Framåtblick

English version below

Det är dags att sammanfatta året och blicka framåt. Vi har som vanligt haft ett intensivt och produktivt år och jag ser att vi gör framsteg på flera sätt. Några exempel: stora bidrag till forskningen har beviljats, en rad docenter utnämnts, kurser och program utvecklas och får fina utvärderingar, NVS medarbetare har uppdrag inom KI och i samverkan med Regionen och andra aktörer, vårt långsiktiga arbete med att lyfta primärvård och prevention ger nu tydliga resultat. 

Jag har varit prefekt vid NVS i drygt fyra år och tycker att det är ett utvecklande och roligt uppdrag. Det är alltid mycket på gång och ibland är det svåra frågor att brottas med. En starkt bidragande orsak till att jag känner att uppdraget ger energi och är inspirerande är alla ni medarbetare. Era kunskaper, erfarenheter och engagemang i forskning, utbildning och verksamhetsstöd gör NVS till en livaktig och förstklassig institution. Tack alla för allt ni gör!

Så vad händer framåt? När det gäller mitt uppdrag som prefekt har jag ställt mig till förfogande för ytterligare en period. Efter en intern process och på dekanens förslag har rektor beslutat att förordnandet förlängs fram till september 2027. Detta gör att vi redan nu kan börja dra upp strategin för de kommande åren. I fredags drog NVS chefsgrupp i gång arbetet med en verksamhetsplan för 2024–2027. Det var full fart på workshopen och många bra förslag togs fram. Vi enades om att fokusera på fyra områden: Samverkan, Kompetensförsörjning, NVS-känslan, Framtidens möjligheter och utmaningar. I våra framtidsspaningar ingår: Artificiell Intelligens (AI), Utbildningsekonomi, Hur möter vi vårdens behov av kompetens? Hållbar miljö och hälsa, Open science, Coalition for the Advancement of Research Assessment (CoARA) – reformering av bedömning och värdering av forskning. I januari tar ledningsgruppen arbetet vidare och börjar formulera en aktivitetsplan.

En annan spaning och ambition är att NVS forskning ska leda forskningsfronten och bryta ny mark. Nyss hemkommen från en kortare forskningsvistelse vid Scripps Research i La Jolla, CA är jag full av nya idéer och inspiration. Att besöka ett annat universitet eller forskningsinstitut är mycket värdefullt och något jag verkligen rekommenderar.

Jag vill tacka er alla för i år och önska er en God Jul och Gott Nytt År 2024!

Looking ahead

It is time to summarize the year and look ahead. As usual, we have had an intense and productive year and I see that we are making progress in several ways. A few examples: large grants for research have been granted, several docents have been appointed, courses and programs are being developed and receive excellent evaluations, NVS employees have assignments within KI and in collaboration with the Region and other actors, our long-term work to elevate primary care and prevention show clear results.

I have been head of department at NVS for just over four years and find it a developing and fun assignment. There is always a lot going on and sometimes there are difficult issues to grapple with. A strong contributor to why I feel that the assignment gives energy and is inspiring is all of you employees. Your knowledge, experience and commitment to research, education and operational support make NVS a lively and first-class institution. Thank you all for all you do!

So, what’s next? As regards my assignment as head of department, I have made myself available for another period. After an internal process and on the dean’s proposal, the president has decided that the appointment will be extended until September 2027. This means that we can already start drawing up the strategy for the coming years. Last Friday, the NVS management group started work on an operational plan for 2024–2027. The workshop was full speed, and many good suggestions were made. We agreed to focus on four areas: Collaboration, Competence provision, The NVS feeling, Future opportunities and challenges. Our future explorations include: Artificial Intelligence (AI), Education economics, How do we meet healthcare’s need for competence? Sustainable environment and health, Open science, Coalition for the Advancement of Research Assessment (CoARA) – reforming assessment and evaluation of research. In January, the management team takes the work further and begins formulating an activity plan.

Another exploration and ambition is that NVS research should lead the research front and break new ground. Having just returned from a short research stay at Scripps Research in La Jolla, CA, I am full of new ideas and inspiration. Visiting another university or research institute is very valuable and something I highly recommend.

I want to thank you all for this year and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2024!

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories