Sliten-stolt-sommarlov

English version below

Hur ska undervisningen bedrivas till hösten? En fråga som vi ställer oss just nu. Karolinska Institutet kommer snart ut med riktlinjer och en gissning är att vi får planera för en successiv återgång till campus med fortsatt digitala inslag i undervisningen. Med drygt ett år av erfarenheter av undervisning on-line så är det nu tillfälle att tänka hur vi ”plockar russinen ur kakan” och tar med det bästa in i det nya normala.

Men vi är inte riktigt där ännu. Vi är här mitt i vårterminen och med många moment som ska avslutas innan ett välbehövligt sommaruppehåll stundar. Vi är också här mitt i tredje vågen av corona-pandemin med fortsatt hög smittspridning och högt tryck på vården. Samtidigt är vaccinationerna i full gång och i skrivande stund har ca 20 % av Sveriges befolkning fått sin första vaccindos. Det inger hopp och vi kan se ljuset i tunneln. NVS har hanterat pandemin mycket bra och vår verksamhet är i full gång. Jag vet att det är segt, men håll i och håll ut så fixar vi det här!

Jag tänker mycket på er lärare och studenter och alla andra som på olika sätt arbetar med utbildning vid NVS. Det är en mycket speciell situation både att undervisa och att studera i. Det kan bli ensamt när vi inte ses som vanligt och situationer med missförstånd kan uppstå ibland. Själva lärandet påverkas också när man inte ses och kan fråga och diskutera tillsammans på vanligt sätt. Samtidigt passar vissa undervisningsmoment alldeles utmärkt digitalt och man kan uppleva mer direkta samtal t ex i en handledningssituation eller ett grupparbete. Som sagt vi får ta med oss det bästa från denna tid. Även om ni känner er slitna nu, så vet jag att det samtidigt finns en stolthet. En stolthet över att ha ställt om undervisningen från campus till digitalt och nu ha tagit det tekniksprång som vi länge pratat om. En stolthet över att studenterna hänger i, pluggar, tentar och är engagerade i sin utbildning. En fördel med att vara KI-student i pandemin är att alla har olika praktiska moment som med få undantag fortsatt genomförs i mindre grupper på campus, KTC eller i klinik. Här sker möten IRL som ger ny energi.

Ha nu en fin vår och boka in den 21 juni för en digital sommaravslutning med NVS!

Hälsningar Maria

Tired-proud-summer vacation

How will the teaching be conducted in the autumn? A question we are asking ourselves right now. Karolinska Institutet will soon come out with guidelines and a guess is that we will have to plan for a gradual return to campus with continued digital elements in the teaching. With just over a year of experience in teaching online, it is now time to think about how we “pick the raisins out of the cake” and bring the best into the new normal.

However, we are not there yet. We are here in the middle of the spring semester and with many steps to be completed before a much-needed summer break arrives. We are also here in the middle of the third wave of the corona pandemic with continued high spread of infection and high pressure on healthcare. At the same time, vaccinations are in full swing and at the time of writing, about 20% of Sweden’s population has received their first vaccine dose. It gives hope and we can see the light in the tunnel. NVS has handled the pandemic very well and our research and teaching are running at full speed. I know it is tough but hold on and we will fix this!

I think a lot about you teachers and students and everyone else who works with education at NVS in different ways. It is a very special situation both to teach and to study in. It can be lonely when we do not see each other as usual and situations with misunderstandings can sometimes arise. The learning itself is also affected when you do not meet and can ask and discuss together in the usual way. At the same time, certain teaching elements are perfectly suited digitally, and you can experience more direct conversations, for example in a supervision situation or a group work. As I said, we get to bring the best from this time. Even if you feel worn out now, I know that at the same time there is pride. A pride in having changed the teaching from campus to digital and now have taken the technological leap that we have talked about for a long time. A pride that the students hang in, study, take exams and are engaged in their education. An advantage of being a KI student in the pandemic is that everyone has different practical elements that, with a few exceptions, continue to be carried out in small groups on campus, KTC or in the clinic. IRL meetings take place here, which provide new energy.

Have a nice spring and save June 21 for a digital summer gathering with NVS!

Best regards,

Maria

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories