Var förberedd – inte rädd

English version below

På grund av krig och konflikter i vår närhet är läget i Sverige mer osäkert än tidigare och landet har skärpt beredskapen. Kunskap och förberedelse skapar trygghet. Det gör också att vi till viss del kan undvika oönskade händelser och att vi vet hur vi ska agera om något ändå skulle ske. KI centralt och institutionen NVS arbetar nu extra mycket med olika frågor som rör säkerhet. Det gäller till exempel IT-säkerhet, lokaler, tydlighet runt avtal och samarbeten samt inventering av produkter med dubbla användningsområden. NVS ordnar under hösten också utbildningar om hot och våld. Jag uppmuntrar alla att anmäla sig, det finns ett tillfälle på svenska (Flemingsberg) och ett på engelska (Solna).

Vi ska inte vara rädda, men inte heller naiva. Vi arbetar och studerar i ett välordnat och demokratiskt land och vid ett välfungerande universitet. Vi har alla möjligheter att skydda oss och kan känna oss trygga. Trots det kan vi utsättas för intrång och hot av olika slag. Internt kan det handla om bemötandet medarbetare och studenter emellan. Vi ska ha en trygg fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Vi måste hjälpas åt med att säga ifrån när det inte går juste till och agera klokt vid incidenter.

Allvarsamma ord denna gång. Kunskap och förberedelse skapar trygghet.

Be prepared – don’t be afraid

Due to war and conflicts in our vicinity, the situation in Sweden is more uncertain than before and the country has stepped up preparedness. Knowledge and preparation create security. It also means that we can to some extent avoid unwanted events and that we know how to act if something were to happen. KI central and the department NVS are now working extra hard on various issues related to security. This applies, for example, to IT security, premises, clarity around agreements and collaborations and inventory of products with dual uses. During the autumn, NVS also arranges training on threats and violence. I encourage everyone to sign up, there is one opportunity in Swedish (Flemingsberg) and one in English (Solna).

We should not be afraid, but neither should we be naive. We work and study in an orderly and democratic country and at a well-functioning university. We have every opportunity to protect ourselves and can feel safe. Despite that, we can be exposed to intrusions and threats of various kinds. Internally, it can be about the interaction between employees and students. We must have a safe physical and psychosocial work environment. We need support each other to speak up when things don’t go right and to act wisely in the event of incidents.

Serious words this time. Knowledge and preparation create security.

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories