Det finns ännu inga fullgoda alternativ till djurförsök

English version below

För en tid sedan antog EU-parlamentet med förkrossande majoritet (667 röster mot 4) en resolution med uppmaningen till EU-kommissionen att besluta om en handlingsplan för att fasa ut djurförsök inom forskning, utbildning och andra sammanhang. Beslutet har väckt stor uppmärksamhet och har också på många håll tolkats som att EU nu konkret kommer att förbjuda djurförsök.

Det är viktigt att betona att så inte är fallet. Parlamentets resolution ska ses som ett förslag till kommissionen att inleda ett arbete som ska utreda möjligheterna att fasa ut djurförsök på sikt – och att det kan finnas undantag från detta eventuella framtida beslut, t ex gällande viss medicinsk forskning. Det är alltså en lång process innan det här ens är i närheten av att bli verklighet.

Den svenska ledamoten Jytte Guteland har varit en av dem som drivit frågan i parlamentet. I ett uttalande från tidigare i år säger hon bland annat att det… “Fortfarande används djurförsök i forskning trots att det finns fullgoda alternativ. EU har redan bestämt att det är önskvärt att ersätta användningen av levande djur i försök med andra metoder. Vetenskapen har utvecklats så snabbt att vi nu, om inte förr, verkligen är redo att påbörja en utfasning av djurförsöken i vetenskapliga syften.”

Ersätta

Låt mig först och främst göra klart att jag självklart är för att ersätta djurförsök med andra metoder i de fall där det finns fullgoda, vetenskapligt validerade alternativ. Problemet är att det inte finns det i alla lägen – och inte heller lär göra det inom överskådlig tid. Den biologiska komplexiteten gör det väldigt svårt att hitta rena laboratoriebaserade alternativ.

Läkemedels olika effekter i hela kroppen (önskad effekt och även biverkningar) kan inte i nuläget beskrivas korrekt genom att bara undersöka ett organ, en samling odlade celler eller via datorsimulering.  Det kräver heldjursförsök eller att människa exponeras direkt utan föregående steget djurförsök. Är vi beredda att ta dessa i dag undvikbara risker?

Vill vi fortsätta utveckla effektiva, potenta och säkra läkemedel och vacciner mot olika sjukdomar måste vi ha möjlighet att testa dem på djur i olika utvecklingsfaser. Detsamma gäller inom områden där vi behöver utveckla kunskapen om biologiska funktioner – medicinsk grundforskning.

Covid-19

Covid-19 har visat oss varför djurförsök behövs. Tidigt inleddes extremt stora ansträngningar för att få fram vaccin och läkemedel mot infektionen. Det handlade bokstavligt talat om att kunna rädda tusentals – kanske miljontals – människoliv. Effekterna ser vi i de delar av världen där vaccineringen nu täcker och skyddar större delen av befolkningen. Såväl smittspridning, svår sjukdom och dödsfall har minskat kraftigt.

I forskningen för att ta fram verksamma vacciner och läkemedel ingår testning i djur som en självklar del i processen. Även i ett akut läge skulle få av oss knappast vara beredda att ge en stor del av befolkningen vaccin eller mediciner om vi inte vet att de fungerar eller är att de är säkra.

I Sverige är en överväldigande majoritet positiv till att använda djurtestning vid utvecklandet av nya läkemedel, vacciner och mediciner. De allra flesta menar att det alternativa priset – oförmåga att behandla, mildra och bota sjukdomar och skador – är för högt.

Få andra alternativ

Vi är måna om att vetenskaplig användning av djur endast ska ske i fall där det inte finns några andra rimliga alternativ. Men självklart ska testning ske skonsamt, djuren ska behandlas så bra som möjligt och de ska inte ska utsättas för smärta eller onödig påverkan.

I modern djurförsöksverksamhet är möjligheterna att bedriva en verksamhet på en hög etisk nivå synnerligen goda. Djurrättslagarna har skärpts och tillsynsmyndigheterna har fått ett tydligare uppdrag att följa upp och kontrollera verksamheterna. I Sverige måste alla djurförsök godkännas av en oberoende etisk nämnd. I hela EU har lagar och regelverk skärpts i syfte att djur som används i tester ska behandlas så skonsamt som möjligt. Ett förbud här skulle sannolikt innebära att en stor del av testning och försök flyttas till länder med betydligt mindre omfattande djuretiska regler och där det finns en annan syn på hur djur bör och ska behandlas.

Rädda människoliv

Vi som arbetar med det medicinsk forskning vill att djuren ska behandlas optimalt bra. Men om vi också vill rädda människoliv genom utvecklad medicinsk behandling, kan vi inte undvika djurtester.

Karolinska Institutet bedriver djurverksamhet sedan lång tid. Vi har personal som är djupt engagerad i skötseln av djuren och som gör ett fantastiskt jobb varenda dag. Vi gör allt som kan göras för att se till att tester utförs smärtfritt och så skonsamt som det bara går. Självklart uppfyller vi alla de regler och lagar som finns om djurverksamhet.

EU-parlamentets resolution innebär inte att djurförsök kommer att förbjudas inom EU i morgon eller inom den närmaste tiden. Men den kan innebära att opinionen svänger kraftigt. Och det i sin tur kan leda till beslut som riskerar att inte bygga på genomarbetade konsekvensanalyser och faktamässiga underlag.

