Karolinska Institutet la ut den första informationen om nya coronaviruset till studenter och medarbetare den 27 januari. Några dagar senare klassade regeringen sjukdomen som samhällsfarlig och i samma veva kom det rapporter om det första bekräftade svenska fallet.

Under de två månader som gått sedan dess har vi upplevt historiska händelser slag i slag. Sverige och stort sett hela vår omvärld har tvingats att drastiskt ställa om och förändra verksamheter, aktiviteter och insatser. Allas yrkesliv, studier och vardag har påverkats.

Distansutbildning

Förändringarna gäller naturligtvis inte minst ett universitet som KI. För två veckor sedan gick vi över till distansutbildning och ungefär samtidigt började många att arbeta hemifrån förutsatt att man har arbetsuppgifter som tillåter det.

Det är viktigt att poängtera att KI inte är stängt. Vi upprätthåller vår verksamhet, men arbetar nu på ett annat sätt än tidigare.

Under de gångna månaderna har många forskare på KI varit extremt aktiva som kunskapsspridare. Mest synbart förstås i allmänna massmedier, men en del av detta viktiga uppdrag utförs också på andra arenor; KI-medarbetare har deltagit som experter i olika grupperingar knutna till främst vården och de berörda nationella myndigheterna.

Ett annat exempel: Många av våra kombinationsanställda kliniska forskare och lärare arbetar nu intensivt för att stötta och öka sin kliniska tid inom vårdverksamheten och på så vis bidra till ökat antal vårdplatser och snabbutbildning av personal inom nyckeldiscipliner.

Lång tid

Det står nu alltmer klart att vi kommer att få leva med det här utbrottet under lång tid framåt. Exakt hur länge är det ingen som vet, men jag har svårt att se att KI har möjlighet att återgå till normalt arbetssätt under det här första halvåret.

Därför har vår planering, via krisledning, universitetsledning och institutionsledningar, nu börjat gå från de kortsiktiga och akuta problemlösningarna, till att inriktas mot det mer långsiktiga. Vi måste helt enkelt bereda och rusta oss för att ha en uthållighet, skapa en organisation som håller över tid i en extrem situation.

Hur det här ser ut hänger förstås till stor del på vilken verksamhet vi talar om. Vissa uppgifter, tjänster och uppdrag måste upprätthållas oavsett läge. Annat kan prioriteras om, skjutas upp eller ändra inriktning.

Jag ser redan nu hur snabbt och effektivt KI ställer om till en ny verklighet.  Jag är otroligt imponerad av att denna historiska och omskakande omställning kunnat ske så smidigt och med det omfattande tålamod, lojalitet och god vilja som ni alla visat.

Flera resursgrupper

Just för att skapa en långsiktig hållbarhet och beredskap i organisationen, har vi tillsatt flera resursgrupper centralt på KI. Det är samlingar av interna experter och resurspersoner med olika sakkunskap som fungerar som ett stöd för universitetsledningen, för vår interna och externa kommunikation och – inte minst – som ett stöd för samhället i stort. Syftet är också att de ska agera för att i möjligaste mån kvalitetssäkra våra insatser, kanske särskilt när dessa behöver genomföras snabbt.

I skrivande stund finns det fem sådana stödjande KI-grupperingar, några tydligt formaliserade, andra mer byggda på den verksamhet som finns också i normala situationer. Det är värt att betona att grupperingarna består endast ett litet urval av alla experter som KI har inom dessa områden :

 • Covid-19 expertgruppen (presenterad i ett tidigare blogginlägg)
 • Resursgrupp för kvalitetssäkring av information avseende covid-19
 • Resursgrupp för etikfrågor i samband med covid-19-epidemin
 • Folkhälsoforskning kring covid-19
 • Resursgrupp för psykisk hälsa under covid-19

Observera att inte alla namn är officiella. Grupperingarna arbetar i tät kontakt med hälso- och sjukvården och Region Stockholm.

Kreativa idéer

Som nämnts: KI måste ställa om sin verksamhet, men det betyder inte att verksamheten läggs ned. Tvärtom ser vi nu att verksamheten intensifieras för att möta det nya coronaviruset med all den kreativiteten som ett modernt universitet kan uppbåda. Varje dag hör jag om nya idéer till diagnostik, vaccin och behandling, och varje dag initieras nya projekt och studier som ofta baseras på öppen utväxling av data och information med våra nationella och internationella partners. Självklart ska det nya coronaviruset besegras. Och självklart är det forskningen och sjukvården som ska stå för detta.

Solidaritet och samverkan

Ett sista aspekt jag vill lyfta handlar om solidaritet. Även här får jag dagliga bevis för hur våra studenter och medarbetare sätter andra grupper före sitt egenintresse. Det handlar om olika former av support till första linjens personal i sjukvården och till riskutsatta grupper, men också om att vi tar ett gemensamt ansvar att som universitet stödja och bidra till de nationella myndigheternas strategier.

I morgon, onsdag, kommer vi tillsammans med andra aktörer att träffa Folkhälsomyndigheten för att gemensamt diskutera hur vi kan agera för att konkret hjälpa till för att öka testnings- och analyskapaciteten i landet. Vi är redo att bidra där det behövs.

