Välkomna till höstterminen, alla studenter och medarbetare!

English version below

Måndagen den 30 augusti börjar formellt höstterminen 2021 vid Karolinska Institutet och som vanligt vid den här tiden på året fylls jag av känslor där glädje, tillförsikt och entusiasm blandas med en gnutta nostalgi och tankar tillbaka till min egen tid som student.

För ett universitet tillhör utbildning och undervisning, lärare och studenter, själva kärnan i verksamheten. Förvisso är KI ett osedvanligt forskningstungt lärosäte, men utan våra studenter skulle vi inte existera. Genom utbildningen försörjer vi inte bara hälso- och sjukvården med tusentals kompetenta personer varje år. Vi bidrar också till vår egen och till landets försörjning av morgondagens medicinska forskare.

Viktigt

Den tid vi levt i sedan vintern 2020 har tveklöst och tydligt visat hur viktigt detta är: Tillgången till kompetent vårdpersonal har lett till att svårt sjuka covid-patienter kunnat vårdas och botas. Genom nära samverkan mellan vård och forskning har vi dessutom snabbt kunnat utveckla ny och värdefull kunskap om ett tidigare okänt virus, med egenskaper som vi inte hade någon aning om så sent som i januari 2020.

Kort sagt: Pandemin har satt fingret på betydelsen och behovet av medicinsk utbildning och forskning. Mitt i allt detta står KI – och KI:s studenter – som en garant för kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.

Jag tar inte till överord när jag säger hur viktiga våra studenter är för utvecklingen av hela samhället när vi ser alla de stora utmaningarna vi står inför och hur viktigt det är att vi stärker beredskapen regionalt, nationellt och globalt inför nästa kris.

Campusförlagd

När nu det nya läsåret rullar igång, så präglas verksamheten fortfarande av pandemin. Vår ambition är att vi ska bedriva campusförlagd utbildning så smittsäkert som möjligt. Vi kan konstatera att 1,5 år med distansundervisning förändrat förutsättningarna för undervisning. Pandemin har varit jobbig på många sätt, men en positiv sak har den fört med sig: Den har tvingat oss att tänka och tänka nytt – och kreativt – när det gäller former och metoder för undervisningen.

Samtidigt känns det väldigt bra att vi nu förhoppningsvis kan återgå till en mer normal campusverksamhet. Jag ser fram emot att se studenter i både Flemingsberg och Solna, att höra alla olika språk och dialekter på campus – och inte minst hoppas jag att jag äntligen återigen kan möta några av er studenter fysiskt när jag – som tidigare terminer – som vanligt planerar att föreläsa under den kommande terminen.

Interaktion

Själva idén med ett universitet bygger ju på fysiska campus – där man genom interaktion i salar, korridorer, caféer och utomhus bygger ett ”samhälle” baserat på perspektivrikedom, tolerans och på vår önskan om att utveckla våra förmågor genom samspel och samverkan med människor med andra åsikter, kunskaper och erfarenheter än våra egna. Ett universitet är en mötesplats, ett ställe där vi öppet kan delta, bidra, lyssna och utvecklas. Digitala träffar har sina fördelar, men inget slår de fysiska mötena mellan människor.

Vad ser jag då främst fram mot under det närmaste halvåret? Här är ett axplock:

 • En avklingande pandemi och en återgång till öppna campus från 30 augusti (för medarbetarna gäller dock Folkhälsomyndighetens allmänna råd med rekommendationen att om möjligt arbeta hemifrån fram till 30 september)
 • Studenter och medarbetare som tar eget ansvar och följer de rekommendationer och restriktioner som finns när det gäller avstånd, hygien och andra insatser
 • En bra, lyhörd och respektfull intern diskussion om allt från KI:s historiska arv till hur vi ska bli ett ännu bättre och mer jämlikt och hållbart universitet
 • En stegvis återgång till studentutbyten med omvärlden
 • En förstärkning av den redan intensiva samverkan som finns med Region Stockholm och de verksamma sjukhusen kring utbildning och forskning
 • En fortsatt positiv utveckling när det gäller anslag och donationer för att säkerställa KI:s höga kvalitetsnivå på utbildning och forskning
 • Fördjupade kontakter med EU (inte minst via vårt och Stockholm trios nystartade kontor i Bryssel)
 • Fortsatt arbete med att stärka KI:s internationella samverkan och engagemang
 • Nobelpriset i medicin eller fysiologi som annonseras första måndagen i oktober och Nobelföreläsningen i december – förhoppningsvis i Aula Medica
 • Och sist men inte minst: Jag ser fram emot en termin med nya genombrott och framgångar i KI:s nyfikenhetsdrivna kunskapssökande om livsprocesser och sjukdomsmekanismer. QS World University Rankings by Subject rankar KI som nummer ett bland medicinska universitet i EU och som nummer sex i världen. Det visar att vi har en bra utgångspunkt för att realisera vår vision och verka för en bättre hälsa för alla.  

Jag hoppas och tror att det blir en spännande, rolig och inspirerande höst och i den här tiden med desinformation tänker jag på John F. Kennedy som sade:

The goal of education is the advancement of knowledge and the dissemination of truth.”

Utbildningens mål är att främja kunskap och sprida sanning.

Låt oss ha det i åtanke när vi nu sätter igång höstens studier och övrigt arbete på KI.

Välkomna!

Ps. Som vanligt är det bra att gå in på KI:s webbplats och den uppdaterade information till medarbetare och studenter om covid-19 som finns där.

Aula Medica
KI Campus Solna, Aula Medica. Bild: Ulf Sirborn
Neo KI Campus Flemingsberg
KI Campus Flemingsberg, Neo. Bild: Martin Stenmark

Welcome to the autumn term!

The 2021 autumn term at Karolinska Institutet formally commences August 30th , and once again I am full of joy, confidence and enthusiasm, tempered with a pinch of nostalgia as I think back to my own student years.

Education and teaching, tutors and students, lie at the heart of a university. To be sure, KI stands out as a research-heavy educational institution, but without our students we would not exist. Thanks to the education we provide, we supply the healthcare sector with thousands of skilled professionals every year and the research community with new talents.

Important

COVID-19 has brought medical research and education to the fore. Access to skilled healthcare staff has meant that seriously ill COVID-19 patients have received optimum care and treatment, and research has provided new knowledge in record time. Now is the time to build a more resilient society that is better prepared when the next crisis hits. KI and KI´s students are poised to play in important role in this endeavour.

Back to campus

Now as the new academic year kicks off, our aim is to provide campus-based teaching and at the same time minimize the risk of COVID outbreaks. We all have a responsibility in this regard. Recommendations must be respected and our web pages should be consulted on a regular basis in order to keep abreast of the development. I believe we all share the same hope: that we can return to more normal campus activities. I look forward to seeing students in Flemingsberg and Solna, to hearing different languages and dialects on campus, and to give lectures in an auditorium and not on a screen.  

The idea of a university

The very idea of a university is coupled to a physical campus, replete with interactions in lecture halls and corridors, in cafés and outdoors, sustaining a society based on a diversity of views, respect and tolerance, and a desire to develop our competence through meetings with people having opinions, skills and experiences that differ from our own. Digital meetings are all well and good, but they can never replace physical encounters.

What do I look forward to in the months to come? Here’s a few points:

 • A waning pandemic and a return to an open campus from 30 August (please note the recommendation from the Swedish Public Health Agency that staff if possible should work from home until 30 September)
 • Students and staff acting responsibly and following COVID-19 recommendations and restrictions
 • A healthy, open and respectful internal discussion about everything from KI’s historical heritage to how we can become an even better and more equitable and sustainable university
 • A gradual return to foreign student exchanges
 • Enhancing the already intensive collaboration with Region Stockholm and the hospitals actively involved in education and research
 • A continuing rise in grants and donations to sustain the high standard of our education and research
 • Closer relations with the EU (not least via our and Stockholm Trio’s newly opened office in Brussels)
 • Our continued efforts to strengthen our international collaboration and engagement
 • The Nobel Prize in Medicine or Physiology, which is announced the first Monday in October and the Nobel lectures in December – hopefully in Aula Medica
 • And last but not least: I look forward to new breakthroughs and successes in KI’s curiosity-driven quest for knowledge on life processes and disease mechanisms. QS World University Rankings by Subject ranks KI as number one medical university in the EU and number six in the world. This shows that we are well poised for realising our vision and striving towards better health for all.  

I also look forward to an exciting and inspirational autumn term, and in these times of disinformation, I am reminded of the words of John F. Kennedy:

The goal of education is the advancement of knowledge and the dissemination of truth.”

Let us bear this in mind as we all, staff and students alike, set out on the autumn term.

Ps. Do not forget to regularly check KI’s website and the updated information to staff and students regarding covid-19.

0 comments

Related posts