Grattis KI och Karolinska Universitetssjukhuset till ackreditering som Comprehensive Cancer Center

English version below

I dessa svåra tider måste vi också kunna unna oss lite goda och glädjande nyheter.

Karolinska Institutet har, tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, blivit först i Sverige med att ackrediteras som Comprehensive Cancer Center. Det är organisationen för Europas cancerinstitut (Organisations of European Cancer Institutes, OECI) som bedömer och fattar beslut om denna ackreditering, som är ytterligare ett bevis för den höga nivå KI och Karolinska Universitetssjukhuset håller när det gäller forskning, utbildning, vård och behandling om och av cancer.

Högsta kvalitet

Ackrediteringen betyder att KI tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset når högsta kvalitet inom allt från bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering till forskning, undervisning och utbildning.

Denna officiella kvalitetsstämpel är ett resultat av ett omfattande arbete som pågått sedan hösten 2017, då den formella ansökan skickades in till OECI. Själva processen har innehållit grundliga genomlysningar av verksamheterna på både KI och på sjukhuset. En styrgrupp under ledning av Eva Gustafsson från sjukhuset har samordnat de olika delarna och haft kontinuerlig kontakt med representanterna från OECI. Ett stort antal intervjuer och andra former av dokumentation har genomförts. Totalt ställdes nästan 500 dokument samman för att beskriva verksamheterna.

Gemensam hatt

Ett viktigt steg i processen var när vi våren 2019 samlade all KI:s cancerforskning under en gemensam hatt: Cancer Research KI. Det innebar en helt annan möjlighet att skapa en helhetsbild av den omfattande verksamheten på KI och gav också nya impulser till mer samarbete och samverkan – något som också spelade in i bedömningen för ackrediteringen.

En annan viktig aspekt i det här är naturligtvis de täta kontakterna med sjukhusets tema cancer. Att få dessa samarbeten att fungera både på kort och lång sikt, horisontellt och vertikalt, har varit en viktig förutsättning för att ansökan skulle bifallas. Det här är verkligen ett utmärkt exempel på när samverkan mellan universitet och sjukhus fungerar förstärkande åt båda håll – och i slutänden också skapar stora mervärden för patienterna. Det sista – naturligtvis – det viktigaste.

Koordinator från KI:s sida har varit Jonas Bergh och många andra från både sjukhuset och KI har varit djupt involverade i detta arbete.

Ett stort grattis till alla som varit med och gjort detta möjligt!

Läs mer på KI:s webbplats, i LifeTime.se samt på OECI:s webbplats.

Här också en färsk och mycket aktuell artikel i Nature Medicine på cancertema: Caring for patients with cancer in the COVID-19 era. Tre författare från KI: Luigi De Petris, Ingemar Ernberg och Jonas Bergh

Congratulations to KI and Karolinska University Hospital for accreditation as a Comprehensive Cancer Center

In these most difficult of times, we must also be able to indulge in some positive news.

Karolinska Institutet, together with Karolinska University Hospital, has now became Sweden’s first accredited Comprehensive Cancer Center. The Organization of European Cancer Institutes (OECI) is the official body that assesses and grants this accreditation, attesting to the quality of the cancer research, education, care and treatment that KI and Karolinska University Hospital provide.

Highest quality

This accreditation means that KI, together with Karolinska University Hospital, meets the highest quality standards in everything from patient interaction, prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation to research, teaching and education.

This official stamp of approval is the result of continuous efforts since autumn 2017 when the formal application was submitted to OECI. The process itself has included thorough reviews of operations at both KI and the hospital. A steering group led by Eva Gustafsson at the hospital was responsible for the coordination and continual contacts with OECI representatives. Numerous interviews were conducted and extensive reports were compiled, including nearly 500 documents describing operations.

Common umbrella

An important step was taken in spring 2019 when KI’s cancer research was organized under a common umbrella: Cancer Research KI. This step helped create an overarching view of the extensive activities at KI and strengthened ongoing collaborations. Making these collaborations work both in a short and long term perspective was an important prerequisite for the application’s approval. This is an excellent example of how collaboration between universities and hospitals mutually strengthens the organizations involved – and ultimately creates added value for patients.

Professor Jonas Bergh has served as coordinator on KI’s side. Numerous staff members from the hospital and KI have been deeply involved in this work.

Congratulations and thanks to everyone who contributed towards the achievement of this important goal.

 

0 comments

Related posts