Sverige är redo för EMA

In English below

Just nu pågår diskussioner om var den europeiska läkemedelsmyndigheten (The European Medicines Agency), EMA, ska placeras efter det brittiska utträdet ur den europeiska unionen. Sveriges regering satsar för att EMA ska flyttas från London till Stockholm med placering i Hagastaden, Stockholm.

Sverige och ytterligare 18 av EU:s 27 medlemsländer har ansökt om värdskapet.

Jag håller med Sveriges regering om att placeringen här i Sverige skulle gynna EMA och de europeiska medborgarnas tillgång till innovativa och säkra läkemedel.

Kraftfält för forskning och innovation

Med den omedelbara närheten till Karolinska Institutet, Science for Life Laboratory och det nya Karolinska universitetssjukhuset ser vi inget mindre än ett kraftfält för forskning och innovation i den här delen av Europa. Science for Life Laboratory samlar forskare från fyra värduniversitet: KTH, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Karolinska Institutet och är en nationell resurs.

I vår omgivning etablerar sig och växer små och medelstora företag inom life science.

Det svenska Läkemedelsverket i Uppsala är en av de mest aktiva partnerna till EMA redan i dag och är därmed en värdefull tillgång.

Redan i dag finns också smittskyddsmyndigheten Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, i Stockholm.

Synergieffekter och starkare folkhälsoskydd

Sammantaget är möjligheterna till synergieffekter mycket stora och kan bidra till ett starkare folkhälsoskydd, samtidigt som EU kan spara resurser.

EMA:s uppgift är att utvärdera och övervaka läkemedel. Dess syfte att ge EU:s medborgare snabb tillgång till nya läkemedel med största säkerhet.

Min uppfattning är att den miljö vi har här i regionen, med lång erfarenhet av forskning och utveckling skulle gynna den processen – och ge positiva effekter för Sverige.

För oss som verkar här skulle det innebära att vi får ännu bättre möjligheter att skapa kontakter med andra delar av life science-forskningen i Europa. Därför bidrar vi gärna till ansökan om EMA. Beslut väntas fattas den 20 november av Allmänna rådet, som består av ministrar med ansvar för EU-frågor från alla EU:s medlemsländer.

Den svenska ansökan kan du läsa här.

Sweden is prepared for the EMA

Discussions are currently going on as to where the new European Medicines Agency, EMA, should be located following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union. The Swedish government has submitted its official offer to host the EMA. The offer guarantees the smooth relocation of the EMA and its staff from London to Hagastaden, Stockholm.

Sweden and another 18 of the EU’s 27 member states have applied to host the agency.

I agree with the Swedish government that locating the EMA here in Sweden would benefit the EMA and European citizens’ access to innovative and safe medicines.

Force-field for research and innovation

With immediate proximity to Karolinska Institutet, the Science for Life Laboratory and the new Karolinska University Hospital, we see nothing less than a force-field for research and innovation in this part of Europe. The Science for Life Laboratory brings together researchers from four host universities, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm University, Uppsala University and Karolinska Institutet, and is a national resource.

Small and medium-size companies in the field of Life Science are being set up and growing in our immediate surroundings.

The Medical Products Agency in Uppsala is one of the EMA’s most active partners already today and is thus a valuable asset.

The Agency for Communicable Disease Control and the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) are already today located in Stockholm.

Synergies and stronger public health protection

All in all, there are enormous possibilities for synergies and these can contribute to stronger public health protection, at the same time as the EU can save resources.

The EMA’s task is to evaluate and monitor medicines. Its purpose is to give the EU’s citizens fast access to new drugs with the greatest safety.

It is my belief that the environment we have in the region, with long experience of research and development, would benefit the process – and have positive effects for Sweden.

For us who work here it would mean that we would have better possibilities to create contacts with other areas of Life Science research in Europe. We are therefore very happy to back the government’s EMA application.

A decision is expected to be made on 20 November by the General Council, which consists of ministers with responsibility for EU affairs from all the EU’s member states.

Read Sweden’s application here.

 

 

0 comments

Related posts