Inget annat lärosäte ökar i anseende som KI

Det är med glädje jag kan berätta att Karolinska Institutet vänder uppåt igen efter tre år med sjunkande anseenderesultat i Kantar Sifos nationella undersökning av svenska lärosäten. KI får värdet (TRI*M-index) 45 i årets (2019) undersökning. Det är en ökning från 2018, då KI nådde 36 i motsvarande mätning. Inget annat svenskt lärosäte ökar lika mycket som KI mellan 2018 och 2019.

KI har gått fram 9 platser – mer än något annat universitet – men vi måste vara ödmjuka. Nationellt är vi fortfarande under snittet och har en lång väg att gå. Dock ser jag denna ökning som ett tecken på att vi är på rätt väg.

När de tyngre internationella rankningslistorna publiceras ligger KI stabilt högt upp. Tittar vi bakåt i tiden har KI:s position inte försvagats. I flera fall ser vi tvärtom att placeringarna förbättrats. Vid årets så kallade Shanghai-rankning (ARWU – Academic Ranking of World Universities) fick KI placeringen 38, det bästa resultatet under de 17 år som denna rankning genomförts.  Som jag tidigare sagt; att KI ständigt – år efter år – placerar sig högt upp i alla de olika internationella rankningar som görs, visar att vi står för kvalitet av yttersta klass. Samtidigt måste vi alltid understryka att sådana rankningar har metodbrister och att det är svårt att tvinga en så komplex aktivitet som ett universitet bedriver, in i en linjär skala.

Jag vill rikta ett stort tack till KI:s medarbetare, studenter och forskare för deras stora insats.

Detta leder mig in på vår Strategi 2030, det verktyg som ska leda oss i processen att ytterligare utveckla ett av världens bästa universitet. Den nya strategin kommer att hjälpa oss bli ett ännu mera banbrytande, samverkande och globalt universitet. Den nyfikenhetsdrivna forskningen med möjligheterna till vetenskapliga genombrott ska vara självklar och viktig vid KI, liksom en utbildning på hög nivå som vilar på vetenskaplig grund.

Vi kommer att behöva fokusera våra ansträngningar på flera områden för att nå dit: vi ska skapa en förutsebarhet i vad det innebär att vara student eller medarbetare inom KI, vi ska säkerställa ett fortsatt högt förtroende för KI som ledande medicinskt universitet och vi ska se till att vi fullt ut utnyttjar de senaste årens stora investeringar i moderna byggnader och infrastruktur.

Vi befinner oss sedan ett antal år i en förändringsprocess både vad gäller organisation och nya moderna lokaler. Parallellt med satsningen på forskningslokaler har vi det senaste decenniet arbetat systematiskt med att lyfta lärandemiljöerna till en ny nivå som bidrar till att ge våra studenter och doktorander en god grund för ett yrkesliv i forskningens eller folkhälsans tjänst.

Vi har i övrigt också byggt en mycket stabil grund med infrastruktur, nya interna regelverk och rutiner, och det gäller nu att till fullo utnyttja vår stabila grund. Förutsättningarna är på plats och vi står väl rustade för att vi ytterligare ska flytta fram vår position nationellt och internationellt.

Än en gång, tack alla ni som gör detta möjligt!

Metod och urval:

  • Målgrupp: Allmänheten, 18 – 74 år
  • Urvalsram: Allmänheten via Kantar Sifos Onlinepanel – en slumpmässigt rekryterad panel
  • Datainsamlingsmetod: webbaserad enkät
  • Fältperiod: 2019-07-11 till 2019-07-29
  • Antal intervjuer 4 443 intervjuer (som sammanlagt gav 12 022 utvärderingar)
  • Kännedomskrav: De som angett att de inte känner till lärosätet alls eller bara till namnet, har inte fått några följdfrågor om anseende

Läs mer på Kantar Sifo:s hemsida.

0 comments

Related posts