Facilitet för coronatestning får uppmärksamhet

English version below

Den 8:e april hade KI och SciLifeLab besök av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Hon ville informera sig om den forskning som pågår kring nya coronaviruset, men framförallt få en inblick i vad KI och SciLifeLab kan bidra med när det gäller att utöka landets testkapacitet för viruset. På Valborgsmässoafton fick vi ett nytt besök. Då hade jag nöjet att välkomna Storbritanniens relativt nytillträdda Stockholmsambassadör Judith Gough till KI och Biomedicum.

Den brittiska ambassadören var här för att i första hand få en inblick i KI:s arbete gällande testning och provanalyser för det nya coronaviruset, men också för att få en uppdatering kring den corona-relaterade forskningen.

Analysverksamheten igång

Redan tidigt i utbrottet signalerade KI till Folkhälsomyndigheten att vi gärna skulle vilja hjälpa till med analyser i samband med testning för coronaviruset. Nu är analysverksamheten igång.

I Biomedicum råder för närvarande febril aktivitet med mycket stöd från många håll. Jag vill gärna passa på att ge beröm till Lars Engstrand, Marica Hamsten och Fredrik Boulund som under några dagar har ställt om sitt laboratorium från mikrobiom till corona och covid-19. Och tack till all personal för fantastisk flexibilitet och engagemang som gör att verksamheten kan omvandlas till omedelbar samhällsnytta när detta behövs.

Bland annat förtjänar det att nämnas att omkring 80 volontärer, företrädesvis från KI, men även från Stockholms universitet och KTH, arbetar intensivt med analyser av prover. Det handlar just nu om cirka 1 500 analyser per dag och det finns möjlighet att öka antalet ytterligare. Ett flertal institutioner från KI har ställt upp med teknisk utrustning och många andra ställer också upp. Jag vill gärna citera ur ett mejl som jag fick från Marica Hamsten, enhetschef på Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi:

“Vi har fått ett enormt stöd från FM (Facility Management) i Biomedicum som hjälper med allt det praktiska dagligen! Det känns också  som hela KI  har hjälpt oss med små och stora saker som till exempel avtal och biosäkerhet. Integrationen mot sjukhuset har också fungerat väldigt bra med nästan dagliga avstämningar!”

Jag nås dagligen av sådan här information. Alla ställer upp, alla bidrar och gör vad de kan för att se till att samarbetet internt och med externa partner sker så smidigt som möjligt.

Testning och forskning

Testning och forskning är naturligtvis tätt sammankopplade. Vår insats i denna akuta kris är samtidigt en insats för den långsiktiga kunskapsutvecklingen.  Allt vi som universitet gör för att forska på covid-19 och för att hjälpa till i denna kris, kommer också att stärka samhällets framtida beredskap för nya epidemier. Det kortsiktiga perspektiv måste paras ihop med det långsiktiga.

Tack till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som finansierar en stor del av de extra insatser som nu görs för att snabbt bygga upp kapaciteten för analys av prover vid SciLifeLab och KI.

Internationella arenan

Under ambassadörens besök Valborgsmässoafton diskuterade vi också de omfattande samarbeten som KI har och har haft med Storbritannien. Det är ett uttalat mål att stärka dessa samarbeten framöver och viktigt att utveckla och hitta nya synergier efter Brexit. Intresset för detta är stort från båda håll. Att så är fallet visade inte minst det seminarium som KI, i samarbete med den svenska ambassaden i London, arrangerade i januari. Här deltog en rad av KI:s forskare tillsammans med representanter för brittiska lärosäten och finansiärer.

Storbritannien är ett av de länder som KI-forskare har flest samarbeten med. De finns inom de flesta av KI:s forskningsområden och inom ramen för KI:s engagemang i EU:s Horizon 2020 ligger samarbetsprojekt med Storbritannien i topp. I december 2019 hade KI sammanlagt 448 ”collaborative links” med UK-organisationer, med de tre universiteten University College London, Kings College och University of Cambridge högst på listan.

Etablerade samarbeten

Det finns också ett flertal exempel på väl etablerade samarbeten mellan KI-forskare och brittiska företag. Ett aktuellt exempel på detta är ett projekt för att forska fram ett vaccin mot nya coronaviruset, där KI erhållit ett större anslag från EU och där det också ingår ett svenskt-brittiskt företag som en drivande aktör.

