Vår inre hållbarhet

English version below

Sommaren är här, smittotalen går ner och samhället öppnar upp. Vi hoppas nu innerligt att vi har tagit oss igenom pandemin. Stort tack till er ALLA för ert tålamod, klokskap och lugn som bidragit till att NVS verksamhet fortgått under denna speciella tid. Jag vill passa på att rikta ett speciellt tack till institutionsrådet som med stort engagemang diskuterar viktiga frågor och ger mig som prefekt värdefull input.

Nu när vi ser slutet på pandemin kommer tröttheten och det är viktigt att alla får (och tar) en välbehövlig semester där vi loggar ut och kopplar av. Vi behöver tid att reflektera och ladda om under sommaren för att sedan kunna starta upp höstens arbete i balans mellan gammalt och nytt, mellan arbete på plats och på distans. Här är det viktigt att själv dra gränsen mellan arbete och fritid

I maj ordnade doktorandrådet vid NVS för andra året i rad en digital Inner Sustainability Week fylld av aktiviteter för att främja vår inre hälsa. Ett fantastiskt initiativ med föreläsningar, yoga och annan fysisk träning på programmet. I KI:s strategi 2030 arbetar vi med hållbarhet både miljömässigt, globalt, socialt och i arbetslivet. Vid NVS arbetar vi särskilt för att stärka Vi-känslan. Vi ser i HR-puls enkäten att den finns där och vill bygga vidare på detta. Varför är detta så viktigt? Det är för att vår forskning, undervisning och administration fungerar ännu bättre i olika konstellationer och projekt med målet om en bättre hälsa för alla i sikte. Hur kan vi samverka mer kring utbildning? Hur söker vi stora forskningsanslag tillsammans? Hur utökar vi samarbetet inom verksamhetsstödet? Institutionsledningen har under våren påbörjat ett flertal aktiviteter runt dessa frågor för att till exempel skapa fler sektionsöverskridande samarbeten. Vi fortsätter att jobba med detta under hösten och det är inte bara målet som är viktigt utan även vägen dit. Det är då vi lär känna varandra och bygger vidare på Vi-känslan!

Vi ses på NVS sommaravslutning den 21 juni kl 12.30.

Trevlig sommar!

Our inner sustainability

Summer is here, infection rates are declining, and society is opening. We now sincerely hope that we have made it through the pandemic. Many thanks to you ALL for your patience, wisdom and calm that contributed to NVS ‘activities continuing during this special time. I would like to take this opportunity to send a special thank you to the Department Council, which with great commitment discusses important issues and gives me, as head of department, valuable input.

Now that we see the end of the pandemic, fatigue comes, and it is important that everyone gets (and takes) a much-needed vacation where we log out and relax. We need time to reflect and recharge during the summer to then be able to start up the autumn work in balance between old and new, between work on site and at a distance. Here it is important to draw the line between work and leisure.

In May, the doctoral student council at NVS organized for the second year in a row a digital Inner Sustainability Week filled with activities to promote our inner health. A fantastic initiative with lectures, yoga, and other physical exercise on the program. In KI’s strategy 2030, we work with sustainability both environmentally, globally, socially and in working life. At NVS, we work specially to strengthen the We-feeling. We see in the HR-pulse survey that it is there and want to build on this. Why is this so important? This is because our research, teaching, and administration work even better in different constellations and projects with the goal of better health for all in sight. How can we collaborate more on education? How do we apply for large research grants together? How do we expand the cooperation within administration? During the spring, the department management has initiated several activities around these issues to, for example, create more cross-sectional collaborations. We will continue to work on this during the autumn and it is not only the goal that is important but also the way there. That is when we get to know each other and build on the We- feeling!

See you at NVS summer gathering on June 21 at 12.30.

Have a nice summer!

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories