Ansökningstider

English version below

Vi är inne i en intensiv period där många forskare har fullt upp med att skriva ansökningar om forskningsmedel. Vetenskapsrådet, ALF, Hjärnfonden, KID, SFO-V, Alzheimer’s Association, Promobilia med flera har deadlines nu i mars månad. Det pågår en febril aktivitet där hypoteser utvecklas, formuleringar vässas, figurer med preliminära data skapas, cv:n och publikationslistor uppdateras, budgetar beräknas; allt för att i tid kunna skicka in starka ansökningar om medel till våra viktiga forskningsområden.

Håller tummarna för NVS

Som prefekt skriver jag under rekommendationsbrev och godkänner att ansökningarna skickas in, som forskare skriver jag egna ansökningar. Sedan är det bara att hålla tummarna för att NVS även i år är framgångsrika i den stenhårda konkurrens som råder. Jag hoppas speciellt på att vi får fler KID-medel till institutionen i årets utlysning. När det gäller platser i nya forskarskolan i hälsovetenskap (FiH) kammade NVS hem 10 av de 14 doktorandplatser som nu ska utlysas. Grattis!

INDI

När man söker anslag ska man som forskare tänka på att ta med INDI (indirekta kostnader). Det är en slags ”skatt” som täcker de gemensamma kostnader som KI-centralt (ca 15%) och institutionen (ca 8%) har. Privata stiftelser och vissa utländska fonder täcker inte hela INDI-beloppet, utan kanske upp till t ex 15%. Då uppstår ett INDI-gap som måste täckas av andra medel. När man ansöker om stora anslag blir detta gap stort. Det finns inte statsanslag avsatta vid KI centralt eller vid institutionen för att täcka alla dessa gap, utan det blir ofta forskaren själv som ”får rätta mun efter matsäcken”. Dvs täcka det som går och sedan inte dra på sig för stora kostnader. En diskussion om INDI pågår och för dem som har stora anslag från till exempel privata stiftelser är INDI-gapet ett reellt problem. Jag kommer att få anledning att återkomma om detta!

Lönerevision och medarbetarsamtal

Förutom dead-lines för ansökningar om forskningsanslag, så pågår också lönerevision och medarbetarsamtal nu i mars. Det är ofta bra och spännande samtal, som är värdefulla både för chefer och medarbetare. Ta chansen och prata om karriär och kompetensutveckling! Vad blir nästa steg? Vart är vi på väg?

Ja, det är mycket på gång och för säkerhets skull har jag varit på online konferens i helgen också. Årets stora Alzheimer’s Disease/Parkinson’s Disease (AD/PD) möte i annan tappning som fungerade väl, men nog hade det varit trevligt med några dagar i Barcelona!

Jag hoppas på vår, vaccin och återgång till Campus efter sommaren!
Ha en fin månad!

Grant application times

We are in an intense period where many researchers are busy writing applications for research funding. The Swedish Research Council, ALF, Hjärnfonden, KID, SFO-V, Alzheimer’s Association, Promobilia and more have deadlines now in March. There is a feverish activity where hypotheses are developed, sentences are sharpened, figures with preliminary data are created, CVs and publication lists are updated, budgets are calculated; all to be able to submit strong applications for funding to our important research areas in time.

Fingers crossed for NVS

As head of department, I sign letters of recommendation and approve that the applications can be submitted, as a researcher I write my own applications. Then it is just a matter of keeping our fingers crossed that NVS is also successful this year in the fierce competition that prevails. I especially hope that we get more KID funding for the department in this year’s call. Regarding places in the new graduate school in health sciences (FiH), NVS got 10 of the 14 doctoral student places that are now to be announced. Congratulations!

INDI

When applying for grants, researchers should consider including INDI (indirect costs). It is a kind of “tax” that covers the common costs that KI-central (approx. 15%) and the department (approx. 8%) have. Private foundations and some foreign funds do not cover the entire INDI amount, but perhaps up to, for example, 15%. Then an INDI gap arises which must be covered by other means. When applying for large grants, this gap becomes large. There are no government grants set aside at KI centrally or at the department to cover all these gaps, but it is often the researcher himself who must solve this. That is, cover what is possible with other grants and then do not incur too large costs. A discussion about INDI is ongoing and for those who have large grants from, for example, private foundations, the INDI gap is a real problem. I will have reason to come back about this!

Salary revisions and employee interviews

In addition to deadlines for applications for research grants, salary revisions and employee interviews are also underway this March. These are often good and interesting conversations, which are valuable for both managers and employees. Take the chance and talk about career and skills development! What will be the next step? Where are we heading?

Yes, there is a lot going on and I have also been to an online conference this weekend as well. This year’s large Alzheimer’s Disease/Parkinson’s Disease (AD/PD) meeting was held online and, although that worked well it would have been nice to spend a few days in Barcelona!

I hope for spring, vaccine and return to Campus after the summer!
Have a nice month!

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories