Historiska vingslag över årets internationella kvinnodag

English version below

I dag är det den 8 mars, internationella kvinnodagen. Denna dag för två år sedan skrev jag här på bloggen att vi fortfarande har en bit att gå när det gäller jämställdhet och det är väl bara att konstatera att det fortfarande är så. Två år är en kort tid för arbetet för lika villkor och det jag skrev då är fortfarande giltigt:

Traditionens makt är tveklöst stor och många gånger svår att bryta. Det finns många positiva tendenser och trender som vi kan peka på, men det finns också en del tecken på att vandringen mot en större jämställdhet går frustrerande långsamt och i några fall dessutom snarast åt fel håll.”

Historiska vingslag

Årets kvinnodag har historiska vingslag här i Sverige – det är nämligen 100 år sedan kvinnlig rösträtt infördes. Det var ett viktigt steg i Sveriges utveckling mot demokrati, men flera grupper hindrades vid denna tid fortfarande från rösträtten, bland annat vissa personer med funktionsvariationer, personer inom fattigvården och minoriteter. Enligt ett nytt forskningsprojekt kan det historiska årtalet 1921 ses som en del i en större demokratiprocess som bestod av både formella förändringar vad gäller lagliga rättigheter och informella och värderingsmässiga förändringar.

Kvinnors historiska tillgång till högre utbildning och möjlighet att syssla med forskning är förstås extra intressant utifrån ett KI-perspektiv. 1870 blev det möjligt för kvinnor att skrivas in på universitet och 1881 skrevs Karolina Widerström in som den första kvinnliga medicine studeranden vid KI. En av våra byggnader på campus Solna är namngiven till hennes minne. Widerström blev också Sveriges första kvinnliga läkare 1888. Två andra kvinnliga pionjärer, Anna Stecksén och Gerda Uddgren, blev de första att disputera för medicine doktorsgrad, 1900 respektive 1918. Dessa kvinnor fick kämpa hårt mot samhällets normer och flera av dom var aktiva i den framväxande kvinnorörelsen vid den här tiden.

En majoritet

I dag utgör kvinnliga studerande en majoritet på KI:s grundutbildningar och andelen kvinnliga forskare stiger – även om det fortfarande finns en bit kvar när det gäller de mer seniora positionerna. Som sagt, förändringarna går långsamt. Det är viktigt att vi är medvetna om de obalanser som finns kvar och att vi är vakna för vad som kan göras åt det.

För även om jämlikhetsreformer kring högre utbildning spelat en stor roll, ser vi ännu i dag en snedrekrytering till högskolan och till KI, där kön, funktionsvariation och social bakgrund mätt på föräldrars utbildningsnivå, är bland de mest avgörande för om studenter går vidare till högre studier. Därför måste vi fortsätta arbetet för en breddad rekrytering och en utbildning på lika villkor, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder, religion och/eller social bakgrund.

Perspektivrikedom

Demokratisering, utbildning och hälsa är begrepp som hänger nära samman. I KI:s Strategi 2030 betonar vi just allas rätt till hälsa och vi utgår också från de viktiga hållbarhetmål som anges i FN:s Agenda 2030. I det sammanhanget är det både viktigt och naturligt att fortsätta arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering, lika villkor och breddad rekrytering. Perspektivrikedom är synonymt med kvalitet och vi behöver därför rekrytera från alla delar av samhället och från en global talangpool. Läs mer om vad KI gör i dessa frågor på vår webbplats.  

Ps. The Lancet tar i en intressant och angelägen redaktionell artikel upp hur kvinnor drabbas särskilt av den pågående pandemin. Värd att läsa!


The wings of history beat over this year’s International Women’s Day

Today is 8 March and International Women’s Day. On this day two years ago I wrote on this blog that we still have some way to go in terms of gender equality and I’m sorry to say that this is still the case. Two years is a short time and what I wrote then still holds true:

The pull of tradition is strong and often hard to break. While there are many positive tendencies and trends that we can point to, there is still much to indicate that our march towards greater gender equality is making frustratingly slow progress and, in some cases, is even heading in the wrong direction.”

The wings of history

This year’s Women’s Day has special historical significance in Sweden – as 100 years have elapsed since women were given the right to vote. While this was a vital step in Sweden’s evolution to a democracy, many groups, including people with disabilities, people on poor relief and minorities, were still disenfranchised. According to recent research the year 1921 can be seen as a milestone in a large democratisation process that consisted of formal changes regarding legal rights as well as informal, value-related changes.

Women’s access to higher education and opportunities to do research is especially interesting from KI’s point of view. In 1870, women were allowed to enrol at a Swedish university for the first time, and in 1881 Karolina Widerström was registered as the first female medical student at KI. One of our buildings on the Solna campus is named in her memory. Widerström also became Sweden’s first female doctor in 1888. Two other women pioneers, Anna Stecksén and Gerda Uddgren, were the first to obtain medical doctorates, Anna in 1900 and Gerda in 1918. Women had to fight hard against social norms, and many were active in the burgeoning women’s movement of the day.

A majority

Today, there are more women than men in Bachelor’s programmes, , and the proportion of female researchers is rising – even if there’s some way to go when it comes to the more senior positions. Change happens slowly, and we need to be aware of the imbalances that remain and alert to what can be done about them.

Even if equality reforms in higher education have had a positive impact, we are still seeing biases in academic recruitments – including at KI – where gender, “functional variation” (i.e. disability/able-bodiedness), and social background (as a function of the educational background of the parents) are amongst the most decisive factors for whether students move on to higher education. We have to keep up our efforts to ensure broader-based recruitment and education on equal terms, regardless of gender, gender identity or expression, ethnicity, sexual orientation, disability, age, religion and/or social background.

A wealth of perspectives

Democratisation, education and health are closely related terms. Not only does KI’s Strategy 2030 make of a point of stressing everyone’s right to health, we also base our work on the sustainable development goals in  UN’s Agenda 2030. It feels both important and natural for us to continue working actively with gender equality and a broad-based recruitment. Quality depends on a richness of perspectives, implying that we must recruit from all parts of society and from a global pool of talent. You can read more about what KI is doing in this respect on our website.  

Ps. In a timely editorial, The Lancet looks at how women have been particularly badly hit by the current epidemic. Well worth a read!

0 comments

Related posts