Forskningsetik på KI: Större medvetenhet och många förändringar

På senare tid har medier uppmärksammat ett fall där en tidigare forskare vid Karolinska Institutet polisanmälts av oss, misstänkt bland annat för ekonomiska oegentligheter. Eftersom ärendet är under utredning och att det dessutom pågår förhandlingar med ett bolag som finansierat forskningsverksamheten, så kan jag inte gå in på några närmare detaljer här.

Jag vill ändå göra några reflektioner.

Smärtsam väckarklocka

Hade vi inte dragit lärdomar av vad som hänt under den kris vi har gått igenom och skärpt regelverk, rutiner och medvetenheten kring forskningens villkor och etik, så hade vi sannolikt inte agerat så tydligt och på det sätt som vi gjorde i det nu aktuella fallet. Macchiarini-ärendet blev en smärtsam och nödvändig väckarklocka för KI – som paradoxalt nog kan leda till att fler fall av misstänkta oegentligheter avslöjas eller kommer att utredas. Jag skulle vilja hävda att toleransen för ens antydan till oredlighet, forskningsfusk, oetiskt beteende eller bristande omdöme rent allmänt minskat kraftigt här på KI de senaste två åren. Vi har till exempel sannolikt aldrig tidigare utrett och fattat så många beslut i oredlighetsärenden som under det senaste året. Vi har också ögonen på ett större antal ”riskområden” än tidigare.

Vår medvetenhet om oegentligheter och tveksamheter inom vår verksamhet har ökat – liksom beredskapen och villigheten för att ta tidigt tag i de problem vi upptäcker. Det här är en nödvändig utveckling.

Finns inga genvägar

För ett världsledande universitet, som KI alltid måste sträva efter att vara, finns inga genvägar. Vi måste sätta kvalitet, etik och transparens i första rummet. Det ska inte finnas någon plats för personer eller verksamheter som åsidosätter regler, struntar i etik eller tror att de riktlinjer som finns inte gäller för just dem.

Under det senaste året har en mängd stora och små steg tagits för att flytta fram våra etiska positioner. Några exempel:

 • Vi har skapat en tydligare rekryteringsprocess
 • Vi har sett över och förtydligat avtal med SLL om ansvarsfördelningen och villkoren för klinisk forskning och samarbete kring detta. I praktiken handlar det om ett gemensamt intyg från verksamhetschef vid aktuell enhet, forskningsledaren och institutionsföreträdare/prefekten
 • Vi har infört nya rutiner för oredlighetsanmälningar
 • Vi ha utrett och beslutat i ett flertal oredlighetsärenden
 • Vi har rekryterat en person med särskilt ansvar för den vetenskapliga utredningen i oredlighetsärenden
 • En oredlighetsnämnd håller nu på att bemannas
 • Vi har fattat beslut om obligatorisk elektronisk forskningsdokumentation från 2019
 • Vi har satsat på att bredda och fördjupa informationen om regelverk, lagar, rutiner och interna riktlinjer angående t ex forskningsetik, tillståndsregler, finansieringsfrågor, jäv, bisysslor
 • Kommunikationsavdelningen har satsat på att utveckla stödet till kommunikationsinsatser för chefer och utökad internkommunikation kring frågor som rör forskningsfrågor, etik, samarbete, transparens, jävssituationer etc.
 • Riktlinjerna om redovisning av bisysslor har förtydligats
 • Beslut om riktlinjer för näringslivssamverkan, jävsrisk, avtalsskrivning mm har fattats och gäller från den 1 januari: ”Riktlinjer för immateriella tillgångar och näringslivssamverkan”
 • Riskhantering: en översyn pågår – arbetet med förbättringsinsatser inleds enligt planen 2019
 • Rutinerna för inrapporteringssystem av incidenter har setts över och ändrats. Anonymitetsskyddet har stärkts – det kan göras utan att inloggning behövs.
 • Krisplaneringen har uppdaterats
 • Vi har sett över utbudet av etikkurser. Kurs i kvalitetssäkring av klinisk forskning är obligatorisk för doktorander som antagits från 1 januari 2018
 • Introduktions- och informationspaket till gästforskare och nyanställda har tagits fram på svenska och engelska, om bl a kraven som ingår för tjänster i staten

Dessutom har jag drivit igenom att KI ska starta och leda en internationell kommission för forskningsetiska frågor. Jag räknar med att kunna presentera planerna för kommissionen närmare senare i år, men syftet är att KI i kraft av de erfarenheter vi gjort och de åtgärder som blivit en följd av detta, ska kunna spela en viktig roll när det gäller en global diskussion om etik och forskning, i dag och i framtiden.

Inte nått optimal kvalitet

Jag vill inte på något sätt hävda att vi nått en optimal kvalitet när det gäller vår arbetskultur. Vi arbetar nu proaktivt för att skapa en kultur där kritisk och etisk reflektion ingår i definitionen av excellens. Vår arbetskultur måste kännetecknas av ödmjukhet, självinsikt, självkritik  och av mod, men inte övermod.

 

0 comments

Related posts