Sprida kunskap

Därför är det viktigt att vi som håller på med forskning agerar i den här frågan redan nu. Vi måste sprida kunskap om vad följderna kan bli om djurförsöken förbjuds utan att vi kan ersätta dem med fullgoda alternativ. Vi måste också klargöra att dessa fullgoda alternativ inte finns i dag. Samtidigt ska vi bidra till att utveckla sådana alternativ.

Den här debatten är utmanande att föra, men den är nödvändig. Vi måste våga berätta vad alternativkostnaden blir för sjuka och utsatta människor om alla djurförsök skulle fasas ut. Läs gärna en nyligen publicerad text på The League of European Research Universities (LERU) webbplats som tar upp den här frågan.

Jag har under de senaste veckorna väckt den här frågan i alla tillgängliga kanaler – nationellt och internationellt.

Nu har tiden kommit att också föra den här diskussionen offentligt.


We still lack a full range of alternatives to animal experiments

 2021-10-28

Some time ago, the EU parliament adopted a resolution by overwhelming majority (667 votes to 4) urging the Commission to decide on a roadmap for phasing out the use of animals for research, education and other purposes. The decision aroused considerable attention and has by many been interpreted as a definitive pledge by the EU to ban animal experiments.

I must impress on you that this is not the case. The resolution is to be considered a proposal to the Commission for a gradual phase-out. Exemptions can be made to any future decision, such as for the purposes of medical research. There is a long way to go before it comes to fruition.

Swedish MEP Jytte Guteland has been involved in pushing the issue in the partliament. In a statement made earlier in the year she writes that “animals are still being used in research despite there being perfectly good alternatives. The EU has already expressed a desire to replace living animals with other methods. Science has advanced so quickly that we can now, at last, start to phase out the use of laboratory animals.”

Replace

Let me start by making it clear that I am obviously for the idea of replacing animal experimentation with other methods wherever and whenever there are perfectly good, validated options. The problem is, such options are not generally available – and probably won’t be in the foreseeable future. In many cases biological complexity makes it extremely difficult to find purely lab-based alternatives.

The different effects of a drug on the whole body (both desired effect and adverse reactions) can currently not be described correctly simply by examining an organ, a population of cultivated cells or a computer simulation. Either we do whole-animal experiments or expose humans directly without them. Are we prepared to take such avoidable risks?

If we want to continue creating effective, potent and safe drugs and vaccines for different diseases, we must be able to test them on animals as the development process progresses. The same applies to areas where we need to learn more about biological functions; i.e., in the realm of basic medical research.

Covid-19

Covid-19 has shown us why animal experiments are necessary. Scientists were soon working all out to develop vaccines and drugs to fight the infection, saving literally thousands, perhaps millions of lives. We are now seeing the fruits of their efforts in countries with high vaccine coverage. Transmission, serious illness and death have declined dramatically.

This process has involved animal testing. Even in an emergency, few of us would be prepared to give large numbers of people a vaccine or a drug without knowing if it was effective or safe.

In Sweden,  the overwhelming majority of people are in favour of animal testing for the development of new drugs and vaccines. Most people reason that the alternative cost – the inability to treat, alleviate and cure disease and injury – is too high. It goes without saying, however, that such tests are to be done with minimal discomfort to the animals, which must be treated as humanely as possible and not subjected to pain or undue distress.

No other options

Modern laboratories are particularly well-equipped to conduct animal experiments on a high ethical level. Animal rights legislation has been tightened up and inspectorates have been given a more robust mandate for monitoring and checking laboratory activities. In Sweden, for example, all animal experiments must first be approved by an independent ethical review board. Throughout the EU, laws and rules have been sharpened in order to ensure that laboratory animals are treated with the greatest possible care. A ban in EU would probably mean that much of the testing and experiments would be moved to countries with less stringent animal-ethics rules and different views on how animals should and are to be treated.

Saving human lives

All of us who work in medical research want the animals we use to be treated as well as possible. But if we also want to save human lives through advanced medical treatment, animal testing is unavoidable.

Karolinska Institutet has been conducting animal experiments for a long time. We have people who are deeply engaged in the care of the animals and who do sterling work every day. We do all we can to make sure that tests are done as painlessly and respectfully as possible in full compliance, naturally, with all the relevant laws and regulations.

The EU parliament’s resolution does not mean that animal experimentation will be banned within the union tomorrow or, for that matter, in the near future. But it could cause a major shift in public opinion, which could, in turn, inspire hasty decisions without proper impact analyses or factual underpinning.

Informing people

It is therefore vital that we – the science community – act on this matter now, before it’s too late. We must inform people about the possible consequences of a ban on animal research when there are no decent and reasonable options available. We must also make it clear that at this point in time we do not have sufficient alternatives. Meanwhile, we must work hard to develop them.

This is a necessary debate and we must not shy away from explaining what the costs will be for sick and vulnerable people if all animal experimentation is phased out. A newly published text on the League of European Research Universities (LERU) website is well worth a read.

Over the past few weeks I’ve raised this issue in all available channels, domestic as well as international. Time is ripe for an open discussion.

0 comments

Related posts