 

Situationen för hälso- och sjukvården i främst Stockholmsregionen blir nu alltmer ansträngd. Fler tvingas söka vård och för en del, främst äldre, leder insjuknandet till intensivvård. Samtidigt får vi tydliga signaler från vårdpersonal att de samlade resurserna är begränsade. Även om antalet intensivvårdsplatser nu byggs ut snabbt och inköp av medicinsk skyddsutrustning och annat material kompletteras med många donationer, så finns det risk för att brister uppstår. Till detta kan läggas att en del vårdpersonal är hemma med sjukdomssymtom och att antalet specialister inom t ex intensivvård är begränsat.

Det här arbetar nu Region Stockholm och samverkansaktörer intensivt med att hantera på olika sätt och jag kan konstatera att många ställer upp på ett fantastiskt sätt. Det strömmar in erbjudanden, förslag och idéer också hit till KI. Det handlar om allt ifrån personal med medicinsk utbildning men som i dag arbetar med annat, som nu är beredda att går ut i vården – till studenter som hör av sig och frågar om de kan bidra på något sätt. Läs exempelvis om KI-studenten Christoffer Hintze, som tagit initiativ till att samla ihop omkring 200 studerande på läkarprogrammet som nu erbjudit sig att hjälpa till på våra sjukhus.

Engagemanget är imponerande!

Omfördela och omprioritera

Som jag tidigare har skrivit så stödjer Karolinska Institutet vården på flera sätt. I takt med att situationen förvärras är vi också beredda att omfördela och omprioritera ännu mer av vår verksamhet för att öka stödet. Vi är kort sagt beredda att göra vad vi kan och mäktar med.

För att Sverige ska kunna ge se effektiv vård som möjligt krävs att vi har så mycket kunskap om viruset som möjligt – till exempel om hur det sprids och spridits inom och utom vården.

KI har avancerad expertkompetens inom påvisning och analys av virus samt immunitet mot virus och vi jobbar nu intensivt för att kunna styra om och skala upp vår verksamhet för att kunna bidra till att ge vården så mycket relevant kunskap som möjligt. Den här omställningen låter möjligen som enkel sak att genomföra, men tyvärr är det inte så lätt i praktiken. Det finns en mängd praktiska, tekniska, logistiska och juridiska knäckfrågor att lösa.

Konkreta stöd

Men med detta sagt är ambitionen tydlig och klar: vi ska nu snabbt få igång konkreta stöd till vården för att öka den samlade kompetensen inom påvisning och analys av viruset. Ett projekt som redan rullar på kunde vi berätta om häromdagen. Flera andra är i startgroparna.

Just testning av patienter består egentligen av en kedja av olika aktiviteter och insatser. Kapaciteten kommer alltid att vara begränsad, så den första länken i kedjan är att avgöra vem som ska provtas. För att detta ska ske på ett effektivt och rättvist sätt som genererar maximalt med kunskap, behövs en tydlig evidensbaserad strategi. Därefter följer själva provtagningen, som kräver såväl kompetens och utrustning, inklusive personlig skyddsutrustning för den som tar provet. Provet ska sedan transporteras till ett laboratorium, där det analyseras och slutligen ska resultatet kommuniceras tillbaka till vårdpersonal och patient.

Det KI i första hand kan vara är en stödjande resurs för analysdelarna i den här kedjan. Detta med våra laboratorier, utrustning och expertis – alla av högsta kvalitet.

Se hela kedjan

Slutsatsen här blir att vi, tillsammans med vården i Region Stockholm och ansvariga myndigheter, kontinuerligt måste se på hela kedjan och skapa oss en bild av hur behovet av stöd från oss förändras i takt med att situationen och behoven förändras.

De här diskussionerna för vi nu med främst vården i Stockholm, men även till viss del med de nationella myndigheterna.

Låt mig vara alldeles glasklar: KI har resurserna, kompetensen, tekniken och viljan att snabbt och kraftfullt skala upp vårt stöd när det gäller coronaviruset. Det måste ske i samverkan med ansvariga inom vården och med expertmyndigheterna, det måste ske på rätt sätt och det måste ske vid rätt tillfälle.

Tid för agerande är nu.

 

English version below

I tider som präglas av oro eller kris tenderar validerad fakta, verklig kunskap och sanna nyheter utsättas för ett konkret hot att ersättas av rykten, skvaller, konspirationsteorier och falska nyheter.

Stanforduniversitetet  har visat att upprepad exponering för falska nyheter bryter ner motståndsförmågan hos mottagarna och gör att de löper större risk att låta sig övertygas. På samma sätt som exponering för större mängder och varianter av virus ökar risken att infekteras.

Falska nyheter

Under globala omskakande händelser som den pågående pandemin ökar spridningen även av falska nyheter, myter och skräckpropaganda. Och precis som virus alltid har funnits, men idag kan spridas snabbare över en globaliserad värld, gör våra tekniska plattformar att falsk information kan spridas i större volymer och hastigheter än någonsin förr.

För att öka samhällets motståndskraft mot detta behövs bredare och djupare kunskap om källkritik. Karolinska Institutets bibliotek, KIB, har publicerat artikeln Vikten av källkritik under covid-19-utbrottet, med handfasta tips och rekommendationer om hur du kan skydda dig och närstående från falsk information.

Vem är källan?

När du tar emot eller söker information om nya coronaviruset, tänk över vem som är källa till informationen, vad den syftar till och om den innehåller värderingar. Brist på källor och referenser är en annan varningssignal. Värderingar är också bra att undvika när du söker själv, eftersom det kan göra sökresultatet skevt.

Bästa källan till information är nationella myndigheter. Gå direkt till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 1177.se Vårdguiden för aktuell och korrekt information om vad som gäller. Även internationella organ har bra, uppdaterad och viktig information, till exempel WHO och EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.

Folkhälsomyndigheten publicerar löpande vad som gäller för svenska förhållanden. Svenskar har i grunden ett starkt förtroende för sina myndigheter. Det är dessutom ett förtroende som ökat under de senaste åren.

Stort tryck

Karolinska Institutet är ett universitet, men vi är också en myndighet och ett av våra uppdrag är att informera om vår forskning. Just nu är trycket stort på våra forskare från både medier och allmänhet. Det är ett kvitto på att förtroendet för den kompetens vi har, och ständigt arbetar på att utöka och förstärka, är högt i vår omvärld.  Vi arbetar hårt för att svara upp mot det förtroendet.

Många på KI arbetar dessutom intensivt med att ta fram vaccin och behandlingsmetoder mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Genom dessa olika kunskapsrelaterade aktiviteter bidrar KI till att vaccinera samhället mot falsk information.

Vi etablerar nu också en särskild resursgrupp med seniora KI-forskare från olika fält. Denna grupp kommer bland annat arbeta med att kvalitetssäkra den information vi har på webbplatsen och på andra plattformar.

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som nu ställer upp och arbetar för vårt universitet och för att ni delar med er av kompetens till övriga samhället.

Kunskapsspridning är definitivt att föredra framför smittspridning.

 

Som alltid: Gå in ofta och läs informationen till KI:s medarbetare och studenter. Den uppdateras kontinuerligt.

 

Coronavirus: Viral infections and viral fake news share many similarities

In times of worry or crisis, validated facts, genuine knowledge and real news are often threatened by rumors, gossip, conspiracy theories and fake news.
Stanford University has shown that repeated exposure to fake news degrades recipients’ resilience and increases the risk of being falsely convinced. . Similarly, the greater the exposure to large quantities and variants of viruses, the greater the risk of infection.

Fake news

During global crises, like the ongoing pandemic, the spread of fake news, myths and fear-mongering propaganda also increases. And just as viruses have always existed and spread quickly across our increasingly globalized world, our technical platforms enable false information to be disseminated at greater volumes and speeds than ever before.

In order to increase society’s resilience to this phenomenon, we need broader and deeper knowledge of ways to critically assess sources of information. Karolinska Institutet’s library has published an article entitled “The importance of source criticism during the COVID-19 outbreak” (in Swedish) with handy tips and recommendations on how to protect yourself and your loved ones from false information.

Check the source

When receiving or seeking out information about the new corona virus, consider the source of the information, its purpose and whether it is expressing specific values or points of view. A lack of sources and references is another warning sign. In addition, try to put your own opinions and values aside when searching for information, as this can skew your search results.

National government agencies are the best sources of information. Go directly to the Public Health Agency of Sweden, , the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) and 1177.se (Vårdguiden) for current and accurate information. International organizations, such as the World Health Organization and the European Centre for Disease Prevention and Control, also have good, timely and important information.

The Public Health Agency regularly publishes updated information pertaining to the current circumstances in Sweden. Swedish people typically have strong confidence in their government authorities – a confidence that has increased in recent years.

Tremendous demand

Karolinska Institutet is a university, but also a government authority, and one of our important mandates is to inform the public about our research. Right now, there is an unusually high demand for our researchers – both from the media and from the general public. This attests to  the breadth and depth of KI’s competence.  We are working hard  to live up to the trust bestowed on us.

Many at KI are working intensively to develop vaccines and treatments for the new corona virus SARS-CoV-2. In the same way we must help  vaccinate society against false information.

We are now also establishing a special resource group consisting of senior KI researchers from a variety of fields. This group will work to assure the quality of the information on the university’s website and on other platforms.

I would like to extend my gratitude and appreciation  to all of you who share your  expertise with media and society at large in these most difficult of times. Many of you do so on a daily basis, be it early in the morning or late in the afternoon.

As always, I encourage you to frequently read the information we publish for KI’s staff students – it is continuously updated.

 

Häromdagen besökte jag Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik i Flemingsberg och fick en insyn i allt det fantastiska arbete som sker där. Det är oerhört imponerande att se all den aktivitet som pågår både vad gäller vård av patienter just nu, men också alla de förberedelser som sker inför det vi befarar: En större tillströmning av patienter framöver, som en följd av spridningen av det nya coronaviruset.

