Jag har flera gånger skrivit här på bloggen om orimliga utvisningsbeslut av studenter från länder utanför EU som studerar i Sverige. Migrationsverket har byggt sina utvisningsbeslut på gammal praxis och krav på försörjningshistorik och egna medel.

Efter en våg av protester från många olika håll, inte minst från studenter här på KI via Medicinska föreningen, ändrades så praxis från den 29 januari 2018. Nu krävs inte längre intyg om försörjningshistorik i en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd. Det är ett steg i rätt riktning, men det behövs ta flera steg. Fortfarande måste en student som kommit in på en tvåårig masterutbildning på KI gå igenom hela den komplicerade processen om att ansöka om ytterligare ett års uppehållstillstånd, eftersom man normalt bara får ett sådant för ett år. Fortfarande finns det osäkerhet och oklarhet kring lagen och hur den ska tolkas.

Inte acceptabelt

Det är inte acceptabelt. Alla studenter som kommit in på efterfrågade svenska utbildningar ska också ges en rimlig möjlighet att kunna fullfölja denna utbildning utan oro för att plötsligt bli utvisad ur landet. Det räcker inte med en enstaka praxisändring, lagstiftningen måste ses över och bedömning och beslut om studenters uppehållstillstånd måste göras förutsägbar och rättssäker.

Den svenska regeringen har i olika sammanhang betonat vikten om ökad internationalisering av högre svensk utbildning. KI är ett exempel på lyckad internationalisering. Omkring 70 procent av de som söker till vår masterutbildning är från länder utanför EU. Det är vi stolta över. De här studenterna är beredda att göra stora uppoffringar och ofta betala med egna medel för att tillgodogöra sig utbildningar av hög internationell kvalitet. Vårt sökandetryck visar att våra utbildningar är efterfrågade inte bara i Sverige och EU utan över hela världen.

Ökad internationalisering

Migrationsminister Heléne Fritzon svarade på en skriftlig fråga i riksdagen i slutet av mars om ämnet utvisning av utländska studenter. I sitt svar slog hon åter fast regeringens inställning om vikten av ökad internationalisering:

”Internationella studenter är viktiga kunskapsbärare som bidrar till samhällsutvecklingen och det är angeläget att det finns goda förutsättningar för att attrahera dem till Sverige”, skrev hon bland annat och fortsatte med att ta upp de bindande EU-direktiven om studentdirektiv (2004) och det nya forskar- och studentdirektivet (2016). Båda tar upp krav på uppehållstillstånd och försörjningskrav för studenter från länder utanför EU:

”Medlemsstaterna måste alltså ställa krav på försörjningsförmåga vid ansökan om uppehållstillstånd för högskolestudier och det finns inget utrymme för att ta bort detta krav. Regeringen är dock öppen för att se över hur reglerna kring försörjningskravet och uppehållstillståndens längd ska vara utformade”, skrev Fritzon vidare.

Från ord till handling

Det är utmärkt att regeringen är öppen för detta. Det är nu tid att gå från ord till handling.

Under tiden måste våra studenter från länder utanför EU att leva i osäkerhet om sina fortsatta studier här på KI – liksom på andra lärosäten i Sverige. Dessutom påbörjar nu nyantagna masterstudenter sina ansökningsprocesser för uppehållstillstånd inför höstens terminsstart.

Det är min bestämda uppfattning att den här frågan behöver prioriteras av regering och riksdag. Studenter som valt att komma hit ska kunna fokusera på sin utbildning utan att behöva ägna tid, kraft, energi och pengar till att klara sig genom en komplicerad och osäker ansökningsprocess – en process som de redan genomfört en gång. Vi bör snarare underlätta för studenter från hela världen att studera här. Vi behöver våra internationella talanger och att ge dem chansen att avsluta sina påbörjade studier här måste anses vara en självklarhet. Låt oss därför hoppas att inga fler studenter drabbas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*