Tillbaka på Campus

English version below

Hej alla NVS:are!
Vi är tillbaka på Campus! Vi har möten och undervisning på plats, vi har börjat åka igen mellan olika delar av KI och ibland t o m på kurs, retreat och konferens. Det känns bra tycker jag. Så roligt att få träffas på riktigt igen och vilken energi det ger!

För mig har oktober varit en intensiv månad med många viktiga inslag. Ledningsgruppen har gjort en avstämning runt arbetet med verksamhetsplanen och nästa vecka dockar chefsgruppen in med sektionernas aktiviteter. Mycket handlar om hur vi rekryterar, behåller och kompetensutvecklar medarbetare. Samverkan inom utbildning och forskning och att skapa vi-känsla är också centralt. Vi är en stor institution och det gäller att alla tar sitt ansvar för att bygga vi-känslan. Jag vet att det inte alltid är lätt, men vi kan alla börja där vi står. Prata en liten stund med någon du inte redan känner så väl, uppmärksamma kollegor, lyft positiva saker, tro på varandra och på att alla vill väl. Det är glädjande att vi i juni 2022 äntligen ska ha vårt NVS-retreat på Djurönäset. En fin möjlighet att träffas runt gemensamma ämnen och aktiviteter.
Denna blogg är också ett sätt för mig att nå ut till många och kanske en pusselbit som kan öka samhörigheten. Ta er gärna också tid att läsa mer här på vår interna hemsida där NVS-händelser och medarbetare uppmärksammas.

Så nu är vi inne i en ny fas igen: att ställa om till det nya normala. Där vi ska arbeta och studera på ett hållbart sätt och ta med oss erfarenheterna från pandemin. Jag tror inte att vi är där ännu. Just nu är det en mix av det mesta, men vi kommer att hitta våra vägar och förhoppningsvis en bra balans.

Ha en fortsatt bra höst!

Back on Campus

Hello everyone at NVS!
We’re back on Campus! We have meetings and teaching on site, we have started to travel again between different parts of KI and sometimes even to courses, retreats and conferences. It feels good, I think. So fun to meet for real again and what energy it gives!

For me, October has been an intense month with many important elements. The management group has made a reconciliation around the work with the operational plan and next week the management group will dock with the divisions’ activities. A large part is about how we recruit, retain, and develop skills for employees. Collaboration in education and research and creating we-feeling is also central. We are a large department, and it is important that everyone takes responsibility for building we-feeling. I know it’s not always easy, but we can all start where we stand. Talk for a moment with someone you do not already know very well, pay attention to colleagues, raise positive things, believe in each other, and that everyone wants well. It is gratifying that in June 2022 we will finally have our NVS retreat on Djurönäset. A great opportunity to meet around common topics and activities. This blog is also a way for me to reach out to many and maybe a piece of the puzzle that can increase togetherness. Please also take the time to read more here on our internal website where NVS events and employees are brought to attention.

So now we are in a new phase again: to switch to the new normal. Where we will work and study in a sustainable way and take with us the experiences from the pandemic. I do not think we’re there yet. Right now, it’s a mix of most things, but we will find our ways and hopefully a good balance.

Have a good autumn!

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories