Angeläget etikseminarium om etiska frågor kring neuropsykiatriska diagnoser

Den 30 januari arrangerar etikrådet vid Karolinska Institutet ett angeläget seminarium om neuropsykiatriska diagnoser och funktionsvariationer. Det är det andra seminariet i en serie, den här gången handlar det om diagnosen autism eller autismspektrumtillstånd och då med särskilt fokus kring senaste årens kunskapsutveckling och de frågeställningar detta medför.

Medverkar gör bland andra Sven Bölte, psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid KI, Anders Falk, representant för Organiserade Aspergare, Christian Rück, psykiater och professor i psykiatri vid KI samt Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt Stockholms universitet.

Etikrådets uppdrag är bland annat att verka för att en diskussion om etik kontinuerligt förs inom KI, i första hand forskningsetik och medicinsk etik. Det är en viktig och grannlaga uppgift, inte minst för att kunskapsutveckling går allt snabbare. Det blir därmed angeläget att etiska perspektiv hela tiden finns med som en fond för denna utveckling. Varje vetenskapligt genombrott medför nya etiska frågeställningar som inte kan vänta. De måste tas omhand parallellt och proaktivt.

Just neuropsykiatriska diagnoser är ett område där vi har en föränderlighet som väcker etiska frågor inom både forskning och vård, men också frågor som rör patientperspektiv och juridik. Inte minst är det oerhört viktigt att vi har en aktiv dialog med patienter och patientföreträdare kring det här.

Som akademiska företrädare behöver vi driva etiska frågor och ständigt arbeta med och förbättra vår samlade förmåga att se etiska konsekvenser av forskning och implementering av kunskap.

Alla som är intresserade av det här området är varmt välkomna att delta i etikrådets seminarium den 30 januari. Se detaljer nedan. Mer info om arrangemanget och digital länk finns på KI:s webbplats.

0 comments

Related posts