Nya coronaviruset: Med uthållighet, kreativitet och solidaritet ska vi besegra detta virus

English version below

Karolinska Institutet la ut den första informationen om nya coronaviruset till studenter och medarbetare den 27 januari. Några dagar senare klassade regeringen sjukdomen som samhällsfarlig och i samma veva kom det rapporter om det första bekräftade svenska fallet.

Under de två månader som gått sedan dess har vi upplevt historiska händelser slag i slag. Sverige och stort sett hela vår omvärld har tvingats att drastiskt ställa om och förändra verksamheter, aktiviteter och insatser. Allas yrkesliv, studier och vardag har påverkats.

Distansutbildning

Förändringarna gäller naturligtvis inte minst ett universitet som KI. För två veckor sedan gick vi över till distansutbildning och ungefär samtidigt började många att arbeta hemifrån förutsatt att man har arbetsuppgifter som tillåter det.

Det är viktigt att poängtera att KI inte är stängt. Vi upprätthåller vår verksamhet, men arbetar nu på ett annat sätt än tidigare.

Under de gångna månaderna har många forskare på KI varit extremt aktiva som kunskapsspridare. Mest synbart förstås i allmänna massmedier, men en del av detta viktiga uppdrag utförs också på andra arenor; KI-medarbetare har deltagit som experter i olika grupperingar knutna till främst vården och de berörda nationella myndigheterna.

Ett annat exempel: Många av våra kombinationsanställda kliniska forskare och lärare arbetar nu intensivt för att stötta och öka sin kliniska tid inom vårdverksamheten och på så vis bidra till ökat antal vårdplatser och snabbutbildning av personal inom nyckeldiscipliner.

Lång tid

Det står nu alltmer klart att vi kommer att få leva med det här utbrottet under lång tid framåt. Exakt hur länge är det ingen som vet, men jag har svårt att se att KI har möjlighet att återgå till normalt arbetssätt under det här första halvåret.

Därför har vår planering, via krisledning, universitetsledning och institutionsledningar, nu börjat gå från de kortsiktiga och akuta problemlösningarna, till att inriktas mot det mer långsiktiga. Vi måste helt enkelt bereda och rusta oss för att ha en uthållighet, skapa en organisation som håller över tid i en extrem situation.

Hur det här ser ut hänger förstås till stor del på vilken verksamhet vi talar om. Vissa uppgifter, tjänster och uppdrag måste upprätthållas oavsett läge. Annat kan prioriteras om, skjutas upp eller ändra inriktning.

Jag ser redan nu hur snabbt och effektivt KI ställer om till en ny verklighet.  Jag är otroligt imponerad av att denna historiska och omskakande omställning kunnat ske så smidigt och med det omfattande tålamod, lojalitet och god vilja som ni alla visat.

Flera resursgrupper

Just för att skapa en långsiktig hållbarhet och beredskap i organisationen, har vi tillsatt flera resursgrupper centralt på KI. Det är samlingar av interna experter och resurspersoner med olika sakkunskap som fungerar som ett stöd för universitetsledningen, för vår interna och externa kommunikation och – inte minst – som ett stöd för samhället i stort. Syftet är också att de ska agera för att i möjligaste mån kvalitetssäkra våra insatser, kanske särskilt när dessa behöver genomföras snabbt.

I skrivande stund finns det fem sådana stödjande KI-grupperingar, några tydligt formaliserade, andra mer byggda på den verksamhet som finns också i normala situationer. Det är värt att betona att grupperingarna består endast ett litet urval av alla experter som KI har inom dessa områden :

  • Covid-19 expertgruppen (presenterad i ett tidigare blogginlägg)
  • Resursgrupp för kvalitetssäkring av information avseende covid-19
  • Resursgrupp för etikfrågor i samband med covid-19-pandemin
  • Folkhälsoforskning kring covid-19
  • Resursgrupp för psykisk hälsa under covid-19

Observera att inte alla namn är officiella. Grupperingarna arbetar i tät kontakt med hälso- och sjukvården och Region Stockholm.

Kreativa idéer

Som nämnts: KI måste ställa om sin verksamhet, men det betyder inte att verksamheten läggs ned. Tvärtom ser vi nu att verksamheten intensifieras för att möta det nya coronaviruset med all den kreativiteten som ett modernt universitet kan uppbåda. Varje dag hör jag om nya idéer till diagnostik, vaccin och behandling, och varje dag initieras nya projekt och studier som ofta baseras på öppen utväxling av data och information med våra nationella och internationella partners. Självklart ska det nya coronaviruset besegras. Och självklart är det forskningen och sjukvården som ska stå för detta.

Solidaritet och samverkan

Ett sista aspekt jag vill lyfta handlar om solidaritet. Även här får jag dagliga bevis för hur våra studenter och medarbetare sätter andra grupper före sitt egenintresse. Det handlar om olika former av support till första linjens personal i sjukvården och till riskutsatta grupper, men också om att vi tar ett gemensamt ansvar att som universitet stödja och bidra till de nationella myndigheternas strategier.

I morgon, onsdag, kommer vi tillsammans med andra aktörer att träffa Folkhälsomyndigheten för att gemensamt diskutera hur vi kan agera för att konkret hjälpa till för att öka testnings- och analyskapaciteten i landet. Vi är redo att bidra där det behövs.

The new coronavirus will be defeated through our creativity, solidarity, and resolve

The new corona virus will be defeated through our creativity, solidarity, and resolve

Karolinska Institutet shared its first information about the new corona virus with students and staff on January 27. A few days later, the government classified the disease as a danger to society. This notification came to coincide in time with reports of the first confirmed Swedish Covid-19 case.

In the two months that have passed since then, we have experienced a series of events for which there is no precedence in recent history. Sweden and the world around us have been forced to drastically adapt and change operations, activities and efforts. Everyone’s personal and professional lives have been affected.

Distance learning and long term planning

These dramatic changes have impacted all educational institutions, not least complex institutions like KI. Two weeks ago, we transitioned to distance education. Around the same time, many of our employees began working from home.

It is important to emphasize that KI is not closed. We maintain our operations but change the way we work.

It is now becoming increasingly clear that we will have to live with this pandemic for a long time to come. No one can say exactly how long this extraordinary situation will last, but I find it unlikely that KI will be able to return to its normal operations during the first half of this year. We have to brace ourselves for several weeks or even months of hardship where our stamina, resolve, and creativity will be put to test.

Therefore, our crisis management group has begun to move from short-term and urgent problem-solving to longer-term measures. We simply must prepare and equip ourselves with the perseverance needed to create a sustainable organization over time in an extreme situation.

I already see how quickly and efficiently KI is adapting to a new reality. I am impressed that these unprecedented changes have taken place so smoothly, energized by your patience, flexibility, creativity and goodwill.

Several resource groups

In order to create long-term organizational sustainability and preparedness, we have established several resource groups at KI. These are groups of internal experts that support the university leadership, our internal and external communication, and not least, society at large. The aim is that they will ensure, as far as possible, the quality of our work, especially when rapid implementation is required.

At the moment there are five such resource groups at KI, in the following areas. It is worth emphasizing that the groups consist of only a small selection of the KI experts in these areas:

  • COVID-19 expert group (presented in a previous blog post)
  • Resource group for quality assurance of COVID-19 information
  • Resource group for ethical issues related to the COVID-19 pandemic
  • Public health research on COVID-19
  • Mental health resource group

The groups are working in close collaboration with the healthcare sector and Region Stockholm.

Creative ideas

As mentioned, while KI must change its operations, this does not mean that the university’s operations have been shut down. On the contrary, we now see – and embrace – intensified efforts to confront the new corona virus with all the creativity that a modern university can muster. Every day I hear about new ideas for diagnostics, vaccines and treatments, and every day new projects and studies are initiated, many of which are based on an open exchange of data and information with our national and international partners. The new corona virus will be defeated. And research will play a critical role.

Solidarity and cooperation

A last aspect I would like to highlight is solidarity. Here too I receive daily evidence of how our students and staff put other issues ahead of their own self-interest. It is about different forms of support for front-line healthcare staff and risk groups, but also about our shared responsibility as a university to support and contribute to the national authorities’ strategies.

On Wednesday this week we met with the Public Health Agency of Sweden and other actors to jointly discuss the concrete measures we can take to increase the country’s testing and analysis capacity. We are ready to contribute wherever and whenever needed.

0 comments

Related posts