Välkommen till min blogg!

English version below

Här kommer jag som prefekt vid NVS en gång i månaden skriva om ämnen som är aktuella för medarbetare och studenter vid institutionen. Tanken är att jag ska dela med mig av livet som prefekt och reflektera över frågor som är viktiga för vår verksamhet. Jag hoppas på så sätt bygga en ökad vi-känsla och bidra till berättelsen om NVS.

För ett år sedan började corona-smittan spridas i Sverige och de första fallen av covid-19 rapporteras. Universiteten fick i mitten av mars ställa om till distansundervisning och möten började hållas via Zoom och Teams. Denna omställning skulle ske snabbt och vi var många som fick ändra arbetssätt och arbetsplats. Plötsligt blev hemmet förvandlat till kontor och föreläsningssal och skulle delas med övriga familjemedlemmar! Nu har vi levt ett år i corona-pandemin och även fast verksamheten fungerar mycket väl, börjar jag längta tillbaka till mer normala arbetsformer. Det går förvånansvärt bra att mötas digitalt, men jag saknar att ses på riktigt. Det är svårt att läsa av vad personer tycker och hur de mår i rutan. Med den fina vita vinter vi fick och med vacciner som rullas ut ser jag ändå hoppfullt framåt. Och tänk vad mycket vi har lärt oss och allt bra vi kan ta med oss in i det arbetsliv som nu hägrar efter pandemin!

Det är också ett år sedan NVS chefsgrupp och ledningsgrupp började arbeta med verksamhetsplanen för 2021-2023. Institutionsrådet har sedan under arbetets gång också varit med och bidragit med värdefulla förslag och synpunkter. Nu är både verksamhetsplanen och aktivitetsplanen klara och ni kan hitta dessa dokument på NVS hemsida. Aktiviteterna kommer att fokusera på bl a hur rekrytera, behålla och kompetensutveckla medarbetare; samverkan inom forskning, utbildning och verksamhetsstöd; samt värdegrund och arbetsmiljö, allt i linje med KIs Strategi 2030 dokument. Nu när planerna är klara kommer nästa viktiga steg: det ska bli verkstad! Jag hoppas att många av er vill vara med i aktiviteterna och på så sätt bidra till att utveckla och förbättra NVS. För mig är hur vi gör detta så viktigt: jag vill att alla medarbetare ska känna sig värdefulla, uppskattade, känna glädje och gemenskap i arbetet. Låt oss bygga vidare på allt som är bra, så kan vi tillsammans utveckla vår verksamhet inom utbildning och forskning till något ännu bättre!

Ha en fin månad!

Welcome to my blog!

Here, as head of NVS, I will once a month write about topics that are relevant to employees and students at the department. The idea is that I will share my life as a head of department and reflect on issues that are important to NVS. In this way, I hope to build an increased we-feeling and contribute to the story of NVS.

One year ago, the corona virus began to spread in Sweden and the first cases of COVID-19 were reported. In mid-March, the universities switched to on-line classes and meetings began to be held via Zoom and Teams. This change took place quickly and many of us had to change working methods and workplaces. Suddenly, the home was transformed into an office and lecture hall and was to be shared with other family members! Now we have lived a year in the corona pandemic and even though the business works very well, I am starting to long for more normal working methods. It works surprisingly well to meet digitally; however, I miss to meet all colleagues in real life. It is difficult to read what people think and how they feel through the computer screen. Still, with the nice white winter we got and with vaccines being delivered, I am hopeful. Remember how much we have learned and all the good we can take with us into the working life that now haunts the pandemic!

It is also a year since NVS’s management team began working on the operational plan for 2021-2023. During the work, the Department Council has also been involved and contributed with valuable proposals and views. Now both the operational plan and the activity plan are ready, and you can find these documents on the NVS website. The activities will focus on, among other things, how to recruit, retain and develop skills for employees; collaboration in research, education, and operational support; as well as values ​​and work environment, all in line with KI’s Strategy 2030 document. Now that the plans are ready, the next important step comes: it will be a workshop! I hope that many of you want to be part of the activities and in this way contribute to developing and improving NVS. For me, how we do this is so important: I want all employees to feel valuable, appreciated, feel joy and community at work. Let us build on all that is good, so we can together develop our education and research into something even better!

Have a nice month!

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories