Redovisning av ett ovanligt år: En hyllning till alla bakom KI – och särskilt till studenterna

English version below

Konsistoriet (universitetsstyrelsen) beslutade om Karolinska Institutets årsredovisning för omkring en månad sedan. Till skillnad från tidigare kommer vi inte att trycka upp den i pappersupplaga, men den kan beställas här.

Årets redovisning är både vanlig och ovanlig. Vanlig för att den, precis som tidigare år, ger en fantastisk inblick i KI:s verksamhets bredd och djup. Det är i sanning imponerande att ta till sig denna sammanfattning av KI:s aktiviteter när det gäller utbildning och forskning. Bakom kolumner, figurer, tabeller och texter döljer sig människor – studenter, forskare och medarbetare – som dagligen medverkar till att göra det KI faktiskt är: Ett av världens ledande medicinska universitet.

En tribut

Det här gör vi tillsammans och jag skulle vilja säga att årsredovisningen, bakom alla siffror och alla fakta, är en tribut till alla de som varje dag arbetar för att KI ska bli ännu bättre.

Årets redovisning är samtidigt ovanlig eftersom den handlar om ett synnerligen ovanligt år. 2020 kommer att gå till historien som det år när pandemin plötsligt slog till. Världen förändrades ur så många aspekter och vi har garanterat inte riktigt sett utfallet av allt detta ännu. Jag är övertygad om att pandemin inneburit att vi kommer att omvärdera mycket av sådant som vi tidigare tog för självklart och att många av dessa förändringar och omvärderingar kommer att bli bestående.

Kvalitet och intensitet

Det är enastående att KI:s utbildning, forskning och övrig verksamhet, i stort sett kunnat bedrivas med normal kvalitet och intensitet, trots de drastiskt annorlunda förutsättningar vi ställdes inför när pandemin deklarerades för ett drygt år sedan.

I mitt förord till årsredovisningen tar jag upp just detta:

Jag är oerhört imponerad och stolt över hur väl KI genomfört den här omställningen. Våra experter har tagit den tredje uppgiften, samhällsengagemanget, på stort allvar; Aldrig tidigare har så många representanter för KI synts så mycket i publika sammanhang, delat med sig av sina kunskaper och bidragit med fakta i det offentliga samtalet. Vi kan konstatera att våra kärnverksamheter, medicinsk utbildning och forskning, är i fokus mer än någonsin.”

Under främst 2018 och 2019 genomfördes stora interna förändringar på KI. Vi införde en ny organisation, tog beslut om Strategi 2030 och en majoritet av verksamheten flyttade till nya lokaler. Sett i backspegeln var detta förändringar som kom i rätt tid och som ledde till att KI hade en beredskap för att ställa om och ställa upp när pandemin slog till.”

Vi kommer aldrig att glömma 2020. Det finns goda skäl att lyfta fram allt det som gjordes här på KI under året – av studenter, forskare, lärare och medarbetare. Jag vill också peka på vikten av den goda samverkan vi
har med Region Stockholm både gällande utbildning och forskning.”

Det finns många att nämna och många att tacka för insatser under det exceptionella år som gått. Jag skulle dock vilja ta upp en grupp alldeles särskilt (ni andra får ha överseende): KI:s studenter.

Att vara student på KI är under normala omständigheter både utmanande och tidvis rejält jobbigt. För många är det dessutom ett viktigt steg in i vuxenvärlden och i en ny fas i livet, med allt vad det innebär. Påfrestande i det normala läget, alltså. Och då kan vi ju bara föreställa oss hur studentlivet tett sig under ett år präglat av en hälsokris av historiska mått. Vilka nya krav som uppstått, hur all osäkerhet hanterats, oro för att själv bli sjuk eller att någon anhörig ska drabbas, hur studiedisciplinen påverkas av distansundervisningen.

Lösningsinriktade

Jag kan inte annat än att imponeras av hur våra studenter klarat det här, hur de hela tiden varit lösningsinriktade, positiva och villiga att medverka i tillfälliga eller mer permanenta förändringar. De problem som uppstått under vägen har vi kunnat hantera tack vare en fungerande dialog mellan studenter, lärare och universitetsledning. Jag säger inte att allt fungerat perfekt eller smidigt, det finns säkert mycket som kunnat gjorts bättre från många håll, men med tanke på förutsättningarna kan jag bara konstatera att vi lyckats fantastiskt bra. Och det är till mycket stor del tack vare inställningen från våra studenter.

Låt min avsluta med ett citat från studenternas förord i årsredovisningen (Jessica Härtell och Jesper Ruda, ordförande i Medicinska Föreningen respektive Odontologiska Föreningen 2020):

MF och OF vill tacka varandra och KI för det fina samarbetet under detta prövande år. Vi har sett vikten av att arbeta tillsammans och hoppas att denna goda kontakt fortsatt värnas om i arbetet mot ett gemensamt mål
– utvecklandet av utbildningen vid ett universitet i världsklass. Många erfarenheter rikare kliver vi nu in i ett nytt år och tar oss an det framtiden har att bjuda på.”


Looking back at an unusual year: A tribute to everyone at KI – with a special accolade to our students

The Karolinska Institutet´s annual report was formally approved by the University Board (Konsistoriet) about a month ago. Unlike previous years, we will not be releasing a printed version; however, a PDF version can be ordered here.

KI’s latest annual report is as ordinary as it is extraordinary.  Ordinary, in that, as previously, it provides deep insight into the breadth and depth of our activities.  It makes an impression to read what we have accomplished in the realms of education and research. Behind every column, diagram, table and text are people – students, teachers, researchers and staff – whose daily efforts make KI what it is: One of the world’s leading medical universities. The annual report, underneath all the facts and figures, is a tribute to all those who on a daily basis help nmake KI an even better working place and academic institution.

At the same time, the 2020 annual report is out of the ordinary, in that it covers an exceptionally unusual year, one that will go down in history as the year of the pandemic. A pandemic that has changed the world in so many ways, and with a final outcome of which we have yet to witness. I’m convinced that the pandemic will have us re-evaluate much of what we once took for granted, and that many of these changes and re-evaluations will endure for years if not forever.  

Quality and vitality

It’s remarkable that the quality and vitality of KI’s activities – education, research and everything else – have been largely unaffected by the changes that were imposed on us when the pandemic was declared a little more than a year ago.

I address this in my foreword to the annual report:

I am incredibly impressed with and proud of the way KI has adapted to the situation. Our experts have taken the “third mission” – to engage with the community – extremely seriously, and never before have so many KI representatives been seen in so many public contexts, sharing their knowledge and helping to keep the public debate factual and objective. Our core activities – medical education and research – are in focus now more than they have ever been.”

In recent years, particularly 2018 and 2019, KI underwent radical internal changes; we implemented a new organisational model, decided on Strategy 2030, and relocated the majority of our work force to new premises. In hindsight, all this came at the right time, and made KI well-placed to adapt and step up when the pandemic struck.”

We will never forget 2020. There is every reason to applaud everything our students, researchers, teachers and staff achieved last year, much of which was made possible thanks to our fruitful education and research collaboration with Region Stockholm.”

There are many to name and thank for their efforts over this past exceptional year. Here I would like to  highlight  KI’s students.

Being a student of KI is usually challenging and occasionally extremely demanding. For many, entering university is also a rite of passage into adulthood and a new phase of life, with all that entails. In other words, it’s taxing even under normal circumstances. So we can barely imagine what student life has been like during a health crisis of historic magnitude: adhering to new restrictions and demands, handling insecurity, coping with concerns over one’s own health or that of a relative, remaining disciplined while learning remotely…

Flexible and creative

I cannot but be impressed by how you students have managed this, how you have been constantly solution orientated, positive and willing to work with change, temporary or permanent. The problems that have arisen along the way have been surmountable thanks to the effective dialogue we have between students, teachers and university management. I’m not saying that everything has worked perfectly or gone smoothly and I’m sure there is much that could have been done better, but given the circumstances all I can say is that we have managed and managed well. This is  very much due to the  flexibility, creativity, responsibility and positive attitude of our students.

Let me close by quoting from the students’ foreword to the annual report (Jessica Härtell and Jesper Ruda, respective chairs of the Medical Students’ Association and Student Union of Odontology, 2020):

Both unions would like to thank each other and KI for their kind and productive collaboration over this tough year. This has shown us how important working together is, and we hope that these good relations will continue to be nurtured in our efforts towards our shared goal – the development of education at a world-class university. Many experiences richer, we now enter a new year prepared to take on whatever the future has to offer.”

0 comments

Related posts