Värdet av samarbetet med Storbritannien syns tydligt i den pågående pandemin. Som jag skrev i mitt förra blogginlägg så framstår forskningen nu  som något av ett föredöme när det gäller utökad och gränsöverskridande samverkan i en global kris. Ambassadör Goughs besök på KI i torsdags är en tydlig avisering om det ömsesidiga intresset för ett fortsatt samarbete.

Mer om besöket finns att läsa på KI:s webbplats.

Storbritanniens ambassadör besökte KI:s Biomedicum i torsdags för att få en inblick i det arbete som sker kring bland annat analyser av provtagning för covid-19.  

Corona testing facility in focus

On April 8th, Matilda Ernkrans, the Minister of Higher Education and Research, payed a visit to KI and SciLifeLab to learn more about our new corona virus research and to gain insight into how KI and SciLifeLab contribute to the expansion of Sweden’s virus testing capacity. And on Walpurgis Eve, we were honoured with another visit when I had the pleasure of welcoming to KI and Biomedicum Britain’s recently appointed Ambassador Judith Gough.

The British ambassador came primarily to get an inside look at KI’s work with new corona virus testing and test analysis, but also to get an update on KI’s corona-related research.

Analysis work underway

Early in the outbreak, KI informed the Public Health Agency of Sweden that we would be happy to assist them with corona virus testing. Now our analysis facility is fully operational.

In Biomedicum, staff are working diligently in countless ways to support the effort. Thanks to Lars Engstrand, Marica Hamsten and Fredrik Boulund who, within days, refocused their laboratory from microbiome research to corona and COVID-19. The entire staff has shown a fantastic flexibility and dedication in reorganizing the laboratory for immediate societal benefit.

It is also important to highlight that approximately 80 volunteers, primarily from KI, but also from Stockholm University and KTH, are working intensively on the corona tests. They are currently producing around 1,500 analyses per day with the potential to scale up. Several KI departments have provided technical equipment and many others have volunteered to assist.

A quote from an email I received from Marica Hamsten, unit head at the Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology:

“We have received tremendous support from FM (Facilities Management staff) in Biomedicum. They contribute each and every day with practical arrangements! It also feels like all of KI has helped us with large and small things, like contracts and biosecurity. Close collaboration with the hospital has also worked very well with almost daily consultations!”

I receive these kinds of positive messages every day. Everyone steps up, and everyone contributes to ensure that internal and external cooperation with colleagues and partner organizations works as smoothly as possible.

Testing and research

Testing and research are of course closely linked. Our contributions during this acute crisis are also a contribution to long-term knowledge development. Everything we do to help during this crisis will also strengthen society’s future preparedness for new epidemics. The short-term perspective must be interlinked with this long-term perspective.

Thanks are due to Knut and Alice Wallenberg Foundation, which has been extremely supportive in our endeavours to build capacity for sample analysis at SciLifeLab and KI.

International arena

During the ambassador’s visit on Walpurgis Eve, we also discussed KI’s extensive collaborations with the UK. We aim to strengthen these partnerships in the future, and it is important to develop and find new synergies after Brexit. Interest is great on both sides, which was demonstrated not least during the seminar that KI hosted in January together with the Swedish Embassy in London. Numerous KI researchers participated and were joined by representatives from British universities and funding bodies.

The United Kingdom is one of the countries with which KI researchers have the most collaborations. Our joint projects within the framework of the EU’s Horizon 2020 are particularly robust. In December 2019, KI had a total of 448 collaborative links with UK organizations, with the University College London, King’s College London and the University of Cambridge at the top of the list.

Established collaborations

There are also several examples of well-established collaborations between KI researchers and UK companies. A recent example of this is a new corona virus vaccine project for which KI has received a large EU grant and which includes an important partnership with a Swedish-British company.

The value of cooperation with the UK is clearly visible during the ongoing pandemic. As I wrote in my previous blog post, research now seems to be a model for increased cross-border collaboration in a global crisis. Ambassador Gough’s visit to KI on Thursday was a clear sign of the mutual interest in continued cooperation.

Read more about her visit on KI’s website.

The British ambassador visited KI’s Biomedicum on Thursday to gain insight in research and testing coupled to COVID-19.

 

0 comments

Related posts