KI in a time of challenges and change: new video for staff and students

Svensk version nedan

Today I published a new video aimed for staff and students at Karolinska Institutet. Watch the video here:

 

 

And here is the text in print: 

Four weeks have elapsed since I posted my last video message to you – our students and staff. Four weeks ago I said that we must join forces to get through the current pandemic in the best possible way.

When I look back I see that this is exactly what happened: you – our staff and students – have joined forces to adjust to the new situation. During my more than 40 years in academia, I have never experienced anything similar when it comes to the speed of change – in the way we work, in the way we teach, and in the way we learn. We have seen how flexibility, creativity, and solidarity have been mustered to grapple with circumstances and challenges of unprecedented complexity and gravity.

What drives us through these most difficult of times is our collective concern for those that are hit – and hit hard – by the current pandemic. Our concern for the patients also extends into our support of the health care personnel that work day and night to take care of those that are seriously ill. In this extraordinary situation we see that many of our qualified students and staff members directly engage in the clinic and intensive care. I embrace and encourage your engagement, and we – the university leadership – do what we can to remove every hurdle that we see.

KI:s engagement in the current crisis must be aligned with our long term commitment. As an important pillar of society our university cannot close down. We have to do double duty – we must engage in the current crisis and at the same time keep up our research and education so as to be better prepared for the next. This is a difficult balancing act. But we will succeed. We also need to maintain our international engagement as the current pandemic is likely to strike particularly hard in resource poor settings.

At this point I must say how impressed and proud I am by all your efforts to meet the demand for education and research in this extraordinary situation.

Our education has been moved to a digital platform, and we have managed to safeguard our clinical training, thanks to an excellent cooperation with the regional authorities. Educational programs on Covid-19 have attracted tens of thousands of users, and intensive research is being done on vaccines, new treatments, new tests, and new approaches to the understanding of the corona virus and its effects on humans and humanity. Through education and research we help mitigate the fallout of the current pandemic.  And through the same education and research we build the resilience and knowledge that are needed to shoulder the next crisis. History tells us that it will come.

We are fighting the new corona virus. This small word “new” embodies what is the major challenge in this fight: that this virus does not come with a manual that tells us how to handle it. We have to cope with uncertainty – not only when it comes to prospects for prevention and treatment – but also when it comes to what measures should be taken at the societal level. Uncertainty calls for modesty and critical judgments, and should not be allowed to undermine trust. We are all in this together.

Uncertainty also pertains to the future operation of our own organization. We simply do not know how long this extraordinary situation will last – how long we have to work, teach, and learn under the imperative of social distancing. We may be talking about several months. This calls for flexibility and creativity when plans are laid for our future activities. Again there is a need to join forces. Again I am sure we will do this successfully.

Finally: I would like to reach out to those of you who are far away from your family and beloved ones. For you the current situation may prove particularly challenging. Don’t hesitate to ask for support. A university is a community and we are all here to help.

Thank you for your attention.

 

KI under förändringstryck: ny video för medarbetare och studenter

I dag publicerade jag en ny video riktad till medarbetare och studenter vid KI. Se klippet ovan. Här är en svensk översättning av det jag säger i videon: 

Fyra veckor har gått sedan jag publicerade min förra video till KI:s studenter och medarbetare. Då sa jag att vi måste agera tillsammans för att klara pandemin på bästa möjliga sätt.

När jag nu tittar tillbaka så ser jag att det är exakt vad som hände: medarbetare och studenter har gått samman för att hantera situationen. Under mina mer än 40 år inom akademin har jag aldrig upplevt något liknande när det gäller förändringstryck när det gäller hur vi arbetar, forskar och undervisar. Vi ser hur flexibilitet, kreativitet och solidaritet har utvecklats för att möta omständigheter och utmaningar av extraordinär komplexitet och allvarlighetsgrad.

Det som bland annat driver oss genom dessa svåra tider är vår kollektiva oro för de som drabbas – och drabbas hårt – av pandemin. Vår oro för patienternas hälsa sträcker sig också in i vårt stöd av vårdpersonalen som arbetar dag och natt för att ta hand om de som är allvarligt sjuka. I denna extrema situation ser vi att många av våra kvalificerade studenter och medarbetare arbetar inom vården. Jag uppmuntrar detta engagemang och vi, universitetsledningen, gör vad vi kan för att ta bort alla hinder för dessa insatser.

KI:s engagemang i den nuvarande krisen måste anpassas till vårt långsiktiga åtagande. Som en viktig pelare i samhället kan vårt universitet inte lägga ner verksamheten. Tvärtom måste vi vara aktiva i den nu pågående pandemin och samtidigt fortsätta vår forskning och utbildning för att bli bättre förberedda för nästa. Detta är en svår balansering. Men vi kommer att lyckas. Vi måste också behålla vårt internationella engagemang eftersom den nuvarande pandemin troligen kommer att slå särskilt hårt i resursfattiga miljöer.

Jag måste säga hur imponerad jag är över alla er ansträngningar att möta efterfrågan på utbildning och forskning i denna extraordinära situation.

Vår utbildning har flyttats till en digital plattform och vi har lyckats hantera större delen av vår verksamhetsförlagda utbildning tack vare ett utmärkt samarbete med Region Stockholm. KI:s e-kurser om covid-19 har lockat tiotusentals användare och forskning på vacciner, nya behandlingar, nya tester och nya metoder för att förstå coronaviruset och dess effekter på människor är intensiv. Genom utbildning och forskning hjälper vi till att mildra effekterna av pandemin och bygger den motståndskraft och kunskap som behövs för att ta nästa kris. Historien säger att det kommer att komma.

Vi kämpar mot det nya coronaviruset. Det lilla ordet “nya” förkroppsligar vad som är den största utmaningen i detta: att viruset inte kommer med en manual som berättar hur vi ska hantera det. Vi måste hantera osäkerhet inte bara när det gäller möjligheter till förebyggande och behandling, utan också när det gäller vilka åtgärder som ska vidtas på samhällsnivå. Osäkerhet kräver ödmjukhet och kritiska bedömningar och ska inte leda till att förtroende undergrävs. Vi är alla i detta tillsammans.

Osäkerhet gäller också den närmaste framtiden för vår egen organisation. Vi vet helt enkelt inte hur länge denna extraordinära situation kommer att fortsätta – hur länge vi måste arbeta, forska och undervisa mer eller mindre på distans. Det kan handla om flera månader. Detta kräver flexibilitet och kreativitet när vi planerar framåt. Återigen finns det ett behov av att göra detta samordnat, tillsammans. Återigen är jag säker på att vi kommer att göra detta framgångsrikt.

Slutligen: Jag skulle vilja rikta mig till de av er som är långt borta från familj, nära och kära. Den nuvarande situationen kan vara särskilt utmanande just för er. Tveka inte att be om stöd och hjälp. Ett universitet är en gemenskap och vi är alla beredda att finnas där om så behövs.

Tack för uppmärksamheten.

0 comments

Related posts