Jordbävningen i Turkiet och Syrien – en hälsokris som kräver omvärldens stöd

English version below

Siffrorna för antalet döda och skadade efter jordbävningen i Turkiet och Syrien fortsätter att stiga. Det står alltmer klart att den här naturkatastrofen är den mest allvarliga sedan jordbävningen i Haiti för 13 år sedan. Det är svårt att ta in den tragik och de uppskakande bilder vi ser från området.

Mina tankar går till alla de som drabbats och till alla dem som mist sina nära och kära och sina hem. Vi är många som känner djupt för de som nu finns i området och för anhöriga och vänner som finns på andra håll i världen – även i Sverige.  

Situationen i jordbävningsområdet är besvärlig och läget är fortfarande mycket allvarligt, även om det direkta och akuta räddningsarbetet – att försöka hitta levande under rasmassor – minskar i omfattning i takt med att tiden går. Det är kallt i regionen, särskilt nattetid, vårdbehovet är stort och mycket av infrastrukturen, som vägar, vattenförsörjning och avloppssystem, har gått sönder och går inte att använda.

Stort behov

Allt detta gör att behovet av stöd och hjälp från omvärlden är väldigt stort. Det handlar både om konkreta insatser – som att skapa varma platser att sova på, tillgång till rent vatten, material och läkemedel för vård och behandling – och om kompetens, organisering och strukturer för att hjälpen ska fungera, nå fram och komma rätt. Detta behov kommer säkert fortsätta under lång tid framöver. När den akuta situationen är över, väntar det omfattande arbetet med att röja upp, bygga nytt och se till att få igång ett normalt fungerande samhälle.

Även vid Karolinska Institutet finns engagemang och stark vilja för att stödja och hjälpa. Det ingår i vår roll som medicinskt universitet och det är en tydlig ambition i vår Strategi 2030, där vi bland annat poängterar att vi ska arbeta för en bättre hälsa för alla och att vi har en global ansats i vår verksamhet. KI:s Centrum för hälsokriser, som startades sommaren 2021, har trappat upp beredskapen och dess föreståndare, Johan von Schreeb, finns redan på plats i katastrofområdet. Han har under senare dagar intervjuats frekvent i svenska medier om läget i regionen och på sätt hjälpt till att ge oss en bättre bild av läget och de hälsokonsekvenser vi riskerar att få på både kort och lite längre sikt.

Agera snabbt

Just omvärldens förmåga att agera snabbt, flexibelt och kompetent i samband med akuta och omfattande kriser är synnerligen viktigt. Här har forskning och akademi ett viktigt uppdrag att bidra med kunskap. Det är också ett av de viktigaste målen med verksamheten vid Centrum för hälsokriser: att utifrån de lärdomar som gjordes och strukturer som skapades i samband med pandemin fortsätta utveckla kunskap och förmåga inför nya allvarliga hälsohot.

Läs mer om centrets arbete på KI:s webbplats.  

Det finns också information utlagd på KI:s webbplats, riktad till medarbetare och studenter.  


The earthquake in Turkey and Syria – a health crisis requiring a global response

 2023-02-10

The number of dead and wounded following the earthquake in Turkey and Syria continues to rise, and we are about to realize that this is the most serious natural disaster since the earthquake in Haiti 13 years ago. It is difficult to take in the sheer tragedy of the situation and the heart-breaking images we are seeing from the area.

My thoughts go to everyone affected by the earthquake and to all those who have lost their loved ones and homes. We all share a profound sympathy for the people who are currently in the area and for relatives and friends around the world, including in Sweden.  

The situation in the impact zone is dire. It is cold in the region, especially at night; many thousands of people need medical attention and much of the infrastructure – roads, water supplies and sewage – has been destroyed.

Desperate need

All this means that there is a desperate need for support and help from around the world. This applies to concrete interventions, such as providing warm places where people can sleep, access to fresh water and medicines, and availability of skills, organisation, and structures to ensure that help efforts are effective and get to where they’re needed. And soon the attention will turn to how to rebuild and restore a normal, functional society.

Karolinska Institutet is committed to provide support and help. KI’s Centre for Health Crises, which opened in the summer of 2021, has stepped up its preparedness and its director, Johan von Schreeb, is already in place in the disaster zone. Over the past few days he has given several interviews on the situation in the region and helped us to form a better picture of what’s going on and the possible short and long-term health consequences facing us.

It is also important to provide support for students and employees here at home. Many have relatives, friends, or colleagues in the affected areas, sharing a deep concern about their health and safety. It is in situations like this our empathy and willingness to help are put to the test.

Rapid response

The ability to respond promptly, flexibly, and competently to acute, large-scale crises is paramount. We often forget the seminal role of education and research.  One of the main goals of the Centre for Health Crises is to apply the lessons learnt from previous crises to be better prepared for new ones. Such as the tragic natural disaster that now has taken thousands of lives in Turkey and Syria.

Read more about the Centre’s work on the KI web.          

You can also find information for KI staff and students on the website.        

      

0 comments

Related posts