Samverkan – ett mångfacetterat begrepp för ett medicinskt universitet

This post in English soon to be published.
Såsom namnet anger har 2016 års forskningsproposition en stor betoning på samverkan (2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft). Hur en högskola eller ett universitet uttolkar samverkans begreppet varierar vitt utifrån högskolans profil och geografiska läge. Många högskolor är helt centrala noder för samverkan inom en region. För ett medicinskt universitet i Stockholm har samverkansbegreppet en vid innebörd. För att kunna bedriva våra kärnverksamheter utbildning och forskning behöver vi i många fall tillgång till hälso och sjukvården och för det har vi en etablerad samverkansorganisation.

Kollegial plattform

Det är i samverkan med hälso- och sjukvården som vi identifierar forskningsproblem och vi levererar resultat från vår forskning till hälso och sjukvården. Vi samverkar med näringslivet för att ytterligare exploatera våra forskningsresultat och för att få tillgång till unik kompetens, metodologi och teknik.
Ytterligare en aspekt av samverkan är just nu mycket aktuell. Karolinska Institutet har tillsammans med 35 lärosäten bildat en kollegial plattform för samverkan, Kloss-Net. Prorektor är KI:s representant i denna grupper.

Utlysning

Vinnova utlyser nu medel för samverkan (totalt 100 MSEK) och utifrån skisser utgående från Kloss-medlemmarna kommer 18 skisser att inbjudas att komma in med kompletta ansökning. Mer information på Vinnovas hemsida.Vinnovas hemsida. Karolinska Institutet deltar i sex av dessa projekt (Utåtgående personrörlighet, Bedömning av impact, pathways to impact – i utbildning och forskning, Bedömning av utbildningars relevans, Strategiska partnerskap, Utveckling av arbetssätt för hantering av kunskapstillgångar och immateriella rättigheter, Utmaningsdriven ubildning).

Tydliggöra samverkan

Kerstin Lundin inom universitetsförvaltningen är projektledare och arbetet har skett i nära samverkan med den akademiska ledningen. Med forskningspropositionens starka betoning på samverkan bör KI inte bara tydliggöra samverkansuppdragets hemvist i den operativa ledningen utan också tillse att det arbetet med vår samverkan i bred bemärkelse (hälso- och sjukvården, näringsliv, universitet och högskolor och det omgivande samhället) inkorporeras i lämpliga strukturer inom universitetsförvaltningen.

0 comments

Related posts