The opening of the Brussels office a milestone: now is the time to take greater responsibility to contribute

Svensk version nedan

This morning it was time for the official inauguration of the university alliance Stockholm Trio’s joint EU office in Brussels. Preparatory activities have been running for just over six months, and now we are heading for a more outward-looking and proactive engagement with EU’s strategies and funding programs. We are stepping up our presence and visibility in the EU in the light of the EU’s key funding programme for research and innovation, Horizon Europe, with a budget of just over € 95 billion. And we are stepping up our presence to contribute more actively to EU´s strategies for research, innovation and higher education.

As one of the major beneficiaries of EUs investments in research and development, we have a responsibility to help develop strategies that put research and education center stage in our attempts to build a more resilient society after COVID-19.  In this endeavor we must not lose sight of UN’s Agenda 2030 which tells us to mitigate the inequities that have been unveiled and deepened during the present pandemic.

Unsung hero

And we must not lose sight of fundamental research – the unsung hero in our battle towards the new virus. Decades of fundamental research is what paved the way for the ultrarapid development of new vaccines and diagnostics for the current pandemic.

The Stockholm trio was started by Karolinska Institutet, KTH and Stockholm University in 2019 with the aim of developing, highlighting and jointly benefiting from the internationally prominent research and education that are carried out in the individual member institutions. The underlying idea is that we together form a complete and comprehensive academic environment with medicine, technology, science, humanities, law and social sciences – the range of disciplines that need to synergize and interact in order to be prepared for the challenges ahead. KI, KTH and Stockholm University combined conduct just over 30 per cent of all academic research and postgraduate education in Sweden and have 15–20 per cent of all students at undergraduate and advanced level.

Advance our positions

As we now take the official step into the EU through our joint Brussels office, we create the opportunity to advance our positions not only within the EU but also in increased collaboration on issues related to research and higher education with other parts of the world. The need for a global approach was one of the issues I emphasized when I spoke at the seminar earlier today.

Thank you so much to all who participated in the seminar today. Special thank to our representive in Brussels, Dan Andrée, and to the moderator Amanda Crowfoot, Secretary General for European University Association.

I am looking forward to follow the development of our new office in Brussels.


Öppnandet av Brysselkontoret en milstolpe: Tid att ta större ansvar för att bidra

I förmiddags var det dags för den officiella invigningen av universitetsalliansen Stockholm trios gemensamma EU-kontor i Bryssel. Förberedande verksamhet har varit igång ett dryg halvår, men nu har tiden kommit för en mer utåtriktad och proaktiv inriktning. Det här är en mycket viktigt och betydelsefull markering av vår närvaro och synlighet i EU – inte minst i skenet av EU:s omfattande ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe, med en budget på drygt 95 miljarder euro.

Som en av de största mottagarna av EU:s stöd för forskning och utveckling har vi ett ansvar att hjälpa till att utveckla strategier som sätter forskning och utbildning i centrum när vi nu måste bygga ett mer motståndskraftigt samhälle efter covid-pandemin. I detta får vi inte glömma FN:s Agenda 2030 med målen att minska ojämlikheter i bland annat hälsa som har tydliggjorts och fördjupats under pandemin.

Bortglömda hjälten

Och vi får inte glömma bort grundforskning – den något bortglömda hjälten i kampen mot det coronaviruset. Årtionden av grundläggande forskning har varit det som banat väg för den extremt snabb utvecklingen av nya vacciner och diagnostik som vi sett det senaste året.

Stockholm trio startades av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet 2019 med syftet att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. Den bakomliggande tanken är att vi tillsammans bildar en komplett akademisk miljö med medicin, teknik, naturvetenskap, humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Faktum är att KI, KTH och Stockholms universitet bedriver drygt 30 procent av all akademisk forskning och forskarutbildning i Sverige och har 15–20 procent av alla studenter på grundnivå och avancerad nivå.

Flytta fram positionerna

När vi nu tar det officiella steget in i EU genom vårt gemensamma Brysselkontor skapar vi möjlighet att flytta fram positionerna inte bara inom EU utan också i ökad samverkan i frågor som rör forskning och högre utbildning med övriga delar av världen. Det här samarbetet var en av de saker jag framhöll när jag talade vid seminariet tidigare i dag.

Stort tack till alla som deltog i dagens seminarium. Särskilt tack till vår Brysselrepresentant Dan Andrée och dagens moderator Amanda Crowfoot, generalsekreterare för European University Association.

Jag ser fram mot att följa vårt Brysselkontors utveckling.

0 comments

Related posts