Jag lovade där och då, och upprepar gärna här, att Karolinska Institutet kommer att fortsätta, och utöka, vårt stöd till hälso- och sjukvården. Det gäller både nationellt och här i Region Stockholm. Det är bara genom att agera tillsammans som arbetet mot den ökade smittspridningen – och konsekvenserna av denna – kan bli framgångsrikt.

Ta ditt ansvar

Jag får många frågor om vad enskilda medarbetare och studenter kan göra för att hjälpa till. Mitt svar är alltid detsamma: Först och främst, lyssna på uppmaningarna från ansvariga myndigheter. Ta ditt personliga ansvar och stanna hemma när du känner dig sjuk, arbeta om möjligt hemifrån och undvik att ha kontakter med äldre och med medmänniskor som tillhör riskgrupper. Respektera de rekommendationer som finns.

Många av oss på KI är medicinskt utbildade och redan nu är våra kompetenser efterfrågade på vissa håll. Flera av de som har förenade anställningar, det vill säga som arbetar både på KI och inom vården, har nu gått över och arbetar heltid på vårdsidan. Behovet också av andra kompetenser på KI kan öka ytterligare framöver. Min personliga inställning är att vi alla bör göra vad vi kan för att stötta och hjälpa. Men det är viktigt att det sker på ett strukturerat och balanserat sätt och att vi bidrar med det vi som universitet är speciellt utrustat för. Att skapa egna projekt eller starta parallella processer nu kan i värsta fall skapa förvirring och försvaga samhällets samlade insatser.

Ser positivt

Från universitetsledningen vill vi göra klart att vi ser positivt på möjligheterna för KI-anställda att tillfälligt gå över och stötta hälso- och sjukvården om det kommer frågor om detta från Region Stockholm – förutsatt att det fungerar och är okej utifrån medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter.

Det är generellt rimligt och bra att avvakta besked, förfrågningar eller uppmaningar från vården eller omsorgen innan man som enskild person börjar agera – om det inte handlar om rent ideellt stöd inom den trängre familje- och bekantskapskretsen förstås.

Listan på vad KI gör som universitet för att supporta hälso- och sjukvården och de ansvariga myndigheterna kan göras lång. Några exempel:

 • Vi har på Socialstyrelsens uppdrag tagit fram två e-utbildningar om hur personal inom vård och omsorg ska arbeta med personer som är eller är misstänkts vara sjuka i covid-19
 • Vi har tillsatt en expertgrupp bestående av åtta kompetenta KI-forskare som på olika sätt stödjer vården, myndigheterna och – inte minst – svarar på frågor från medierna
 • Vi arbetar på flera sätt med att ta fram analys- och testmetoder för att vården ska kunna provta i större utsträckning – och få svar snabbare
 • Vi forskar på flera fronter gällande läkemedel och vaccin mot covid-19 och det nya coronaviruset

Vi etablerar nu en resursgrupp som ska kunna ge råd om hur man kan hantera etiska frågeställningar i covid-19-relaterad forskning. Denna grupp ska självklart inte ersätta de myndigheter som ansvarar för etikprövning.

Förutom det ovanstående så pågår det nu flera diskussioner om andra former av stödinsatser från KI till vården. I takt med att behov uppstår och brister upptäcks, kommer vi att göra vad vi kan för att bidra till lösningar.

Forskning måste vara säker

En sak är dock viktigt. Om vi ska kunna bidra till testning och diagnos och forska fram läkemedel och andra verksamma behandlingsformer mot covid-19, så måste denna forskning bedrivas på ett säkert sätt. Det kan därför vara svårt för oss att överlämna skyddsutrustning som finns på KI till sjukvården, även om vi självklart ska donera utrustning om det inte underminerar våra egna insatser för att stödja vården i denna svåra situationen.

Avslutningsvis: Tack alla på KI för era insatser och uppoffringar. Vi befinner oss i en svår och extraordinär situation, men vi befinner oss i den tillsammans. Det är i sig en styrka. Tveka inte att be om hjälp om du behöver hjälp. Erbjud din hjälp om du ser att någon av dina studie- eller arbetskamrater behöver den. Lyssna  på myndigheternas råd och se till att hålla dig uppdaterad genom att ofta gå in och läsa på KI:s information till studenter och medarbetare.

 

Swedish version below

Yesterday, the Swedish government recommended that all education at high schools (“gymnasieskolor”) and colleges/universities should be done remotely, starting today. Obviously this have a major impact on Karolinska Institutet.

We are now in an extraordinary situation with a lot of consequences, sacrifices and changes for all of us.

First and foremost, this is about the health, safety and security for students and staff. We in the university management work intensively to ensure this – as do many others in our university right now.

Do not forget to regularly check the updated information to students and staff on KI’s website.

Today I recorded a video with the following message:

—-

I am grateful that you take a few minutes to listen to my message to you – our students and staff. We are in an extraordinary situation just now and we must join forces so as to get through this in the best possible way – as a university and as an important pillar of society.

I trust you understand that the virus outbreak – which now amounts to a pandemic – calls for a number of measures in our university and in the society at large. These measures imply sacrifice and change – but they also bring out the best in us. Every day I see how you – our students and staff – make tremendous efforts to adjust to the new situation and how you help adapt the way we teach and learn and the way we work and serve. I want to take this opportunity to thank you all for your efforts. I am grateful and I am impressed.

