Särskild grupp för vaccinsamordning etablerad

English version below

Karolinska Institutet behöver under året förstärka vaccinsamordningen vid universitetet och arbetet för att forskarna ska få goda förutsättningar för framgångsrik vaccinforskning i kontext av covid-19. Därför etablerar nu KI en särskild grupp för vaccinsamordning.

Vacciner och vaccinforskning har hamnat i fokus på grund av pandemin och det är ju helt naturligt med tanke på att det rimligen är just vaccin som ska få världen att besegra coronaviruset.

Som alla känner till så har vaccinutveckling bedrivits synnerligen intensivt. Ett antal vaccin är redan godkända av olika läkemedelsmyndigheter och produktionen av flera vacciner mot covid-19 är i full gång – liksom vaccinationen av de prioriterade grupperna.

Se i sammanhang

Vaccin är, tillsammans antibiotika och allmänt förbättrade levnadsvanor, sannolikt det som betytt mest för folkhälsan och som gjort att vi mer eller mindre kunnat eliminera ett stort antal livshotande sjukdomar. Just dessa tre insatser – vaccin, antibiotika och bättre levnadsvanor – är också viktiga att se i ett sammanhang. Hög vaccinationstäckning kan göra att vi behöver använda mindre antibiotika vilket i sin tur leder till minskade problem med antibiotikaresistens. Goda levnadsvanor, som bra hygien, motion, nyttig kost och mindre exponering av t ex tobak, skapar bättre förutsättningar att minska smittspridning och öka motståndskraften mot sjukdomar. Det blir så att säga en god spiral, där just vacciner är en nyckelfaktor med sin tydliga preventiva roll.

Beredskap

Pandemin har lärt oss mycket under det knappa år vi levt med den. Jag har tidigare här på bloggen diskuterat vikten av att samhället har en god beredskap och att den medicinska forskningen måste få resurser och förutsättningar för att kunna flytta fram kunskapsnivåerna.

Ytterligare en insikt är att vaccinationer inte bara handlar om att få fram och producera ett effektivt och säkert vaccin. Det är också högst väsentligt med fungerande logistik och en rättvis fördelning av vaccin till befolkningen – över hela världen. Vi måste även initiera forskning om vilket eller vilka virus som kan leda till nästa pandemi, för att redan nu börja identifiera potentiella vaccinstrategier och möjliga vaccinkandidater.

Innefatta alla

Under senare tid har jag ofta pratat om begreppet universal preparedness for health (se till exempel artiklar i Nature Medicine och British Medical Journal) och det är bland annat just detta som är centralt i den diskussionen: Att vi måste ha en bättre beredskap inför hälsohot – och att denna beredskap måste innefatta alla.

Nu tar Karolinska Institutet ännu ett steg för att, i linje med de globala målen i Agenda 2030 och i vår egen Strategi 2030, stärka arbetet mot de gränslösa hälsohoten. Jag har beslutat att inrätta en särskild grupp på KI med uppgift att förstärka och samordna vaccinforskningen vid KI, men gruppen ska också arbeta utifrån ett bredare nationellt perspektiv.

Bättre förutsättningar

Syftet är att skapa ännu bättre förutsättningar för framgångsrik vaccinforskning och därmed öka samhällets och världens beredskap för att snabbt komma igång med nya vaccin när behov uppstår, men också för att förbättra och utöka effektiviteten och säkerheten inom områden där vi redan i dag använder vaccin. Det här är även en strategiskt viktig insats i arbetet mot den allt större utmaningen när det gäller antibiotikaresistens.

Gruppen för samordning och koordinering av vaccinforskning kommer att ledas av Hans-Gustaf Ljunggren. I gruppen ingår även Soo Aleman, Karin Lore, Susanne Nylén samt Matti Sällberg – ytterligare bred expertis har identifierats och kommer vid behov att knytas till gruppen. Gruppens arbete kommer att finansieras genom Bengt Gustafssons fond för medicinsk forskning.

Strategisk satsning

Det är min övertygelse att denna strategiska satsning från KI:s sida kommer att kunna fungera som en nationell och internationell portal för kunskap om  vacciner. Tillsammans med övriga resursgrupper som vi nu tillsatt på KI, har vi nu skapat en väv av kunskapssamordning som redan spelat en stor roll under det senaste året. KI och den kunskap och kompetens som finns här spelar roll och gör skillnad i samhället – lokalt, regionalt och globalt.    

Temasida om vaccinforskning

I anslutning till etableringen av denna grupp har vi också uppdaterat och kompletterat innehållet på den temasida om vaccinforskning som finns på KI:s webbplats. Tanken är att KI ska erbjuda en bra startplats för den som vill lära sig mer om vacciner och vaccinforskning, med länkar till intressanta artiklar, frågor och svar om vaccinationer och liknande. Temasidan kommer att fyllas på med ytterligare texter framöver.

I dessa tider av rykten, konspirationsteorier, fake news och “alternativa fakta” behöver vi alla göra vad vi kan för att sprida evidensbaserad och balanserad kunskap.

Det gäller inte minst inom vaccinområdet.

Working group for vaccine coordination established

Karolinska Institutet aims to provide its researchers with the best possible opportunities to engage in high quality research on vaccines and on COVID-19 vaccines in particular. To this end KI is establishing a coordination team for vaccine research.

The pandemic has trained the spotlight squarely onto vaccines and vaccine research, which is natural given the role  that vaccines will play in our endeavour to defeat the corona virus.

Vaccines have been developed at record speed; a number have already been approved by various medical authorities and more are in production – and the inoculation of priority groups is now underway. We can only be amazed and impressed by the concerted effort – on the part of science,  pharmaceutical industry and funding bodies  –  that has brought us vaccines within less than one year after the WHO Director General declared that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern

Vaccines, along with antibiotics and generally improved living conditions, have  dramatically improved public health, and have enabled humankind to eliminate or   successfully contain a number of life-threatening diseases. Vaccines, antibiotics and improved living conditions are interconnected.  High vaccine coverage can reduce the amount of antibiotics used, which in turn will help mitigate the problem of antibiotic resistance. Healthy living conditions, such as good hygiene, exercise, sound dietary habits and less exposure to harmful substances like tobacco, can help to hamper the spread of infection and improve resistance to disease. We  are witnessing a virtuous cycle – one in which vaccines, with their explicitly preventative role, are key.

Preparedness

The pandemic has taught us a great deal over the past year.  In previous blogs, I have discussed the importance of proper preparedness in society and of giving medical research the resources and facilities it needs to advance scientific knowledge and build societal resilience.

Another insight is that there is more to vaccination than developing and producing an effective, safe vaccine. Efficient logistics and fair distribution of vaccines are also vital – around the world. Also we must initiate research on  viruses with pandemic potential so that we can already begin to identify possible vaccine strategies and vaccine candidates before the next pandemic hits.

Include everyone

We have introduced the term “universal preparedness for health” which tells us that we must be better prepared for health threats, and that preparedness must be secured across geographical boundaries, socioeconomic strata and governance levels.

Karolinska Institutet is now taking a further step, in line with the global goals of Agenda 2030 and of our own Strategy 2030, to enhance our response to global health threats. I have decided to set up a special team at KI tasked with bolstering and coordinating vaccine research at KI, not only for the benefit of our own researchers but also as a contribution to national and global preparedness.

Strategic move

The aim of this new team is to raise our national and global preparedness by improving conditions for successful vaccine research, so that the effects and safety of current vaccines can be assessed and that new vaccines can be swiftly developed and produced when necessary.

The team for the coordination of vaccine research will be led by Hans-Gustaf Ljunggren and includes Soo Aleman, Karin Lore, Susanne Nylén and Matti Sällberg. Additional expertise will be co-opted when necessary. The team is financed by the Bengt Gustafsson Medical Research Fund.

Strategic initiative

I am convinced that this strategic initiative on KI’s part will be able to serve as a national and international portal for vaccine science. Together with the other resource teams that we’ve set up at KI, we have created a fabric of research coordination that has already had a significant part to play over the past year.

Coinciding with the establishment of this team, we have updated the content of the “spotlight on” page about vaccine research on the KI website. With links to interesting articles, a FAQ section about vaccines and the like, the idea is to make KI a starting point for anyone keen to learn more about vaccines and vaccine research. In these times of rumours, conspiracy theories, fake news and “alternative facts” we all need to do what we can to disseminate evidence-based, objective knowledge.

0 comments

Related posts