Utlänningslagen måste justeras annars riskerar Sverige att tappa kompetens och talanger

Nedanstående text är en längre version av en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle 8 september 2021

Sedan den 20 juli gäller förändringar i utlänningslagen som gör det betydligt svårare att få permanent uppehållstillstånd. Bland annat ställs hårdare försörjningskrav på sökande utan undantag och från den dag ansökan prövas. Det här drabbar bland annat internationella forskare och forskarstuderande verksamma i Sverige. En fast anställning eller en tillsvidareanställning på minst 18 månader är ofta svårt att ordna under eller i direkt anslutning till avslutade forskarstudier eller avslutad forskning. På sikt kommer detta att försvaga Sverige som forskningsnation.

Redan i mitten av mars uppmärksammade Karolinska Institutet (KI) att de förändringar i lagen som nu genomförts, riskerar att drabba svensk forskning på både på kort och på lång sikt. I en skrivelse till regeringen påpekade vi att de hårdare krav föreslogs, bland annat avseende försörjningskrav och språkkunskaper, direkt skulle missgynna en strategiskt viktig grupp i det svenska samhället: De internationella forskare, forskarstuderande och doktorander som sökt sig till Sverige och till svenska lärosäten.

Negativa konsekvenser

De nya reglerna, som infördes den 20 juli utan övergångsbestämmelser (dock ingår ännu inte de hårdare språkkraven ännu), har i stort sett direkt börjat leda till de negativa konsekvenser vi befarade: Ökad stress, oro och frustration, påbörjad planering för att flytta till universitet i andra länder och söka jobb i andra branscher är några av reaktioner vi märkt av vid KI. Det är alldeles uppenbart att svenska lärosäten på sikt riskerar att tappa många talanger som hade varit intresserade av att stanna kvar och berika och bidra till den svenska kunskapsutvecklingen. Vi kommer också att få svårare att rekrytera nya kompetenta doktorander och forskare. Sveriges attraktionskraft kommer att försvagas när de nya villkoren för uppehållstillstånd blir alltmer kända inom den internationella akademin.

Det finns också en utbredd besvikelse över hur lagförändringarna genomfördes. Många som tackade ja till en forskar- eller doktorandtjänst i Sverige utifrån den tidigare lagstiftningen som tillät permanent uppehållstillstånd efter fyra år, känner sig nu lurade och besvikna. Den trygghet som ett uppehållstillstånd innebär, är plötsligt borta och har ersatts av osäkerhet och ett plötsligt krav på att kunna visa upp en anställning från ansökan prövas. Enligt en analys genomförd av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är det vanligt med tidsbegränsade anställningar i högskolan. Det är vanligt att man hamnat i en kort period av arbetslöshet mellan två olika forskartjänster vilket alltså innebär en stor risk för att ens ansökan om permanent uppehållstillstånd avslås. Då ska man veta att arbetslösheten totalt sett inom denna grupp är mycket låg. Vi pratar här om en mycket efterfrågad arbetskraft.

Lämna Sverige

Det är lätt att förstå att många kompetenta och talangfulla forskare från andra länder kommer att överväga att lämna Sverige på grund av den här osäkerheten.

Det finns en möjlighet att söka om ett uppehållstillstånd för att söka arbete under ett år efter avslutade studier eller avslutad forskning om man uppfyller vissa krav. Tyvärr är det dock oftast inte möjligt att byta status från jobbsökartillstånd till uppehållstillstånd för doktorandstudier eller forskare efter inresa i Sverige, det vill säga ”byta tillstånd” inifrån landet. Det innebära att en forskare som efter en tids arbetslöshet hittar ett nytt forskarjobb måste avbryta sitt projekt för att resa ut ur Sverige för att få ett nytt uppehållstillstånd för forskning. Det här är en paradoxal och märklig konsekvens av en lagstiftning som vi menar är för rigid och som inte är tillräckligt anpassad för olika gruppers förutsättningar.

Globalt universitet

Vi på KI är stolta över vår internationella prägel. Vi brukar prata om att vi är ett globalt universitet med studenter, forskarstuderande, forskare, lärare och andra medarbetare från jordens alla hörn. Det är mycket tack vare vårt omfattande internationella inslag på campus som vi konsekvent rankas som ett av världens ledande medicinska universitet.

För oss är det lika viktigt som självklart att stärka den internationella inriktningen, utbytet och närvaron inom svensk forskning, kunskapsutveckling och innovation – inte att avgränsa och beskära den. Ska vi hänga med i de accelererande sprången när det gäller vetenskap inom alla discipliner, måste vi underlätta internationell samverkan och samarbete – inte försvåra dem. Sverige är ett litet land och vi är helt beroende av att kunna ha konkreta och fruktsamma utbyten med talanger och kompetenser från andra delar av världen.

Det är uppenbart att de förändringar som infördes i lagstiftningen behöver ses över och justeras omedelbart. Det övergripande syftet med denna översyn måste vara att stärka Sveriges attraktionskraft för talang och kompetens – och undanröja risken att ge vårt land dåligt rykte bland unga studenter och forskare runt om i världen.

Perspektivrikedom

Global mobilitet av talanger är oerhört viktigt för perspektivrikedom på universiteten och i samhället i stort. Perspektivrikedom är synonymt med kvalitet. Sverige har redan en del som talar emot rekrytering av globala talanger: geografiskt befinner vi oss långt upp i norra Europa en bra bit från världens demografiska centra, med ett klimat inte alla gillar och med ett språk som talas av få. Vår målsättning måste vara att göra det enklare, inte svårare, att rekrytera kompetens och att göra det enklare, inte svårare, för dem vi har rekryterat att stanna kvar så att de kan bidra med sin kunskap och innovationskraft till det svenska samhället.

Vi har hittills lyckats rekryterat många enastående talanger, använt skattepengar till att ge dem forskarutbildning och som en bonus har vi fått ett kraftfullt tillskott i den samlade svenska forskarkompetensen. Nu riskerar vi tappa denna kompetens till andra länder.

Har Sverige råd med det?


Läs gärna tidigare blogginlägg i ämnet:

Gör det enklare att rekrytera talanger – inte svårare” (15 mars 2021)

Allt starkare opinion mot strängare krav för uppehållstillstånd” (7 april 2021)

0 comments

Related posts