Our foremost concern is the health, safety and security for students and staff. I want to emphasize that Karolinska Institutet fully supports the strategies and recommendations of the responsible authorities, the Public Health Agency of Sweden – Folkhälsomyndigheten – and the National Board of Health and Welfare – Socialstyrelsen. We interact and collaborate with these authorities on a daily basis. We are in a continual dialogue to help stay abreast of the development and to cope with it in the best way possible.

It is important to stress that KI is not closed. We shall keep up our activities even if we have to work in a different way. The education goes on, but now on a digital base.  We continue to support our collaborating hospitals and the health care sector, and we continue to provide the society at large with updated information on relevant research.  Our experts are now visible and active in media virtually around the clock. We are grateful for their efforts. They meet an important demand.

Finally I would like to address those of you – students and staff – who are far from your families and beloved ones. For you the present situation might be particularly challenging. Do not hesitate to get in touch with your fellow students, colleagues or supervisors. A university is a community, and we should all be eager to stretch out a helping hand.

Thank you all for your attention.

Coronaviruset: Uppdaterad information till studenter och medarbetare på KI

I går rekommenderade regeringen att gymnasier och högskolor ska gå över till distansundervisning från i dag. Det påverkar naturligtvis Karolinska Institutet i hög grad. Jag har spelat in en video där jag riktar mig till studenter och medarbetare vid KI. Det jag säger på videon finns att läsa här ovanför.

Vi befinner oss nu i ett extraordinärt läge som innebär stora konsekvenser, uppoffringar och förändringar för alla av oss. Jag hoppas och tror att ni inser allvaret i situationen och att ni också har förståelse för de åtgärder vi nu tvingas göra när det gäller undervisning och annan verksamhet här på KI.

Först och främst handlar det här om vår hälsa, säkerhet och trygghet. Vi i universitetsledningen arbetar intensivt för att säkerställa detta – liksom väldigt många andra gör just nu på vårt universitet.

Tack alla

Jag vill passa på att tacka alla ni som utan att tveka ställer upp med stora insatser för bidra till att hantera situationen så bra som möjligt efter omständigheterna.

Just nu ligger mycket av vårt fokus på att anpassa verksamheten efter vad som händer, följa de råd och rekommendationer som regeringen och de ansvariga myndigheterna utfärdar och – inte minst – se till att information och kommunikation når ut och når fram till alla studenter och medarbetare.

Jag vet att det finns många frågor just nu och vill uppmana er alla att ofta gå in på den information till studenter och medarbetare som finns på vår webbplats. Denna information uppdateras kontinuerligt i takt med att kunskapsläget förändras.

Det finns också information och frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats och på 177 Vårdguiden. Har du som student eller anställd vid KI ytterligare frågor, bör du vända dig till din utbildningsansvariga eller till din chef.

Digital utbildning

Jag vill poängtera att KI inte är stängt. Utbildningen fortsätter, men digitalt. Det vi prioriterar nu är att snabbt få igång så mycket som möjligt av digitalt baserad utbildning. En del är redan igång, annat kommer att starta inom kort. Vi har också tagit fram handlingsplaner som garanterar att så kallad verksamhetskritisk verksamhet kan fortlöpa utan störning.

De normala stödjande verksamheterna, som administration, IT, kommunikation osv är i gång och tillgängliga – även om det i vissa lägen kan ta lite längre tid än vanligt att få hjälp.

Karolinska Institutets forskare syns och märks nu i många medier. De är efterfrågade på grund av sin expertkunskap i olika corona-relaterade ämnen. Det här är precis som det ska – ett universitet som KI ska finnas med mitt i samhällsdebatten.

Står bakom

Jag vill också klargöra att KI helt står bakom de strategier och rekommendationer som ansvariga myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, tar fram och kommunicerar. Vi har ett utmärkt samarbete och tät dialog med dessa myndigheter för att följa utvecklingen och kunna agera på bästa möjliga sätt. Och självklart fortsätter vi att samverka med och stödja Region Stockholm och hälso- och sjukvården också nationellt. Ett exempel på det senare är det uppdrag vi nyligen fick av Socialstyrelsen om att ta fram e-utbildning för vårdpersonal som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Det är nu viktigt att vi gemensamt ser till att skydda de utsatta riskgrupperna och att vi följer de rekommendationerna som ges.

Jag skulle särskilt vilja vända mig till er på KI som kanske är långt ifrån era familjer, era nära och kära. Jag förstår att det som sker nu kan vara extra jobbigt för er. Tveka inte att höra av er, till era studiekamrater, kollegor eller till era kursansvariga eller chefer, om ni känner att ni behöver extra stöd eller hjälp. En sådan svår situation tar fram det bästa i oss. Det får jag nya bevis för hela tiden.

In English below

Karolinska Institutets avdelningar och institutioner får in många frågor nu från både medarbetare och studenter om det nya coronaviruset. Det handlar om allt ifrån tjänsteresor och kommande föreläsningar till möjligheten att jobba eller studera hemifrån.

