Välkomna alla studenter!

Första dagen på KI för internationella studenter. Foto: Erik Cronberg

I dagarna börjar våra campus åter att sjuda av liv och rörelse. Det är väldigt roligt att se och känna den förväntan och spänning som bubblar i luften. I höst börjar 950 nya studenter vid nybörjarprogrammen och drygt 300 nya studenter vid de globala programmen hos oss i Solna och Flemingsberg. Sammantaget har vi cirka 6 000 helårsstudenter på längre eller kortare utbildningsprogram och kurser.

I över 200 år har Karolinska Institutet erbjudit medicinsk utbildning på hög nivå. I dag rankas vårt universitet som ett av de 50 bästa i världen, och bland de tio bästa i Europa. KI står för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning vid universitet och högskolor i Sverige. Med all rätt ställer detta stora förväntningar på KI och arbetet med att vässa vår utbildning ytterligare pågår ständigt.
Min vision och ambition är att KI borde ha en lika stark internationell position i sin utbildning som i sin forskning. Ingenting är så vitaliserande för ett universitet som den goda interaktionen mellan forskning och utbildning.

Viktigt med tvärvetenskapligt och globalt perspektiv

Modern medicin och vårdvetenskap måste ta hänsyn till de stora utmaningarna i vårt samhälle. Först måste vi överväga medicinens gränser. Etiska utmaningar uppstår när ny teknik, procedurer och verktyg utvecklas och introduceras. Ett exempel är den nya och kraftfulla tekniken för genredigering. Den tekniken ger upphov till ett antal etiska och juridiska frågor som kräver ett brett spektrum av kompetenser utanför de smala definitionerna av medicin och biologi.

En annan utmaning är de ihållande och – i många delar av världen – ökande skillnader och ojämlikheter i tillgången till hälsovård. Det här är en fråga som ligger nära mitt eget hjärta. Utbildning vid ett världsledande medicinskt universitet måste ha ett tvärvetenskapligt och globalt perspektiv som ger kunskap och skapar ansvar för samhället som helhet. Jag uppmanar er alla att reflektera över dessa mycket viktiga frågor och också att diskutera hur medicin – läkekonsten – ska tolkas inför de utmaningar som finns inbäddade i FN:s utvecklingsmål (Sustainable Development Goals). Hållbarhet handlar om klimat, energi och miljö, men också om medicin och global hälsa. Hans Rosling, som var professor vid KI och tyvärr gick bort i våras, lyfte upp denna fråga på världens agenda. För detta borde vi verkligen vara tacksamma.

KI öppnar dörrar – passa på att nyttja möjligheterna

Som ny student på Karolinska Institutet har du en mycket lärorik och spännande tid framför dig. Du är nu en del av ett universitet med ett viktigt uppdrag i samhället och vi är väldigt glada att du vill studera hos oss och därmed skapa en betydelsefull framtid som kommer att göra skillnad för många människor.

Som student hos oss får du närhet till framstående forskning, tidig patientkontakt och ett brett urval av internationella kurser, program och utbytesmöjligheter. Det är upp till dig att ställa frågor och inhämta kunskap, engagera dig utanför studierna och utveckla ditt nätverk av kompetenta kollegor och inspirerande mentorer. Börja redan i dag fundera på hur just du kan ta vara på alla dessa möjligheter för att få ut så mycket som möjligt av din studietid och därmed forma din framtid. Det är också viktigt att KI lyssnar och lär av er studenter – vi behöver ert perspektiv, era åsikter och er energi. Enkelt sagt: ni är en oumbärlig del av vårt universitet och akademiska samhälle och jag hoppas flera av er vill engagera er i våra studentkårer, Medicinska föreningen och Odontologiska föreningen, och aktivt delta i utvecklingen av våra utbildningar.

Samtidigt är det viktigt att tillåta sig själv att vara ny i början, att ta sig tid att lära känna nya studiekamrater, lärare och omgivningar. Som nytillträdd rektor sedan den 1 augusti i år och nyinflyttad stockholmare så är jag väl bekant med den där känslan av att vara ny. Om vi går flera årtionden tillbaka i tiden: när jag var i samma situation som ni är i nu och skulle påbörja mina studier i medicin, då kände jag mig mycket ensam när jag kom till Oslo universitet från en liten stad på landet. Jag är fortfarande tacksam mot mina studiekamrater från den tiden som snabbt och generöst tog sig an mig och inkluderade mig i sina nätverk.

Vi hoppas att ni kommer att trivas med era studier. Varmt välkommen till Karolinska Institutet.

The political origins of health inequity: prospects for change, Ottersen OP, Dasgupta J, Blouin C et al. The political origins of health inequity: prospects for change. Lancet 2014; 383: 630-667.

The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountabiity, Engebretsen E, Heggen K, Ottersen OP The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability. Lancet. 2017 Jan 28;389(10067):365. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30152-6.

Tal till nya studenter vid välkomstdagen 28 augusti 2017.

Welcome all students!

These days our campus comes alive after a summer of recreation and relaxation. It is very interesting to see and feel the expectations and excitement that bubbles in the air. This fall semester, 950 students will start at the beginner programmes and over 200 students at the global programmes in Solna and Flemingsberg. In total we have approximately 6,000 students on longer or shorter courses and programmes.
My vision and ambition is that KI should have an equally strong international position in education as in research. Nothing is so vital to a university as the good interaction between research and education.

For more than 200 years Karolinska Institutet has offered high-level medical education. Today our university is ranked in the top 50 in the world and among top ten in Europe. KI stands for the single largest share of medical academic research of all universities and colleges in Sweden. All of this put great expectations on KI and our work to improve our education even more is ongoing. Our goal is to be a world-leading research university and we will also be at the forefront of education.

International students welcomed to Karolinska Institutet last week. Photo: Erik Cronberg

Important to have multidisciplinary and global perspectives

Modern medicine and health care sciences must duly take into account the major challenges that face contemporary society. First, we have to consider the limits of medicine. Ethical challenges arise when new technologies, procedures and tools are developed and introduced. One example is the novel and powerful technologies for gene editing. These technologies raise a number of ethical and legal issues that call on a broad range of expertise outside the narrow definitions of medicine and biology. Another challenge is the persistent and – in many world regions – widening disparities and inequities in access to health care. This is an issue that is close to my own heart and I have, alongside my ordinary research in neuroscience also published scientific articles on global health issues, such as global health inequity.

Medical education in a world leading university must have a multidisciplinary and global perspective that provides knowledge and instils responsibility for the society at large. I invite you all to reflect on these very important issues and also to engage in discussions on how medicine – the art of healing – should be reinterpreted in the face of the challenges that are embedded in the United Nations’ Sustainable Development goals. Sustainability is about climate, energy and the environment, but certainly also about medicine and global health. The late Hans Rosling, who was professor at Karolinska Institutet, placed this issue firmly on the world’s agenda. For this we should be truly grateful.

KI opens doors – take advantage of the opportunities

As a new student at Karolinska Institutet you have a very instructive and exciting time in front of you. You are now part of our university with its important mission for society, that journey and we are very pleased that you want to study with us and create a significant future that will make a difference for many people.
As a student at Karolinska Institutet, you get close to outstanding research, early patient contact and a wide range of international courses, programmes and exchange opportunities. It is up to you to pose questions and acquire knowledge, engage outside your studies and build your network of competent colleagues and inspirational mentors. Begin today to think about how you can use all these opportunities to get the most out of your study time and shape your future. It is also important that KI listens and learn from you as students– we need your perspectives, your views and your energy. Put simply: you are an indispensable part of our university and academic community. And I hope many of you want to engage in our student unions, Medicinska Föreningen and the Odontologiska Föreningen, and actively contribute to improve our education.

At the same time it is important to allow yourself to be new in the beginning, to take the time to get to know your new classmates, teachers and the surroundings. As a newly appointed vice chancellor since 1 August this year and new to Stockholm, I am familiar with that feeling of being new. And if we go several decades back in time: when I were in your situation and commenced my own medical studies I felt utterly lonely when I came to the Oslo university campus from a rural town in the middle of Norway. I am still grateful to my fellow students at the time, who quickly and generously embraced me and included me in their own networks. I am sure that you will be just as generous and attentive to your own peers. Be open-minded, be tolerant, be mindful of your fellow students. Remember that the networks that you form may last a lifetime.


We hope you will enjoy your studies. A warm welcome to Karolinska Institutet.

The political origins of health inequity: prospects for change, Ottersen OP, Dasgupta J, Blouin C et al. The political origins of health inequity: prospects for change. Lancet 2014; 383: 630-667

The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountabiity, Engebretsen E, Heggen K, Ottersen OP The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability. Lancet. 2017 Jan 28;389(10067):365. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30152-6.

0 comments

Related posts