Region Stockholms forskningsstrategi – höga ambitioner och tydligt tecken på allt bättre samverkan

English version below

För ganska precis tre år sedan, inför valet 2018, publicerade jag en debattartikel i Svenska Dagbladet: “Nya politiker måste säkra utbildningar“. Texten hade ett bredare anslag än vad rubriken indikerar; i texten tog jag upp vikten av att en fungerande samverkan mellan dåvarande Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet när det gäller forskning och utbildning – i syfte att skapa maximalt goda utvecklingsmöjligheter. Jag uttryckte det bland annat så här:

Det finns stort potential i Stockholmsregionen när det gäller vårdutveckling, medicinsk innovation och kompetensförsörjning – men framgångarna är beroende av en god samverkan mellan KI och SLL. Mycket av detta fungerar bra redan i dag, men jag är övertygad om att vi kan nå ännu längre genom ett fördjupat samarbete för att ytterligare utveckla universitetssjukvården, det vill säga den hälso- och sjukvård där utbildning, forskning och utveckling av vården tillåts vara framträdande inslag.

Sedan dess har mycket hänt, milt sagt. Landstinget blivit Region Stockholm, vi har upplevt en allvarlig pandemi och den medicinska vården, forskningen och utbildningen har varit med om en förändringsresa som sannolikt saknar motstycke i modern tid.

Och jag kan konstatera att mycket av det som jag pratade om för tre år sedan nu konkret är på gång. Det är verkligen mycket glädjande.

Lansering av strategi

Tidigare i dag deltog jag vid lanseringen av Region Stockholms forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi, som beslutades av regionfullmäktige den 14 september. Syftet med strategin är att stärka förutsättningar för kunskapsutveckling i regionen och Stockholms roll som en innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige. Det här är också något som är centralt för Karolinska Institutets inriktning, så därför är det en självklarhet för oss att vara med aktivt i det här arbetet.

Strategin består av sex olika prioriteringar:

 • Akademisk frihet, etiska principer och konkurrens ska skapa kvalitet
 • Region Stockholm ska skapa långsiktiga och pålitliga förutsättningar för forskning
 • Tillgängliggörande av data ska öka förmågan till analys, insikter och kunskapsbildning
 • Region Stockholm ska tillhandahålla ändamålsenliga lärandemiljöer av hög kvalitet
 • Region Stockholm ska stärka förutsättningarna för forskningsanknuten utbildning
 • Region Stockholm ska främja kompetensutveckling och det livslånga lärandet

Dessa delar är alla viktiga och det är mycket bra att regionen och KI ligger så nära varandra när det gäller synen på kunskapsutveckling, forskning, högre utbildning och innovation. Det är också min bestämda uppfattning att vi har en allt djupare samsyn och fungerande samverkan mellan Region Stockholm och KI avseende prioriteringar, inriktningar och strategiska utgångspunkter. Det gäller inte minst vår gemensamma inställning om forskningens och den högre utbildningens betydelse för samhällets utveckling och att behovet av att skapa goda förutsättningar för detta.

Markerar tydligt

Regionen markerar tydligt att man är beredd att arbeta för att bättre tillgänglig­göra strukturerade hälsodata på ett samordnat, säkert, etiskt och enhetligt sätt, att klinisk forskning och utbildning ska finnas i hela hälso-och sjukvårdssystemet och att universitetssjukvården och kunskapsstyrningen tillsammans ska göra forskningsresultat till klinisk vardag. Det här är utmärkta ambitioner.

Därmed inte sagt att det inte saknas utmaningar. Utvecklingen av sjukvården, med ett allt större antal privata och offentliga aktörer, gör det svårare att följa patienterna. Forskning och utbildning måste kunna hänga med.

Större medvetenhet

Men – och det är ett viktigt men – jag upplever att medvetenheten om dessa utmaningar är betydligt större i regionen i dag jämfört med för tre år sedan. Det är också något som betonades i samband med dagens lanseringsseminarium: Vikten av att tidigt och tydligt inkludera klinisk forskning, datadelning och verksamhetsförlagd utbildning i de avtal som träffas med olika vårdrelaterade aktörer. Det finns en stor förståelse för att fungerande strukturer för forskning och högre utbildning är förutsättningar för att Stockholm ska bli ett framgångsrikt nav i världsklass när det gäller medicin och hälsovetenskap.

Jag vill också betona det synnerligen goda samarbete KI haft med Region Stockholm under pandemin. Trots stundtals extrem belastning och påtvingade snabba omprioriteringar och omställningar, så har samverkan mellan oss överlag fungerat mycket bra. Mycket tack vare en god vilja från båda håll, men också på grund av en ömsesidig inställning att vi inte kan eller får tränga undan klinisk forskning och utbildning mitt i en hälsokris.

Det här är mycket tillfredsställande att kunna konstatera. Inte minst utifrån det perspektiv som en i detta sammanhang mycket viktig grupp har: patienterna.


Region Stockholm’s research strategy: high ambitions bode well for future collaboration

Almost three years ago to the day, I wrote an op-ed in Svenska Dagbladet ahead of the 2018 election: “New politicians must safeguard education”. The text had a broader scope than the title suggests. In it I addressed the importance of bolstering the collaboration on research and education between the then Stockholm County Council and Karolinska Institutet:

The Stockholm region has immense potential when it comes to care development, medical innovation and skills supply – but success hinges on effective collaboration between KI and SLL. Much of this already works well, but I’m convinced that we can achieve even more through even closer collaboration to further develop academic healthcare, that is to say the healthcare provision that gives prominence to education, research and development.

Much has happened since then, to put it mildly. The County Council has become Region Stockholm, we have lived through a serious pandemic, and medical healthcare, research and education have been on a journey of change unlike anything in modern times.

And I am pleased to say that much of what I asked for three years ago is in progress.

Launch of strategy

Earlier today I took part in the launch of Region Stockholm’s research, education and innovation strategy, which was approved by the regional council on 14 September. The strategy aims to strengthen Stockholm’s role as an innovative and sustainable driver of growth.

The strategy concentrates on six priorities:

 • Academic freedom, ethics, and quality
 • Long term and reliable conditions for research.
 • Data accessibility to facilitate deeper analysis, insights and learning.
 • Effective and high quality learning environments.
 • Research-driven education.
 • Skills and lifelong learning.

This list of priorities is very much in line with ours and bodes well for our future collaboration. We are joined in our view that societal development depends on research and higher education and that we need to create conditions conducive to this end.

Clinical data

In the new strategy the Stockholm Region states that it is prepared to work towards making structured health data more easily available with due attention to safety and ethics. Clinical research and education shall permeate the healthcare system and scientific advances shall be implemented into everyday practice. These are excellent ambitions.

This is not to say that there are no hurdles ahead. The ever-increasing number of actors – public and private – makes it difficult for research and education to keep up. This calls for an even closer collaboration upstream in the decision processes.

Greater awareness

I feel that awareness of these hurdles is much more prevalent now than it was three years back in time. The launch seminar attested to this: it highlighted the importance of ensuring that clinical research, data sharing and clinical placements are viewed as key elements when agreements are negotiated with new actors in the health care services. It is generally understood that without effective research and higher education structures, Stockholm will struggle to become a successful world-class hub of medicine and life sciences.

I would like to use this opportunity to thank our partners within Region Stockholm for a highly effective collaboration throughout the current pandemic. Despite the extreme pressure imposed on us we managed to join forces and find creative solutions, very much thanks to a mutual understanding that we cannot sweep clinical research and education under the carpet in the throes of a health crisis.

0 comments

Related posts