Det är fullt begripligt att det surrar av frågor i den här situationen och jag kan försäkra er att våra medarbetare gör vad de kan för att hinna svara på mejl och i telefon. I vissa lägen kan det dock ta lite extra lång tid att få svar för tillfället. Jag hoppas att det finns viss förståelse för det.

En hel del av svaren på frågor som ställs finns att hitta i den information som ligger på KI:s Medarbetarportal. Informationen här ses över kontinuerligt och uppdateras i takt med att smittläget och kunskapsnivån utvecklas. Här finns även en del frågor och svar publicerade. Värt att gå in och titta på; kanske finns svaret på din fråga redan här?

Även Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Krisinformation.se har värdefull information publicerad på sina respektive webbplatser.

 

The Coronavirus: Information to KI staff and students

The Karolinska Institutet’s departments and institutions receive many questions now from both staff and students about the new coronavirus. It is about everything from business trips and upcoming lectures to the opportunity to work or study from home.

It is perfectly understandable that questions are buzzing in this situation and I can assure you that we do what we can to answer incoming emails and phone calls. However, in some situations it may take some extra time to get an answer right now. I hope there is some understanding of that.

A lot of the answers to questions that are asked can be found in the information on KI’s Medarbetarportal. The information here is continuously reviewed and updated as the state of the spread of infection and the level of knowledge develops. Here are also some frequently asked questions and answers published. Definitely worth looking into; maybe the answer to your question is already here?

The Public Health Agency of Sweden and Krisinformation.se also have valuable information (in English) published on their respective websites.

I går kom alltså beskedet att WHO klassar det pågående utbrottet av nya coronaviruset som en pandemi. Med tanke på eskaleringen de senaste dagarna runt om i världen var beslutat väntat.

Ungefär samtidigt meddelade Region Stockholm att det första dödsfallet som en en följd av covid-19 nu skett i Sverige. Det handlar om en patient med en underliggande sjukdom, det vill säga en person som tillhörde en riskgrupp. Det här aktualiserar vikten av att vi nu måste göra vad vi kan för att tillsammans skydda de delar av befolkningen som är extra utsatta för den här infektionen. Det handlar om äldre och om personer med sjukdomar som gör dem extra känsliga för covid-19.

Folkhälsomyndigheten begärde i går också av regeringen att inte tillåta folksamlingar med mer än 500 personer. Här på KI hade vi tidigare beslutat att rekommendera att interna sammankomster med över 100 personer bör begränsas i den mån det är möjligt fram till den 14 april. Beslut om detta ska fattas av berörd chef. Observera att dessa rekommendationer kan komma att ändras – om du är student eller medarbetare vid KI är det bra att regelbundet gå in på informationssidan på medarbetarportalen för att se vad som uppdaterats sedan sist.

Parallellt har det kommit in mängder med information om inställda möten, evenemang, föreläsningar och konferenser. I Danmark ska skolor, förskolor och universitet stänga från och med måndag och två veckor framåt, i Norge gäller samma sak för skolor och förskolor.

Märkbara konsekvenser

Det är tveklöst så att effekterna och konsekvenserna av smittspridningen nu börjar bli konkret märkbara.

För KI:s del blir sannolikt effekterna störst  inom vår utbildning, åtminstone på kort sikt. Just nu arbetas det intensivt på många håll för att aktivera alternativa sätt att undervisa. Det handlar främst om att använda olika digitala verktyg för undervisning, föreläsningar och övningar. Det här ställer nya krav på teknikkunnande och pedagogik för vår personal inom utbildningssidan och även här är det viktigt att vi alla som har möjlighet hjälper till och bidrar efter förmåga för att säkerställa så att KI:s utbildning kan fortgå med så små störningar som möjligt, trots de omfattande förändringar som kan bli en följd av utvecklingen.

Jag vill i detta sammanhang rikta ett stort tack till alla ni som på olika sätt arbetar med KI:s undervisning, inklusive personalen på KI:s enhet för undervisning och lärande. Jag förstår att den eskalerande situationen innebär en belastning för er på många sätt och är imponerad över era stora insatser för att hålla verksamheten igång.

Hjälpas åt

Det är i nöden vännen prövas, heter det. Ord som verkligen har ett värde i den rådande situationen. Vi måste alla hjälpas åt och agera tillsammans.

Ett exempel på detta fick jag i tisdags kväll. Hugo Zeberg, som undervisar på läkarprogrammet här på KI, skickade följande mejl:

“En liten positiv nyhet mitt under COVID19.
Jag bad igår kväll genom Svensk förening för anatomi om hjälp att få digitalt material för att kunna ersätta inställd anatomiundervisning.
Ledning för läkarprogrammet i Lund svarade blixtsnabbt och ordnade under gårdagskvällen så att våra studenter får tillgång till hela deras onlinekurs i anatomi med 74 demonstrationsfilmer täckande människokroppens anatomi.
Filmerna ligger redan uppe på KI:s studentwebb.”

Hugo avslutade sitt mejl:

“Skulle ni från KI:s ledning kunna framföra ett tack på något sätt? Kanske en liten nyhet/blogginlägg på hemsidan? Det är Fredrik Bengtsson (ansvarig termin 2) och Catarina Rippe (ansvarig termin 3) i Lund som ska tackas.”

Det gör jag mer än gärna: Varmt tack Fredrik, Catarina och Lunds universitet – vi hoppas att KI kan återgälda hjälpen vid tillfälle!

Det känns onekligen oerhört bra att det finns en grundläggande vilja också inom akademin att snabbt gripa in när behovet är som störst. Vi har ett ansvar för våra anställda och studenter, men som universitet har vi också ett ansvar för samhället i stort. KI arbetar nu på flera fronter för att stödja omvärlden i arbetet mot spridningen av det nya coronaviruset. I mitt förra blogginlägg finns en redovisning av några av de stödaktiviteter som är aktuella. Den här listan kommer att bli längre, det är redan flera nya uppdrag på väg in till KI.

An international team of scientists led by researchers here at Karolinska Institutet and Science for Life Laboratory in Sweden has now launched a comprehensive overview of all proteins expressed in the brain, published some days ago in the journal Science. The open-access database offers medical researchers an unprecedented resource to deepen their understanding of the brain and develop new, more effective therapies and diagnostics targeting psychiatric and neurological diseases.

According to the plan, a grand release event should be held 11 March in Nobel Forum, on KI campus Solna. But due to the spread of the new coronavirus and COVID-19, this event unfortunately had to be cancelled.

As a small compensation, I post the introduction speech I was supposed to give. I hope we can join on a later occasion to celebrate the landmark work of this research team. In these most difficult of times we should continue to enjoy and celebrate groundbreaking science.

– – – –

Friends, colleagues,

It’s such a pleasure to see so many here to celebrate the publication of the Brain Atlas research in Science, as well as the world premier of two Brain Atlas-inspired videos.

Your support and enthusiasm have been so great – so expansive in fact – that we were required to move this celebration into a significantly larger space, to Nobel Forum, both to mark the importance of the occasion and to welcome everyone who was eager to attend.

The newly published open-access Brain Atlas offers a comprehensive overview of all proteins expressed in the brain, offering medical researchers an unprecedented resource to deepen their understanding of the brain and neurological diseases.

This unique research contribution is an excellent example of what our university stands for: groundbreaking research, conducted in close collaboration with national, regional and international partners, in which the resulting data is open to all, allowing scientists both in academia and industry to explore the human proteome for the improvement of human health.

I congratulate the authors and collaborators at:

 • Karolinska Institutet,
 • KTH,
 • Science for Life Laboratory,
 • Uppsala University,
 • Aarhus University,
 • University of Copenhagen, and
 • institutions in Qingdao and Shenzhen, China,

…who made this happen.

The Brain Atlas, which explores protein expression in the mammalian brain, is the latest success in a series of important initiatives within The Human Protein Atlas, led by Professor Mathias Uhlén, Professor at the Department of Protein Science at the Royal Institute of Technology, Visiting Professor at the Department of Neuroscience at Karolinska Institutet and Director of the Human Protein Atlas program.

The Human Protein Atlas was initiated in 2003 and consists of six separate parts, each focusing on a particular aspect of the genome-wide analysis of the human proteins:

 • The Tissue Atlas
 • The Cell Atlas
 • The Pathology Atlas
 • The Blood Atlas
 • The Metabolic Atlas, and now
 • The Brain Atlas

The Human Protein Atlas program, based at the Science for Life Laboratory, has already contributed to several thousand publications in the field of human biology and disease, and has become a core resource of fundamental importance for the wider life science community.

I would like to take a moment to thank our partners at the Knut and Alice Wallenberg Foundation, represented here today by Executive Director Göran Sandberg, for their ongoing generous financial support of this important work.

Congratulations to all of you.

 

Links:

För en vecka sedan skrev jag här på bloggen att “KI ska en aktiv kraft mot rykten, skvaller och stigmatisering” och att vi som universitet har ett extra stort ansvar att bidra med “nyanserad och faktabaserad beskrivning av coronaviruset och hur utbrottet bör hanteras”.

Denna fråga har inte blivit mindre aktuell under den vecka som gått och nu tar KI ännu ett steg för att stödja arbetet mot smittspridningen. På uppdrag av Socialstyrelsen kommer vi nu att ta fram utbildningar, kurser och övningar för personal inom vård- och omsorgssektorn i Sverige. Syftet är att sprida kunskap om hur vi bör vårda och behandla patienter som insjuknat i covid-19 på ett säkert och tryggt sätt – för både patient och personal.

Självklarhet att stödja

För KI är det en självklarhet att prioritera och stödja myndigheternas och vårdens arbete med det nya coronaviruset. Vi kommer att fördjupa vår samverkan med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm och på olika sätt säkerställa så att vi bidrar konkret med det stöd och den hjälp som efterfrågas. Som alltid när samhället står inför utmaningar är det viktigt att vi jobbar tillsammans och fokuserar på hjälpas åt.

