Uppdaterad och modern infrastruktur – fundamentalt för ett ledande medicinskt universitet

English version below

I början av sommaren fastställde Karolinska Institutets styrelse (konsistoriet) universitetets lokalförsörjningsplan 2020 – 2023. Bakom den något torra titeln döljer sig ett dokument med stor strategisk vikt för KI. Väl fungerande och uppdaterade lokaler, infrastrukturer och logistik är avgörande fundament om vi ska lyckas i vår ambition att fortsätta vara och förstärka vår roll som världsledande medicinskt universitet. Inte minst den nu pågående pandemin belyser detta.

Det gångna halvåret har varit en mycket speciell tid, där pandemin satt tydliga spår i såväl undervisning som forskning och stödverksamhet. Våra campus i Solna och Flemingsberg har varit betydligt mindre befolkade och besökta än normalt, när campusundervisning ersattes av distansundervisning i mars och många av medarbetarna arbetat på distans. Även den kommande hösten lär se annorlunda ut jämfört med hur det var före pandemin; en hel del undervisning och verksamhet kommer även fortsättningsvis att ske på distans.

Läs gärna den uppdaterade informationen till studenter och medarbetare som finns på KI:s webbplats.

Omställningar

Pandemin har också påverkat användandet av våra lokaler. Samtidigt som många ytor stått – och står – tomma, har andra fyllts med helt eller delvis nya verksamheter och används för andra ändamål och syften. Mycket av KI:s forskning och verksamhet sedan tidigt i våras har inriktats på att ta fram kunskap om virusets olika egenskaper och effekter och omställningen har skett snabbt. På ANA Futura i Flemingsberg forskas det intensivt kring vaccin och i Biomedicum i Solna har laboratorielokaler byggts om för att kunna analysera coronatester. Det är bara några exempel av flera.

Vi kan konstatera att den historiskt stora infrastruktursatsning, som vi nu i huvudsak har bakom oss, har gett oss en flexibilitet som har kommit till nytta under den pågående pandemin. De nya och moderna forskningslokalerna är efterfrågade och ger oss de grundläggande fysiska och logistiska förutsättningarna att göra vårt jobb, utveckla ny kunskap och flytta fram positionerna. Vi står nu mycket väl rustade inför dagens och morgondagens behov och krav.

Minskande vakanser

Det är också positivt att se att det överskott på lokalytor som vi såg för något år sedan, nu börjat krympa. Vakanserna har minskat och det ser också ut som att det kommer att fortsätta minska framöver. Det råder ofta en viss osäkerhet i samband med satsningar på lokaler inom universitets- och forskningsvärlden. Har vi lagt oss på rätt nivå? Är standarden tillräcklig hög? Är balansen mellan kostnader och kvalitet rimlig? Inledningsvis i tider av stora investeringar kan det vara mycket som är påfrestande och kännbart – för KI har det till exempel handlat om nya hyresmodeller, högre kostnader och diskussioner om fördelning av kostnader. Modellen för internhyran har setts över flera gånger och vi räknar med att kunna ha en ny och reformerad modell i bruk från och med årsskiftet.

Planer framöver

KI arbetar ständigt på att förstärka och förbättra infrastruktur och lokaler. KIB, KI:s universitetsbibliotek, kan exempelvis snart flytta in i sina nyrenoverade lokaler i Solna. Det finns flera andra pågående och kommande byggnadsprojekt redovisade i lokalförsörjningsplanen, men jämfört med den omfattande modernisering som KI genomgått under de senare tid, är nu universitet sedan några år i en fas av konsolidering.

Det finns dock ett större bygge som kommer att påverka campus Solna under en följd av år framöver: Utbyggnaden av tunnelbanans gula linje. Byggstarten sker med sprängningar för arbetstunnlar denna sommar och tidigast 2026 kommer trafiken igång. Ansvar och genomförande av detta projekt ligger utanför KI:s beslutsdomän, men vi kommer naturligtvis noga följa arbetets gång och föra en kontinuerlig dialog med byggansvariga. Det ligger i KI:s intresse att minimera störningar och andra negativa effekter under byggtiden. Samtidigt förbättras kollektivtrafiken till och från KI och campus Solna på sikt, med en tunnelbanestation i direkt anslutning till nuvarande infarten till området intill Nobel Forum. Denna infart kommer enligt planerna att stängas från sommaren 2021 och fram till årsskiftet 2023-2024. Under tiden kommer att anordnas en tillfällig  infart för gång- och cykeltrafik strax intill.

Miljö och hållbar utveckling

KI:s lokalförsörjningsplan är intressant ur många aspekter och väl värd att läsa för den som vill få en överblick av KI:s verksamheter och strategiska satsningar nu och i framtiden. Inte minst vill jag framhålla det vi skriver om miljö och hållbar utveckling; en angelägen och prioriterad fråga när det gäller planering och investeringar i infrastruktur. Användning och utformning av lokaler har stor påverkan på miljö och klimat och det är väldigt viktigt att detta perspektiv finns med i den strategiska lokalförsörjningsplanen.

Jag räknar med att återkomma här på bloggen med ett mer utförligt inlägg om klimatpåverkan, hållbar utveckling, FN:s Agenda 2030 och relationen till hälsa, kunskapsutveckling och KI:s verksamhet.

Updated and modern infrastructure – prerequisites for a leading medical university

At the beginning of the summer, Karolinska Institutet’s board (konsistoriet) approved the university’s campus master plan for 2020-2023. This is a document of strategic importance.  Well-functioning and modernized premises, infrastructure and logistics are crucial if we are to succeed in our ambition to maintain and strengthen our role as a world-leading medical university. The Covid-19 pandemic has profoundly impacted our teaching, research and activities at large.   In March in-person teaching was replaced by distance learning and many employees began working remotely. Our ambition this fall is to open campus safely and responsibly, but much of our teaching and meeting activities will remain on a digital platform.

I strongly recommend that you visit  KI’s website on a regular basis to keep yourself updated on the recommendations and guidelines.

Adjustments

The current pandemic has affected the way our premises are being used. Since early spring, much of KI’s research has focused on Covid-19.  At ANA Futura in Flemingsberg, intensive research is being conducted on vaccines, while in Biomedicum in Solna, laboratory facilities have been rebuilt to enable the analysis of corona virus tests. These are just two examples of how KI researchers have taken responsibility and directed their attention to the current crisis.

We now see the benefits of the substantial infrastructure investments that have been made over recent years. These investments have given us a flexibility that has proven invaluable during the ongoing pandemic. Our new and modern research facilities are in high demand and will help us realize the ambitions embedded in our Strategy 2030.

Vacant space is decreasing

Another positive development is the decrease in vacant space. Our infrastructure investments have been ambitious and initially it looked as if the capacity of the new buildings exceeded our needs. Now we see that vacant spaces are filling up. Questions remain regarding rental costs and cost distribution. The model for internal rents has been reviewed several times and we expect to have a revised model in place at the beginning of the next year. .

Plans for the future

KI is constantly working to strengthen and improve its infrastructure and premises. For example, KI’s university library (KIB) will soon move into its newly renovated premises in Solna. However, the big picture is that we are now in a consolidation phase. There are no new plans for major investments in the immediate future.

There is, however, a major construction project in the offing that is outside KI’s domain but that will affect us, nevertheless. I am referring to the expansion of the metro’s yellow line. Construction began this summer and traffic will start in 2026 at the earliest. We will follow the work closely and maintain a continuous dialogue with construction managers. It is in KI’s interest to minimize disturbances and other negative effects throughout the construction period. At the same time, we should appreciate the fact that public transportation to and from the Solna campus will be improved in the long term, with a metro station close to the current gate near Nobel Forum. According to the plans, this gate will be closed from the summer of 2021 until the end of 2023. A temporary entrance for pedestrians and bicycle traffic will be arranged in close vicinity.

Environment and sustainable development

KI’s campus masterplan is interesting from many perspectives and well worth reading for those who want to get an overview of KI’s operations and strategic investments now and in the future. Not least, I would like to highlight the section on environment and sustainable development – an urgent and prioritized issue in terms of infrastructure planning and investment. The use and design of premises has a major impact on the environment and climate, and it is essential that this perspective is duly incorporated in the campus plan.

I expect to revisit this topic in my blog with more detailed comments on climate impact, sustainable development, and UN’s Agenda 2030.

0 comments

Related posts