Nya coronaviruset: KI berett att omprioritera, ställa om och ställa upp

Situationen för hälso- och sjukvården i främst Stockholmsregionen blir nu alltmer ansträngd. Fler tvingas söka vård och för en del, främst äldre, leder insjuknandet till intensivvård. Samtidigt får vi tydliga signaler från vårdpersonal att de samlade resurserna är begränsade. Även om antalet intensivvårdsplatser nu byggs ut snabbt och inköp av medicinsk skyddsutrustning och annat material kompletteras med många donationer, så finns det risk för att brister uppstår. Till detta kan läggas att en del vårdpersonal är hemma med sjukdomssymtom och att antalet specialister inom t ex intensivvård är begränsat.

Det här arbetar nu Region Stockholm och samverkansaktörer intensivt med att hantera på olika sätt och jag kan konstatera att många ställer upp på ett fantastiskt sätt. Det strömmar in erbjudanden, förslag och idéer också hit till KI. Det handlar om allt ifrån personal med medicinsk utbildning men som i dag arbetar med annat, som nu är beredda att går ut i vården – till studenter som hör av sig och frågar om de kan bidra på något sätt. Läs exempelvis om KI-studenten Christoffer Hintze, som tagit initiativ till att samla ihop omkring 200 studerande på läkarprogrammet som nu erbjudit sig att hjälpa till på våra sjukhus.

Engagemanget är imponerande!

Omfördela och omprioritera

Som jag tidigare har skrivit så stödjer Karolinska Institutet vården på flera sätt. I takt med att situationen förvärras är vi också beredda att omfördela och omprioritera ännu mer av vår verksamhet för att öka stödet. Vi är kort sagt beredda att göra vad vi kan och mäktar med.

För att Sverige ska kunna ge se effektiv vård som möjligt krävs att vi har så mycket kunskap om viruset som möjligt – till exempel om hur det sprids och spridits inom och utom vården.

KI har avancerad expertkompetens inom påvisning och analys av virus samt immunitet mot virus och vi jobbar nu intensivt för att kunna styra om och skala upp vår verksamhet för att kunna bidra till att ge vården så mycket relevant kunskap som möjligt. Den här omställningen låter möjligen som enkel sak att genomföra, men tyvärr är det inte så lätt i praktiken. Det finns en mängd praktiska, tekniska, logistiska och juridiska knäckfrågor att lösa.

Konkreta stöd

Men med detta sagt är ambitionen tydlig och klar: vi ska nu snabbt få igång konkreta stöd till vården för att öka den samlade kompetensen inom påvisning och analys av viruset. Ett projekt som redan rullar på kunde vi berätta om häromdagen. Flera andra är i startgroparna.

Just testning av patienter består egentligen av en kedja av olika aktiviteter och insatser. Kapaciteten kommer alltid att vara begränsad, så den första länken i kedjan är att avgöra vem som ska provtas. För att detta ska ske på ett effektivt och rättvist sätt som genererar maximalt med kunskap, behövs en tydlig evidensbaserad strategi. Därefter följer själva provtagningen, som kräver såväl kompetens och utrustning, inklusive personlig skyddsutrustning för den som tar provet. Provet ska sedan transporteras till ett laboratorium, där det analyseras och slutligen ska resultatet kommuniceras tillbaka till vårdpersonal och patient.

Det KI i första hand kan vara är en stödjande resurs för analysdelarna i den här kedjan. Detta med våra laboratorier, utrustning och expertis – alla av högsta kvalitet.

Se hela kedjan

Slutsatsen här blir att vi, tillsammans med vården i Region Stockholm och ansvariga myndigheter, kontinuerligt måste se på hela kedjan och skapa oss en bild av hur behovet av stöd från oss förändras i takt med att situationen och behoven förändras.

De här diskussionerna för vi nu med främst vården i Stockholm, men även till viss del med de nationella myndigheterna.

Låt mig vara alldeles glasklar: KI har resurserna, kompetensen, tekniken och viljan att snabbt och kraftfullt skala upp vårt stöd när det gäller coronaviruset. Det måste ske i samverkan med ansvariga inom vården och med expertmyndigheterna, det måste ske på rätt sätt och det måste ske vid rätt tillfälle.

Tid för agerande är nu.

 

0 comments

Related posts