KI-Rockefeller Symposium in Nobel Forum

Svensk version nedan

Yesterday I had the pleasure of opening a conference in the Nobel Forum entitled “The Rockefeller University – Karolinska Institutet Joint Symposium in Neuroscience and Immunology”. This symposium springs out of a long history of collaboration with a common focus on cutting-edge basic science. In my mind this collaboration serves as an outstanding example of an academic partnership: it has a long term perspective, allowing for projects to mature and develop; it enjoys stable funding; and it couples two institutions that are joined in their pursuit of excellence and at the same time complementary in their scope and thematic orientation.

An important piece of our shared history is embodied by Torsten Wiesel – KI alumnus and Nobel Laureate. Throughout his long career at Rockefeller University and other American universities, he maintained a strong personal commitment to Karolinska Institutet. He was instrumental in bringing our two institutions closer together through the Nicholson program.

Special welcome

Since Rockefeller University was founded in 1901, 25 Nobel Prize winners have been associated with the university, and four Nobel laureates are current members of their faculty. Today I was pleased to extend a special welcome to Professor Michael Young whom I met in December 2017 when he shared the Nobel Prize in Physiology or Medicine for his discovery of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm.

Today’s symposium gave us an opportunity to commemorate our Rockefeller University colleague and Nobel laureate Paul Greengard, who sadly passed away on April 13. Paul was a much appreciated colleague and collaborator who had worked closely with many researchers at KI. His friendship and scientific  contributions will not be forgotten.

Fits into Strategy 2030

In my speech yesterday I made the point that the collaboration with Rockefeller University fits squarely into our Strategy 2030, that was adopted by the University Board (konsistorium) on April 15. In our new strategy, internationalization is seen as an important constituent of the recipe that shall take us to an even higher level as an academic institution. Internationalization gives us a richness of perspectives, feeds ambition, and nourishes ideas and creative thinking. Perhaps even more importantly: quality is contagious.  Under the heading “A global university” our new strategy states that “We need to seek deep, lasting strategic partnerships with overseas universities and organisations.” The partnership with Rockefeller University fits the bill.

Cutting-edge basic science

The collaboration with Rockefeller University is all about cutting-edge basic science. Our new strategy places much emphasis on basic science and the need to make it thrive in the years to come.  There are challenges ahead. As stated in Strategy 2030: “The ever increasing costs of curiosity-driven, experimental basic research needs our attention.” As I see it, not only our own institution, but also Sweden as a nation, must step up to the challenge and see to it that our basic research stays competitive. After all, basic research is exactly this: the base for all sciences and – I dare say – the base for the development of the society at large.

Writing on Leonardo da Vinci who passed away exactly 500 years ago Anna Montell Magnusson and colleagues are spot on when they say that “there are no shortcuts to breakthroughs in research”.

Indeed, the cost of basic science is high, but so is the dividend. The government should take note.

 

KI-Rockefeller symposium i Nobel Forum

Igår hade jag nöjet att få öppningstala på konferensen i Nobel Forum betitlad ”The Rockefeller University – Karolinska Institutet; gemensamt symposium inom neurovetenskap och immunologi”. Symposiet är resultatet av en lång historik av samarbete med ett gemensamt fokus på spjutspetsgrundforskning.  Enligt mig är detta samarbete ett ypperligt exempel på akademiskt partnerskap; det har ett långtidsperspektiv som möjliggör att projekt får mogna och utvecklas, samarbetet åtnjuter stabil finansiering och inbegriper två institutioner som förenas i sin strävan efter excellens samtidigt som man kompletterar varandra när det gäller omfattning och tematisk inriktning.

En viktig beståndsdel av vår gemensamma historia utgörs av Torsten Wiesel – KI-alumnus och nobelpristagare. Under hela sin långa karriär på Rockefeller University och andra amerikanska universitet har han bibehållit sitt starka personliga engagemang för Karolinska Institutet. Han spelade en mycket viktig roll i närmandet av de två institutionerna i Nicholsonprogrammet.

Särskilt välkomnande

Sedan Rockefeller University grundades 1901 har 25 nobelpristagare kunnat kopplas till universitetet och fyra nobelpristagare är idag fakultetsmedlemmar. Igår fick jag förmånen att rikta ett särskilt välkomnande till professor Michael Young som jag träffade i december 2017 när han delade nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin upptäckt av de molekylära mekanismer som kontrollerar dygnsrytmen.

Symposiet gav oss också tillfälle att hedra och minnas vår kollega på Rockefeller University och tillika nobelpristagare Paul Greengard som tyvärr gick bort den 13 april i år. Paul var en mycket uppskattad kollega och samarbetspartner som arbetat nära många forskare på KI. Hans vänskap och bidrag till vetenskapen kommer inte att glömmas bort.

I linje med Strategi 2030

I mitt tal poängterade jag att samarbetet med Rockefeller University passar perfekt med vår Strategi 2030. En viktig beståndsdel i vår nya strategi är internationalisering som kommer att ta oss till nya höjder som akademisk institution. Internationalisering ger oss tillgång till en rikedom av perspektiv, uppmuntrar ambition samt främjar kreativt tänkande och idéer. Kanske ännu viktigare; kvalitet smittar!

Under rubriken “Ett globalt universitet” sägs det i vår strategi att ”Vi behöver eftersträva djupa och långsiktiga strategiska samarbeten med utländska lärosäten och organisationer”. Vårt samarbete med Rockefeller University passar perfekt in i detta.

Spjutspetsgrundforskning

Samarbetet handlar uteslutande om spjutspetsgrundforskning och vår nya strategi lägger stor vikt vid just grundforskning och vårt behov att den växer och utvecklas under de kommande åren. Det finns dock utmaningar. Strategin slår fast att vi behöver uppmärksamma de ökande kostnaderna för nyfikenhetsdriven, experimentell grundforskning. Som jag ser det så är det inte bara vårt universitet utan också Sverige som nation som måste anta utmaningen och se till att vår grundforskning förblir konkurrenskraftig. När det kommer till kritan så är grundforskning basen för alla vetenskaper och – vill jag påpeka – grunden för utvecklingen av samhället i stort.

Kostnaden för grundforskning är hög men det är också avkastningen! Det bör regeringen notera.

 

0 comments

Related posts