Fantastiska möjligheter till friskvård

English version below

Medarbetare och studenter vid Karolinska Institutet har fantastiska möjligheter till friskvård. Det finns flera gym, olika typer av pass, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.  Ändå svarar endast 55 % av NVS medarbetare, i medarbetarundersökningen 2022, att dom regelbundet tar fysiska rörelsepauser och 64 % att dom har möjlighet till friskvård under arbetstid. Hur går det ihop? Det är nog så att arbetet tar mycket tid och att vi som individer inte alltid prioriterar fysisk aktivitet. Ibland för att det helt enkelt inte finns tid, ibland för att det är svårt att komma i gång om man inte har tränat på ett tag. Det gäller att hitta en rutin som funkar för en själv och hålla i den. Det kan vara att ta en snabb lunchpromenad, gå på gymmet efter jobbet eller jogga före frukost. Pulsen ska upp och musklerna utmanas! Då blir vi piggare, gladare och orkar mer i längden.

Själv har jag haft en träningssvacka det senaste året. Jag har alltid tränat på något sätt genom åren, mest sprungit (joggat…) och varit med i en del lopp. Nu har jag hittat en ny grej som jag gillar: core-passet i KI-gymmet på lunchen. Wow! Jag kan avslöja att det finns muskler jag inte visste om och som nu väckts till liv efter en slumrande tillvaro. När man som jag sitter mycket vid datorn och på olika möten behöver man styrka i bål, armar och ben. Rena hälsokuren. Snart drar KI friskvård i gång en ny omgång med Pep-at-work. Där bildar vi lag och peppar oss själva och varandra att träna. Fundera på vad som är din grej och häng på.

NVS verksamhetsplan med aktiviteter fokuserar mycket på medarbetarnas möjligheter till kompentensutveckling och på vår arbetsmiljö. Vi håller i dagarna också på att färdigställa en plan för arbetet med miljö-och hållbar utveckling. Viktiga frågor som kräver tid och ork. Vi måste hitta balansen mellan våra olika uppdrag och balansen mellan arbete och fritid. Vi behöver också tid för återhämtning. Vi ser på svaren i medarbetarundersökningen att detta också är områden vi behöver stärka och förbättra. Arbetsgivaren måste ge bra förutsättningar, men sedan har var och en ansvar för sitt välmående och behöver hitta sitt sätt att finna balans, tid för fysisk aktivitet och återhämtning.

Ljuset är tillbaka och snart är det vår. Då ska jag börja jogga lite igen och njuta av vår vackra stad.

Fantastic opportunities for health care

Employees and students at Karolinska Institutet have fantastic opportunities for health care. There are several gyms, different types of passes, wellness hours and wellness allowances. Nevertheless, only 55% of NVS employees, in the 2022 employee survey, answer that they regularly take physical movement breaks and 64% that they have the opportunity for health care during working hours. How does that work? It is probably the case that work takes a lot of time and that we as individuals do not always prioritize physical activity. Sometimes because there simply isn’t time, sometimes because it’s hard to get started if you haven’t exercised in a while. It is important to find a routine that works for you and stick to it. It could be taking a quick lunchtime walk, going to the gym after work or jogging before breakfast. The pulse should rise, and the muscles challenged! Then we become more energetic, happier and have more stamina in the long run.

I have had a training slump in the past year. I have always trained in some way over the years, mostly running (jogging…) and taking part in some races. Now I have found a new thing that I like: the core session in the KI gym at lunch. Wow! I can reveal that there are muscles I didn’t know about that have now been brought to life after a dormant existence. Many of us sits a lot at the computer and at various meetings, you need strength in your torso, arms, and legs. Pure health regimen. Soon, KI wellness will start a new round of Pep-at-work. There we form teams and encourage ourselves and each other to train. Think about what’s your thing and stick with it.

NVS’s business plan with activities focuses a lot on the employees’ opportunities for competence development and on our work environment. These days we are also finalizing a plan for the work with environmental and sustainable development. Important questions that require time and energy. We have to find the balance between our various missions and the balance between work and leisure. We also need time for recovery. We see from the answers in the employee survey that these are also areas we need to strengthen and improve. The employer must provide good conditions, but then everyone has responsibility for their well-being and needs to find their own way to find balance, time for physical activity and recovery.

The light is back and soon it will be spring. Then I’ll start jogging a bit again and enjoy our beautiful city.

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories