Magna Charta Universitatum – en garant för akademisk frihet och banbrytande forskning

Vi lever i en tid där vi ser hur auktoritära tongångar höjs och situationen för de som försvarar grundläggande fri- och rättighets principer försämras på många håll runt om i världen. Följaktligen är det viktigare än någonsin att vi som akademi står upp för de grundläggande principer som vår verksamhet bygger på; institutionell autonomi och akademisk frihet, samt att vi värnar om forskningens och högre utbildnings position i samhället. En förutsättning för att vara framgångsrika och handlingskraftiga i det arbetet är att vi internationellt står enade tillsammans med andra universitet och lärosäten. Därför är samarbetet inom Magna Charta Universitatum just nu mer relevant än någonsin.

I fredags deltog jag i signeringsceremonin för Magna Charta Universitatum MCU2020. Det var en del av ett tre dagar långt evenemang i Bologna tillsammans med europeiska rektorskollegor och andra företrädare för akademin från hela världen. Dagarna innehöll såväl intressanta tal i relevanta ämnen så som akademins roll för att stötta samhället, något som vi på KI brinner starkt för, samt goda kollegiala samtal och välkomnande av nya deltagande universitet.

Man blir ödmjuk när man deltar i akademiska evenemang i Bologna. Universitetets historia går tillbaka till 1088. Sannolikt är universitetet i Bologna världens första universitet och ett universitet som har varit en pionjär i arbetet för akademisk frihet och institutionell autonomi.

Definierar principer

Magna Charta Universitatium (Latin: Stora stadgan för universitet) är en signatär organisation som samlar universitet från hela världen och vars målsättning är att erkänna och högtidlighålla universitetstraditioner samt att främja samarbeten mellan världens universitet. Organisationen är politisk obunden och fri från påverkansgrupper. I och med skapandet 1988 definierade Magna Charta Universitatium grundläggande principer för universitet och högre akademisk verksamhet, så som akademisk frihet och institutionell autonomi.

Dessa grundläggande principer är viktigare än någonsin. Vi behöver inte gå särskilt långt i vår omvärld för att hitta konkreta exempel på att akademisk frihet och institutionell autonomi inskränks och hotas från auktoritära krafter. Därför är det angeläget att just i dessa dagar stå upp för och slå vakt om de här principerna. Akademisk frihet och institutionell autonomi är inte bara vår raison d’être som universitet, utan även en absolut förutsättning för fri grundforskning och för den genombrottsforskningen vi driver på KI och på många andra lärosäten runt om i vår värld!

Akademins frihetliga värden

Det är därför samarbeten som Magna Charta Universitatum är så avgörande. Tillsammans med övriga universitet har vi där en plattform för att visa vår enighet och styrka och tala med en röst i upprätthållandet av våra principer. Här kan vi tillsammans driva ett strategiskt arbete för att levandegöra, bevara och framtidssäkra vår akademiska frihet och oberoende.

Vi får aldrig ta dessa frihetliga värden för givet. Som universitet måste vi alltid vara beredda att tillsammans med nationella, europeiska och internationella partners stå upp för de värden som är själva grundförutsättningen för vår verksamhet. Genom att arbeta tillsammans värnar vi om högre utbildnings position i samhället och som en del av samhället, för att med vår frihet och autonomi som akademi fortsätta vår verksamhet och vårt sökande efter ny kunskap, både idag och imorgon.

Läs mer om Magna Charta Universitatium:

http://www.magna-charta.org/

http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum

0 comments

Related posts