Snabbt agerande krävs för att inte underminera anseendet för Sverige bland internationella studenter

English version below

För en tid sedan var jag inbjuden till en extra förbundssamling med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). På plats fanns, förutom representanter från landets lärosäten, också ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Syftet med det extra mötet var att göra en gemensam avstämning  med anledning av pandemin. Det finns många frågor att förhålla sig till i dessa dagar – pandemin har kraftigt ändrat förutsättningar och villkor för stora delar av högskolors och universitets verksamhet.

En sådan fråga som är högst väsentlig att driva ihop med politiska beslutsfattare och relevanta myndigheter är situationen för internationella studenter i Sverige. Det gäller särskilt de utmaningar som finns när det gäller uppehållstillstånd.

Pandemin har lett till flera konsekvenser för våra studenter – konsekvenser som inte varit möjliga att förutse innan pandemin var ett faktum. SUHF och de ingående lärosätena har identifierat tre frågor som behöver en snar behandling och lösning genom en god myndighetssamverkan.

För det första: Vissa internationella studenter har inte kunnat genomföra alla delar av sin utbildning på grund av pandemin och dess följder. Det innebär att de inte heller kunnat fullfölja och avsluta sina studier som planerat. Det kan t ex handla om moment som kräver fysisk närvaro och detta drabbar studenter som skulle ha avslutat studierna med examen nu i vår, men som inte lyckats få ihop alla poäng på grund av nedstängd undervisning. När de ska ta igen missade poäng i höst blir inte detta heltidsstudier och därmed får studenterna inte uppehållstillstånd enligt rådande regelverk, eftersom det krävs heltidsstudier för att få en förlängning av sitt uppehållstillstånd.

Det här behöver berörda myndigheter och politiker lösa så snart som möjligt. Det är fullt rimligt att de studenter som drabbats på det här sättet enkelt och utan stora byråkratiska utmaningar, ska kunna få en automatisk förlängning av uppehållstillståndet för att på det sättet få möjlighet att fullfölja och avsluta sin utbildning.

För det andra: Om distansundervisningen fortsätter under höstterminen 2020 kommer ett flertal master-studenter från andra länder som studerar sitt andra år i Sverige, inte att beviljas uppehållstillstånd. Detta eftersom praxis från Migrationsverket är att studenterna ska vara fysiskt närvarande, det vill säga infinna sig för campusförlagd undervisning, för att få sitt uppehållstillstånd förlängt.

Detta faller ju på sin egen orimlighet om vi inte har möjlighet att öppna för fysisk undervisning igen i och med nästa terminsstart. Alltså måste denna grupp av studenter undantas från denna praxis i de fall när distansundervisning är aktuell – eller om det finns andra skäl till varför en student inte kan infinna sig på campus i samband med terminens inledning.

För det tredje: Det ovan beskrivna gäller också nyantagna studenter till höstterminen 2020, från länder där det krävs uppehållstillstånd för att kunna studera i Sverige. I dag ges uppehållstillstånd från det datum då undervisningen kräver fysisk närvaro. Det finns indikationer på att berörda utlandsmyndigheter, som normalt är de som hanterar och godkänner ansökningar från sådana studenter, inte har några resurser för att hinna hantera detta som situationen är. Det råder också fortfarande stora oklarheter om hur studieplaneringen kommer att se ut på lärosäten runt om i Sverige. En del högskolor och universitet har redan kommit med preliminära beslut om att driva enbart distansundervisning delar av terminen, några har sagt att de beräknar att öppna campusundervisning som vanligt – medan andra avvaktar vidare besked och rekommendationer från t ex Folkhälsomyndigheten.

Även för denna grupp, nyantagna internationell studenter, behöver rutiner, praxis och processer ses över så att de inte drabbas i onödan på grund av pandemins följder.

Agera snabbt och kraftfullt

Det är väsentligt, såväl för Sveriges rykte och anseende utomlands, för berörda lärosäten och – inte minst – för studenterna själva, att politiska beslutsfattare och berörda myndigheter nu agerar snabbt och kraftfullt för att lösa de här utmaningarna och ge studenterna en rimlig och rättvis behandling. Vi är i en situation som omkullkastar alla normala rutiner och ändrar förutsättningarna. Vi måste snabbt få fram kreativa och flexibla sätt att hantera problemen. Även vi från lärosätena behöver agera så att vi tillfälligt kan ändra på interna rutiner som finns för att inte i onödan försvåra för utländska studenter att studera på svenska högskolor och universitet.

Det behövs kort sagt en flexibel och följsam tolkning och tillämpning av relevanta regler, lagar och rutiner utifrån den extraordinära situation vi befinner oss i.

SUHF:s nuvarande ordförande Astrid Söderbergh Widding, tillika rektor för Stockholms universitet, skriver i ett välformulerat brev till statssekreterare Lars Westbratt, justitiedepartementet, och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik:

Situationen är mycket allvarlig och riskerar att få stora konsekvenser för hur Sverige uppfattas bland talangfulla studenter, doktorander och forskare från/i andra länder, om vi inte snabbt löser frågorna ovan. Andra (med oss konkurrerande) studienationer är i samma situation, och löser det.  Sista datum för att betala studieavgiften närmar sig snabbt. Dessa frågor behöver därför en omedelbar lösning.

Jag kan inte annat än att med kraft hålla med om Astrids sammanfattning.

 

Action is required to avoid undermining Sweden’s reputation among international students

I recently attended a meeting with members of the Association of Swedish Higher Education Institutions (SUHF). Matilda Ernkrans, Minister for Higher Education and Research, took part in the discussion. The purpose of the meeting was to discuss issues that have arisen due to the pandemic. There are many questions to address these days as the pandemic has forced us to make substantial changes in the way we teach and learn.

One critical issue is the situation faced by international students in Sweden when it comes to residence permits.

The pandemic has led to several consequences for our students – consequences that were not foreseeable before the pandemic was declared. SUHF and its member institutions have identified three issues that need urgent attention and solutions through cooperation between relevant authorities.

First, some international students have not been able to complete their education due to the pandemic and its consequences. This means that they have not been able to fulfill all requirements and conclude their studies as planned. This may include elements that require physical attendance and  affects students who would have completed their degrees this spring, but who have not managed to acquire all required credits because instruction was stopped. In the fall, when they resume their studies and obtain their final missing credits, they will no longer be full-time students and will therefore not be granted residence permits in accordance with current regulations, since full-time studies are required to obtain a residence permit extension.

Relevant authorities and politicians must resolve this issue as soon as possible. It is perfectly reasonable for affected students to receive, without major bureaucratic hurdles, an automatic extension of their residence permits to fulfill their course requirements and complete their education.

Second, if distance education continues during the autumn term of 2020, numerous master’s students from other countries studying their second year in Sweden will not be granted a residence permit. This is because the Swedish Migration Board requires that students be physically present, that is to say, participate in on-campus courses, in order to receive an extension of their residence permits.

This is, of course, unreasonable if we do not have the opportunity to conduct on-campus instruction when the next semester begins. This group of students must therefore be exempted from this requirement in cases where distance education is needed – or in cases where, for other reasons, students cannot be physically present on campus at the beginning of the semester.

Third, the issue above also applies to newly admitted students beginning their studies in autumn 2020 who are coming from countries from which Sweden requires a residence permit. Today, residence permits are granted from the date when educational activities require the students’ physical presence on campus. Due to current circumstances, there are indications that relevant government authorities abroad, which are normally responsible for managing and approving such student applications, do not currently have the resources to process these permits in a timely manner. In addition, there is still considerable uncertainty about what the educational plans will look like at educational institutions across Sweden. Some colleges and universities have already decided to offer only distance education during parts of the semester. Others  expect to offer on-campus teaching as usual – while some institutions are awaiting further information and recommendations from government authorities, such as the Public Health Agency of Sweden.

Even for this group – newly admitted international students – routines, practices and processes must be reviewed so that these students are not unduly affected  by consequences of the pandemic.

Act quickly and forcefully

It is essential for Sweden’s image and reputation abroad, for the educational institutions concerned, and – not least – for the students themselves that policy makers and relevant government authorities act swiftly and forcefully to solve these challenges and treat students fairly and equitably. We are in a situation that has cast aside all normal routines and changed the playing field. We must quickly develop creative and flexible ways of managing these problems. The higher education sector must oversee extant  routines to avoid making it unnecessarily difficult for foreign students to study at Swedish colleges and universities.

In short, we need a flexible and compliant interpretation and application of relevant rules, laws and procedures tailored for the extraordinary situation we are facing.

SUHF’s chair and Stockholm University’s president Astrid Söderbergh Widding wrote the following in a letter to State Secretary Lars Westbratt at the Ministry of Justice and Mikael Ribbenvik, Director-General of the Swedish Migration Agency:

The situation is very serious and is liable to have major consequences for how Sweden is perceived by talented students, doctoral students and researchers from and in other countries if we do not quickly resolve the questions above. Other (competing) study nations are facing the same issues – and are resolving them. The deadline for paying tuition fees is fast approaching. These questions therefore need an immediate solution.

I could not agree with Astrid more.

2 comments

Concerned international students

Concerned international students

Why is this article not available in the English language, considering that its main focus is on international students?

Related posts