Infrastruktur och lokalförsörjning – viktigt i dag och i framtiden

I förra veckan publicerade Riksrevisionen en granskning om hur effektivt svenska lärosäten använder sina resurser när det gäller lokaler. Granskningen visade att det finns en hel del brister. Hälften av universiteten och högskolorna saknar till exempel en aktuell lokalförsörjningsplan och det finns förbättringar att göra när det gäller kunskap om hur lokalerna kan användas bättre. Även samarbetet med den dominerande fastighetsägaren, Akademiska hus, kan ofta förbättras, menar Riksrevisionen i sin rapport.

Det är förståeligt att man granskar det här området. De svenska lärosätena står för cirka 40 procent av statens sammanlagda hyreskostnader, eller totalt omkring 8,5 miljarder kronor per år. Det handlar alltså om stora belopp. Riksrevisionen rekommenderar de lärosäten som saknar en aktuell plan för lokalförsörjning att ta fram en sådan samt att se över och följa upp all lokalanvändning.

Beslut om ny plan

Mot den bakgrunden är det förstås bra att KI tillhör de lärosäten som har en strategisk plan för lokalförsörjning. Och ännu mer tillfredsställande är det att KI:s styrelse, konsistoriet i går, måndag, fattade beslut om en ny och väl genomtänkt lokalförsörjningsplan. Den ger en samlad bild av pågående lokalprojekt och lokalekonomi och är också ett instrument för att möta framtidens behov. Jag kan konstatera att KI:s framförhållning när det gäller faciliteter och infrastruktur är god och att det i vår organisation finns en stor medvetenhet om att använda våra lokaler så effektivt som möjligt.

Sedan nästan ett decennium har KI investerat i en omfattande uppgradering av våra forsknings- och lärandemiljöer. Satsningen på infrastruktur och förbättrad arbetsmiljö har varit ett prioriterat område – det är investeringar som har varit nödvändiga för att få en långsiktig hållbarhet för både utbildning och forskning. Vi har inte bara byggt utifrån dagens, utan framförallt för framtidens, behov. Det är min bestämda uppfattning att KI nu står mycket väl rustade när det handlar om de infrastrukturella förutsättningarna för att kunna leverera utbildning och forskning av hög internationell kvalitet. För några veckor sedan invigde vi till exempel Neo i Flemingsberg, ett forskningscenter i världsklass.

Konsolidering

Även om det fortfarande återstår en del, så är de stora byggprojektens tid över för den här gången. När vi nu blickar framåt och utformar vår nya strategi – Strategi 2030 – kommer konsolidering och återhållsamhet att vara nyckelorden för lokalförsörjningen.

Låt mig beröra två av de största lokalprojekten – Biomedicum och KM-B – med några ord. Båda kommer att kosta mindre än budgeterat. Det gäller både fastighetsägarnas hyresgrundande investeringar och våra egna investeringar i inredning. Följden blir lägre hyreskostnader än väntat i de båda 25-åriga hyresavtalen.

Sedan föregående lokalförsörjningsplan har den prognostiserade årshyran för dessa båda projekt sjunkit med 24 miljoner kronor. Räknat från genomförandebeslutet för Biomedicum 2012 handlar det om ytterligare 13 miljoner, det vill säga totalt 37 miljoner kronor per år. Samtidigt har de egna investeringarna sänkts, med resultatet att de årliga avskrivningskostnaderna de närmaste tio åren blir cirka 12 miljoner kronor lägre än väntat. De lägre kostnaderna  hyrorna kommer i första hand att användas för att hantera tomma lokaler samt för de övriga kostnader som är förknippade med omflyttningarna. Det är nämligen så att vi samtidigt har en större lokalmässig överkapacitet än planerat, vilket leder till större kostnader. Det här är något som vi i universitetsledningen arbetar intensivt med för att försöka lösa.

Se över internhyressystemet

Jag har stor förståelse för att de ökade kostnaderna på kort sikt är kännbara för våra forskare och lärare. Vi kommer att se över internhyressystemet och olika tänkbara finansieringsmodeller samt andra åtgärder för att underlätta för verksamheten och ge bättre förutsägbarhet. Det ligger i allas intresse att våra verksamheter får så optimala förutsättningar som möjligt och att vi kan koncentrera vår uppmärksamhet på excellent forskning och excellent utbildning.

 

0 comments

Related posts