Det blåser nya vindar

English version below

Jag har just kommit hem från ledningsinternatet med KI:s nya rektor, prorektor och universitetsdirektör och känner mig inspirerad och glad. Det var prefekter, dekaner, vice-rektorer, administrativa chefer och avdelningschefer på förvaltningen som samlades för att få information och för att diskutera. Vår nya rektor Annika Östman Wernersson satte tonen redan vid rektorsinstallationen i mars: ”KI är Vi”. Det blev tydligt nu på internatet att hon och ledningen vill veta vad vi tycker, vilka frågor vi vill prioritera och framför allt lyssnar och återkopplar. För mig som prefekt är det en mycket positiv förändring.

NVS jobbar med Vi-känslan, med att alla ska känna delaktighet och finna möjligheter till utveckling och inflytande. NVS ledning arbetar konsekvent med verksamhetsplanen och de aktiviteter som gör den till något konkret. Att rektor nu säger ”KI är Vi” är viktigt. Tänk på ordföljden: inte ”Vi är KI” utan ”KI är Vi”. Alltså: tillsammans skapar vi ett ännu bättre och framgångsrikt universitet där alla medarbetare har ett ansvar. Ett ansvar att leda sig själv, att lyssna och ta till sig, att bidra med sina kunskaper, erfarenheter och åsikter. Ett ansvar att skapa en god arbetsmiljö. Det är ingen annan som gör det, det är vi tillsammans.

Det blåser nya vindar vid KI och jag ser med tillförsikt fram emot att samverka med den nya ledningen. Jag vill passa på att önska er alla en fin vår och ett bra avslut på denna termin. Kom ihåg att anmäla er till NVS sommarlunch och så hoppas jag att vi ses där!

New winds are blowing

I have just come home from a two-day meeting with KI’s new president, vice-president and university director and I feel inspired and happy. It was heads of departments, deans, vice-chancellors, heads of administration who gathered to receive information and to discuss. Our new president Annika Östman Wernersson already set the tone at the president’s installation in March: “KI is We”. It became clear now at the meeting that she and the management want to know what we think, which issues we want to prioritize and, above all, listen and give feedback. For me as head of department, it is a very positive change.

NVS works with the We-feeling, with everyone feeling participation and finding opportunities for development and influence. NVS management works consistently with the operational plan and the activities that make it concrete (Aktivitetsplanen in Swedish only). That the president now says “KI is We” is important. Consider the wording: not “We are KI” but “KI is We”. So: together we create an even better and successful university where all employees have a responsibility. A responsibility to lead oneself, to listen and absorb, to contribute with one’s knowledge, experiences, and opinions. A responsibility to create a good working environment. No one else does it, it’s us together.

New winds are blowing at KI, and I look forward with confidence to work with the new management. I would like to take this opportunity to wish you all a nice spring and a good end to this semester. Remember to register for the NVS summer lunch and I hope to see you there!

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories