 is based on three strategic pillars. KI should be

  • Groundbreaking
  • Engaged
  • Global

These strategic choices apply to research as well as education and to KI at large. And they are of particular importance for our young talents; our students, postgraduate students and those who have recently entered a research career. To follow up the ambitions embedded in Strategy 2030, KI´s  Committee for Research is now launching a new initiative for young researchers; KI Research Incubator – KIRI.

Dynamic environment

The aim is to create a dynamic environment that can strengthen innovative and creative research. In addition to serving as a driver for collaboration and interaction, KI Research Incubator will offer supportive activities and opportunities for funding interdisciplinary collaborative projects between young researchers.

It is now possible to apply to become a KIRI Fellow for those who meet the criteria. See link at the end of this post for more information.

Active role

The research incubator will largely be member-driven, with KIRI-Fellows taking an active role in contributing to content and development. Based on the needs and wishes of the research incubator members, KIRI will arrange and offer seminars, courses, and various networking activities.

Applicants who are not accepted as KIRI-Fellows may be linked to the research incubator as so-called KIRI-Associates. As an affiliate, the researcher will then be given access to a more limited range of activities and events.

Clear signal

This new initiative is a clear signal from the Committee for research and KI: we need to invest even more in young researchers. Supporting and linking competence and talent early in a career is a win-win for the university and the individual researcher. The establishment of KIRI is very much in line with our Strategy 2030. As I write in the preface:

Curiosity-driven research with the potential to make scientific breakthroughs must be a self-evident and essential part of KI”

More information about KIRI can be found on KI’s website. You can also contact the project via kiri@ki.se.

0 comments

Related posts