De senaste veckorna har KI arbetet intensivt både internt och externt för att sprida kunskap om det nya coronaviruset. Minst ett tiotal av våra forskare har medverkat frekvent i medierna och svarat på frågor om smittspridningen i många artiklar och inslag i tidningar, radio, TV och på nätet de gångna veckorna. Vi har också publicerat en hel del texter själva på våra webbplatser – se en länksamling i slutet av detta inlägg.

Tack för insatser

Jag skulle vilja passa på tillfället att tacka alla KI-medarbetare som ställer upp, prioriterar om och arbetar extra för att hjälpa till med det här. Det gäller såväl ni som arbetar med externa relationer och ni som arbetar “bakom kulisserna” med information till anställda och studenter, till exempel förbereder olika former av insatser som kan bli nödvändiga om situationen eskalerar.

Universitetsledningens krisorganisation är aktiverad sedan några veckor och arbetar brett och kontinuerligt med alla de frågeställningar som är och kan bli aktuella som en följd av spridningen det nya coronaviruset.

Jag skrev det för en vecka sedan och upprepar det gärna: Gör det till vana att regelbundet gå in på  den informationssida som vi skapat och som uppdateras kontinuerligt i takt med att kunskapsläget förändras. Här nedan följer en sammanställningar av det som KI publicerat om det nya coronaviruset på våra allmänna kanaler:

Internt:
Information till medarbetare och studenter (uppdaterat ett flertal gånger sedan den 27 januari)
Så bidrar KI med stöd och kunskap till samhället och vården
Vi följer noggrant utvecklingen kring coronaviruset

Externt:
Karolinska Institutet får uppdrag att träna personal i samband med covid-19
Tre KI-ledda coronaprojekt vidare i EU-anslag
Karolinska Institutet står inte bakom falska SMS
Tema covid-19 (samlingssida om aktuella KI-relaterade artiklar och forskning om covid-19
KI-forskare satsar på att utveckla vaccin mot det nya coronaviruset
Utnyttja KI:s BSL3 för forskning om covid-19

Blogg:
KI ska vara en aktiv kraft mot rykten, skvaller och stigmatisering
KI etablerar covid-19-grupp

Podd:
Hur vinner man mot ett virus?
Vem dog i spanska sjukan?

 

Presskonferens i dag på Folkhälsomyndigheten om coronaläget i Sverige och världen. Från vänster: Anders Wallensten, Folkhälsomyndigheten, Johanna Sandwall, Socialstyrelsen, Johan von Schreeb, KI samt Anneli Bergholm Söder, MSB

 

Hösten 2017 förändrades världen. Det började i USA och vågen tog sedan fart och grep tag om oss oavsett plats, bransch, profession eller utgångspunkt.

Jag pratar om #metoo-rörelsen.

I sektor efter sektor skapades manifestationer och upprop mot sexuella trakasserier och sexism. Svenska lärosäten var inget undantag: #akademiuppropet samlade 2 400 undertecknare. Mängder av berättelser och vittnesmål publicerades som sammantaget gav en skrämmande bild av hur studenter och medarbetare på universitet och högskolor genom åren utsatts för olika former av övergrepp, förtryck och diskriminering som i många fall var uppenbart kriminella – men som aldrig nådde fram till en rättslig prövning.

Vad har då hänt på de snart tre år som gått sedan #metoo?

Skett en hel del

Jag kan ingalunda göra mig till tolk för hela sektorn, men från min horisont kan jag se att det skett en hel del. Framförallt finns det i dag en helt annan medvetenhet om förekomsten av sexuella trakasserier och en större insikt om att de inte kan eller får tolereras. Vi har säkert en bra bit kvar att gå innan vi nått fram till en sektor, eller ett samhälle, fritt från genusbaserad utsatthet, men vi är på väg.

För precis ett år sedan lanserades ett forsknings- och samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. Programmet är initierat av KI, tillsammans med KTH, Malmö universitet och det Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Programmet syftar till att skapa en gemensam plattform för arbetet mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Det inkluderar alltså alla svenska universitet och högskolor, så det är en omfattande satsning.

Omfattar alla

Arbetet har nu kommit en bit på väg under ledning och samordning av Karin Dahlman-Wright och Ulrika Helldén och deras kolleger vid de andra ingående lärosätena. Bland annat har flera dialogdagar arrangerats i Malmö, Göteborg och Stockholm och direkt efter sommaren ska en nationell prevalensstudie genomföras som omfattar alla studenter, doktorander och anställda vid samtliga lärosäten i Sverige.

Nu är det också klart att Christina Björklund, normalt hemmahörande på Institutet för miljömedicin vid KI, går in som forskningsledare på KI för programmet. Vi kommer också ha möjlighet att rekrytera en kommunikatör på deltid för projektet, vilket är viktigt eftersom programmets olika aktiviteter i mycket bygger på kommunikationsinsatser. Sammantaget innebär detta att vi har säkerställt resurser och en mer långsiktig kontinuitet för det här gemensamma programmet.

Jag är övertygad om att vi om ett år, den 8 mars 2021, kan rapportera om att svenska lärosäten tagit rejäla kliv framåt i arbetet mot genusbaserad utsatthet inom akademin. Och som rektor för KI är jag naturligtvis både nöjd och stolt över att det är just KI som är drivande i detta.