Bra med fortsatt debatt om vårdens organisering

I mitten av september skrev jag ett debattinlägg i Svenska Dagbladet som tog upp riskerna – och möjligheterna – med den nya vårdorganisationen i Stockholmsregionen. Det handlar främst om att utvecklingen lett till större specialisering av sjukhusvården, en ökad fragmentering av vården och att tidigare sammanhållna patientflöden förändrats och brutits upp. Förutsättningarna för utbildning och klinisk forskning, det som tillhör Karolinska Institutets kärnverksamhet, förändras.

Nu måste vi – genom samverkan med hälso- och sjukvården och dess företrädare – säkerställa att förutsättningarna för utbildning och forskning inte bara upprätthålls utan förbättras i den nätverksbaserade hälso- och sjukvård som nu växer fram. Om inte det uppfylls så kan vi inte nå det som är det övergripande och gemensamma målet för Region Stockholm, KI och för Sverige: en hälso- och sjukvård i världsklass.

Väckte uppmärksamhet

Min debattartikel väckte uppmärksamhet och jag fick en hel del reaktioner, vilket naturligtvis var syftet. Det här är en viktig diskussion som jag och KI är beredda att driva, ytterst handlar det om att vi måste säkerställa en fortsatt hög kvalitet och bästa tänkbara möjligheter att bedriva forskning och undervisning. Det är en absolut förutsättning för att KI även fortsättningsvis ska finnas kvar bland världens ledande medicinska universitet och för att Region Stockholm ska kunna realisera den uttalade ambitionen att vara bland de fem ledande Life Science-regionerna i världen före 2023. Men det är också väsentligt för implementering av ny och utvecklad kunskap och för regional kompetensförsörjning.

Att det här är en fråga som berör är tydligt, inte bara för de reaktioner som min artikel fick. I onsdags publicerar företrädare för Läkarförbundet, Stockholms läkarförening och Läkarförbundets studentförening i Stockholm en debattartikel i Svenska Dagbladet: “Vårdens fragmentering hämmar forskningen”. Det är en viktig markering av viktiga företrädare för den regionala vården och ligger i linje med de farhågor jag gav uttryck för i höstas.

Debattörerna avslutar sin artikel med att slå fast följande: “Vi anser att man måste fördjupa och stärka samverkan med varandra. För att säkerställa den framtida kompetens- och kunskapsförsörjningen krävs en gemensam strategi. Det kan inte vänta.”

Absolut förutsättning

Jag kan bara hålla med och det var också bakgrunden till min artikel i september. Bra fungerande samverkan och en utvecklad gemensam strategi mellan Region Stockholm och KI är en absolut förutsättning för att säkerställa fortsatt hög kvalitet på vård, undervisning och forskning. Mycket av detta finns redan i dag. Vi har ett utmärkt samarbete med Region Stockholm. Jag har vid ett flertal tillfällen uttryckt att jag ser positivt på de prioriteringar gällande forskning och kompetensförsörjning som de styrande partierna gör i sin gemensamma politiska plattform. I de sammanhangen har jag också gjort klart att KI är berett att aktivt medverka i den fortsatta diskussionen om och utvecklingen av vårdens organisering i Stockholmsregionen. Debattartikeln från vård- och studentföreträdarna framhäver behoven av detta.

KI och Region Stockholm har nu initierat arbetet med en gemensam strategi. Jag har goda förhoppningar om att vi tillsammans kan utveckla samverkan och på så sätt säkerställa att undervisning, forskning och framtida kompetensförsörjning prioriteras och att den fortsatta organiseringen av vården tar avsevärd hänsyn till dessa perspektiv. Det är min uppfattning att viljan finns från båda håll.

0 comments

Related posts